gva¨wgK I D”Pgva¨wgK wk¶v †evW©, XvKv|
www.dhakaeducationboard.gov.bd
(QvÎ/QvÎxi bvg, wcZv, gvZvi bvg, c`ex ms‡kva‡bi Av‡e`bcÎ)
1| QvÎ/QvÎxi bvg (†ev‡W©i cix¶vi di‡g/mb‡` †h iKg †jLv Av‡Q ) t
(Bs‡iwR eo A¶‡i) ........................................................................................................................................
2| QvÎ/QvÎxi wcZvi bvg (†ev‡W©i cix¶vi di‡g/mb‡` †h iKg †jLv Av‡Q) t
(Bs‡iwR eo A¶‡i) ........................................................................................................................................
3| gvZvi bvg (†ev‡W©i cix¶vi di‡g/mb‡` †h iKg †jLv Av‡Q) t
(cÖ‡hvR¨ n‡j) ................................................................................................................................................
4| †hvMv‡hv‡Mi wVKvbv t MÖvg/evox bs t .......................................................WvKNi t .................................................
_vbv t .......................................................................... †Rjv t ......................................................................
5| QvÎ/QvÎxwU †h cÖwZôvb n‡Z †RGmwm/GmGmwm/GBPGmwm cix¶vq AskMÖnY K‡i‡Q Zvi c~Y©
wVKvbv t .......................................................................................................................................................
6| †ev‡W©i †h cix¶vq AeËxY© n‡q‡Q Zvi bvg t
(K) †RGmwm t †K›`ª t ......................... †ivj bs t ..........................................cix¶vi eQi t ..............................
(L) GmGmwm t †K›`ª t .......................... †ivj bs t ..........................................cix¶vi eQi t .............................
(M) GBPGmwm t †K›`ª t ......................... †ivj bs t ...........................................cix¶vi eQi t ............................
7| QvÎ/QvÎxwU †h †kªYx‡Z Aa¨qb Ki‡Q t .................................................................................................................
8| †ev‡W©i †h cix¶vq QvÎ/QvÎxwUi bvg ms‡kvab Ki‡Z n‡e t †RGmwm/GmGmwm/GBPGmwm
9| QvÎ/QvÎxwU ms‡kvab K‡i †h bvg Ki‡Z Pvq t
(Bs‡iwR‡Z eo A¶‡i)......................................................................................................................................
(K) QvÎ/QvÎxwU ms‡kvab K‡i wcZvi †h bvg Ki‡Z Pvq t
(Bs‡iwR‡Z eo A¶‡i)......................................................................................................................................
(L) QvÎ/QvÎxwU ms‡kvab K‡i gvZvi †h bvg Ki‡Z Pvq t
(Bs‡iwR‡Z eo A¶‡i)......................................................................................................................................
10| bvg ms‡kvab Kivi KviY t ................................................................................................................................
11| we`¨vjq/gnvwe`¨vjq cÖav‡bi gšÍe¨ I ¯^v¶i t ........................................................................................................
†h mK
j KvMRcÎ G di‡gi mv‡_ `vwLj Ki‡Z n‡e t
(K) w
d eve` ev‡W©i mwP‡ei AbyK~‡j cªwZ cix¶vi Rb¨ 500/- UvKvi †mvbvjx e¨vs‡Ki wWgvÛ WªvdU(wWgvÛ Wªvd‡Ui Dcwifv‡M cÖvc‡Ki
bvg A_©vr mwPe, gva¨wgK I D”Pgva¨wgK wk¶v †evW©, Kzwgjøv wjLevi wVK c‡iB e¨vsK KZ…©c‡¶i UvKv RgvKvixi A_©vr hvi c‡¶ UvKv Rgv
Kiv n‡jv Zvi bvg D‡j¬L K‡i w`‡Z n‡e|
(L) bb-RywWwkqvj ÷¨v‡¤ú wcZv KZ…©K g †kªYxi g¨vwR‡÷ªU/†bvUvwi cvewj‡Ki wbKU Zvi —v‡bi (mswk¬ó QvÎ/QvÎxi) wcZvi/gvZvi bvg
ms‡kvab ^‡× Gwd‡WwfU Ki‡Z n‡e Ges H Gwd‡WwfU Gi g~j Kwc cvVv‡Z n‡e| wcZv RxweZ bv _vK‡j gvZv‡K Gwd‡WwfU Ki‡Z
n‡e| wcZv I gvZv DfqB RxweZ bv _vK‡j AvBbvbyM AwffveK Gwd‡WwfU Ki‡Z cvi‡e, Z‡e AvBbvbyM AwffveKm¤ú‡K© †Rjv R‡Ri
mvwU©wd‡KUI cvVv‡Z n‡e| ïaygvÎ wb‡Ri bvg ms‡kva‡bi ¶‡Î Av‡e`bKvix QvÎ/QvÎxi eqm hw` 18 eQi A_ev Zvi †ekx nq Zvn‡j
wb‡RB Gwd‡WwfU Ki‡Z cvi‡e|
(M) cÖv_x©i bvg, wcZvi bvg I gvZvi bvg ms‡kva‡bi Rb¨ evsjv‡`‡ki †h †Kvb •`wbK cwÎKvq cÖKvwkZ weÁwßi (cwÎKvi bvg I ZvwiL
D‡j¬L K‡i) g~j KvwUs Rgv w`‡Z n‡e|
cwÎKvi bvg t...................................................................................................................ZvwiLt...................................
(N)
িন�gva¨wgK, gva¨wgK I D”Pgva¨wgK cix¶vi mvwU©wd‡KU (g~j mvwU©wd‡KU bv †c‡q _vK‡j cix¶vi gvK©wmU) Gi mZ¨vwqZ Kwc|
(O) †RGmwm, GmGmwm I GBPGmwm cix¶vi †iwR‡÷ªkb KvW© Ges cÖ‡ekc‡Îi mZ¨vwqZ Kwc|
(P) wk¶v cÖwZôv‡bi cÖavb KZ…©K GK Kwc mZ¨vwqZ Qwe|
wet `ªt Am¤ú~Y© ev ÎæwUc~Y© Av‡e`bcÎ we‡ePbvi †hvM¨ bq|
we`¨vjq
/gnvwe`¨vjq cÖav‡bi ¯^v¶i
(we`¨vj
q/gnvwe`¨vj‡qi wmj) QvÎ/QvÎxi ¯^v¶i I c~Y© bvg
click to sign
signature
click to edit
click to sign
signature
click to edit
Chrome Web Store
It looks like you haven't installed the Fill Chrome Extension Add to Chrome