Handtekening bestuurders
1. Datum aanrijding
2. Locatie:
Land: ...................... Straat: ..............................................
3.
Gewonde(n), ook licht gew.
AANRIJDINGSFORMULIER
Blad 1/2
VOERTUIG B
1 * stond geparkeerd/stond stil 1
2 * verliet een parkeerplaats/ 2
opende de deur
3 ging parkeren 3
4
was bezig een parkeerplaats, een inrit,
4
een onverharde weg op te rijden
5
reed weg van een parkeerplaats,
5
een uitrit, een onverharde weg
6 wilde een rotonde oprijden 6
7 reed op een rotonde 7
8 botste op achterzijde,
in dezelfde richting en op dezelfde
rijstrook rijdend
8
9 reed in dezelfde richting
en op een andere rijstrook
9
10veranderde van rijstrook
11haalde in
12ging rechtsaf
13
14reed achteruit
15kwam op een rijbaan bestemd
voor het tegemoetkomend verkeer
16kwam van rechts (op een kruising)
17
10
11
12
13
14
15
16
17 lette niet op een voorrangsteken
of een rood licht
vermeld het aantal
aangekruiste vakjes
nee
ja
Tijd
Te ondertekenen door BEIDE bestuurders
Houdt geen erkenning van aansprakelijkheid in; dient uitsluitend voor het vast-
stellen van identiteit en feitelijke gegevens; bevordert snelle schadeafhandeling
10.
11.
10. Geef met een pijl de plaats
aan waar het voertuig het
eerst werd geraakt.
Geef met een pijl de plaats
aan waar het voertuig het
eerst werd geraakt.
11. Zichtbare schade
aan voertuig A:
.................................................................
.................................................................
.................................................................
Zichtbare schade
aan voertuig B:
.................................................................
.................................................................
.................................................................
14. Mijn opmerkingen
....................................................................................................................
.......................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
Mijn opmerkingen
Vóór afgifte door eigen verzekerde achterzijde invullen.
Politiestempel indien van toepassing
Na ondertekening door beide partijen en na scheiding
van de twee formulieren niets meer veranderen
* Indien er materiële schade anders dan aan de voertuigen A of B of aan andere objecten is
* toegebracht, vermeld dan naam, adres, etc. van de eigenaren; gebruik eventueel vak 14, zie boven
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
14.
Plaats: ..............................................
12. TOEDRACHT
Zet een kruis (X) in elk van de betreffende
vlakjes, om de schets te verduidelijken
A
B
* Doorhalen wat niet van toepasing is
A
B
15. .15
.13
13. Situatieschets van de aanrijding
Goed aangeven: 1. wegsituatie - 2. rijrichting van voertuigen A en B - 3. hun positie
op het moment der botsing - 4. verkeerstekens - 5. straatnamen (of wegen)
9. Bestuurder (zie rijbewijs)
8. Verzekeringsmaatschappij (zie verzekeringspolis)
Merk, type
..............................................
Kenteken/verz. plaat
..............................................
Land van registratie
..............................................
Kenteken/verz. plaat
..............................................
Land van registratie
..............................................
7. Voertuig
MOTORRIJTUIG
AANHANGWAGEN
Merk, type
..............................................
Kenteken/verz. plaat
..............................................
Land van registratie
..............................................
Kenteken/verz. plaat
..............................................
Land van registratie
..............................................
Voertuig
NAAM: ...................................................................................
Voornaam: .............................................................................
Geboortedatum: .....................................................................
Tel. of e-mail:
Rijbewijsnr.:
Categorie (A, B, ...):
............................................................................
................................................................
Geldig tot: ...............................................................................
Bestuurder (zie rijbewijs)
NAAM: ...................................................................................
Voornaam: .............................................................................
Geboortedatum: .....................................................................
Tel. of e-mail:
Rijbewijsnr.:
Categorie (A, B, ...):
............................................................................
................................................................
Geldig tot: ...............................................................................
NAAM: ...................................................................................
Polisnr.: ...................................................................................
Groene kaart nr.: ....................................................................
........................................... .................................................................................
vanaf tot
Verzekeringspolis of groene kaart geldig
......................................
vanaf tot
Verzekeringspolis of groene kaart geldig
Agentschap (of tussenpersoon, of makelaar):............................
NAAM: ...................................................................................
Tel. of e-mail:
Is het voertuig all risks verzekerd?
Nee Ja
Verzekeringsmaatschappij (zie verzekeringspolis)
NAAM: ...................................................................................
Polisnr.: ...................................................................................
Groene kaart nr.: ....................................................................
Agentschap (of tussenpersoon, of makelaar):............................
NAAM: ...................................................................................
Tel. of e-mail:
Is het voertuig all risks verzekerd?
Nee Ja
NAAM: ...................................................................................
Voornaam: ..............................................................................
Tel. of e-mail:
6. Verzekeringnemer/verzekerde (zie verzekeringspolis)
NAAM: ...................................................................................
Voornaam: ..............................................................................
Adres: Postc.: .......................
Plaats: Land: ........................
...................................................
...................................................
Adres: Postc.: .......................
Plaats: Land: ........................
...................................................
...................................................
Adres: Postc.: .......................
Plaats: Land: ........................
...................................................
...................................................
Adres: Postc.: .......................
Plaats: Land: ........................
...................................................
...................................................
Adres: Postc.: .......................
Plaats: Land: ........................
...................................................
...................................................
Adres: Postc.: .......................
Plaats: Land: ........................
...................................................
...................................................
Tel. of e-mail:
Verzekeringnemer/verzekerde (zie verzekeringspolis)
9.
8.
7.
6.
5.
Getuigen: naam, adres, tel.
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
4. Materiële schade*
andere voertuigen dan A en B andere objecten dan voertuigen
ging linksaf
Nee
Ja Nee Ja
VOERTUIG A
MOTORRIJTUIG
AANHANGWAGEN
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
versie 02/03
Thuis invullen en direct doorsturen aan uw
assurantietussenpersoon of aan uw verzekeraar
Tussenpersoon schadenr.:
Maatschappij schadenr.:
Verzekeringnemer Naam ............................................................................................................ Post/banknr.*) .....................................................................
Beroep .................................................... loondienst/zelfstandig*) Recht op aftrek BTW? ja/nee*)
Bestuurder Geboortedatum .............................................................................................. geslacht m/v*)
Was de bestuurder gemachtigd te rijden? ja/nee*)
Zo nee, waarom niet? ...................................................................................................................................................................................
Verzekerd Km stand ..................................................................................................................
motorrijtuig
Gebruik tijdens voorval: bedrijf/beroep/vakantie/overig particulier gebruik*)
Is er sprake van: verhuur zonder chauffeur/taxi/goederenvervoer voor derden/lesrijden*)
Was aan het motorrijtuig een aanhanger/caravan/oplegger/zijspan gekoppeld? ja/nee*)
Indien ongekentekend, wat is hiervan het chassisnummer? ..........................................
Schade aan Geschat schadebedrag : E ......................., geschat door................................................................................................................................
uw motorrijtuig
Naam en adres reparateur ......................................................................................... tel. nr. ......................................................................
Wanneer gaat het motorrijtuig naar de reparateur? ........................................................................................................................................
Rechtsbijstand- ja/nee*) Polisnr. ....................................................................................................... Maatschappij ............................................................
verzekering?
Zo ja, is er andere schade dan aan uw motorrijtuig? ja/nee*)
Zo ja, welke? ...............................................................................................................................................................................................
Inzittenden- ja/nee*) Polisnr. ....................................................................................................... Maatschappij ............................................................
verzekering?
Politie Is er politie aanwezig geweest? ja/nee*) te: ...............................................................
Heeft de politie geholpen bij het invullen van het aanrijdingsformulier? ja/nee*)
Maakt de politie nog een apart rapport op? ja/nee/onbekend*)
Slachtoffers Naam postcode/huisnummer gesl. geb.datum aard letsel
eigen voertuig
m/v*)
m/v*)
tegenpartij
m/v*)
m/v*)
Verzekerde........................................... Tegenpartij
Omstandigheden Met welke snelheid werd gereden? ........................................... km per uur ........................................... km per uur
tijdens voorval
Binnen/buiten*) de bebouwde kom. Max. snelheid ter plaatse .................................... km per uur ........................................... km per uur
Werd gereden op een voorrangs-, verharde,
onverharde weg of fietspad? ............................................................. ............................................................
Rechts, links of midden op de weg? ............................................................. ............................................................
Uit hoeveel rijstroken bestaat deze weg? ............................................................. ............................................................
Is er een ononderbroken streep? ............................................................. ............................................................
Breedte van de weg? ............................................................. ............................................................
Werd tijdig richtingverandering aangegeven? ............................................................. ............................................................
Was er sprake van drankgebruik? ............................................................. ............................................................
Werd valhelm/autogordel gedragen? bestuurder: ja/nee*).............passagier: ja/nee*) bestuurder: ja/nee*) ............passagier: ja/nee*)
Werd verlichting gevoerd? ja/nee*).........................stads-, dim-, gr. licht*) ja/nee*).........................stads-, dim-, gr. licht*)
Hoe was het uitzicht ter plaatse? vrij/belemmerd*).............................................. vrij/belemmerd*)
Wegdek: droog/nat/sneeuw/hagel/ijzel*) ............................................................... ...............................................................
Aansprakelijkheid Wie is naar uw mening aansprakelijk? Waarom meent u dat?
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
Datum, .................................................................................
Beschikt u nog over een aanrijdingsformulier? ja/nee*) Handtekening verzekeringnemer
*) Doorhalen wat niet van toepassing is.
Ondergetekende verklaart:
- vorenstaande vragen en opgaven naar beste weten, juist en overeenkomstig de waarheid te hebben
beantwoord en verstrekt en geen bijzonderheden met betrekking tot deze schade te hebben verzwegen;
- dit schadeaangifteformulier en de eventueel nog nader over te leggen gegevens aan de maatschappij te
verstrekken om te dienen tot vaststelling van de omvang van de schade en het recht op uitkering;
- van de inhoud van dit formulier kennis te hebben genomen.
Alle verstrekte gegevens kunnen worden verwerkt in de Stichting Centraal Informatie Systeem van in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen.
Het privacyreglement van de Stichting CIS is op de registratie van toepassing.