01.02.17
Ffurflen Werthuso
Swyddfa Dysgu Gydol Oes, P5, Campws Penglais, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3UX
01970 62 1580
dysgu@aber.ac.uk / learning@aber.ac.uk
Er mwyn parhau i ddarparu cyfleoedd dysgu a datblygu o safon uchel, hoffem eich ymateb gonest i'r cwrs rydych newydd ei gwblhau.
Rhowch gylch am eich atebion a rhowch y ffurflen i'r sawl a enwebwyd yn y dosbarth, neu postiwch hi i'r cyfeiriad uchod.
Tiwtor ............................................................ Teitl y Cwrs ............................................... Lleoliad .....................................
Y Cwrs
(Dewiswch o’r gwymplen ar
gyfer pob un or cwestiynau)
Cytuno'n
llwyr
5
Cytuno
4
Ddim yn
cytuno nac
anghytuno
3
Anghytuno
2
Anghytu-
no'n llwyr
1
Sylwadau
Dysgais lawer
Cafodd fy nisgwyliadau am y cwrs
eu bodloni'n llwyr
Roedd y cwrs yn ddiddorol
Roedd y dulliau addysgu yn fy
ysgogi
Roedd y gefnogaeth/ cymorthion
addysgu yn ddefnyddiol
Roedd yr asesu yn cyfrannu at y
profiad dysgu
Y peth gorau am y cwrs oedd…
Y peth gwaethaf am y cwrs oedd…
Cofrestrais ar y
cwrs hwn :-
I gwrdd â phobl
eraill
I ddatblygu fy niddordeb
yn y pwnc
I wella fy
ngyrfa
I symud ymlaen i addysg
uwch / ennill cymhwyster
Arall
Y Tiwtor
Roedd y tiwtor …
Tiwtor cyntaf
Ail diwtor
(os yn berthnasol)
Sylwadau:
Yn brydlon
Oedd
Nac oedd
Oedd
Nac oedd
Yn gymorth i mi
Oedd
Nac oedd
Oedd
Nac oedd
Yn hawdd i'w ddeall
Oedd
Nac oedd
Oedd
Nac oedd
Yn rhoi adborth defnyddiol ar y
gwaith a gyflwynais
Oedd
Nac oedd
Oedd
Nac oedd
Lleoliad ac Adnoddau
Roedd yr amgylchedd yn addas ar gyfer dysgu
Oedd
Nac oedd
Sylwadau:
Roedd hi'n hawdd cael mynediad i'r lle
Oedd
Nac oedd
Roedd amser y dosbarth yn gyfleus
Oedd
Nac oedd
Defnyddiais yr adnoddau canlynol:
Llyfrgell y Brifysgol
Gweithfannau Cyfrifiaduron
Y Llyfrgell Gyhoeddus
Meithrinfa
Ymchwil Farchnata
Ble clywsoch chi am y cwrs hwn? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Pa ddysgu pellach yr hoffech ei wneud ar ôl y cwrs hwn?........................................................................................................................
A fyddech chi yn argymell y cwrs hwn i eraill? Byddwn / Na fyddwn
Unrhyw sylwadau neu awgrymiadau eraill…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Oedd
Nac oedd
Oedd
Nac
Oedd
Oedd
Nac oedd
Swyddfa Dysgu Gydol Oes, Elystan Morgan, Campws Llanbadarn, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3AS