Rhif y cynllun Rheolaeth Adeiladu - __________/___________________
Gosod Ffenestri a Drysau Allanol Newydd
Deddf Adeiladu 1984 Rheoliadau Adeiladu 2010
Gwelwch G2 Ceisio am Rheolaeth Adeiladu a G6 Gosod Ffenestri a Drysau Allanol Newydd am ganllawiau ar syt i gwblhau’r ffurflen
1 - Manylion yr Ymgeisydd
Math o Gais (plis ticiwch un bocs yn unig):
Cais Llawn Rhybudd Adeiladu
Enw Llawn - ________________________________________________________________________________________
Cyfeiriad - _________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________Côd post - _____________
Ffôn - __________________________ Ffacs - ________________________ Ebost - _____________________________
Enw llawn - ________________________________________________________________________________________
Cyfeiriad - _________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________Côd post - _____________
Ffôn - __________________________ Ffacs - ________________________ Ebost - _____________________________
3 - Cyfeiriad / Lleoliad y safle
Cyfeiriad - __________________________________________________________________ Côd post - _____________
Defdd Diogelu Data 1998: Cyngor Gwynedd yw'r rheolwr data at ddibenion y Ddeddf. Defnyddir yr wybodaeth ar y ffurflen hon at ddibenion prosesu ceisiadau cynllunio neu reolaeth adeiladu a darpariaeth cofrestr gyhoeddus
statudol. Gellir ei datgelu i adrannau eraill o'r Cyngor ac asiantaethau perthnasol eraill yn unol â chofrestriad y Cyngor dan y Ddeddf.
Data Protection Act 1998: Gwynedd Council is the data controller for the purposes of the Act. The information on this form will be used for the purpose of planning or building control applications and for the preparation of the
statutory public register. It may de disclosed to other council's registration under the Act.
2 - Manylion yr Asiant
Rhoddir y rhybydd hwn mewn perthynas â'r gwaith adeiladu fel y disgrifir ef, fe'i cyflwynir yn unol â Rheoliad 12(2) ac amgaeir
y ffi priodol. Deallaf y bydd ffioedd pellach i'w talu yn dilyn yr archwiliad cyntaf gan yr awdurdod lleol.
Enw - ___________________________ Llofnod - _______________________________ Dyddiad - _________________
Disgrifiad or gwaith - ________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
7 - Ffioedd (Cyfeiriwch at y canllawiau a’r Tablau Taliadau A, B ac C ar wahân)
Ffi newid ffenestri, cyfeiriwch at Ran 9 o Dabl Ffioedd B os gwelwch yn dda,
(Taliadau ar gyfer Rhai Adeiladu Bach, Estyniadau, a Newidiadau i Anheddau)
Amgaeaf y tal perthnasol i Cynlluniau Llawn neu Rhybudd Adeiladu: Net £ _______ TAW £ _______ Gros £ _________
Math o wydr a ddefnyddir -____________________________________________________________________________
Disgrifiad or hen ffenestri / drysau - _____________________________________________________________________
Math o ffram e.e. UPVC - ____________________________________________________________________________
Enw llawn - ________________________________________________________________________________________
Cyfeiriad - _________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________Côd post - _____________
Ffôn - __________________________ Ffacs - ________________________ Ebost - _____________________________
4 - Manylion y Gosodwyr
8 - Datganiad
5 - Gwaith Arfaethedig ee “Gosod tri ffenestr ac un drws”
6 - Gwybodaeth ychwanegol
BCF-03
fersiwn 0.1
24/05/2011
Gwerth ‘U’ ffenestr
neu ddrws newydd
Ystafell Math newydd a maint
(Tynnu Llun)
Hen fath a maint
(Tynnu Llun)
Maint a math y ffenestr - __________________________________________________________________
Chrome Web Store
It looks like you haven't installed the Fill Chrome Extension Add to Chrome