Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru,
Pencadlys yr Heddlu, Glan y Don, Bae Colwyn LL29 8AW
North Wales Police and Crime Commissioner,
Police Headquarters, Glan y Don, Colwyn Bay LL29 8AW
Ffôn / Tel: 01492 805486
E-bost / Email: opcc@nthwales.pnn.police.uk
Ffurflen Adolygiad Comisiynydd Heddlu a
Throsedd Gogledd Cymru
DEFNYDDIO’R FFURFLEN HON
Defnyddiwch y ffurflen hon os ydych yn anhapus ynghylch canlyniad eich cwyn. Rhaid i
Swyddfa’r Comisiynydd Heddlu a Throsedd (SCHTh) dderbyn eich cais am adolygiad
o fewn 28 diwrnod o’r dydd ar ôl y dyddiad a nodir ar eich llythyr canlyniad oddi wrth
Heddlu Gogledd Cymru. Er enghraifft, os yw eich llythyr wedi ei ddyddio’r 1
af
o Ebrill, rhaid i
chi sicrhau ein bod yn derbyn eich cais am adolygiad erbyn y 29
ain
o Ebrill.
HYGYRCHEDD
Os yw’n anodd i chi ddefnyddio’r ffurflen hon neu’r gwasanaeth hwn, er enghraifft, os nad
Cymraeg yw’ch iaith gyntaf neu mae gennych anabledd, cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r
manylion cyswllt a ddarperir isod:
Ffôn: 01492 805486
E-bost: opcc@nthwales.pnn.police.uk
Os oes angen unrhyw addasiadau arnoch i’ch cefnogi drwy’r system adolygiad, amlinellwch
y rhain isod os gwelwch yn dda. Er enghraifft, os oes gennych nam golwg, efallai y byddwch
angen ymatebion ysgrifenedig mewn testun mwy o faint.
BETH SY’N DIGWYDD I’R WYBODAETH YN FY
FFURFLEN ADOLYGIAD?
Bydd y wybodaeth a ddarparwch ar y ffurflen hon yn cael ei hychwanegu i’n systemau.
Hefyd, mae’n bosibl y bydd angen i ni roi manylion eich adolygiad i Heddlu Gogledd Cymru
a/neu Adolygydd Annibynnol a fydd yn ystyried eich adolygiad ac yn gwneud argymhellion i’r
Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd. Noder: Gall holl gynnwys y ffurflen hon (gan gynnwys
eich gwybodaeth cydraddoldeb ac amrywiaeth) gael ei gyflwyno i Heddlu Gogledd Cymru a’r
Adolygydd Annibynnol.
Os oes gennych unrhyw bryderon am eich gwybodaeth yn cael ei rhoi i’r heddlu, neu os oes
angen unrhyw wybodaeth bellach arnoch am y ffordd y bydd eich data’n cael ei drin,
ffoniwch ni ar 01492 805486.
Am wybodaeth yngl n â’r ffordd yr ydym yn ymdrin â’ch gwybodaeth bersonol, darllenwch
ein hysbysiad preifatrwydd sydd ar gael ar ein gwefan.
BLE I ANFON Y FFURFLEN ADOLYGIAD HON
Anfonwch eich ffurflen orffenedig at Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd (SCHTh).
Gweler y manylion cyswllt isod:
E-bost: opcc@nthwales.pnn.police.uk
Cyfeiriad: Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru, Pencadlys yr Heddlu,
Glan y Don, Bae Colwyn LL29 8AW
1. AMDANOCH CHI
Teitl
Enw cyntaf
Cyfenw
Cod post
Cyfeiriad
E-bost
Rhif Ffôn
Hoff ddull o gysylltu
Ydych chi’n gwneud cais am
adolygiad ar ran rhywun
arall?
Ydw – Cwblhewch Adran 2
Nac ydw – Ewch yn syth i Adran 3
2. MANYLION YR UNIGOLYN RYDYCH CHI’N GWNEUD CAIS AM
ADOLYGIAD AR EI RAN
(Dylech ond llenwi’r adran hon os ydych chi’n gwneud
cais am adolygiad ar ran rhywun arall)
Perthynas â’r apelydd
Cynrychiolydd Cyfreithiol
Perthynas
Ffrind
Arall
Os ateboch ‘arall’ – nodwch y
berthynas
Teitl
Enw cyntaf
Cyfenw
Cod post
Cyfeiriad
E-bost
Rhif Ffôn
Hoff ddull o gysylltu
Cadarnhad o awdurdod i ofyn
am adolygiad ar ran yr
apelydd
Cadarnhawyd
3. MANYLION YR ADOLYGIAD
Adolygiad sefydliad yn erbyn Heddlu Gogledd Cymru
Rhif cyfeirnod yr heddlu
A ymchwiliwyd i’r g yn?
Do
Naddo
Ddim yn gwybod
Dwedwch wrthym pam yr hoffech wneud cais am adolygiad ynghylch canlyniad
eich cwyn:
Dylai’r heddlu geisio dod o hyd i ganlyniad i’ch cwyn sy’n rhesymol a chymesur; gallwch
ofyn am adolygiad os ydych yn credu nad ydynt wedi gwneud hynny. Er mwyn
cynorthwyo’r adolygydd, esboniwch pam eich bod yn credu nad oedd y canlyniad a
roddwyd i chi yn rhesymol a chymesur.
4. ADDASIADAU RHESYMOL
Rhowch wybod i Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd am unrhyw addasiadau y mae
angen i ni fod yn ymwybodol ohonynt, e.e. dogfennau mewn testun mwy o faint oherwydd
nam golwg.
5. CADARNHAD BOD Y WYBODAETH A RODDWYD YN GYWIR
Rwy’n cadarnhau bod y wybodaeth rwyf wedi rhoi yn wir a chywir hyd eithaf fy ngwybodaeth.
Enw: _______________________________________________________________
Dyddiad: _______________________________________________________________
6. GWYBODAETH GYDRADDOLDEB
Rydyn ni eisiau sicrhau bod pawb yn cael cyfle cyfartal i ddefnyddio’n gwasanaethau ac
elwa ohonynt. Er mwyn sicrhau ein bod ni’n parhau i wneud hyn, byddai o gymorth i ni pe
baech chi’n ateb y cwestiynau canlynol. Os yw’n well gennych, does dim rhaid i chi ateb y
cwestiynau hyn gan na fydd yn effeithio ar eich adolygiad mewn unrhyw ffordd.
Bydd y wybodaeth a ddarperir yn y ffurflen hon yn cael ei defnyddio gan gyrff cyhoeddus
sy’n rhan o system gwyno’r heddlu, gan gynnwys Heddlu Gogledd Cymru, Swyddfa
Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd a’r Adolygydd Annibynnol. Medrwch gael gwybod sut
y bydd eich gwybodaeth bersonol yn cael ei defnyddio yn yr hysbysiadau preifatrwydd ar
wefan pob sefydliad.
Rhowch groes ‘X’ wrth ymyl pob ateb sy’n berthnasol.
Rhyw
Benyw
Gwryw
Rhyngrywiol
Arall (rhowch fanylion os
gwelwch chi’n dda)
A yw'ch rhyw'n wahanol i'r un y cawsoch
eich geni iddi?
Os ateboch ‘ydy’, nodwch y rhyw y
cawsoch eich geni iddi:
Ydy
Nac ydy
Ddim yn gwybod
Cyfeiriadedd rhywiol:
Heterorywiol
Deurywiol
Hoyw/lesbiaidd
Ddim yn gwybod
Arall (nodwch os gwelwch chi’n dda)
A oes gennych amhariad corfforol neu
feddyliol sydd ag effaith andwyol a hirdymor
ar eich gallu i gyflawni eich gweithgareddau
dyddiol arferol?
Oes
Nac oes
Ddim yn gwybod
Os ateboch ‘oes’ i’r cwestiwn uchod, pa un
o’r dewisiadau isod sy’n disgrifio’ch
anabledd orau?
Clyw
Anhawster dysgu
Cyflwr meddygol neu salwch sy’n
bod ers amser maith
Cyflwr iechyd meddwl
Amhariad corfforol neu symudedd
Golwg
Arall (nodwch isod)
Ethnigrwydd:
Gwyn: Seisnig/Cymreig/Albanaidd/
Gwyddelig Gogledd Iwerddon/Prydeinig
Gwyn: Gwyddelig
Gwyn: Sipsi, Teithiwr neu Deithiwr
Gwyddelig
Gwyn: unrhyw gefndir gwyn arall
(disgrifiwch os gwelwch chi’n dda)
Cymysg: gwyn a du Caribïaidd
Cymysg: gwyn a du Affricanaidd
Cymysg: gwyn ac Asiaidd
Cymysg: unrhyw gefndir cymysg/
aml-ethnig arall (disgrifiwch os
gwelwch chi’n dda)
Asiaidd: Indiaidd
Asiaidd: Pacistanaidd
Asiaidd: Bangladeshaidd
Asiaidd: Tsieineaidd
Asiaidd: unrhyw gefndir Asiaidd
arall (disgrifiwch os gwelwch chi’n dda)
Du: Affricanaidd
Du: Caribïaidd
Du: unrhyw gefndir du/Affricanaidd/
Caribïaidd arall (disgrifiwch os
gwelwch chi’n dda)
Arall: Arab
Ddim yn gwybod
Arall: unrhyw gr p ethnig arall
(disgrifiwch os gwelwch chi’n dda)
Cred grefyddol/ffydd:
Dim crefydd
Cristion (gan gynnwys yr Eglwys yng
Nghymru, Catholig, Protestannaidd a
phob enwad Cristnogol arall)
Bwdhydd
Hind
Iddew
Mwslim
Sikh
Unrhyw grefydd arall (disgrifiwch
os gwelwch chi’n dda)
Ddim yn gwybod
Beichiogrwydd a mamolaeth:
Beichiog
Ar gyfnod mamolaeth/tadolaeth/
absenoldeb mabwysiadu
Dychwelyd o gyfnod mamolaeth/
tadolaeth/absenoldeb mabwysiadu
Dim un o’r uchod
7. ATODIADAU
Atodwch y llythyr penderfyniad terfynol gan Heddlu Gogledd Cymru neu unrhyw ddogfennau
perthnasol eraill. Gall y llythyr penderfyniad terfynol gan Heddlu Gogledd Cymru ein helpu i
brosesu’ch adolygiad yn gynt. Rhifwch a rhestrwch eich atodiadau yn y tabl isod os gwelwch
chi’n dda.
Anfonwch eich ffurflen orffenedig at Swyddfaʼr Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd (SCHTh).
Nodir y manylion cyswllt isod:
E-bost:
Cyfeiriad: Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru, Pencadlys yr Heddlu,
Glan y Don, Bae Colwyn LL29 8AW