Amcanion Cydraddoldeb - Ymgynghoriad
Ers cyflwyno Deddf Cydraddoldeb 2010 mae Prif Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru a
Chomisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru wedi gosod amcanion ar y cyd o fewn y
Cynllun Cydraddoldeb Sengl.
Mae’r amcanion hyn wedi bod yn sail i waith sylweddol o ran cydraddoldeb dros y blynyddoedd
sydd wedi galluogi’r ddau sefydliad gyflawni gofynion Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector
Gyhoeddus.
Pan ydym yn adolygu ein hamcanion yr ydym yn dadansoddi'r tueddiadau trosedd lleol a
chenedlaethol, gwybodaeth gan yr heddlu, ymchwil cenedlaethol ac yn ymgysylltu gyda staff a
chymunedau.
Dyma'r pedwerydd tro byddwn yn ysgrifennu cynllun newydd
1
ac yr ydym felly unwaith eto yn
ceisio cael eich barn chi am yr hyn ydych yn credu dylai fod yn flaenoriaethau cydraddoldeb ar
gyfer Heddlu Gogledd Cymru a Chomisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru wrth i ni
weithio i ddatblygu gogledd Cymru mwy diogel.
Mynegwch eich barn ar ba amcanion cydraddoldeb ddylai gael eu gosod drosodd os gwelwch yn
dda. Ein blaenoriaethau presennol yw:
Monitro ac asesu ein hagwedd tuag at y Ddeddf Cydraddoldeb ymhob maes busnes gan
sicrhau fod cydraddoldeb a thegwch yn bodoli drwy’r sefydliad ac ar draws ein
blaenoriaethau plismona.
Sicrhau ein bod yn ymgysylltu ac yn cyfathrebu gyda phobl Gogledd Cymru ac yn gwneud
hynny mewn modd sydd yn cynnwys pawb ac sydd yn hawdd iddynt gael mynediad ato.
Datblygu gweithlu sy’n gynrychioladol, ac yn adlewyrchu poblogaeth Gogledd Cymru.
Cynyddu hyder aelodau’r gymuned i riportio troseddau casineb a thrais domestig.
Craffu ar ein gweithgareddau stopio a chwilio yng Ngogledd Cymru ac ymateb i unrhyw
anghyfartaledd.
1
Mae fersiynau blaenorol yn cynnwys:
2012-2016 Heddlu Gogledd Cymru ac Awdurdod Heddlu Gogledd Cymru,
2012-2016 Heddlu Gogledd Cymru a Chomisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru (1),
2015-2019 Heddlu Gogledd Cymru a n Chomisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru (2).
Prif flaenoriaeth:
Gallwch e-bostio eich barn at:
DiversityLiaison@nthwales.pnn.police.uk
Neu gallwch ddatgan eich barn drosodd a’i bostio/anfon at:
-Amcanion Cydraddoldeb Ymgynghoriad, Adran Amrywiaeth,
Pencadlys yr Heddlu, Glan-y-Don, Bae Colwyn. LL29 8AW