DERIVATHANDEL PÅ
INVESTERINGSSPARKONTO
För att kunna handla med derivat på din ISK behöver du fylla i och skicka in några avtal samt ta del
av vissa villkor. De avtal och villkor som krävs nner du bifogat.
OBS! Innan du skickar in avtalen behöver du ha godkänd kredit på ISK-kontot som avtalet gäller,
samt tillhörande aktie- och fondkonto. Du ansöker om kredit på hemsidan med BankID.
Kontrollera att du har med följande blanketter innan du skickar in avtalen till oss:
Fullmakt derivat Investeringssparkonto
Avtal avseende clearing av transaktioner hos Nasdaq Clearing AB
Särskilda villkor och riskinformation för handel med derivatinstrument
Ramavtal för värdepapperslån – Aktie- & fondkonto
Kontrollera även att du har:
o Godkänd kredit på ditt aktie- och fondkonto
Godkänd kredit på ditt investeringssparkonto som derivatavtalet avser
Om du inte har godkänd kredit på något av ovanstående konton behöver du ansöka om detta innan du skickar
in din derivatansökan till oss.
Utöver de villkor som nns i ovanstående dokument behöver du även ta del av och läsa:
Villkor för likvidkonto med kredit (betaltjänstvillkor och distansavtalsinformation)
Allmänna villkor för värdepapperslån
Om du redan har något/några av dessa avtal godkända sedan tidigare behöver du inte skicka in dem på nytt.
Skicka alla handlingar i samma kuvert per post till:
Avanza
Box 1399
111 93 Stockholm
När vi har fått avtalen från dig kommer det att göras en kreditprövning. Förutsatt att krediten blir beviljad
kommer möjligheten att handla med derivat läggas upp på ditt angivna investeringssparkonto. Du får då ett
meddelande med en bekräftelse som du kan läsa när du är inloggad på ditt konto.
1255-3-210218 Avanza
FULLMAKT DERIVAT
INVESTERINGSSPARKONTO
1232-2-210218 Avanza
KONTO ISK:
1. BAKGRUND
Vid derivathandel kan situation uppkomma där Kunden har åtagit sig att
leverera aktier som Kunden inte har. Om Kunden inte har underliggande ak-
tier på sitt Investeringssparkonto eller på sitt Aktie- och fondkonto kommer
Kunden att behöva låna aktier för leverans till Investeringssparkonto.
2. VILLKOR FÖR ÖVERFÖRING AV AKTIER
Genom att signera denna fullmakt befullmäktigar Kunden Bolaget, i syfte
att Kunden ska kunna stänga derivatposition i samband med lösen, att
ta upp aktielån på Kundens Aktie- och fondkonto, och/eller
överföra aktier till Kundens Investeringssparkonto.
Bolaget får endast ta upp aktielån på Kunds Aktie- och fondkonto om Kun-
den, på sitt Investeringssparkonto, har en förpliktelse att leverera aktier som
inte förvaras på Investeringssparkonto eller Kunds Aktie- och fondkonto.
Bolaget har därefter rätt att överföra de lånade aktierna till Kundens Inves-
teringssparkonto.
Om Kunden innehar underliggande aktier på Aktie- och fondkonto ska Bo-
laget överföra dessa aktier och något aktielån behöver inte tas.
Om Kunden innehar era Aktie- och fondkonton med ansluten kredit och till
vilka OM-avtal med Stockholmsbörsen träats avser Bolaget att ta upp vär-
depapperslån på det konto vars kontonummer kommer först i nummer följd.
3. VIKTIG INFORMATION
Transaktionen utförs som en värdepappersöverföring och utlöser skatte-
konsekvenser på både Aktie- och fondkontot och Investeringssparkontot.
Värdet av tillgångarna som överförs till Investeringssparkontot kommer ingå
i beskattningsunderlaget och överföringen av aktier från Aktie- och fond-
konto till Investeringssparkonto utgör en skattemässig avyttring.
För mer information om hur tillgångar som förvaras på ett investeringsspar-
konto beskattas hänvisas till Bolagets Förhandsinformation om Inves-
teringssparkonto.
För information om vid var tid gällande courtage och aktuella räntor för vär-
depapperslån och kredit hänvisas till Bolagets vid var tid gällande prislista.
Denna fullmakt fyller du i och skickar in för att kunna handla med derivat på ditt Investeringssparkonto hos Avanza Bank AB (Bolaget). Utöver denna
fullmakt krävs att Kunden ingått ramavtal för värdepapperslån för Aktie- och fondkonto och innehar av Bolaget godkänd kredit på ett Aktie- och
fondkonto och ett Investeringssparkonto med ett Likvidkonto med kredit. För investeringssparkontot krävs att Kunden ingått Avtal avseende clearing
av transaktioner hos Nasdaq Clearing AB.
SIGNERA
1
Undertecknad har tagit del av informationen och godkänner villkoren enligt ovan. Undertecknad intygar härmed att jag är medveten om att
förutsättningarna för handel med derivat på ett Investeringssparkonto kan komma att ändras. De vid var tid gällande reglerna för handel med derivat
på ett Investeringssparkonto kommer vid var tid att nnas tillgängliga på Bolagets hemsida.
Ort och datum Namnunderskrift Namnförtydligande
Ort och datum Handläggares signatur
Avanzas godkännande
BAKGRUND
Clearing är ett sätt att ytta risken för avvecklingen
av derivataffärer från motparten till ett clearinghus,
som inträder som motpart och tar över ansvaret
för att fullfölja parternas förpliktelser i derivataf-
fären. Clearinghuset har clearingmedlemmar som
antingen för egen del eller för sin kunds räkning är
clearinghusets motpart för de derivataffärer som
clearas. Vid clearing för kunds räkning har clearing-
medlemmen och kunden en transaktion med exakt
samma villkor som en motsvarande transaktion
mellan clearingmedlemmen och clearinghuset. Det
innebär att fullgörande av den ursprungliga derivat-
affären är beroende av att den speglande transak-
tionen mellan clearingmedlemmen och clearinghu-
set fullgörs av clearinghuset.
Kunden kan komma att ingå transaktioner i instru-
ment och produkter som kan bli föremål för clea-
ring hos Nasdaq Clearing AB, org. no: 556383-9058
(”Clearinghuset”). Avanza Bank AB, org. no: 556573-
5668 (”Clearingmedlemmen”) är clearingmedlem
hos Clearinghuset, och har därigenom möjlighet att
genomföra clearing av transaktioner för kundens
räkning hos Clearinghuset. Kunden och Clearing-
medlemmen benämns var för sig ”Partenoch till-
sammans ”Parterna”.
UPPDRAG
Kunden uppdrar härmed åt Clearingmedlemmen
att, efter det att Kunden genomfört Transaktioner
i enlighet med Kundavtalet, cleara Kundtransaktio-
ner genom Clearinghuset i enlighet med villkoren
i detta avtal innefattande Allmänna villkor för cle-
aring av transaktioner (de Allmänna Villkoren”).
Detta avtal och de Allmänna Villkoren benämns ge-
mensamt detta “Avtal”.
Kunden är införstådd med att:
Clearingmedlemmen inte har någon skyldighet
att cleara Kundtransaktioner enligt punkt 4 i de All-
männa Villkoren, och
Avtalet reglerar Parternas mellanhavanden
i anledning av clearing av Kundtransaktioner hos
Clearinghuset, bl. a. avseende ansvarsförhållanden
och hur händelser i relationen mellan Clearingmed-
lemmen och Clearinghuset, i den mån det är rele-
vant, förs vidare till relationen mellan Kunden och
Clearingmedlemmen, se särskilt punkt 4, 13-14 och
17
Begrepp angivna med versaler som används utan
att denieras i detta avtal har den betydelse som
anges i de Allmänna Villkoren.
Avanza Bank AB
Avtal avseende clearing av
transaktioner hos Nasdaq Clearing AB
Version februari 2021
Kontoinnehavare
Underskrift vid er än en rmatecknare
Kunden bekräftar att den har läst och förstått information nedan och tagit del av de Allmänna Villkoren samt information om risker med
derivattransaktioner.
Efternamn och Förnamn/Företagets namn
Depånummer
Ort, datum
Ort, datum
Underskrift
Underskrift
Handläggare
Namnförtydligande
Namnförtydligande
LEI-kod (endast för juridiska personer)
Person-nr/Org-nr
Underskrift
Fylls i av Avanza
2
4
1
3
1
1. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR CLEARING AV TRANS-
AKTIONER
1.1 Denitioner
Nedanstående begrepp ska, då de används i detta
Avtal, ha följande betydelse:
”BörsenNasdaq Stockholm AB, org. no: 556420-
8394.
”CCP-default” Clearinghuset enligt Regelverket
är i sådan default som medför att Clearingmedlem-
men är berättigad att stänga Medlemstransaktioner,
eller som resulterar i automatisk stängning av Med-
lemstransaktioner.
”Clearingdag” dag Clearinghuset har öppet för
clearingverksamhet.
”Clearinghuset” Nasdaq Clearing AB, org. no:
556383-9058.
’’Kundavtal’’ den transaktionsdokumentation - -
som derivatramavtal, allmänna villkor för handel med
nansiella instrument, eller andra transaktionsavtal
och villkor – som tillsammans med detta Avtal regle-
rar Kundtransaktionen.
”Kunddefault” Kunden inte uppfyller sina för-
pliktelser enligt detta Avtal eller separat överens-
kommelse om säkerhet, ställer in sina betalningar,
försätts i konkurs (eller ansöker därom), träder i lik-
vidation eller ansöker om företagsrekonstruktion
enligt lag (1996:764) om företagsrekonstruktion.
”Gemensamt Kundkonto det gemensamma om-
nibuskonto för registrering av Medlemstransaktioner
som Clearingmedlemmen har hos Clearinghuset för
clearing av Transaktioner.
”Kundtransaktion” – en Transaktion mellan Clearing-
medlemmen och Kunden som omfattas av detta Av-
tal enligt vad som närmare anges i punkt 4 nedan.
”Medlemstransaktion – den transaktion mellan Cle-
aringmedlemmen och Clearinghuset som motsvarar
en Kundtransaktion och som registrerats ett Ge-
mensamt Kundkonto för Kunden.
”Medlemsdefault” – då Clearinghuset förklarat Clea-
ringmedlemmen i default enligt Regelverket.
”Nettobelopp den summa som beräknas enligt
punkterna 7 - 11 som ska betalas av den ena Parten
till den andra då Kundtransaktioner stängs eller över-
förs vid Medlemsdefault respektive stängs vid Kund-
default eller CCP-default.
”Regelverket” vid varje tidpunkt gällande regler
som Clearinghuset utfärdat för sin verksamhet.
”Stängningsdag”såvitt avser (i) punkt 9 nedan den
Clearingdag som Clearingmedlemmen angett i Un-
derrättelse om Förtida Stängning varvid Kundtransak-
tioner har stängts, (ii) punkt 8 nedan den Clearingdag
som Clearinghuset angett som dag för stängning av
Medlemstransaktionerna respektive dag för överfö-
ring av Medlemstransaktionerna till annan clearing-
medlem, (iii) punkt 10 nedan den Clearingdag som
Clearinghuset (eller resolutionsmyndigheten) angett
som dag för stängning av Medlemstransaktionerna
och (iv) punkt 7 nedan den Clearingdag som Kund-
transaktionerna ska stängas och som Clearingmed-
lemmen angett i Underrättelse om Förtida Stängning.
”Tillhörande Säkerheter de säkerheter som Cle-
aringmedlemmen ställt till Clearinghuset avseende
Medlemstransaktioner och andra kunders Transak-
tioner relaterade till Kundtransaktioner och andra
kunders transaktioner hänförliga till ett Gemensamt
Kundkonto.
”Transaktion – affär hänförlig till Kunden i ett nan-
siellt instrument eller en produkt som kan registreras
hos Clearinghuset för clearing enligt Regelverket.
”Underrättelse om Förtida Stängning” den under-
rättelse som Clearingmedlemmen tillställer Kunden
om förtida stängning av utestående Kundtransaktio-
ner enligt punkt 7 och 9 nedan vari av Clearingmed-
lemmen angiven Stängningsdag angetts.
”Villkorsändring” – en ändring av de ekonomiska vill-
koren rörande rättigheter, skyldigheter eller storleken
av exponeringen för Clearingmedlemmen eller Clea-
ringhuset enligt villkoren för en Medlemstransaktion
grund av någon yttre omständighet eller något age-
rande eller underlåtenhet från Clearinghusets sida,
dock inte agerande i form av stängning av transaktioner
som ett resultat av CCP-default eller Medlemsdefault.
2. Bundenhet till Regelverket och förhållandet till
andra avtal
2.1 Kunden ska ge Clearingmedlemmen sådana upp-
gifter som Clearinghuset begär och även i övrigt vid-
ta de åtgärder som enligt Clearingmedlemmens be-
dömning är nödvändiga i samband med clearingen.
2.2 Varje Kundtransaktion regleras både av Kundav-
talet och detta Avtal. Detta Avtal kompletterar och
ändrar således Kundavtalet på sätt som framgår i
detta Avtal.
2.3 I händelse av motstridighet mellan (i) detta Avtal
och bestämmelser i Regelverket ska Regelverket äga
företräde och (ii) mellan detta Avtal eller Regelverket
och underliggande Kundavtal ska detta Avtal och Re-
gelverket äga företräde.
2
3. Säkerhet
Samtliga nansiella instrument samt hela behållning-
en som vid var tid förvaras eller är förtecknade i detta
Avtal angiven depå hos Clearingmedlemmen pantför-
skrivs härmed till Clearingmedlemmen för Kundens
förpliktelser gentemot Clearingmedlemmen avseen-
de Kundtransaktioner i enlighet med de bestämmel-
ser som framgår av Kundens kreditavtal med Clea-
ringmedlemmen.
4. Kundtransaktioner och Medlemstransaktioner
4.1 Parterna är överens om att cleara Transaktioner
via Clearinghuset genom att Clearingmedlemmen re-
gistrerar en Transaktion hos Clearinghuset som – om
Clearinghuset accepterar Transaktionen för Clearing
– registrerar en motsvarande Medlemstransaktion
på ett Gemensamt Kundkonto för clearing. Samtidigt
som Clearinghuset accepterar en Transaktion för Cle-
aring och registrerar en Medlemstransaktion ett
Gemensamt Kundkonto uppkommer en Kundtrans-
aktion mellan Parterna under detta avtal.
4.2 Villkoren för en Medlemstransaktion och Kund-
transaktionen ska vara identiska med undantag för
att:
4.2.1 en Kundtransaktion omfattas och ska reg-
leras av detta Avtal (och Medlemstransaktionen
av Regelverket);
4.2.2 bestämmelser som avser ställandet av -
kerheter för en Kundtransaktion ska regleras av
detta Avtal under punkten 3 Säkerhet; och
4.2.3 Clearingmedlemmen kommer under Kund-
transaktionen att ha motsatt position jämfört
med sin position under Medlemstransaktionen.
4.3 Kunden förklarar sig införstådd med (i) att Kun-
den har samma betalnings- och leveransskyldighet
gentemot Clearingmedlemmen för en Kundtrans-
aktion som Clearingmedlemmen har mot Clearing-
huset för motsvarande Medlemstransaktion, (ii) att
Clearingmedlemmen har samma betalnings- och
leveransskyldighet gentemot Kunden för en Kund-
transaktion som Clearinghuset har mot Clearingmed-
lemmen för motsvarande Medlemstransaktion, och
(iii) att kontraktsvillkoren (contract specications)
enligt Regelverket som gäller för Medlemstrans-
aktionerna även gäller för Kundtransaktionerna; i
den utsträckning inte annat framgår i detta Avtal.
4.4 I det fall en Transaktion (hänförlig till Kunden),
som är registrerad på en annan clearingmedlems
kundkonto hos Clearinghuset överförs till Clearing-
medlemmen – genom överföring, give-up eller på an-
nat sätt föreskrivet i Regelverket - och registreras på
ett Gemensamt Kundkonto som en Medlemstransak-
tion uppstår det en Kundtransaktion under, och som
omfattas av, detta Avtal.
4.5 Om Clearinghuset inte skulle acceptera en Trans-
aktion för clearing som Clearingmedlemmen ingått
eller utfört ska Transaktionen anses vara ogiltig från
avslutet. Eventuella ersättningsanspråk mellan Par-
terna ska baseras den kostnad som uppkommer
för endera parten vid stängning av sådan Transaktion,
skäligen beräknad av Clearingmedlemmen snart
som möjligt efter det att Transaktionen inte accepte-
rats. Om Transaktionen ingåtts Börsen kan dock
ingen av parterna kräva ersättning i enlighet med vad
som nyss sagt.
4.6 Kunden är införstådd med att Kundens rätt till för-
tida stängning och liknande åtgärder av Kundtransak-
tioner endast regleras under detta Avtal. Kunden av-
står härmed all rätt enligt Kundavtalet eller annan
grund till förtida stängning, uppsägning och liknande
åtgärder av Kundtransaktionerna. Vid slutavräkning
av förtidsstängda Kundtransaktioner ska endast reg-
leringen i detta Avtal tillämpas.
5. Villkorsändring
5.1 en Villkorsändring avseende en Medlemstrans-
aktion inträffar ska Clearingmedlemmen ändra villko-
ren för Kundtransaktionen så att de överensstämmer
med villkoren för Medlemstransaktionen.
5.2 I det fall Clearingmedlemmen gör en vinst en
Villkorsändring ska Clearingmedlemmen betala Kun-
den motsvarande belopp. Kunden ska ersätta Clea-
ringmedlemmen för eventuella skäliga kostnader el-
ler förluster i anledning av en Villkorsändring.
5.3 I det fall Clearingmedlemmen affärsmässigt
godtagbara grunder anser att det inte är möjligt att
ändra villkoren för Kundtransaktionen enligt punkt
5.1 ska Kundtransaktionen antingen stängas enligt
punkt 7 eller den relaterade Medlemstransaktionen
överföras till annan clearingmedlem enligt punkt 12.
6. Olaglighet
6.1 Om lag, förordning eller annan rättsakt införs
eller ändras, eller behörig domstol eller myndig-
het fattar beslut eller ändrar tolkningen av sådan
lag, förordning, rättsakt eller beslut som resulterar
i att vidmakthållande av en Kundtransaktion eller
fullgörande av en förpliktelse enligt en Kundtrans-
aktion blir olaglig eller det annars blir olagligt att
följa en bestämmelse i detta avtal som relaterar
till en Kundtransaktion, ska den part som berörs
av detta snarast meddela den andra parten härom.
6.2 Parterna ska göra rimliga ansträngningar för att
3
träffa en överenskommelse avseende den eller de
Kundtransaktioner som berörs av ett förhållande som
anges i punkt 6.1. Om inte parterna träffar en över-
enskommelse om ett arrangemang med nödvändiga
förändringar inom femton (15) Clearingdagar från da-
gen för ett sådant meddelande, har den berörda par-
ten rätt att säga upp de aktuella Kundtransaktionerna
i förtid. En sådan förtida uppsägning ska meddelas
till den andra parten. Vid stängning av sådana Kund-
transaktioner gäller principerna i punkt 7.
7. Förtida stängning av transaktioner utan default
7.1 När Kundtransaktioner stängs i förtid Clearing-
medlemmens initiativ enligt detta Avtal, förutom en-
ligt punkt 9 och 11, gäller punkterna 7.2 – 7.5 nedan.
7.2 Följderna av förtida stängning bestäms av detta
Avtal, varvid regleringen i punkt 9 och 11 om förtida
stängning och slutavräkning av Parternas förpliktel-
ser vid Kunddefault enligt detta Avtal ska tillämpas.
Vid sådan stängning och slutavräkning ska de stäng-
da Kundtransaktionerna anses vara de enda transak-
tionerna under detta Avtal.
7.3 Förtida stängning av Kundtransaktionerna ska
inte påverka de eventuella skyldigheter som uppstått
i relation till sådana Kundtransaktioner före stäng-
ning.
7.4 Då en Kundtransaktion ska stängas ska Clearing-
medlemmen tillställa Kunden en Underrättelse om
Förtida Stängning.
7.5 Då Kunden mottagit Underrättelse om Förtida
Stängning får Kunden begära att relaterade Med-
lemstransaktioner överförs i enlighet med punkt 12
överföring av transaktioner utan default. Sådan över-
föring ska ske inom tio (10) Clearingdagar. Har inte
Medlemstransaktionerna överförts inom sagda tid
ska Kundtransaktionerna stängas inom tio (10) Cle-
aringdagar.
8. Överföring och förtida stängning av transaktioner
vid Medlemsdefault
8.1 Vid Medlemsdefault ska relevanta Medlemstrans-
aktioner
8.1.1 stängas och slutavräkning av Parternas
förpliktelser enligt detta Avtal ske enligt nedan,
varvid relaterade Kundtransaktioner automa-
tiskt ska stängas vid samma tidpunkt som Med-
lemstransaktionerna stängs; eller
8.1.2 överföras, tillsammans med Tillhöran-
de Säkerheter, till en av Clearinghusets andra
clearingmedlemmar i enlighet med Regelverket
(porting), varvid samtliga skyldigheter mellan
Kunden och Clearingmedlemmen i förhållande
till relaterad Kundtransaktion automatiskt och
omedelbart ska upphöra. Eventuella kvarvaran-
de förpliktelser mellan Parterna ska slutavräk-
nas enligt nedan.
8.2 Värdet av
8.2.1 stängda Kundtransaktioner Stäng-
ningsdagen enligt punkt 8.1.1 ska motsvara
värdet för stängda relaterade Medlemstrans-
aktioner varvid värdet utgörs av Clearinghusets
kostnader och intäkter för att stänga Med-
lemstransaktionerna i enlighet med Regelver-
ket, och
8.2.2 överförda Medlemstransaktioner be-
stäms av Clearinghuset på Stängningsdagen
till skäligt marknadsvärde.
8.3 Kunden ska med tillämpning av punkt 11.1 och
11.2 bestämma Nettobeloppet och meddela Clea-
ringmedlemmen därom snarast möjligt efter det att
Kundtransaktionen stängts. Om Clearingmedlem-
men begär att Nettobeloppet bestäms och Kunden
underlåter att bestämma Nettobeloppet inom två Cle-
aringdagar från sådan begäran, får Clearingmedlem-
men istället bestämma Nettobeloppet enligt punkt
11.1 och 11.2.
9. Förtida stängning av transaktioner vid Kundde-
fault
9.1 Vid Kunddefault ska Clearingmedlemmen ha
rätt att (i) omedelbart stänga Kundtransaktioner-
na genom att tillställa Kunden en Underrättelse om
Förtida Stängning varvid slutavräkning av Parternas
förpliktelser enligt detta Avtal ska genomföras enligt
nedan, och (ii) vidta de åtgärder som är nödvändiga
enligt Regelverket för att ytta över relevanta Med-
lemstransaktioner från ett Gemensamt Kundkonto
till sitt konto hos Clearinghuset där Clearingmedlem-
men clearar sina egna transaktioner.
9.2 Värdet av stängda Kundtransaktioner (på Stäng-
ningsdagen enligt punkt 9.1) ska beräknas respek-
tive bestämmas av Clearing¬med¬lem¬men till
skäligt belopp. Vid beräkning av värdet av stängda
Kundtran¬saktioner ska Clearingmedlemmen beak-
ta bl.a. kostnader och intäkter för att ingå (inklusive
redan ingångna) mottransaktioner, ersättningstrans-
aktioner eller hedgar till Kundtransaktionerna,
utebliven vinst, förluster, kostnader, och utlägg.
9.3 Clearingmedlemmen ska med tillämpning av
punkt 11.1 och 11.2 bestämma Nettobeloppet och
meddela Kunden därom snarast möjligt efter det att
Kundtransaktionen stängts.
9.4 Vid Kunddefault som består i att Kunden brustit
genom att inte ställa nödvändig säkerhet eller brus-
4
tit annat sätt, har Clearingmedlemmen rätt att
som ett alternativ till vad som framgår av punkt 9.1
- 9.3 utan Kundens hörande omedelbart genomfö-
ra stängning av Kundtransaktioner i den omfattning
som Clearingmedlemmen bedömer nödvändigt för
att åtgärda bristen, trygga sina krav mot Kunden och
hålla sig skadeslös, liksom att ta ställda säkerheter
i anspråk samt vidta andra åtgärder, såsom att för
Kundens räkning ingå nya Kundtransaktioner. Vid så-
dan stängning ska denna punkt 9 och punkt 11 äga
tillämpning, men eventuella stängda Kundtransak-
tioner ska anses vara de enda transaktionerna under
detta Avtal.
10. Förtida stängning av transaktioner vid
CCP-default
10.1 Vid CCP-default ska en Kundtransaktion automa-
tiskt stängas vid samma tidpunkt som den relaterade
Medlemstransaktionen stängs. Värdet av en Kund-
transaktion som stängts ska motsvara värdet av den
stängda Medlemstransaktionen. Värdet av stängda
Kundtransaktioner Stängningsdagen enligt denna
punkt 10.1 bestäms av Clearinghusets kostnader och
intäkter för att stänga relaterade Medlemstransaktio-
ner i enlighet med Regelverket. Clearingmedlemmen
ska med tillämpning av punkt 11.1 och 11.2 bestäm-
ma Nettobeloppet och meddela Kunden därom sna-
rast möjligt efter det att Kundtransaktionen stängts.
11. Gemensamma bestämmelser angående
Medlemsdefault, Kunddefault eller CCP-default
11.1 Nettobeloppet som ska betalas av ena Parten
till den andra vid Medlemsdefault, Kunddefault eller
CCP-default är summan av:
11.1.1 det sammanlagda värdet av samtliga
stängda Kundtransaktioner; om det samman-
lagda värdet är positivt ska det tillgodoräknas
Kunden och om det är negativt Clearingmed-
lemmen;
11.1.2 eventuellt utestående belopp mellan
Kunden och Clearingmedlemmen hänförliga till
stängda Kundtransaktioner eller i övrigt upp-
komna under eller i samband med detta Avtal.
Om ett utestående belopp ska tillgodoräknas
Kunden anges det som ett positivt belopp, och
om det ska tillgodoräknas Clearingmedlemmen
som ett negativt belopp.
11.2 Utestående belopp under punkt 11.1 är förfallna
till betalning senast på Stängningsdagen. Om sådana
belopp är denominerade i annan valuta än SEK ska de
omräknas till en summa i SEK i enlighet med Riksban-
kens valutaxing på Stängningsdagen.
11.3 I det fall Nettobeloppet är positivt ska Clearing-
medlemmen betala den summan till Kunden, och om
Nettobeloppet är negativt ska Kunden betala den
summan till Clearingmedlemmen. Nettobeloppet ska
betalas i SEK.
12. Överföring av transaktioner utan default
12.1 Kunden får när som helst genom skriftligt
meddelande till Clearingmedlemmen begära att en
eller era Kundtransaktioner och relaterade Med-
lemstransaktioner överförs till en eller era av Clea-
ringhusets andra clearingmedlemmar. Under förut-
sättning att inte någon CCP-default, Medlemsdefault
eller Särskilt Överföringsvillkor föreligger samt att de
i Regelverket angivna villkoren för att sådan överfö-
ring ska ske är uppfyllda, ska Clearingmedlemmen
snarast vid Kundens begäran om sådan överföring
vidta de åtgärder som krävs enligt Regelverket, andra
relevanta regelverk och tillämplig lag för att möjliggö-
ra överföring av de relevanta Medlemstransaktioner-
na som begäran avser.
12.2 sådan Medlemstransaktion stängs eller tas
bort från Clearingmedlemmens Gemensamma Kund-
konto, i enlighet med vad Regelverket föreskriver vid
överföring enligt punkten 12 Överföring av transaktio-
ner utan default ska,
12.2.1 samtliga skyldigheter mellan Kunden
och Clearingmedlemmen i förhållande till rela-
terad Kundtransaktion automatiskt och ome-
delbart upphöra, och
12.2.2 säkerheter som Kunden ställt till Cle-
aringmedlemmen i enlighet med punkt 3 -
kerhet och som enligt Clearingmedlemmens
bedömning är hänförliga till berörda Medlems-
och Kundtransaktioner, överföras till Kunden.
13. Fri prövning av clearingåtagande
13.1 Clearingmedlemmen har enligt detta Avtal ingen
skyldighet att cleara eller att ingå Kundtransaktioner
eller Medlemstransaktioner.
14. Clearingmedlemmens skyldighet att fullgöra
förpliktelser gentemot Kunden
14.1 Clearingmedlemmen är endast skyldig att fullgö-
ra sina förpliktelser under villkoren för Kundtransak-
tionerna gentemot Kunden till den del som Clearing-
huset i sin tur fullgör sina motsvarande förpliktelser
under villkoren för relaterade Medlemstransaktioner
gentemot Clearingmedlemmen. I det fall Clearinghu-
set kvittat eller avräknat en summa gentemot Clea-
ringmedlemmen i enlighet med Regelverket, ska Cle-
aringhuset anses ha fullgjort sin förpliktelse till den
delen gentemot Clearingmedlemmen.
14.2 I det fall Clearinghuset inte fullgör sina förplik-
telser eller erlägger betalning i enlighet med villkoren
5
för Medlemstransaktionen mellan Clearinghuset och
Clearingmedlemmen, får Clearingmedlemmen avse-
ende motsvarade åtaganden enligt villkoren för Kund-
transaktionen gentemot Kunden:
(i) göra motsvarande avdrag eller innehålla betal-
ning; och/eller
(ii) villkora sådan motsvarande prestation av att
Clearinghuset i sin tur fullgör sina åtaganden un-
der villkoren för Medlemstransaktionen mellan
Clearinghuset och Clearingmedlemmen.
14.3 För att vidta åtgärder enligt 14.2 (i) eller (ii)
ovan ska Clearingmedlemmen vidta alla rimliga åt-
gärder för att söka fullgörelse från Clearinghuset
samt snart betalning erhållits fullgöra motsvaran-
de betalning gentemot Kunden. Clearingmedlemmen
ska också snarast möjligt skriftligen meddela Kun-
den om Clearingmedlemmens åtgärder
14.4 Clearingmedlemmen har inte rätt att vidta åtgär-
der enligt punkt 14.2 (i) och (ii) om Clearinghusets
underlåtenhet att fullgöra sina åtaganden gentemot
Clearingmedlemmen är ett resultat av Clearingmed-
lemmens grova vårdslöshet eller av att Clearingmed-
lemmen brutit mot Regelverket.
15 Clearinghusets agerande till Kundens fördel
gentemot Clearingmedlemmen
15.1 Om Clearinghuset i samband med Medlemsde-
fault i enlighet med Regelverket överför:
15.1.1 ett belopp till Kunden som motsvarar
Kundens andel av summan av
(i) Tillhörande Säkerheter (motsvarande
säkerheternas värde om de har realise-
rats av Clearinghuset),
(ii) belopp som ska betalas till eller från
det Gemensamma Kundkontot, samt
(iii) eventuella säkrings (hedgning)- och
andra kostnader, eller
15.1.2 Tillhörande Säkerheter (eller ett be-
lopp motsvarande säkerheternas värde om de
har realiserats av Clearinghuset) till en eller era
av Clearinghusets andra clearingmedlemmar eller
Kunden i enlighet med Regelverket eller detta Av-
tal,
ska dels Clearingmedlemmens motsvarande för-
pliktelser gentemot Kunden under detta Avtal och
separat överenskommelse om säkerhet minska i
motsvarande mån, och dels i det fall sådant be-
lopp eller överförda Tillhörande Säkerheter (eller
ett belopp motsvarande säkerheternas värde om
de har realiserats av Clearinghuset), är större än
vad Kunden har att fordra på Clearingmedlemmen
enligt detta Avtal, separat överenskommelse om
säkerhet eller lag, ska Kunden skriftlig uppma-
ning erlägga det överskjutande beloppet till Clea-
ringmedlemmen.
15.2 Kundens skyldighet att ersätta Clearingmed-
lemmen enligt punkten 15.1 ska inte påverka Kun-
dens rätt att kvitta enligt detta Avtal.
15.3 Om Clearinghuset i samband med Medlems-
default överför Tillhörande Säkerheter till annan cle-
aringmedlem, ska sådana överförda Tillhörande -
kerheter anses vara säkerhet ställd och överförd till
sådan annan clearingmedlem i enlighet med avtal
med denne, och belopp som Kunden har att fordra
av sådan annan clearingmedlem ska ökas med ett
belopp motsvarande värdet på sådana överförda Till-
hörande Säkerheter.
16 Kvittning och avräkning
16.1 För det fall en betalning i en viss valuta ska göras
samma Clearingdag mellan Parterna med anledning
av detta Avtal, ska respektive Part lägga samman
samtliga belopp som ska betalas i samma valuta och
endast skillnaden mellan dessa sammanlagda be-
lopp ska betalas av den Part som är skyldig det högre
sammanlagda beloppet till den andra Parten, och för
det fall Parternas respektive sammanlagda belopp är
lika stora ska ingen betalning äga rum i den valutan.
16.2 Fordran betalning av Nettobelopp enligt
punkt 6 - 11 kan användas kvittningsvis av endera
Parten i händelse av CCP-default och i händelse av
Kunddefault respektive Medlemsdefault av den Part
som inte är i default genom avräkning av samtliga,
även icke förfallna, skulder till den andra Parten
grund av andra avtal och förbindelser än de som om-
fattas av detta Avtal. Därvid ska sådan fordran inte
anses ha uppkommit när slutavräkningsbeloppet
fastställts utan redan i samband med att de transak-
tioner som ligger till grund för beräkningen uppkom
eller träffades. motsvarande sätt ska den sålun-
da kvittningsberättigade Parten även äga rätt att från
den eventuella skuld som denne har grund av be-
räknat Nettobelopp kvittningsvis äga rätt att avräk-
na samtliga, även icke förfallna, fordringar mot-
parten grund av andra avtal och förbindelser än
de som omfattas av detta Avtal. Vid kvittning enligt
denna punkt 16.2 ska belopp utestående i utländsk
valuta omräknas till SEK i enlighet med Riksban-
kens valutaxing Stängningsdagen. Icke förfall-
na skulder och fordringar enligt ovan ska anses vara
förfallna till betalning senast Stängningsdagen.
17. Ansvar
17.1 Clearingmedlemmen är inte ansvarig för skada
som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk
eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse,
strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande
6
omständighet, exempelvis data- eller telefel. Förbe-
hållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout
gäller även om Clearingmedlemmen själv är föremål
för eller vidtar sådan koniktåtgärd.
17.2 Skada som uppkommit i andra fall ska inte er-
sättas av Clearingmedlemmen, om denne varit nor-
malt aktsam.
17.3 Clearingmedlemmen ansvarar inte för skada
som orsakats av Clearinghuset och inte heller av upp-
dragstagare som Clearingmedlemmen anlitat med
tillbörlig omsorg.
17.4 Clearingmedlemmen ansvarar inte för indirekt
skada. Denna begränsning gäller dock inte om den
indirekta skadan har orsakats av grov vårdslöshet.
Begränsningen gäller inte heller om Kunden är konsu-
ment och den indirekta skadan orsakats av Clearing-
medlemmens vårdslöshet.
17.5 Föreligger hinder för Clearingmedlemmen att
verkställa betalning eller vidta annan åtgärd på grund
av omständighet som anges i punkt 17.1 får åtgär-
den skjutas upp till dess hindret upphört. Om Clea-
ringmedlemmen till följd av sådan omständighet är
förhindrad att verkställa eller ta emot betal¬ning/le-
verans, ska Clearingmedlemmen respektive Kunden
inte vara skyldig att erlägga ränta.
17.6 Kunden ska ersätta och hålla Clearingmedlem-
men skadeslös för varje förpliktelse, anspråk, utlägg,
kostnad eller förlust som Clearingmedlemmen kan
komma att ikläda eller ådra sig p.g.a. eller i samband
med en Kundtransaktion eller därmed sammanhäng-
ande Medlemstransaktion, detta Avtal eller annan
åtgärd som vidtagits av Clearingmedlemmen under
detta Avtal, eller såsom en följd av att Kunden brutit
mot bestämmelserna i Regelverket eller mot bestäm-
melserna i detta Avtal.
18. Skatt
18.1 Kunden förklarar sig införstådd med att det kan
uppkomma skattekonsekvenser i och med clearing
av Transaktioner under detta Avtal och att det åligger
Kunden att självständigt bedöma sådana skattekon-
sekvenser. Kunden ska svara för samtliga skatter och
kostnader som kan uppkomma med anledning av
clearing av Transaktioner enligt detta Avtal.
19 Limit
19.1 Clearingmedlemmen har rätt att sätta en limit
storleken och/eller omfattningen av de Kund-
transaktioner som Clearingmedlemmen accepterar
för clearing under detta Avtal. Clearingmedlemmen
har rätt att ensidigt och utan föregående meddelande
höja eller sänka limiten tillfälligt eller tills vidare. Cle-
aringmedlemmen ska underrätta Kunden åsatt limit.
19.2 Kunden åtar sig att inte ingå Transaktioner som
överskrider åsatt limit. Clearingmedlemmen har dock
alltid rätt, men inte skyldighet, att acceptera en Trans-
aktion för clearing under detta Avtal (trots att limiten
har överskridits). Om Kunden ingår Transaktioner
som överskrider åsatt limit, har Clearingmedlemmen
rätt att stänga Kundtransaktionen enligt punkt 7.
20. Meddelanden
Meddelande från Clearingmedlemmen.
20.1 Clearingmedlemmen lämnar meddelanden till
Kunden med brev till Kundens folkbokföringsadress
(eller motsvarande) eller, om detta inte är möjligt, till
den adress som anges i detta Avtal. Kunden och Cle-
aringmedlemmen kan även komma överens om att
meddelanden ska skickas till en annan adress.
20.2 Clearingmedlemmen har även rätt att lämna
meddelande till Kunden via Clearingmedlemmens in-
ternettjänst eller via e-post till av Kunden i detta Avtal
angiven e-postadress eller annan e-post adress eller
via annan elektronisk kommunikation som Kunden
meddelat Clearingmedlemmen, när Clearingmedlem-
men bedömer att sådan kommunikation är lämplig.
20.3 Meddelande som skickats av Clearingmedlem-
men med brev ska Kunden anses ha fått senast fem-
te Clearingdagen efter avsändandet, om brevet sänts
till den adress som angivits ovan.
20.4 Meddelande genom Clearingmedlemmens in-
ternettjänst, e-post eller annan elektronisk kommuni-
kation ska Kunden anses ha fått vid avsändandet om
det sänts till av Kunden upp-givet nummer eller elek-
tronisk adress. Om Kunden får ett sådant meddelan-
de vid en tidpunkt som inte är Clearingmedlemmens
normala kontorstid i Sverige ska Kunden anses ha
fått meddelandet vid början av påföljande Clearing-
dag.
Meddelande till Clearingmedlemmen.
20.5 Kunden kan lämna meddelanden till Clearing-
medlemmen via Clearingmedlemmens internet- eller
telefontjänst, genom att besöka Clearingmedlemmen
eller genom att skicka brev. Brev till Clearingmedlem-
men ska ställas till den adress som anges i detta
Avtal, såvida Clearingmedlemmen inte begärt svar
till annan adress. Kunden kan endast lämna medde-
lande till Clearingmedlemmen via e-post efter sär-
skild överenskommelse med Clearingmedlemmen.
20.6 Meddelande från Kunden ska Clearingmedlem-
men anses ha fått den Clearingdag meddelandet
kommit fram till nämnda adress. Även i annat fall ska
Clearingmedlemmen anses ha fått meddelandet från
Kunden om Kunden kan visa att meddelandet skick-
ats på ett ändamålsenligt sätt. I sådant fall ska Clea-
7
ringmedlemmen anses ha fått meddelandet den Cle-
aringdag Kunden kan visa att Clearingmedlemmen
borde fått det.
20.7 För meddelande avseende reklamation och häv-
ning med anledning av kommissionsuppdrag som
konsument lämnat i egenskap av icke professionell
Kund enligt Clearingmedlemmens kategorisering en-
ligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
gäller att meddelande kan göras gällande om Kunden
kan visa att det skickats ett ändamålsenligt sätt,
även om det försenats, förvanskats eller inte kommit
fram. Kunden ska dock, om denne har anledning att
anta att Clearingmedlemmen inte fått meddelandet
eller att det förvanskats, skicka om meddelandet till
Clearingmedlemmen.
21. Avgifter
21.1 Kunden ska betala de avgifter som följer av Cle-
aringmedlemmens vid var tid gällande prislista eller
i enlighet med vad Kunden och Clearingmedlemmen
särskilt kommit överens om.
21.2 Kunden svarar dessutom för skäliga kostnader,
avgifter och utlägg som uppkommer för Clearing-
medlemmen i samband med Clearingmedlemmens
utförande av åtaganden enligt detta Avtal.
21.3 Avgifter, kostnader och utlägg debiteras Kun-
dens konto.
22 LEI-kod (Legal Entity Identier)
22.1 Kund som är juridisk person eller driver närings-
verksamhet är skyldig att vid var tid ha en giltig LEI-
kod och Kunden åtar sig att vidmakthålla en giltig LEI-
kod och att underrätta Clearingmedlemmen om varje
förändring avseende denna. Om Kunden inte skulle
ha en giltig LEI-kod har Clearingmedlemmen rätt,
men inte en skyldighet, (i) att avstå från att cleara en
Transaktion, (ii) att genomföra förtida stängning av
Kundtransaktioner enligt punkt 7 eller (iii) att för Kun-
dens räkning registrera en LEI-kod eller aktivera en
sådan som inte är aktiv. Skulle clearingmedlemmen
registrera eller aktivera en LEI-kod för Kundens räk-
ning är Kunden skyldig att ersätta Clearingmedlem-
men för uppkommen kostnad. Clearingmedlemmen
har rätt att debitera Kundens konto hos medlemmen
för denna kostnad.
22.2 Mer information om kravet en LEI-kod nns
bl.a. på Clearingmedlemmens hemsida www.avanza.
se och Finansinspektionens hemsida www..se.
23 Behandling av personuppgifter
23.1 Kunden förklarar sig införstådd med att Clea-
ringmedlemmen måste behandla Kundens person-
uppgifter och vidarebefordra dessa vidare till Clea-
ringhuset i samband med att Clearingmedlemmen
clearar Transaktioner samt att Clearingmedlemmen
i samband med utförande av åtaganden enligt detta
Avtal kan komma att vidarebefordra personuppgifter
till annan som Clearingmedlemmen samarbetar med.
Mer information om Clearingmedlemmens behand-
ling av personuppgifter nns på www.avanza.se.
24 Ändringar och tillägg
24.1 Ändringar i eller tillägg till Avtalet, inklusive av-
gifter (enligt vid var tid gällande prislista), ska ha
verkan gentemot Kunden två månader efter det att
Kunden enligt punkt 20 ska anses ha mottagit med-
delande om ändring eller tillägg. Sådan ändring eller
tillägg ska endast ha verkan gentemot Kunden såvitt
avser Transaktioner accepterade för clearing efter
den dag meddelandet anses ha mottagits av Kunden
enligt punkt 20, om inte ändringen eller tillägget för-
anleds av ändrad lag, förordning, rättsakt, domstols
dom, myndighetsbeslut eller ändring i Regelverket.
25. Överlåtelse
25.1 Ingen av parterna har rätt att överlåta eller
överföra alla eller delar av sina rättigheter eller skyl-
digheter enligt Avtalet. Clearingmedlemmen har
dock rätt att utan Kundens samtycke överlåta el-
ler överföra sina rättigheter och skyldigheter enligt
Avtalet till ett annat företag inom samma koncern.
26. Rapportering
26.1 Clearingmedlemmen ska löpande rapportera
Kundtransaktioner till Kunden i enlighet med vad Cle-
aringmedlemmen vid var tid tillämpar eller i enlighet
med vad Kunden och Clearingmedlemmen särskilt
kommit överens om.
27. Uppsägning
27.1 Avtalet gäller tills vidare och kan sägas upp av
endera Parten till upphörande dag som anges i
uppsägningen. Uppsägning ska ske skriftligen.
27.2 Avtalet ska upphöra automatiskt utan att upp-
sägning behöver ske om en Kunddefault och/eller
en Medlemsdefault inträffar och samtliga Med-
lemstransaktioner och Kundtransaktioner under Av-
talet till följd därav har stängts eller överförts.
27.3 Om Clearingmedlemmen säger upp Avtalet en-
ligt punkt 27.1 har Kunden rätt att inom tio (10) Cle-
aringdagar, eller om Kunden är en konsument, inom
tjugo (20) Clearingdagar, begära överföring av samtli-
ga Medlemstransaktioner till annan clearingmedlem
i enlighet med punkt 12 Överföring av transaktioner
utan default.
27.4 Om Kunden säger upp avtalet enligt punkt 27.1,
8
får Clearingmedlemmen begära att Kunden ska vidta
alla rimliga åtgärder för att åstadkomma en överfö-
ring av samtliga Medlemstransaktioner till annan cle-
aringmedlem. Clearingmedlemmen får också framfö-
ra sådan begäran samtidigt som denne själv säger
upp avtalet enligt punkt 27.1. Om en överföring inte
kommit till stånd inom sextio (60) kalenderdagar från
Clearingmedlemmens begäran enligt ovan, äger Clea-
ringmedlemmen rätt att omedelbart stänga samtliga
Kundtransaktioner, varvid punkt 7 Förtida upphöran-
de av transaktioner utan default ska tillämpas. Clea-
ringmedlemmen ska också ha denna stängningsrätt
om det visar sig att det inte är möjligt att genomföra
en begäran från Kunden att överföra samtliga Med-
lemstransaktioner i enlighet med punkt 27.3. Avtalet
gäller, oaktat att uppsägning skett enligt punkt 27.1
(eller Avtalet upphört av annat skäl), för de före an-
given upphörandedag ingångna transaktionerna intill
dess de ur varje sådan transaktion härytande rätts-
förhållandena har avvecklats i sin helhet.
28. Uppsägning av tidigare avtal
28.1 I de fall Kunden har haft Transaktioner som cle-
arats av Clearinghuset under Kundavtal A Integrerat
Handels- och Clearingkonto hos Nasdaq Clearing AB
(”Gamla Clearingavtalet”) och har det Gamla Clea-
ringavtalet sagts upp av Clearinghuset, ska det Gam-
la Avtalet även vara uppsagt gentemot Clearingmed-
lemmen när Kunden ingått detta Avtal och Kundens
Transaktioner registrerats ett Gemensamt Kund-
konto (och därigenom regleras under detta Avtal).
29. Lagvals- och forumregler
29.1 Svensk lag ska tillämpas detta Avtal. Tvist
med anledning av detta Avtal ska avgöras av allmän
domstol och för kund som inte är konsument, med
Stockholms tingsrätt som första instans.
29.2 Kund som är konsument har också möjlighet att
vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, som
är en nämnd för alternativ tvistelösning, följande
adress: Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se. En
anmälan måste vara skriftlig. För att nämnden ska
pröva ärendet nns bl.a. vissa värde- och tidsgränser.
9
1076-5-210218 Avanza
SÄRSKILDA VILLKOR FÖR HANDEL MED DERIVATINSTRUMENT
Nedan följer de särskilda villkor som gäller för handel med
derivatinstrument via Bolaget. Utöver nedan angivna villkor gäller
bestämmelserna i Avtal avseende clearing av transaktioner hos Nasdaq
Clearing AB, vilka vi anmodar dig att noggrant ta del av.
SÄKERHETSUTRYMME
Vid genomförande av affär som leder till säkerhetskrav, beräknas ett
säkerhetsutrymme i din depå hos Bolaget. Det kan vara både högre och
lägre än det totala säkerhetskrav som nns tillgängligt på din depå via
Bolagets internettjänst.Vid extrema marknadsrörelser kan Bolaget justera
säkerhetskraven även under pågående börsdag
SÄKERHETSKRAV
Vi vill uppmärksamma dig om att du är skyldig att hålla dig underttad om
aktuellt säkerhetskrav avseende utestående positioner.
SÄKERHETSBRIST
Vid säkerhetsbrist, dvs. när disponibelt belopp är negativt, skall du reglera
detta genom att tillföra den medel, säkerheter eller avveckla hela eller
delar av positionen. Detta skall ske omgående när säkerhetsbristen
uppkommer. Du skall därför snarast kontakta Bolaget och informera om
vilka åtgärder du önskar vidtaga/har vidtagit.
TVÅNGSAVVECKLING
Vi vill även göra dig upprksam på att Bolaget enligt Avtal avseende
clearing av transaktioner hos Nasdaq Clearing AB har rätt att stänga
derivatpositioner utan kontakt med dig om t.ex. brist föregger.
RAPPORTERING TILL TRANSAKTIONSREGISTER FÖR FÖRE-
TAGSKUNDER
Uppgifter om derivatkontrakt som företagskunden har ingått och
varje ändring eller avslutande av kontraktet ska rapporteras in till ett
transaktionsregister enligt Europaparlamentets och rådets förordning nr
648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister.
Ansvaret för rapporteringen ligger på varje enskilt företag som är part i
transaktionen. Tillsynsmyndigheten kan bland annat besluta att särskild
avgift ska tas ut av den som åsidosätter sin rapporteringsskyldighet.
Företagskund delegerar till Bolaget att rapportera till transaktionsregistret.
För att Bolaget ska kunna utföra rapporteringen är företagskunden skyldig
att lämna sådana uppgifter som krävs för rapporteringen, inklusive LEI-
nummer som företagskunden årligen måste förnya. Bolaget får, med
iakttagande av normal aktsamhet, uppdra åt tredje part att helt eller delvis
utföra rapporteringen för kundens räkning.
Avanza Bank AB. Box 1399, 111 93 Stockholm. Tel. 08-562 250 00. avanza.se Org.nr. 556573-5668. Styrelsens säte: Stockholm
SÄRSKILDA VILLKOR OCH RISKINFORMATION FÖR
HANDEL MED DERIVATINSTRUMENT
Att handla med derivat är inte riskfritt. Det bygger delvis på spekulation och dessutom är prissvängningarna srre för derivat än för
underliggande instrument. Detta innebär att handel i optioner har en större vinstpotential än investeringar i underliggande instrument men
även att förlustriskerna är större.
För att få handla med derivat måste du därför först läsa och godkänna att du tagit del av följande information:
Särskilda villkor för handel med derivatinstrument
Information om handel med optioner, terminer och andra derivatinstrument
Undertecknad har tagit del av och godkänner ovanstående villkor och riskinformation.
Ort och datum Namnunderskrift Namnförtydligande
Depånr Personnr/Org.nr
VÄNLIGEN SE INFORMATION OM HANDEL MED OPTIONER, TERMINER OCH ANDRA DERIVATINSTRUMENT PÅ NÄSTA SIDA
102-2-1901 Avanza
Avanza Bank AB. Box 1399, 111 93 Stockholm. Tel. 08-562 250 00. avanza.se Org.nr. 556573-5668. Styrelsens säte: Stockholm
INFORMATION OM HANDEL MED OPTIONER,
TERMINER OCH ANDRA DERIVATINSTRUMENT
1. ALLMÄNT OM RISKER MED DERIVATINSTRUMENT
Handel med derivatinstrument är förknippad med särskilda risker, vilka närmare kom-
mer att beskrivas i denna information. Kunden svarar själv för riskerna och måste
därför själv via anlitat värdepappersföretag - eller genom sitt kapitalförvaltande om-
bud - ta del av och därmed skaffa sig kännedom om de villkor, i form av allmänna
villkor, faktablad, prospekt eller liknande, som gäller för handel med sådana instru-
ment och om instrumentens egenskaper samt de risker som är förknippade därmed.
Kunden måste också fortlöpande bevaka sina placeringar (positioner) i sådana in-
strument. Information för bevakning (kursuppgifter m.m.) kan fås t.ex. via handels-
platsernas hemsidor, i dagstidningar och andra media samt från kundens värdepap-
persföretag. Kunden bör vidare i eget intresse vara beredd att snabbt vidta åtgärder,
om detta skulle visa sig påkallat, exempelvis genom att ställa ytterligare säkerhet el-
ler att avsluta sina placeringar i derivatkontrakt (kvitta ut eller stänga sina positioner).
För ytterligare information om handel med finansiella instrument i allmänhet, olika
riskbegrepp och riskresonemang, se även INFORMATION OM EGENSKAPER
OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT.
2. ANVÄNDNINGEN AV DERIVATINSTRUMENT
Derivatinstrument är en form av avtal (kontrakt) där själva avtalet är föremål för han-
del på kapitalmarknaden. Derivatinstrumentet är knutet till en underliggande egen-
dom eller ett underliggande värde. Denna egendom eller detta värde (i fortsättning-
en kallat enbart egendom) kan utgöras av ett finansiellt instrument, någon annan
tillgång med ekonomiskt värde, t.ex. valuta eller råvara, eller någon form av värdemä-
tare, t.ex. ett index. Derivatinstrument kan användas för att skapa ett skydd mot en
oönskad prisutveckling på den underliggande egendomen. De kan också användas
för att uppnå vinst eller avkastning med en mindre kapitalinsats än vad som krävs för
att göra en motsvarande affär direkt i den underliggande egendomen. Derivatinstru-
ment kan också användas för andra syften. Användningen av derivatinstrument byg-
ger på en viss förväntning om hur priset på den underliggande egendomen kommer
att utvecklas under en viss tidsperiod. Innan handel påbörjas med derivatinstrument
är det således viktigt att kunden för sig själv klargör syftet därmed och vilken prisut-
veckling på underliggande egendom som kan förväntas samt grundat på detta väljer
tt derivatinstrument eller kombination av sådana instrument.
3. OLIKA SLAG AV DERIVATINSTRUMENT
Huvudtyperna av derivatinstrument är optioner, terminer och swapavtal.
En option är ett avtal som innebär att den ena parten (utfärdaren av ett options-
kontrakt) förpliktar sig att köpa eller sälja den underliggande egendomen av eller till
den andra parten (innehavaren av kontraktet) till ett på förhand bestämt pris (lösen-
priset). Avtalet kan, beroende på slag av option, antingen utnyttjas när som helst
under löptiden (amerikansk option) eller endast på slutdagen (europeisk option).
Innehavaren betalar en ersättning (premie) till utfärdaren och får en rätt att utnyttja
kontraktet men har ingen skyldighet att göra det. Utfärdaren är däremot skyldig att
infria kontraktet om innehavaren begär det (löser optionen). Avgörande för optionens
värdeutveckling är normalt värdeutvecklingen på den underliggande egendomen.
Risken för den som förvärvar en option är, om inte riskbegränsande åtgärder vidtas,
att optionen minskar i värde eller förfaller värdelös på slutdagen. I det senare fallet är
den vid förvärvet betalda premien för optionen helt förbrukad. Utfärdaren av en op-
tion löper en risk som i vissa fall, om inte riskbegränsande åtgärder vidtas, kan vara
obegränsat stor. Kursen på optioner följer normalt kursutvecklingen på motsvarande
underliggande aktier eller index i samma eller motsatt riktning, men med större kurs-
svängningar och prispåverkan.
En termin eller forward innebär att parterna ingår ett ömsesidigt bindande avtal
med varandra om köp respektive försäljning av den underliggande egendomen till ett
på förhand avtalat pris och med leverans eller annan verkställighet, t ex kontantavräk-
ning, av avtalet vid en i avtalet angiven tidpunkt (stängningsdagen). Någon premie
betalas inte eftersom båda parter har motsvarande skyldigheter enligt avtalet.
En future är en variant på termin eller forward. Skillnaden mellan en future och en
forward består i hur avräkningen går till, det vill säga när man som part i ett kontrakt
får betalt eller betalar beroende på om positionen gett vinst eller förlust. För en fu-
ture sker en daglig avräkning i form av löpande betalningar mellan köpare och säljare
på basis av värdeförändringen dag för dag av underliggande tillgång. För en forward
sker avräkning först i anslutning till instrumentets slutdag.
Ett swapavtal innebär att parterna överenskommer om att löpande erlägga be-
talningar till varandra, exempelvis beräknade på fast respektive rörlig ränta (räntes-
wap), eller att vid en viss tidpunkt utbyta (på engelska: to swap) någon form av egen-
dom med varandra, t ex olika slag av valutor (valutaswap).
Handel förekommer också med vissa köp- och säljoptioner med längre löptider, i
Sverige vanligen kallade warranter. Warranter kan utnyttjas för att köpa eller sälja
underliggande aktier eller i andra fall ge kontanter om kursen på underliggande aktie
utvecklas på rätt sätt i förhållande till warrantens lösenpris. Teckningsoptioner (eng.
subscription warrants) avseende aktier kan inom en viss tidsperiod utnyttjas för
teckning av motsvarande nyutgivna aktier.
Hävstångscertifikat, som ofta kallas enbart certifikat, är ofta en kombination
av ex.vis en köp- och en säljoption och är beroende av en underliggande tillgång,
exempelvis en aktie, ett index eller en råvara. Ett certifikat har inget nominellt belopp.
Hävstångscertifikat skall inte förväxlas med t.ex. företagscertifikat, vilket är en slags
skuldebrev som kan ges ut av företag i samband med att företaget lånar upp pengar
på kapitalmarknaden.
En utmärkande egenskap för hävstångscertifikat är liksom för andra derivatinstru-
ment att relativt små kursförändringar i underliggande tillgång kan medföra avsevär-
da förändringar i värdet på innehavarens placering. Dessa förändringar i värdet kan
vara till investerarens fördel, men de kan också vara till investerarens nackdel. Inne-
havare bör vara särskilt uppmärksamma på att hävstångscertifikat kan falla i värde
och även förfalla helt utan värde med följd att hela eller delar av det investerade be-
loppet kan förloras. Motsvarande resonemang gäller normalt även för optioner och
warranter.
Autocalls är en typ av instrument avsedda att ge möjlighet till en god avkastning
i en sidledes eller måttligt fallande marknad. Vanligtvis erbjuds Autocalls med ett
villkorat kapitalskydd ner till en viss nivå, barriär. Detta skydd upphör om barriären
underskrids. Risken för att en stor del av det nominella beloppet går förlorat kan
därmed vara betydande vid en placering i en Autocall.
Derivatinstrumenten kan kombineras på visst sätt för att skapa t.ex. ett visst
skydd mot prisförändring på underliggande egendom, eller för att uppnå ett visst
ekonomiskt resultat i förhållande till den förväntade prisutvecklingen på underlig-
gande egendom.
Vid handel i kombinerade produkter är det viktigt att sätta sig in i produktens olika
beståndsdelar och hur dessa samverkar. I vissa fall kan beståndsdelarnas samver-
kan innebära en högre risk än varje beståndsdel för sig. En närmare beskrivning av
en viss produkts olika beståndsdelar och på vilket sätt dessa samverkar kan fås bl.a.
från utfärdande emittent eller värdepappersföretaget.
4. KARAKTÄRISTISKA EGENSKAPER HOS DERIVATINSTRUMENT
Man kan beskriva handel med derivatinstrument som handel med eller förflyttning av
risker. Den som exempelvis befarar en kursnedgång på marknaden kan köpa säljop-
tioner som ökar i värde om marknaden faller. För att minska eller slippa risken för
kursnedgång betalar köparen en premie, dvs vad optionen kostar.
Handel med derivat kräver särskild sakkunskap. Det är därför viktigt att uppmärk-
samma följande karaktäristiska egenskaper hos derivatinstrument för den som avser
att handla med sådana instrument. Konstruktionen av derivatinstrument gör att pris-
utvecklingen på den underliggande egendomen får genomslag i kursen eller priset
på derivatinstrumentet. Detta prisgenomslag är ofta kraftigare i förhållande till insat-
sen (erlagd premie) än vad värdeförändringen är på den underliggande egendomen.
Prisgenomslaget kallas därför hävstångseffekt och kan leda till större vinst på insatt
kapital än om placeringen hade gjorts direkt i den underliggande egendomen. Å
andra sidan kan hävstångseffekten lika väl medföra större förlust på derivatinstru-
menten jämfört med värdeförändringen på den underliggande egendomen, om pris-
utvecklingen på den underliggande egendomen blir annorlunda än den förväntade.
Hävstångseffekten, dvs möjligheten till vinst respektive risken för förlust, varierar
beroende på derivatinstrumentets konstruktion och användningssätt. Stora krav
ställs därför på bevakningen av prisutvecklingen på derivatinstrumentet och på den
underliggande egendomen. Investeraren bör i eget intresse vara beredd att agera
snabbt, ofta under dagen, om placeringen i derivatinstrument skulle komma att ut-
vecklas i negativt. Det är också viktigt att i sin riskbedömning beakta att möjligheten
att avveckla en position/ett innehav kan försvåras vid en negativ prisutveckling.
Den part som åtar sig en förpliktelse genom att utfärda en option eller ingå ett
terminsavtal är från början tvungen att ställa säkerhet för sitt åtagande. I takt med att
priset på den underliggande egendomen med tiden utvecklas uppåt eller nedåt och
således värdet på derivatinstrumentet ökar eller minskar, skiftar också kravet på sä-
kerhet. Ytterligare säkerhet i form av en tilläggssäkerhet kan därför komma att krävas.
Hävstångseffekten gör sig således gällande även på säkerhetskravet, som kan för-
ändras snabbt och kraftigt. Om inte kunden ställer tillräcklig säkerhet, har motparten
eller värdepappersföretaget i allmänhet förbehållit sig rätten att utan att höra kunden
avsluta placeringen (stänga positionen) för att minimera skadan. En kund bör såle-
des noga följa prisutvecklingen även med avseende på säkerhetskravet för att undgå
en ofrivillig stängning av positionen.
Löptiden för derivatinstrument kan variera från mycket kort tid upp till flera år. Pris-
förändringarna är ofta störst på instrument med kort löptid. Priset på t.ex. en inne-
havd option sjunker i allmänhet allt snabbare mot slutet av löptiden pga att det s.k.
tidsvärdet avtar. Kunden bör således noga bevaka även löptiden på derivatinstru-
menten.
Det bör tilläggas att derivat omfattas ofta av clearing hos centrala motparter, s k
CCPer, som går in som motpart i varje derivatkontrakt.
102-2-1901 Avanza
Avanza Bank AB. Box 1399, 111 93 Stockholm. Tel. 08-562 250 00. avanza.se Org.nr. 556573-5668. Styrelsens säte: Stockholm
Du som kund måste vara införstådd med bl.a. följande:
att placeringar eller andra positioner i derivatinstrument sker på egen
risk
att du som kund själv noga måste sätta dig in i dels de villkor som gäller
för handel med finansiella instrument , dels information i faktablad,
prospekt och annan information om aktuellt derivatinstrument, dess
egenskaper och risker
– att det vid handel med finansiella instrument är viktigt att kontrollera
all rapportering avseende dina transaktioner, innehav och positioner
samt omgående reklamera eventuella fel
att det är viktigt att fortlöpande bevaka värdeförändringar på innehav
av och positioner i aktuella instrument och vara beredd att agera
snabbt
att du som kund måste uppfylla säkerhetskrav inom avtalade ramar
att du som kund själv måste initiera de åtgärder som erfordras för att
minska risken för förluster
Avanza Bank AB. Box 1399, 111 93 Stockholm. Te l. 08-562 250 00. avanza.se Org.nr. 556573-5668. Styrelsens säte: Stockholm
DEPÅNUMMER FÖR V.P.-LÅN HOS
AVANZA:
1075-2-171220 Avanza
RAMAVTAL FÖR VÄRDEPAPPERSLÅN
ALLMÄNT
Mellan Långivaren Avanza Bank AB (”Bolaget”) och Undertecknad Kund
(“Kunden”) träffas härmed Ramavtal för Värdepapperslån, enligt villkoren i denna
handling samt enligt vid var tid gällande Allmänna villkor för Värdepapperslån vilka
utgör en integrerad del av detta Ramavtal.
I och med underskrift av detta Ramavtal bekftar Kunden att denne tagit del
av och noga satt sig in i Ramavtalet och Allmänna villkor för Värdepapperslån.
Allmänna villkor finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.avanza.se.
Detta Ramavtal skall tillämpas på samtliga Värdepapperslån som fr o m dagen
för avtalets dagtecknande upptagits mellan parterna. (Detta Ramavtal ersätter
därmed eventuellt tidigare mellan parterna träffat ramavtal av motsvarande slag,
såvitt gäller Värdepapperslån som upptagits fr o m avtalets dagtecknande).
Termer som i detta dokument anges med stor begynnelsebokstav skall ha samma
innebörd som i de Allmänna villkoren.
SÄKERHET
Som säkerhet för behöriga fullgörandet av samtliga vid var tid gällande
förpliktelser som åvilar Kunden enligt Ramavtalet, inbegripet av denne upptagna
Värdepapperslån enligt Ramavtalet, pantförskriver Kunden härigenom till
Bolaget all egendom innefattande samtliga värdepapper och andra rättigheter
som vid var tid förvaras och/eller är förtecknade i Kundens ovanstående depå
även innefattande i depå förtecknade värdepapper som är registrerade i Kundens
namn i kontobaserat system (såsom på Vp-konto hos VPC AB) jämte samtliga
medel som vid var tid finns på ovanstående konto anslutet till depån. Avkastning
av pant och andra rättigheter som grundas på panten omfattas också av
pantförskrivningen och utgör pant.
Definition av och principer för beräkning av säkerhetstal finns i Allmänna villkor
för Värdepapperslån. Information om gällande säkerhetstal finns tillgängligt på
Bolagets hemsida. Närmare bestämmelser om ställande av säkerhet respektive
ianspråktagande av säkerhet innefattande pantvillkor finns i Allmänna villkor för
Värdepapperslån.
RISKINFORMATION
Värdepapperslån är förknippade med särskilda risker och kräver ofta
rskilda kunskaper. Kunden bör därför ta del av och noga sätta sig in i såväl
bestämmelserna i detta Ramavtal som andra regler - exempelvis i särskilda
överenskommelser, på Avräkningsnotor eller i andra bekräftelser - som gäller
mellan Kunden och Bolaget.
Kunden är införstådd med att upptagande av Värdepapperslån i kombination med
förljning av de lånade värdepapperen s.k. blankning kan medföra ett i princip
obegränsat risktagande, som kan leda till att Kunden försätts i skuld.
Om Kunden avser att blanka ska Kunden meddela Bolaget om detta enligt
instruktion vid orderläggningen.
KUND
Namn (tilltalsnamn, efternamn)/Firma Personnr/Org.nr
1
Namn (tilltalsnamn, efternamn) Personnr
Namn (tilltalsnamn, efternamn) Personnr
Namn (tilltalsnamn, efternamn) Personnr
AVANZAS GODKÄNNANDE
Ort och datum Handläggares signatur
SIGNERA
Undertecknad har tagit del av och godkänner Avtalsvillkor ovan och Bolagets vid var tid gällande Allmänna Villkor för Värdepapperslån.
2
Ort och datum Namnunderskrift/Namnförtydligande
KUNDENS UNDERSKRIFT
Ort och datum Namnunderskrift/Namnförtydligande
Ort och datum Namnunderskrift/Namnförtydligande
Ort och datum Namnunderskrift/Namnförtydligande
AVTALSVILLKOR