01.02.17
Ffurflen Werthuso
Swyddfa Dysgu Gydol Oes, P5, Campws Penglais, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3UX
01970 62 1580
dysgu@aber.ac.uk / learning@aber.ac.uk
Er mwyn parhau i ddarparu cyfleoedd dysgu a datblygu o safon uchel, hoffem eich ymateb gonest i'r cwrs rydych newydd ei gwblhau.
Rhowch gylch am eich atebion a rhowch y ffurflen i'r sawl a enwebwyd yn y dosbarth, neu postiwch hi i'r cyfeiriad uchod.
Tiwtor ............................................................ Teitl y Cwrs ............................................... Lleoliad .....................................
Y Cwrs
(Dewiswch o’r gwymplen ar
gyfer pob un or cwestiynau)
Cytuno'n
llwyr
5
Cytuno
4
Ddim yn
cytuno nac
anghytuno
3
Anghytuno
2
Anghytu-
no'n llwyr
1
Sylwadau
Dysgais lawer
Cafodd fy nisgwyliadau am y cwrs
eu bodloni'n llwyr
Roedd y cwrs yn ddiddorol
Roedd y dulliau addysgu yn fy
ysgogi
Roedd y gefnogaeth/ cymorthion
addysgu yn ddefnyddiol
Roedd yr asesu yn cyfrannu at y
profiad dysgu
Y peth gorau am y cwrs oedd…
Y peth gwaethaf am y cwrs oedd…
Cofrestrais ar y
cwrs hwn :-
I gwrdd â phobl
eraill
I ddatblygu fy niddordeb
yn y pwnc
I wella fy
ngyrfa
I symud ymlaen i addysg
uwch / ennill cymhwyster
Arall
Y Tiwtor
Roedd y tiwtor …
Tiwtor cyntaf
Ail diwtor
(os yn berthnasol)
Sylwadau:
Yn brydlon
Oedd
Nac oedd
Oedd
Nac oedd
Yn gymorth i mi
Oedd
Nac oedd
Oedd
Nac oedd
Yn hawdd i'w ddeall
Oedd
Nac oedd
Oedd
Nac oedd
Yn rhoi adborth defnyddiol ar y
gwaith a gyflwynais
Oedd
Nac oedd
Oedd
Nac oedd
Lleoliad ac Adnoddau
Roedd yr amgylchedd yn addas ar gyfer dysgu
Oedd
Nac oedd
Sylwadau:
Roedd hi'n hawdd cael mynediad i'r lle
Oedd
Nac oedd
Roedd amser y dosbarth yn gyfleus
Oedd
Nac oedd
Defnyddiais yr adnoddau canlynol:
Llyfrgell y Brifysgol
Gweithfannau Cyfrifiaduron
Y Llyfrgell Gyhoeddus
Meithrinfa
Ymchwil Farchnata
Ble clywsoch chi am y cwrs hwn? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Pa ddysgu pellach yr hoffech ei wneud ar ôl y cwrs hwn?........................................................................................................................
A fyddech chi yn argymell y cwrs hwn i eraill? Byddwn / Na fyddwn
Unrhyw sylwadau neu awgrymiadau eraill…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Oedd
Nac oedd
Oedd
Nac
Oedd
Oedd
Nac oedd
Swyddfa Dysgu Gydol Oes, Elystan Morgan, Campws Llanbadarn, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3AS
Chrome Web Store
It looks like you haven't installed the Fill Chrome Extension Add to Chrome