Pre-App Form FINAL Version 05_11_18 Rev
Tudalen 1 o 31
Manylion y Corff Cymeradwyo (SAB): Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda
Cynon Taf
Cyfeiriad: Sardis, Sardis Ffordd,
Pontypridd CF37 1DU
E-bost: SAB.Cais@rctcbc.gov.uk
Ffon: 01443 281172
Deddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010
Atodlen 3 Draenio Cynaliadwy
Cais Cynllun Systemau Draenio Cynaliadwy i’w
gymeradwyo gan Gorff Cymeradwyo Systemau
Draenio Cynaliadwy (SAB) - Cymru
Ffurflen Gais ar gyfer derbyn Cyngor Cyn Ymgeisio ar
Systemau Draenio Cynaliadwy am ddatblygiadau newydd,
gan gyfeirio at Reoliadau Draenio Cynaliadwy (Gweithdrefn
Cymeradwyo a Mabwysiadu) (Cymru) 2018
Ffurflen Gais Cyn Ymgeisio
Mae’r ffurflen hon yn seiliedig ar ofyniadau a ddarperir gan Lywodraeth Cymru at
bwrpas cyflwyno gwybodaeth i’r Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy
Strwythur Cyn Cyflwyno Cais
Ffurflen Cyn Ymgeisio (Ffurflen i'w
chwblhau a'i dychwelyd. Dewiswch
Adroddiad Cwmpasu, Adolygiad
Manwl, Gwiriad Dilysu neu
Adolygiad Manwl Ehangach
Canllaw i Lenwi'r Ffurflen Gais Cyn
Ymgeisio yn cynnwys gwybodaeth
benodol a'r dystiolaeth angenrheidiol i
gefnogi’r cais.
(Canllaw)
Adroddiad Cwmpasu
Adolygiad Manwl
Adolygiad Manwl Ehangach
Gwiriad Dilysu
Pre-App Form FINAL Version 05_11_18 Rev
Tudalen 2 o 31
(SAB) yn unig, yn unol â’r ddeddfwriaeth y manylir arni yn y ffurflen hon ac eitemau
perthnasol eraill o fewn is-ddeddfwriaeth a deddfwriaeth sylfaenol.
Byddwch yn ymwybodol o'r ffaith na fydd gan y SAB a Llywodraeth Cymru fynediad at
y data a fewnbynnir gennych i'r ffurflen unwaith y byddwch wedi ei lawrlwytho. Mae
defnydd o’r ffurflen hon gennych wedyn yn ôl eich dewis eich hun, gan gynnwys dewis
ei chwblhau a'i chyflwyno i’r SAB mewn cytundeb â’r adran ddatganiad.
Ar dderbyn y ffurflen hon ac unrhyw wybodaeth atodol, mae’n gyfrifoldeb ar yr SAB
i roi gwybod i chi ynglŷn â’i rwymedigaethau mewn perthynas â phrosesu eich cais.
Cyfeiriwch at wefan y Corff am wybodaeth bellach ar unrhyw ofynion cyfreithiol,
rheoleiddiol a masnachol sy’n ymwneud â diogelwch gwybodaeth a diogelu data ar
gyfer y wybodaeth a ddarparwyd gennych.
Byddwn yn prosesu’r wybodaeth a ddarperir gennych fel bod modd i ni ddelio â’ch
cais. Mae’n bosib y byddwn hefyd yn prosesu neu ryddhau’r wybodaeth er mwyn
cynnig i chi ddogfennau neu wasanaethau yn ymwneud â materion amgylcheddol;
yn ymgynghori â’r cyhoedd, sefydliadau cyhoeddus a sefydliadau eraill; yn darparu
gwybodaeth o’r gofrestr gyhoeddus i unrhyw un sy’n gofyn amdano neu er mwyn
rhwystro unrhyw un rhag torcyfraith amgylcheddol; yn ymchwilio i achosion lle mae’n
bosib fod deddfwriaeth amgylcheddol wedi ei thorri ac yn gweithredu yn ôl yr angen;
ac yn ymateb i geisiadau am wybodaeth yn unol â Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000
a Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 (os yw’r Ddeddf Rhyddid
Gwybodaeth yn caniatáu hynny).
Sicrhewch fod y wybodaeth a gyflwynir gennych yn fanwl gywir ac nad yw’n cynnwys
gwybodaeth bersonol neu sensitif. Os oes arnoch angen eglurhad pellach o unrhyw
fath, cysylltwch â’r SAB yn uniongyrchol.
Os ydych yn argraffu’r ffurflen, llenwch y ffurflen mewn llythrennau bras ac inc du cyn
Nodwch os gwelwch yn dda:
1. Mae’r ffurflen hon ar gyfer trafodaethau Cyn Ymgeisio gyda SAB YN UNIG;
2. Fe ystyrir y cais hwn yn seiliedig ar gydymffurfio â Safonau Cenedlaethol
Statudol ar gyfer Systemau Draenio Cynaliadwy (SuDS) Cymru ac Offerynnau
Statudol;
3. Fe’ch cynghorir i gysylltun fuan, ac yn uniongyrchol gyda’r Awdurdod Cynllunio
Lleol a phob sefydliad perthnasol arall a allai fod â diddordeb yn eich cynnig ar
gyfer cynllun SuDS, gan gynnwys yr ymgyngoreion statudol SAB a restrir isod:
a. Ymgymerwr carthffosiaeth
b. Cyfoeth Naturiol Cymru
c. Awdurdod Priffyrdd
d. Glandŵr Cymru
e. Rhanbarthau Draenio Mewnol (CNC);
4. I gyflwyno Cynllun SuDS Cyn Ymgeisio dilys i’r SAB, mae’n RHAID llenwi
POB rhan o’r ffurflen hon; a
5. Tra’n llenwi’r ffurflen hon, fe’ch anogir i ddarparu ymateb cychwynnol i’r
cwestiynau pellach sydd yn y Canllaw, a chyflwyno cymaint o wybodaeth
dechnegol gychwynnol â phosibl am gynigion eich cynllun SuDS (fel y nodir yn
y Canllaw); gan y bydd hyn yn cynorthwyo’r SAB gydag ystyriaethau a
thrafodaethau Cyn Ymgeisio.
Pre-App Form FINAL Version 05_11_18 Rev
Tudalen 3 o 31
ei chyflwyno i’r SAB.
Darllenwch y Canllaw a llenwch y ffurflen gais hon yn ofalus. Os byddwch chi’n llenwi’r
ffurflen gais yn gywir y tro cyntaf, gall y SAB ei phrosesu’n gyflymach.
Cyn cyflwyno Cais Llawn, cynghorir ymgeiswyr i gyflwyno’r cais Cyn Ymgeisio
hwn i drafod eu cynigion gyda’r SAB a sicrhau bod cynllun Systemau Draenio
Cynaliadwy derbyniol yn cael ei gyflwyno yn nes ymlaen, yn y cam Cais Llawn.
Sylwch y gall ffioedd cyn ymgeisio fod yn berthnasol.
Bydd cyflwyniadau a wneir i gefnogi’r cais hwn yn seiliedig ar ddeddfwriaeth bresennol
ac arfer orau’r diwydiant gan gynnwys dogfennau y cyfeirir atynt yn Canllaw ar wneud
Ceisiadau Systemau Draenio Cynaliadwy i'w gymeradwyo gan Gorff Cymeradwyo
Systemau Draenio Cynaliadwy (SAB)
Dylai cynigion a gyflwynir gael eu datblygu gan weithiwr medrus a chymwys, sydd â
phrofiad mewn dylunio draeniau/ systemau draenio cynaliadwy/ rheoli perygl llifogydd.
Lle y bo’n briodol, mae'n rhaid cynnwys cyfeirif cynllunio’r Awdurdod Cynllunio Lleol
(LPA) neu god adnabod unigryw.
Dylai ymgeiswyr lenwi’r ffurflen hon a’i chyflwyno, ynghyd â dogfennau ategol
perthnasol, i Gorff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy Cyngor Gyngor
Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
Gellir talu'r ffi cais llawn dros y ffôn ar ôl derbyn llythyr cais dilys. Dylid dyfynnu
o'r cyfeiriad yn dilyn Dilysiant RCTSAB xxx- xxxx.
Ni fydd eich cais yn cael ei benderfynu hyd nes y derbynnir y ffi gwneud cais a'i
chlirio'n llawn.
Pan fyddwch wedi llenwi eich ffurflen gais, cyflwynwch y ffurflen a’r dogfennau
cysylltiedig i: Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
Yn electronig: SAB.Cais@rctcbc.gov.uk
Ffôn: 01443 281172
Os ydych chi’n ansicr ynghylch unrhyw beth yn y ffurflen gais hon, cysylltwch â ni.
xxx
xx
Pre-App Form FINAL Version 05_11_18 Rev
Tudalen 4 o 31
Cynnwys
RHAID llenwi POB rhan o’r ffurflen hon yn llawn, oni nodir fel arall.
1. Manylion yr Ymgeisydd
2. Manylion y Safle
3. Cais
4. Datganiad Effaith Amgylcheddol (EiA)
5. Cydymffurfedd â Safonau Cenedlaethol Statudol ar gyfer Systemau Draenio
Cynaliadwy (SuDS)
6. Asesiad Cychwynnol o Berygl Llifogydd
7. Rhestr Wirio Cais Cynllun Systemau Draenio Cynaliadwy
8. Datganiad
Pre-App Form FINAL Version 05_11_18 Rev
Tudalen 5 o 31
1. Manylion yr Ymgeisydd
Enw a Chyfeiriad yr Ymgeisydd
Teitl ac Enw
Cwmni
Ôl-ddodiad (uned/enw/rhif)
Llinell 1 y Cyfeiriad
Llinell 2 y Cyfeiriad
Llinell 3 y Cyfeiriad
Tref
Sir
Cod Post
Rhif Ffôn
Symudol
Gwaith
Cartref
Cyfeiriad e-bost
Enw a chyfeiriad yr Asiant:
Teitl ac Enw
Cwmni
Ôl-ddodiad (uned/enw/rhif)
Llinell 1 y Cyfeiriad
Llinell 2 y Cyfeiriad
Llinell 3 y Cyfeiriad
Tref
Sir
Cod Post
Rhif Ffôn
Symudol
Gwaith
Cartref
Cyfeiriad e-bost
Cyswllt dewisol
Ymgeisydd
Asiant
Pre-App Form FINAL Version 05_11_18 Rev
Tudalen 6 o 31
2. Manylion y Safle
Enw’r datblygiad arfaethedig
Cyfeirnod Grid (D/G)
Dwyreiniad
Gogleddiad
Ôl-ddodiad (uned/enw/rhif)
Llinell 1 y Cyfeiriad
Llinell 2 y Cyfeiriad
Llinell 3 y Cyfeiriad
Tref
Sir
Cod Post
Disgrifiad o’r datblygiad
arfaethedig
Cyfanswm arwynebedd safle’r
cais (Ha)
Ydi’r safle wedi’i ddatblygu ar
hyn o bryd h.y. Tir Llwyd, neu
heb ei ddatblygu ar hyn o bryd
h.y. Tir Glas?
Defnydd presennol y tir
Defnydd arfaethedig ar gyfer y
tir
3. Cais
A geisiwyd unrhyw gyngor blaenorol gan y Corff
Cymeradwyo ynglŷn â’r cais hwn?
Do
Naddo
Mae’n RHAID cyflwyno disgrifiad cyffredinol o’r safle gyda chynllun ategol yn manylu ar yr
ardal adeiladu a graddau’r system ddraenio, y ceisiwyd cymeradwyaeth ar ei gyfer. Bydd
y cynlluniau ar raddfa 1:2500, Mae’n RHAID iddynt ddangos cyfeiriad y Gogledd.
Pre-App Form FINAL Version 05_11_18 Rev
Tudalen 7 o 31
Os “Do”, darparwch y wybodaeth ganlynol ynglŷn â’r cyngor a roddwyd i chi. Bydd
hyn yn helpu’r SAB i ddelio â’r cais hwn yn fwy effeithlon.
Enw’r Swyddog
Cyfeirif
Dyddiad
DD
MM
BBBB
Manylion y
Cyngor cyn
Ymgeisio a
Dderbyniwyd
Ydi’r cais yma’n ymwneud ag unrhyw
gais SAB sydd eisoes wedi’i wneud?
Ydi
Nac ydi
Os ‘Ydi’, nodwch gyfeirif y SAB
Ydi’r cais yma’n rhan o ddatblygu’r
safle fesul cam, neu’n un o sawl cais
ar gyfer yr un safle?
Ydi
Nac ydi
Os “Ydi”, nodwch
fanylion byr
4. Datganiad Effaith Amgylcheddol (EiA)
Ydi’r cais hwn yn ymwneud â datblygiad sydd yn destun cais
Effaith Amgylcheddol o dan Reoliadau Cynllunio Gwlad a
Thref (Asesu Effeithiau Amgylcheddol) (Cymru) 2017 (1)?
Ydi
Nac ydi
5. Cydymffurfedd â Safonau Cenedlaethol Statudol ar gyfer Systemau Draenio
Cynaliadwy
Mae’n RHAID i bob system draenio cynaliadwy gydymffurfio â Safonau
Cenedlaethol Statudol ar gyfer Systemau Draenio Cynaliadwy (SuDS) Cymru.
Fe’ch cynghorir i gyfeirio at y testun manwl yn y Safonau sy’n ymwneud â’r
wybodaeth angenrheidiol isod. Caiff y Safonau eu hailgynhyrchu yn y Canllaw i
gynorthwyo i lenwi’r ffurflen gais.
Pre-App Form FINAL Version 05_11_18 Rev
Tudalen 8 o 31
Egwyddorion y Safon
Bydd yr Egwyddorion a restrir isod yn ategu dyluniad cynlluniau rheoli dŵr wyneb i
fodloni’r Safonau Cenedlaethol Statudol. Lle bo modd, nodwch grynodeb byr ym
mhob blwch isod sy'n ymwneud â phob un o Egwyddorion y Safonau a Safonau
eitemedig 1 i 6, gan ddangos sut mae eich cynllun draenio dŵr wyneb arfaethedig yn
cydymffurfio â’r gofyniad statudol hwn.
Cydymffurfio ag Egwyddorion y Safonau
Bydd fy nghynllun draenio dŵr wyneb arfaethedig yn cydymffurfio yn y ffyrdd canlynol:
Lle bo modd, dylai eitemau perthnasol a gwybodaeth atodol (e.e. tystiolaeth, dogfennau
technegol, cynlluniau a darluniau ac ati), fel y dangosir yn Nhabl A a Thabl B y Canllaw
hwn, gael eu rhestru isod a dylid cyflwyno’r holl ddeunydd perthnasol.
1.
2.
3.
Safonau 1 i 6
Cydymffurfio â Safon S1 - Cyrchfan dŵr wyneb ffo
Bydd fy nghynllun draenio dŵr wyneb arfaethedig yn cydymffurfio yn y ffyrdd canlynol:
Lle bo modd, dylai eitemau perthnasol a gwybodaeth atodol (e.e. tystiolaeth, dogfennau
technegol, cynlluniau a darluniau ac ati), fel y dangosir yn Nhabl A a Thabl B y Canllaw
hwn, gael eu rhestru isod a dylid cyflwyno’r holl ddeunydd perthnasol.
1.
Pre-App Form FINAL Version 05_11_18 Rev
Tudalen 9 o 31
2.
3.
Cydymffurfio â Safon S2 - Rheolaeth hydrolig ar ddŵr wyneb ffo
Bydd fy nghynllun draenio dŵr wyneb arfaethedig yn cydymffurfio yn y ffyrdd canlynol:
Lle bo modd, dylai eitemau perthnasol a gwybodaeth atodol (e.e. tystiolaeth, dogfennau
technegol, cynlluniau a darluniau ac ati), fel y dangosir yn Nhabl A a Thabl B y Canllaw
hwn, gael eu rhestru isod a dylid cyflwyno’r holl ddeunydd perthnasol.
1.
2.
3.
Cydymffurfio â Safon S3 Ansawdd Dŵr
Bydd fy nghynllun draenio dŵr wyneb arfaethedig yn cydymffurfio yn y ffyrdd canlynol:
Lle bo modd, dylai eitemau perthnasol a gwybodaeth atodol (e.e. tystiolaeth, dogfennau
technegol, cynlluniau a darluniau ac ati), fel y dangosir yn Nhabl A a Thabl B y Canllaw
hwn, gael eu rhestru isod a dylid cyflwyno’r holl ddeunydd perthnasol.
1.
2.
3.
Cydymffurfio â Safon S4 Amwynder
Bydd fy nghynllun draenio dŵr wyneb arfaethedig yn cydymffurfio yn y ffyrdd canlynol:
Lle bo modd, dylai eitemau perthnasol a gwybodaeth atodol (e.e. tystiolaeth, dogfennau
technegol, cynlluniau a darluniau ac ati), fel y dangosir yn Nhabl A a Thabl B y Canllaw
Pre-App Form FINAL Version 05_11_18 Rev
Tudalen 10 o 31
hwn, gael eu rhestru isod a dylid cyflwyno’r holl ddeunydd perthnasol.
1.
2.
3.
Cydymffurfio â Safon S5 Bioamrywiaeth
Bydd fy nghynllun draenio dŵr wyneb arfaethedig yn cydymffurfio yn y ffyrdd canlynol:
Lle bo modd, dylai eitemau perthnasol a gwybodaeth atodol (e.e. tystiolaeth, dogfennau
technegol, cynlluniau a darluniau ac ati), fel y dangosir yn Nhabl A a Thabl B y Canllaw
hwn, gael eu rhestru isod a dylid cyflwyno’r holl ddeunydd perthnasol.
1.
2.
3.
Cydymffurfio â Safon S6 Dylunio draenio ar gyfer Cadernid Adeiladu,
Gweithredu, Cynnal a Chadw a Strwythurol
Bydd fy nghynllun draenio dŵr wyneb arfaethedig yn cydymffurfio yn y ffyrdd canlynol:
Lle bo modd, dylai eitemau perthnasol a gwybodaeth atodol (e.e. tystiolaeth, dogfennau
technegol, cynlluniau a darluniau ac ati), fel y dangosir yn Nhabl A a Thabl B y Canllaw
hwn, gael eu rhestru isod a dylid cyflwyno’r holl ddeunydd perthnasol.
1.
2.
3.
6. Asesiad Cychwynnol o Berygl Llifogydd
Ydi’r safle o fewn ardal sydd mewn perygl o lifogydd?
Cyfeiriwch at fapiau Cyngor Datblygu Cyfoeth Naturiol
Cymru. (Cyfoeth Naturiol Cymru / Datblygu a pherygl o
lifogydd)
Ydi
Nac ydi
Pre-App Form FINAL Version 05_11_18 Rev
Tudalen 11 o 31
Os ydi’r datblygiad arfaethedig o fewn ardal mewn perygl o lifogydd, bydd angen i
chi ystyried a ydyw’n briodol i gyflwyno asesiad o ganlyniadau llifogydd.
(Cyfeiriwch at Nodyn Cyngor Technegol 15 (TAN15).
Ydi’r safle wedi’i leoli mewn ardal sydd yn agored i
lifogydd dŵr wyneb? Cyfeiriwch at Fapiau Llifogydd Dŵr
Wyneb CNC.
Ydi
Nac ydi
Ydi’r safle wedi’i leoli mewn ardal sydd yn agored i
lifogydd dŵr daear?
Ydi
Nac ydi
Oes yna gwrs dŵr (fel y diffinnir o dan Adran 72 Deddf Draenio
Tir 1991) wedi’i leoli o fewn 20m o’r datblygiad arfaethedig?
Oes
Nac oes
7. Rhestr Wirio - Cais Cynllun Systemau Draenio Cynaliadwy
Cwblhewch y rhestr wirio ganlynol, gan wneud yn siŵr eich bod wedi darllen y
Canllawiau ar Gyflwyno Cais Systemau Draenio Cynaliadwy er Cymeradwyaeth y
Corff Cymeradwyo, Canllaw ar gwblhau'r Ffurflen Gais Cyn Ymgeisio , ac wedi
darparu’r holl wybodaeth sydd ei angen er mwyn cefnogi eich cais:
Ffi Cyn Ymgeisio (pan fo angen)
Do
Ffurflen gais Cyn Ymgeisio wedi ei
chwblhau, ei harwyddo a’i dyddio.
Do
Wedi ystyried cwestiynau pellach a
gwybodaeth dechnegol yn y Canllaw,
i’ch helpu i asesu eich cais Cyn
Ymgeisio a chynorthwyo cynigion eich
Cais Llawn yn nes ymlaen.
Do
Pre-App Form FINAL Version 05_11_18 Rev
Tudalen 12 o 31
9. Datganiad
Ymwadiad
Gall gwybodaeth a ddarperir ar y ffurflen hon ac o fewn dogfennau ategol
gael eu cyhoeddi ar gofrestr a gwefan Systemau Draenio Cynaliadwy y
Corff Cymeradwyo, a bod ar gael i'r cyhoedd.
Yr wyf i/Rydym ni trwy hyn yn gwneud cais am Gyngor Cyn Ymgeisio am System
Draenio Cynaliadwy fel y disgrifir yn y ffurflen hon a’r cynlluniau/darluniau a
gwybodaeth atodol sydd yn cyd-fynd. Rwy’n cadarnhau, hyd eithaf fy
ngwybodaeth, bod unrhyw ffeithiau a nodwyd yn wir a chywir a bod unrhyw farn a
roddir yn farn gwirioneddol ir unigolyn sydd yn eu rhoi.
Llenwyd y ffurflen hon gan ddefnyddio gwybodaeth gywir a gellir ei defnyddio fel
crynodeb o gysyniad y strategaeth draenio dŵr wyneb ar y safle hon.
Llenwyd y ffurflen gan
Llofnod
Cymhwyster yr unigolyn
sydd â chyfrifoldeb dros
gymeradwyo’r cais hwn
Cwmni
Ar ran (Manylion y Cleient)
Dyddiad
Pre-App Form FINAL Version 05_11_18 Rev
Tudalen 13 o 31
Canllaw ar gwblhau’r Ffurflen Gais Cyn Ymgeisio
Mae’r canllaw hwn yn cynnwys:
Sylwadau cyffredinol
Rhagor o Gwestiynau Cyn Ymgeisio
Cwestiynau i'w hateb i ddangos cydymffurfedd â Safonau Cenedlaethol
Statudol ar gyfer Systemau Draenio Cynaliadwy (SuDS);
Tabl A - Gwybodaeth a thystiolaeth; a
Tabl B Cynlluniau a darluniau.
Sylwadau Cyffredinol
Dylid cyflwyno ceisiadau yn defnyddio’r ffurflen Cyn Ymgeisio a ddarparwyd gan y
SAB. MAE’N RHAID DEFNYDDIO’R FFURFLEN HON am ei bod wedi cael ei llunio i
sicrhau bod eich cais yn rhoi sylw dyledus i’r gofynion statudol.
Mae’r ffurflen hon ar gyfer cymeradwyaeth SAB YN UNIG, ac fe’ch cynghorir i gysylltu
â nhw’n fuan, ac yn uniongyrchol gyda’r Awdurdod Cynllunio Lleol a phob sefydliad
perthnasol arall a allai fod â diddordeb yn eich cais ar gyfer cynllun SuDS, gan
gynnwys yr ymgyngoreion statudol SAB a restrir isod:
o Ymgymerwr carthffosiaeth;
o Cyfoeth Naturiol Cymru;
o Awdurdod Priffyrdd;
o Glandŵr Cymru; a
o Rhanbarthau Draenio Mewnol (CNC)
Cynghorir chi i gychwyn ar drafodaethau Cais Cyn Ymgeisio gyda’r Awdurdod
Cynllunio Lleol (LPA) cyn gynted â phosibl a chynnal trafodaethau gyda’r SAB a’r LPA
ar yr un pryd.
Ni ddylid cychwyn datblygu’r safle nes y rhoddir Cymeradwyaeth Gynllunio A
Chymeradwyaeth Lawn y SAB. }
Mae’n bwysig eich bod yn sicrhau bod y swyddogion SAB a’r swyddogion cynllunio yn
cael gwybod am gynnydd a phenderfyniadau o ran y cais cynllunio a’r cais SAB, gan
eu bod yn geisiadau ar wahân, gyda gofynion, amserlenni a chyrff cymeradwyo
gwahanol.
Fe’ch cynghorir yn gryf i gynnal trafodaethau Cyn Ymgeisio gyda’r SAB ar
ddechrau’r broses o ddylunio’r SuDS. Gall trafodaethau Cyn Ymgeisio a Phrif
Gynllun effeithiol sicrhau strategaeth rheoli dŵr wyneb a dyluniad cynllun SuDS cryf,
cost effeithiol a hyfyw. Gall SAB eich helpu i benderfynu ar y datrysiad SuDS gorau ar
Pre-App Form FINAL Version 05_11_18 Rev
Tudalen 14 o 31
gyfer eich safle trwy roi syniad cynnar o’r hyn sydd yn cydymffurfio â’r Safonau SuDS
Cenedlaethol neu beidio.
Darparwch cymaint o wybodaeth dechnegol â phosibl i’r SAB er mwyn iddynt roi
ymateb ystyriol a rhesymegol yn y cam Cyn Ymgeisio a'r cam Cais Llawn h.y. po
fwyaf o wybodaeth a ddarperir yn y cam Cyn Ymgeisio, gellir rhoi cyngor technegol
mwy manwl.
Dylai’r asesiad draenio dŵr wyneb sy’n benodol i’r safle a gofynion SuDS gael eu
hintegreiddio gyda’r Asesiad o Ganlyniadau Llifogydd (FCA), a dylai Adroddiad
Draenio Llifogydd a Dŵr Wyneb gael ei ddarparu i’r LPA a’r SAB.
Cyfeiriwch at ddogfennau cenedlaethol a lleol allweddol cyn, ac yn ystod dylunio’r
cysyniad, y dyluniad manwl, cymeradwyaethau SAB ac LPA, adeiladu, mabwysiadu,
gweithredu a chynnal a chadw cynllun SuDS. Mae rhestr o’r dogfennau hyn, ynghyd â
dolenni iddynt iw gweld yn y Canllaw ar gyfer Gwneud Cais System Draenio
Cynaliadwy ar gyfer Cymeradwyaeth SAB.
Yn benodol ar gyfer y cais Cyn Ymgeisio:
Fe allai ffi Cyn Ymgeisio fod yn daladwy i’r SAB;
I sicrhau Cais Dilys, mae’n RHAID ateb pob cwestiwn ar y ffurflen, a dylid
darparu cymaint o wybodaeth ategol gychwynnol â phosibl fel y nodir yn y
Canllaw ar lenwi’r Ffurflen Cyn Ymgeisio;
Dylai eich atebion i gwestiynau adlewyrchu anghenion penodol y Safonau
Cenedlaethol Statudol;
Unwaith y bydd eich ffurflen gais, ynghyd ag unrhyw ddeunydd ategol wedi cael
ei gyflwyno’n gywir i'r SAB, bydd yn cael ei wirio;
Os ystyrir ei fod yn Gais Dilys, bydd eich cais yn cael ei asesu’n dechnegol, a
bydd swyddog SAB yn cysylltu â chi i gychwyn ar drafodaethau Cyn
Ymgeisio;
Nid oes yna raddfa amser statudol ar gyfer y broses Cyn Ymgeisio. Mae hyn
yn golygu bod digon o amser yn cael ei neilltuo i drafod, datblygu a chytuno ar
gynigion ar gyfer eich dyluniad cynllun System Draenio Cynaliadwy (o’r syniad
cychwynnol i’r dyluniad terfynol), ynghyd â materion cysylltiedig eraill, gyda
swyddogion SAB; y cyfan cyn i chi gyflwyno eich Cais Llawn;
Er mwyn cael trafodaethau cynhyrchiol Cyn Ymgeisio, mae’n bwysig eich
bod yn darparu cymaint o wybodaeth dechnegol gychwynnol cyn gynted â
phosibl yn ystod y broses ddatblygu. Bydd hyn yn cynorthwyo trafodaethau
“penodol am y datblygiad” i ddechrau am: cymeriad y safle a’r datblygiad, is-
ddalgylchoedd dŵr wyneb a llwybrau llif, a’r cysyniad dylunio cyffredinol ac ati;
Dylid cyfeirio’n fuan at y dogfennu statudol sydd wedi’u rhestru yn y canllaw
hwn, a dylid ystyried hyfywedd safle i dderbyn cynllun System Draenio
Cynaliadwy priodol yn ofalus, cyn cyflwyno cais Cyn Ymgeisio;
Pre-App Form FINAL Version 05_11_18 Rev
Tudalen 15 o 31
Dylid cynnal trafodaethau technegol ac annhechnegol gyda SAB yn y cam Cyn
Ymgeisio, gan mai dim ond mewn amgylchiadau eithriadol y bydd SAB yn
cysylltu â chi wrth asesu Cais Llawn y Cynllun SuDS.
Darperir rhagor o gwestiynau Cyn Ymgeisio yn y canllaw hwn i ddynodi lle
bydd ymatebion cychwynnol yn cynorthwyo eich trafodaethau technegol gyda
SAB; ac
Mae angen y wybodaeth sydd yn Nhabl A a Thabl B y canllaw hwn ar gyfer y
Cais Llawn. Fodd bynnag, darparwch gymaint o wybodaeth ag sy’n bosibl yn y
cam Cyn Ymgeisio i gynorthwyo eich trafodaethau technegol gyda’r SAB, cyn
cyflwyno’r Cais Llawn yn nes ymlaen.
Darparwch un copi caled ac un copi electronig, a’i anfon i SAB.Cais@rctcbc.gov.uk
Cyfeiriwch at y penodau, a chyfeiriadau ychwanegol a nodir yn Ciria SuDS Manual
C753
Pre-App Form FINAL Version 05_11_18 Rev
Tudalen 16 o 31
Rhagor o gwestiynau Cyn Ymgeisio i’w ystyried yn fuan yn y broses
1. Hierarchaeth Arllwysiad Dŵr Wyneb Cychwynnol
2. Asesiad Ymdreiddiad Cychwynnol
Bydd trefniadau draenio dŵr wyneb yn dangos bod y draeniau dŵr wyneb
arfaethedig yn cydymffurfio â’r Safonau Cenedlaethol SuDs. Dylai cymaint o’r dŵr ffo
â phosibl gael ei arllwys i bob elfen hierarchaeth cyn ystyried elfen hierarchaeth is.
Mae angen ystyried dulliau casglu ac ymdreiddiad draeniau yn gyntaf. Gan gyfeirio
at y lefelau hierarchaeth isod, nodwch eich trefniadau draenio cychwynnol er mwyn
galluogi sgwrs gyda’r SAB. Argymhellir eich bod yn cael trafodaethau gyda
pherchnogion tir ac asedau mor fuan â phosibl.
1. Ei gasglu i’w ddefnyddio
2. Ymdreiddiad
3. I gwrs dŵr
a) Ydyw’n gwrs dŵr cyffredin?
Ydyw’n brif afon?
4. I garthffos dŵr wyneb
a) Ydyw’n ddraen priffordd?
b) Ydyw’n garthffos gyhoeddus?
c) Ydyw’n garthffos preifat?
Arall
Pan gynigir draenio ymdreiddiad, dylid cynnal profion gyda methodoleg a gytunir
gyda SAB e.e. Infiltration Drainage - Manual of Good Practice (CIRIA R156) a BRE
Soakaway Design (DG 365 2016), a dylid ei ddefnyddio i lywio’r broses o ddylunio,
adeiladu, cynnal a chadw, profi ac asesu’r systemau ymdreiddiad. Lle y bo modd
dylid darparu atebion cychwynnol i’r cwestiynau isod, ynghyd ag unrhyw arolygon,
adroddiadau neu ddeunydd ategol arall.
Oes profion ymdreiddiad wedi cael eu cynnal?
Ydi Daeareg y datblygiad wedi cael ei ddadansoddi?
Beth yw’r dyfnder at y lefel uchaf a gofnodwyd o ddŵr daear (metrau)?
Oes profion twll turio wedi cael eu cynnal?
Oes Asesiad Tir Halogedig wedi cael ei gynnal?
Ydi’r draeniau ymdreiddiad a gynigir ar dir halogedig?
Beth ydi canlyniad y prawf ymdreiddiad (X 10
-?
)?
Pre-App Form FINAL Version 05_11_18 Rev
Tudalen 17 o 31
3. Bras Ardal Anhydraidd
4. Cyfrifiad cychwynnol o Begwn Cyfraddau Gollwng
Dylai cyfraddaur ffo gael eu cyfrifo yn unol â methodoleg SAB a gytunwyd e.e.
Flood Estimation Handbook, Revitalised Flood Estimation Handbook (ReFEH) neu
IoH Report 124. Lle bo modd, dylid darparu pegwn cyfraddau gollwng presennol ac
arfaethedig mewn litrau/eiliad/hectar ar gyfer y tebygolrwydd digwyddiadau isod,
ynghyd ag unrhyw gyfrifiadau, adroddiadau a deunydd ategol eraill.
Cymedr Pegwn Cyfradd Dŵr Ffo Blynyddol neu Tebygolrwydd Gormodiant
Blynyddol (AEP)
1 mewn 1 neu 0.01%
1 mewn 30 neu 3.33%
1 mewn 100 neu % 1%
Darparwch fras ardaloedd anhydraidd presennol ac ardaloedd anhydraidd arfaethedig
ar y safle. Bydd angen prawf o’r ardal anhydraidd presennol trwy arolwg topograffig
wrth gyflwyno'r Cais Llawn.
Pre-App Form FINAL Version 05_11_18 Rev
Tudalen 18 o 31
5. Cyfrifiad Cychwynnol o Storio Hir Dymor
6. Cyfrifiad cychwynnol o Storfa Arafu
7. Ansawdd Dŵr
8. Bioamrywiaeth
9. Amwynder
Lle bo modd, dylai’r System Draenio Cynaliadwy wella darpariaeth gofod cyhoeddus
o safon uchel a deniadol gan helpu i ddarparu manteision iechyd a lles. Dylid
darparu gwybodaeth gychwynnol am sut i wella amwynder, gan gynnwys gofod
gyhoeddus yng nghysyniad SuDS, a dylid ei gefnogi gydag unrhyw adroddiadau a
deunydd arall sydd ar gael.
Dylid gwneud y mwyaf o fanteision posibl i fioamrywiaeth fel rhan o’r datblygiad.
Dylai dyluniad y SuDS sicrhau lle y bo’n bosibl, fod coridorau gwyrdd a glas ecolegol
gyfoethog yn cael eu darparu trwy gysylltu cynefinoedd naturiol ac ecosystemau trwy
gydol y safle. Dylid darparu gwybodaeth gychwynnol am gynnwys coridorau
gwyrdd a glas yn nyluniad yr SuDS i wella bioamrywiaeth lle bo’n bosibl, a dylid
ei gefnogi gydag unrhyw adroddiadau a deunydd arall sydd ar gael.
Dylai dŵr ffo wyneb gael ei drin trwy ddilyniant rheoli Systemau Draenio Cynaliadwy i
atal effeithiau negyddol ar ansawdd y dŵr a/neu amddiffyn systemau draenio i lawr
yr afon, gan gynnwys carthffosydd. Dylai gwybodaeth gychwynnol am ddulliau trin
ansawdd dŵr trwy drefn reoli SuDS gael ei ddarparu lle y bo’n bosibl, a chael ei
gefnogi gan unrhyw gyfrifiadau, adroddiadau a deunydd arall sydd ar gael.
related considered to address water quality
Darperir storfa arafu er mwyn i gyfradd y dŵr ffo o’r safle mewn i’r cwrs dŵr gael ei
gyfyngu i gyfradd derbyniol i amddiffyn rhag erydiad a llifogydd i lawr yr afon.
Os nad yw’r cyfaint ychwanegol sy’n cael ei greu gan y datblygiad yn cael ei drin,
bydd pegwn llif ar gyfer digwyddiad glawiad 1 mewn 100/1% yn gyfyngedig i’r
Cymedr Pegwn Cyfraddau Dŵr Ffo. Lle bo modd, dylai cyfaint storfa arafu (m
3
), a
fynegwyd fel dyfnder ar draws ardal y safle gyfan (mm) gael ei ddarparu, ynghyd
ag unrhyw gyfrifiadau adroddiadau a deunydd ategol arall.
Mae angen Storfa Hir Dymor i ddelio â’r cyfaint ychwanegol o ddŵr sy’n cael ei greu
yn sgil creu arwynebau anhydraidd. Lle bo modd, dylai cyfaint storio hir dymor
(m
3
) presennol ac arfaethedig gael eu darparu ar gyfer digwyddiad glawiad 1
mewn 100 /1% (6 awr), ynghyd â’r cyfaint storio hir dymor a fynegwyd fel
dyfnder ar draws ardal gyfan y safle (mm). Dylai cyfrifiadau cychwynnol,
adroddiadau a deunydd ategol arall gael eu darparu.
Pre-App Form FINAL Version 05_11_18 Rev
Tudalen 19 o 31
10. Bond Diffyg Perfformiad, Mabwysiadu, Gweithredu a Chynnal a Chadw
Mae’n bwysig rhoi ystyriaeth yn ystod y cam dylunio SuDS i amcan gost gwaith
adeiladu’r SuDS, trefniadau mabwysiadu’r SuDS a chyfrifoldebau cynnal a chadw
SuDS, ynghyd â gweithgareddau ac amlder dros oes y datblygiad. Dylid darparu
unrhyw ystyriaethau, cyfrifiadau a gwybodaeth arall ynglŷn â’r testunau hyn lle y bo’n
bosibl.
Pre-App Form FINAL Version 05_11_18 Rev
Tudalen 20 o 31
Cwestiynau manwl i’w hateb i ddangos cydymffurfedd â Safonau Cenedlaethol
Statudol ar gyfer Systemau Draenio Cynaliadwy
Lle bo modd ar gyfer pob Safon, dylai eitemau perthnasol a gwybodaeth atodol (e.e.
tystiolaeth, dogfennau technegol, cynlluniau a darluniau ac ati), fel y dangosir yn Nhabl A
a Thabl B y Canllaw hwn, gael eu rhestru isod a dylid cyflwyno’r holl ddeunydd perthnasol.
Egwyddorion y Safon
Mae’r Egwyddorion a restrwyd isod yn ategu dyluniad cynlluniau rheoli dŵr wyneb i
fodloni Safonau Statudol ar Systemau Draenio Cynaliadwy (SuDS) Cymru. Lle y bo’n
bosibl, nodwch grynodeb byr sy'n ymwneud â phob Egwyddor, gan ddangos sut mae
eich cynllun draenio dŵr wyneb arfaethedig yn cydymffurfio â'r gofyniad statudol hwn.
Cydymffurfio ag Egwyddorion y Safonau
Mae gofynion cynllun y System Draenio Cynaliadwy iw gweld isod:
1. Sut ydych chi’n bwriadu rheoli dŵr ar yr wyneb neu yn agos ato ac mor agos at
darddiad y dŵr ffo ag sydd modd?
(gweler Safon S1 a Safon S2)
2. Sut ydych chi’n bwriadu trin glawiad fel adnodd naturiol gwerthfawr?
(gweler Safon S1 a Safon S2)
3. Sut ydych chi’n bwriadu sicrhau bod llygredd yn cael ei reoli yn y tarddiad, yn hytrach
na dibynnu ar y system ddraenio i’w drin neu ei ailgyfeirio?
(gweler Safon S3)
4. Sut ydych chi’n bwriadu rheoli glawiad i helpu i amddiffyn pobl rhag mwy o berygl o
lifogydd, a’r amgylchedd rhag difrod morffolegol a difrod ecolegol cysylltiedig â
newidiadau mewn cyfraddau a phatrymau llif, a symudiad gwaddodion a achosir gan
y datblygiad?
5. Sut ydych chi’n bwriadu ystyried pwysau tebygol yn y dyfodol ar berygl llifogydd, yr
amgylchedd ac adnoddau dŵr megis newid hinsawdd a lledaeniad trefi?
6. Sut ydych chi’n bwriadu defnyddio Dilyniant Rheoli SuDS, gan ddefnyddio cydrannau
draenio mewn cyfres ar draws safle i gael system gadarn o reoli dŵr wyneb (yn
hytrach na defnyddio un nodwedd "terfyn pibell” megis pwll i wasanaethu’r datblygiad
cyfan)?
(gweler Safon S1, Safon S2 a Safon S3)
7. Sut ydych chi’n bwriadu gwneud y mwyaf o gyflwyno manteision o ran amwynder a
bioamrywiaeth?
Pre-App Form FINAL Version 05_11_18 Rev
Tudalen 21 o 31
(gweler Safon S4 a Safon S5)
8. Sut ydych ch’n bwriadu gwneud y defnydd gorau o’r tir sydd ar gael trwy ddefnydd
amlswyddogaethol o ofodau ac ardaloedd cyhoeddus?
9. Sut ydych chi’n cynnig bod y cynllun System Draenio Cynaliadwy yn perfformio’n
ddiogel, yn ddibynadwy ac yn effeithiol dros einioes dylunio’r datblygiad gan ystyried
yr angen am lefelau cynnal a chadw rhesymol?
(gweler Safon S6)
10. Sut ydych chi’n bwriadu osgoi’r angen am bwmpio lle bo modd?
11. Sut ydych chi’n bwriadu sicrhau bod y cynllun yn fforddiadwy, gan ystyried costau
adeiladu a chynnal a chadw fel ei gilydd a’r manteision amgylcheddol a
chymdeithasol ychwanegol a ddaw o’r system?
12. Gyda’ch cais, dylech gynnwys cynigion ar gyfer cynllun gofal a chadw a nodi
ffynhonnell ariannu’r cynllun am ei oes.
Safon S1 - Cyrchfan dŵr wyneb ffo
Mae gofynion Safon S2 a restrir isod yn mynd i’r afael â defnydd dŵr wyneb gan y
datblygiad ac i le y dylai gael ei arllwys. Y nod yw gofalu bod dŵr ffo yn cael ei drin fel
adnodd a’i reoli mewn modd sy’n lleihau effeithiau negyddol y datblygiad ar berygl
lifogydd, morffoleg ac ansawdd dŵr y dyfroedd derbyn a’r ecoleg gysylltiedig. Bydd
hyn yn sicrhau y rhoddir ystyriaeth i ddefnyddio system o gasglu dŵr glaw i reoli dŵr
ffo ac i gyflwyno ffynhonnell o ddŵr heb fod yn ddŵr yfed i’r safle lle bo’n hynny’n
ymarferol. Lle nad ydyw, dylid rhoi blaenoriaeth i ymdreiddio? Rhaid cyfyngu
arllwysiadau i systemau carthffosiaeth lle bo hynny'n bosib.
Dylid arllwys cymaint o ddŵr ffo ag sydd modd (yn amodol ar gyfyngiadau technegol
neu gost) i bob cyrchfan cyn ystyried cyrchfan (lefel) â blaenoriaeth is.
Yn dibynnu ar nodweddion y safle, gallai draenio o wahanol rannau o’r safle fod â
chyrchfannau draenio gwahanol.
Yn dibynnu ar ansawdd y dŵr ffo a’r potensial i gyrchfan benodol allu rheoli’r dŵr ffo
hwnnw, gallai digwyddiadau bychain arllwys i lefel uwch tra gall fod angen i
ddigwyddiadau mwy ddefnyddio cyrchfannau â blaenoriaeth is.
Cydymffurfio â Safon S1 - Cyrchfan dŵr wyneb ffo
Lefel Blaenoriaeth 1 yw’r dewis cyntaf (blaenoriaeth uchaf) a dylid defnyddio 4 a 5 yn unig
dan amgylchiadau eithriadol.
Mae’n rhaid dangos cyrchfannau dŵr ffo’r cynllun draenio arfaethedig, a’r rhesymau dros
Pre-App Form FINAL Version 05_11_18 Rev
Tudalen 22 o 31
gynnig y rhain fel y dangosir isod. s na fydd modd cyflawni cyrchfannau dŵr ffo Lefel
Blaenoriaeth 1 neu Lefel Blaenoriaeth 2, dylid darparu’r rhesymau dros hyn hefyd.
Lefel Blaenoriaeth 1: Casglu dŵr wyneb ffo i’w ddefnyddio.
Lefel Blaenoriaeth 2: Dŵr wyneb ffo yn cael ei ymdreiddio i’r ddaear.
Nodyn: Os nad yw dŵr ffo yn cael ei ymdreiddio i’r ddaear, cynigir lefel blaenoriaeth is o gyrchfan dŵr wyneb ffo, "MAE'N
RHAID dangos “Meinir Prawf Eithrio” a rhaid darparu tystiolaeth.
Lefel Blaenoriaeth 3: Dŵr wyneb ffo yn cael ei arllwys i gorff dŵr wyneb.
Lefel Blaenoriaeth 4: Dŵr wyneb ffo yn cael ei arllwys i garthffos dŵr wyneb, draen
briffordd, neu system ddraenio arall.
Lefel Blaenoriaeth 5: Dŵr wyneb ffo yn cael ei arllwys i garthffos gyfun.
Nodyn: Rhagdybiaeth gref yn erbyn arllwys i garthffos gyfun.
Safon S2 - Rheolaeth hydrolig ar ddŵr wyneb ffo
Nod Safon S2 a restrir isod ydi rheoli dŵr wyneb ffo o safle, ac arni i amddiffyn pobl ar
y safle rhag llifogydd o’r system ddraenio am ddigwyddiadau hyd at gyfnod dychwelyd
addas. Yn ogystal, i liniaru unrhyw berygl mwy o lifogydd i bobl ac eiddo i lawr yr afon
o’r safle o ganlyniad i’r datblygiad, ac i warchod y corff derbyn dŵr rhag difrod
morffolegol.
Cydymffurfio â Safon S2 - Rheolaeth hydrolig ar ddŵr wyneb ffo
Dylai’r cynllun System Draenio Cynaliadwy gydymffurfio â’r canlynol:
1. Dylai dŵr wyneb ffo gael ei reoli i atal, cyhyd ag sydd modd, unrhyw arllwys o’r safle ar
gyfer y rhan fwyaf o ddigwyddiadau glawiad llai na 5mm.
2. Dylai’r gyfraddr wyneb am ddigwyddiad cyfnod dychwelyd unwaith bob blwyddyn
(neu’r cyfatebol y cytunir arno) gael ei rheoli i helpu i liniaru effeithiau dŵr ffo o’r
datblygiad ar forffoleg ac ecoleg cysylltiedig y cyrff derbyn dŵr wyneb.
3. Dylai’r gyfraddr wyneb am ddigwyddiad cyfnod dychwelyd unwaith bob blwyddyn
(neu’r cyfatebol y cytunir arno) gael ei rheoli i helpu i liniaru effeithiau negyddol y
datblygiad ar berygl llifogydd yn y corff derbyn dŵr wyneb.
4. Dylai’r gyfraddr wyneb (cyfradd a chyfaint) am ddigwyddiadau cyfnod dychwelyd
1% (unwaith bob 100 mlynedd) (neu’r cyfatebol y cytunir arno) gael ei reoli i helpu i
amddiffyn pobl ac eiddo ar y safle a gerllaw rhag llifogydd o’r system ddraenio.
Pre-App Form FINAL Version 05_11_18 Rev
Tudalen 23 o 31
5. Dylid ystyried y risgiau (ar y safle ac oddi arno) sy’n gysylltiedig â dŵr wyneb ffo ar
gyfer digwyddiadau mwy na chyfnod dychwelyd 1% (unwaith bob 100 mlynedd). Lle
bo’r canlyniadau yn eithafol o ran tarfu cymdeithasol, difrod neu berygl i fywyd, dylid
datblygu cynigion lliniaru i leihau’r effeithiau hyn.
6. Dylai cynigion dylunio draeaniad gael eu harchwilio i weld pa mor debygol yw unrhyw
fethiant posib (e.e. methiant strwythurol neu rwystr) a chanlyniadau hynny, a rheoli’r
peryglon llifogydd cysylltiedig lle bo bodd.
Safon S3 Ansawdd Dŵr
Mae Safon S3 a ddangosir isod yn mynd i’r afael â gofynion dylunio draenio i leihau’r
perygl posib o lygredd syn deillio o’r dŵr wyneb ffo i’r corff dŵr derbyn.
Cydymffurfio â Safon S3 Ansawdd Dŵr
Dylai’r cynllun System Draenio Cynaliadwy gydymffurfio â’r canlynol:
1. Dylid trin dŵr wyneb ffo i atal effeithiau negyddol ar ansawdd y dŵr derbyn a/neu
systemau draenio i lawr yr afon, gan gynnwys carthffosydd.
Safon S4 - Amwynder
Mae Safon S4 a ddangosir isod yn mynd i’r afael â dyluniad cydrannau SuDS er mwyn
sicrhau eu bod, lle bo modd, yn cyfoethogi darparu gofod cyhoeddus deniadol o safon
uchel a all helpu i roi manteision iechyd a lles, eu bod yn gwneud cymunedau lleol yn
llefydd gwell i fyw ynddynt, a’u bod yn cyfrannu at wytnwch datblygiadau newydd beth
bynnag fo’r hinsawdd.
Cydymffurfio â Safon S4 Amwynder
Dylai’r cynllun System Draenio Cynaliadwy gydymffurfio â’r canlynol:
1. Dylai dyluniad y system reoli dŵr wyneb wneud y mwyaf o fanteision amwynder.
Safon S5 - Bioamrywiaeth
Mae Safon S5 a ddangosir isod yn mynd i’r afael â dylunio SuDS i sichrau lle bo
modd, eu bod yn creu coridorau gwyrdd a glas ecolegol gyfoethog mewn datblygiadau
ac yn cyfoethogi gwerth bioamrywiaeth trwy gysylltu rhwydweithiau o gynefinoedd ac
ecosystemau ynghyd. Dylid ystyried bioamrywiaeth yn gynnar yng nghyfnod dylunio
datblygiad er mwyn cael y manteision posibl mwyaf.
Cydymffurfio â Safon S5 Bioamrywiaeth
Dylai’r cynllun System Draenio Cynaliadwy gydymffurfio â’r canlynol:
Pre-App Form FINAL Version 05_11_18 Rev
Tudalen 24 o 31
1. Dylai dyluniad y system rheoli dŵr wyneb wneud y mwyaf o fanteision bioamrywiaeth.
Cydymffurfio â Safon S6 Dylunio draenio ar gyfer Cadernid Adeiladu,
Gweithredu, Cynnal a Chadw a Strwythurol
Mae Safon S6 a ddangosir isod yn ymwneud â dylunio systemau draenio dŵr wyneb
cadarn fel y gellir eu hadeiladu, eu cynnal a’u gweithredu yn ddiogel, gan gadw mewn
cof yr angen i leihau effeithiau negyddol ar yr amgylchedd ac adnoddau naturiol.
Cydymffurfio â Safon S6 Dylunio draenio ar gyfer Cadernid Adeiladu, Gweithredu,
Cynnal a Chadw a Strwythurol
Dylai’r cynllun System Draenio Cynaliadwy gydymffurfio â’r canlynol:
1. Dylai holl elfennau’r system ddraenio dŵr wyneb gael eu dylunio fel y gellir eu
hadeiladu’n rhwydd, yn ddiogel, yn gost-effeithiol, mewn dull amserol, a chyda’r nod o
leihau’r defnydd o adnoddau prin a charbon corfforedig (ynni).
2. Dylai holl elfennau’r system ddraenio dŵr wyneb gael eu dylunio i sicrhau bod modd
cynnal a chadw a gweithredu (gan y corff cyfrifol perthnasol) yn hawdd, yn ddiogel, yn
gost-effeithiol, mewn dull amserol, a chyda’r nod o leihau’r defnydd o adnoddau prin a
charbon corfforedig (ynni).
3. Dylid dylunio’r system ddraenio dŵr wyneb i sicrhau cadernid strwythurol pob elfen dan
amodau llwytho a ragwelir dros einioes dylunio safle’r datblygiad gan ystyried y
gofyniad am lefelau rhesymol o gynnal a chadw.
Nodyn:
Gall gwybodaeth a ddarperir gael ei gyhoeddi ar gofrestr a gwefan
Systemau Draenio Cynaliadwy y Corff Cymeradwyo, a bod ar gael i’r
cyhoedd.
Pre-App Form FINAL Version 05_11_18 Rev
Tudalen 25 o 31
TABL A: Gwybodaeth a thystiolaeth i gefnogi’r Cais Llawn
Asesiad o Ganlyniadau Llifogydd (FCA) (Gweler Nodyn Cyngor Technegol 15: Datblygu a
Pherygl o Lifogydd (TAN15)
RHESWM: I ddangos y perygl llifogydd presennol ac yn y dyfodol i mewn ac allan o’r safle, a sut
bydd y rhain yn cael eu rheoli i sicrhau bod pobl ac eiddo yn aros yn ddiogel dros oes y datblygiad.
Bydd yr asesiad yn cynnwys:
Gofynion TAN15; a
Cyfeiriadau aml a dolenni i amodau cynllunio perthnasol, materion cynllunio a gadwyd yn ôl,
ac i’r Asesiad o Ganlyniadau Llifogydd.
Adroddiad Geodechnegol Ffeithiol a Deongladwy Manwl – (Gweler hefyd Ciria SuDS Manual
C753 Penodau 13 a 25)
RHESWM: I ddangos rhinweddau pridd, creigiau a nodweddion sydd ar y safle ac oddi ar y safle’n
bresennol, a dangos bod y dull arfaethedig o ddraenio dŵr wyneb yn briodol ar gyfer daeareg y
safle; a bydd yn parhau i gynnal ei feini prawf dros oes y datblygiad. Bydd yr adroddiad yn
cynnwys:
Topograffi, daeareg a hanes y safle;
Cyfyngiadau sylweddol (yn cynnwys creigiau toddadwy, tirlithriadau, cloddio bas, dŵr daear
bas, tir gwneud, tir halogedig);
Potensial draenio (yn cynnwys dyfnder at y lefel trwythiad, athreiddedd gwaddodion ar yr
wyneb, trwch gwaddodion ar yr wyneb, athreiddedd creigwely, presenoldeb gorlifdiroedd);
Sefydlogrwydd y tir (yn cynnwys creigiau toddadwy, tirlithriadau, cloddio bas, tywod
rhedegog, clai chwyddo, tir cywasgadwy, cwymp tir);
Mapiau GeoSure Arolwg Daearegol Prydain (yn cynnwys gwaddodion artiffisial, gwaddodion
ar wyneb, creigwely);
Twll turio a lleoliadau twll treialu, monitro ac unrhyw wybodaeth gysylltiedig;
Asesiad ymdreiddiad manwl (yn cynnwys tystiolaeth o fathau o dir, cyfnod ymdreiddiad
pridd a chyfrifiadau Chanran Dŵr Ffo Safonol);
Lle y cynigir palmant athraidd mewn mathau penodol o bridd, mae angen CBR wedi’u
socian;
Gwaith labordy;
Lle bo modd, tystiolaeth fanwl o lefelau trwythiad dŵr daear dros y 12 mis diwethaf neu
dystiolaeth arall wedi’i dilysu; a
Lefelau a lleoliad dŵr daear, a’r effeithiau ar:
- Parthau Diogelu Dŵr Wyneb
- Parthau Diogelu Dŵr Daear
- Parthau Gwarchod Dŵr, a/neu
- Parthau Perygl Nitradau Dŵr Daear.
Cynigion Draenio SuDS Manwl ar gyfer y Safle Gyfan Gweler hefyd pob Pennod Ciria SuDS
Manual C753 )
RHESWM: I gadarnhau bod y datrysiad draeniad arfaethedig yn briodol ar gyfer y lleoliad, math,
graddfa a natur y safle a’r datblygiad arfaethedig; ac i ddangos y bydd y perygl o lifogydd yn cael ei
leihau, i sicrhau bod pobl ac eiddo yn parhaun ddiogel dros oes y datblygiad. Bydd y cynigion yn
cynnwys:
Pre-App Form FINAL Version 05_11_18 Rev
Tudalen 26 o 31
Strategaeth Ddraenio;
Prif Gynllun;
Yn cyfeirio at, ac yn cyd-fynd â Strategaeth Leol Rheoli Risg Llifogydd;
Asesiad o Ganlyniadau Llifogydd Cymeradwy, yn cynnwys:
- hydroleg bresennol,
- cyfrifiadau cyfraddr ffo safleoedd tir glas a thir llwyd,
- parhad digwyddiad glawiad,
- canlyniadau dynwared i ddylunio ar gyfer storm RP, 1 mewn 1 RP, 1 mewn 2 RP, 1
mewn 30 RP a 1:100 RP
- lwfans % priodol ar gyfer newid hinsawdd a lledaeniad trefi,
- digwyddiadau llifogydd hanesyddol a lefelau dŵr daear,
- risgiau (ar y safle ac oddi arno) sy’n gysylltiedig â dŵr wyneb ffo ar gyfer
digwyddiadau mwy na chyfnod dychwelyd 1% (unwaith bob 100 mlynedd),
- disgrifiadau o asedau a nodweddion draenio presennol,
- peryglon llifogydd presennol a’r dyfodol yn cynnwys:
- ar yr wyneb,
- r daear,
- tarddiadau eraill,
- llwybrau llif gormodiant,
- arllwysiadau,
Ardaloedd anhydraidd a hydraidd presennol ac arfaethedig (mae angen gwella dŵr ffo o
leiaf 30% neu gyfwerth i dir glas ar ardaloedd tir llwyd presennol);
Modelau (fel y bo’n briodol) a chyfrifiadau hydrolig manwl;
Dyluniad SuDS manwl yn cynnwys:
- Ailgyfeirio yn cynnwys mecanweithiau a chydymffurfio â thargedau ailgyfeirio haf a
gaeaf (e.e. haf 80% a gaeaf 50%),
- triniaeth,
- cludo llif,
- rheoli pegwn a chyfaint llif (1:100b digwyddiad glawiad 6 awr ar gyfer rheoli
pegwn cyfaint),
- storfa wyneb (hir dymor ac arafu),
- storfa dan ddaear,
- defnyddio llystyfiant a choed,
- llwybrau a chydrannau gormodiant (ar gyfer digwyddiad glawiad 1:100b neu fwy)
- dangos y gellir darparu’r storfeydd a llif cludo ar y safle,
- (h.y. 1-2/l/s/ha neu 5 l/s/ha lle mae perygl o rwystr neu nid oes dewis hyfyw arall),
- risgiau a goblygiadau os bydd y dyluniad yn methu,
Storio dŵr wyneb; cyfrifiadau yn cynnwys amser i arllwyso o lawn i hanner llawn;
Cyfrifiadau ymdreiddiad yn cynnwys:
- ffactor diogelwch penodol,
- cyfradd ymdreiddiad penodol yn 1 x 10-5 m/s neu uwch,
Gollyngfeydd ac arllwysiadau (fel rheol ystyrir 2/l/s/ha yn gyfradd priodol er mwyn peidio
cynyddu’r perygl o lifogydd i lawr yr afon);
Manylion yr holl ddeunyddiau a ddefnyddiwyd yn y dyluniad;
Gall cydrannau gael eu hadeiladu, gweithredu a chynnal a chadw yn hawdd, yn ddiogel ac
yn gost-effeithiol;
Cydrannau yn cadw cadernid strwythurol dros oes y datblygiad;
Dylid dangos fod y cydrannau yn addas i wrthsefyll pob llwythiad yn y dyluniad gyda’r
ffactorau diogelwch a nodwyd;
Tystiolaeth i alluogi’r SAB i gyfrifo gwerth diffyg perfformiad yn cynnwys cyfraddau uned
am bob cydran SuDS;
Mesurau lliniaru perygl o lifogydd sy’n ymwneud â draenio, gan nodi eu lleoliad, math a
nodweddion (h.y. ffyrdd ac ardaloedd mynediad sydd wedi’i hamddiffyn i lawiad 1:30b, tu
mewn eiddo a seilwaith critigol wedi’u hamddiffyn i lawiad 1:100b neu fwy, gofod rhydd
Pre-App Form FINAL Version 05_11_18 Rev
Tudalen 27 o 31
priodol);
Sawl defnydd o fanteision SuDS yn cynnwys ardaloedd dan ddŵr dros dro; a
Perchenogaeth asedau a mabwysiadu draenio dŵr wyneb yn y dyfodol.
Cynllun Manwl Cynnal a Chadw Asedau SuDS - (Gweler hefyd Ciria SuDS Manual C753
Pennod 32 ac Atodiad B)
RHESWM: I gadarnhau bod y dilyniant rheoli SuDS a chydrannau unigol SuDS yn cael eu cynnal
a’u cadw’n effeithiol (yn cynnwys amnewid asedau lle bo angen), i gyflawni ei feini prawf dylunio
dros oes y datblygiad. Bydd y cynllun yn cynnwys:
Gwybodaeth am sut bydd y SuDS yn cael ei reoli a’i gynnal a’i gadw, a phwy fydd yn
gwneud hynny;
Manylion am drefniadau mynediad i gerbydau a cherddwyr yn y dyfodol;
Gwybodaeth am adnoddau dynol, peiriannau a deunyddiau sydd eu hangen a therfynau
amser eang ynglŷn â phryd; a
Yn gydnaws i’r angen i hyrwyddo bioamrywiaeth a gynhelir gan y System Draenio
Cynaliadwy.
Cynllun Amwynder a Bioamrywiaeth Gweler hefyd Ciria SuDS Manual C753 Penodau 5 a 6)
RHESWM: I ddangos sut bydd y System Draenio Cynaliadwy yn amddiffyn a gwella amwynder
bioamrywiaeth dros oes y datblygiad. Bydd y cynllun yn cynnwys:
Sut y gwneir y mwyaf o werth amwynder o gynllun SuDS ar gyfer y datblygiad i’r gymuned
leol ac ehangach;
Amwynder yn darparu dŵr glân, eglurdeb SuDS, mynediad diogel, sawl swyddogaeth a
gofodau deniadol, gwerth cymdeithasol ac yn addas i newid;
Bioamrywiaeth yn darparu dŵr glân, cysylltiad ar hyd y dilyniant rheoli a chreu cynefin;
Manylion amwynder a gwerth bioamrywiaeth, a’r cysylltiadau rhyngddynt; a
Cynigion o fudd i gynefinoedd blaenoriaeth a chynnal neu wella eraill lle bo'n bosib.
Adroddiadau Tir Ansefydlog a Halogedig Gweler hefyd Ciria SuDS Manual C753 Penodau 4 a
26)
RHESWM: I adnabod presenoldeb, lleoliad a natur unrhyw dir ansefydlog a/neu halogedig ar y
safle neu gerllaw; a sut y cafodd hyn ei ystyried wrth ddylunio cynllun SuDS, a sut bydd yn cael ei
reoli a’i gynnal a’i gadw dros oes y datblygiad. Bydd yr adroddiadau’n cynnwys unrhyw
strategaethau adfer llygredd.
Strategaeth a Chynllun Trin Ansawdd Dŵr ac Atal Llygredd (Gweler hefyd Ciria SuDS Manual
C753 Penodau 4,26 a 27)
RHESWM: I ddangos sut bydd cynnig y SuDS yn osgoi neu’n lleihau creu llygrynnau a sut bydd yn
atal llygrynnau rhag cymysgu gyda r ffo cyn ymuno â’r system ddraenio. Bydd y cynllun yn
cynnwys:
Cefnogi amcanion ansawdd presennol a dyfodol y corff dŵr dros oes y datblygiad;
Tystiolaeth o sgrinio perygl llygredd a bod isafswm gofynion rheoli ansawdd dŵr wedi cael
eu hystyried ac yn gallu cael eu cyrraedd (gan ddefnyddio Llawlyfr SuDS (Tabl 4.3), CIRIA
2015;
Gwybodaeth am y math a chryfder llygrynnau a deunyddiau llygru;
Sut mae’r difwynwyr posibl wedi cael eu rheoli’n agos at y tarddiad ac ar yr wyneb;
Pre-App Form FINAL Version 05_11_18 Rev
Tudalen 28 o 31
Manylion ynghylch pa gydrannau SuDS a ddarparwyd mewn cyfres (dilyniant yr SuDS) i
lanhau llif cyn y pwynt arllwys;
Gwybodaeth am sut caiff gwaddodon eu dal a’u gadw ar y safle (ar gyfer digwyddiadau
glawiad sydd yn fwy na chyfnod dychwelyd 1:1 blwyddyn);
Manylion hygyrchedd i lanhau gwaddodion a gweithgareddau cynnal a chadw eraill;
Manylu sut mae effeithiau r sy’n cael ei golli trwy ddamwain wedi cael ei drin; a
Tystiolaeth ysgrifenedig o drafodaeth a chytundeb gyda Chyfoeth Naturiol Cymru.
Cynllun Tirlunio (Gweler hefyd Ciria SuDS Manual C753 Pennod 29)
RHESWM: I ddangos sut mae’r nodweddion tirlunio meddal arfaethedig yn cydweithio gydag
amcanion cyffredinol SuDS, a sut mae’r dirwedd yn cefnogi ac yn gwella lleihau’r perygl o lifogydd,
yn gwella ansawdd y dŵr, ac amwynder a bioamrywiaeth. Bydd y cynllun yn cynnwys:
Gosodiad cyffredinol manwl, ailffurfio’r tir, plannu, nodweddion caled, meddal a nodweddion
dŵr;
Elfennau tirlunio manwl i wella ansawdd y dŵr;
Dangos sut mae’r dyluniad yn cyflawni gwanhad, rheoli llif a gormodiant;
Gwelliannau i ecoleg a bioamrywiaeth;
Ystyriaeth lawn o weithgareddau cynnal a chadw arferol a chyfnodol effeithiol;
Dealltwriaeth lawn o gymeriad y safle: llethr, graddiant, modelu’r ddaear, daeareg, mathau o
bridd, patrymau draenio naturiol;
Dangos nodweddion presennol i gael eu cadw, eu gwella, eu tynnu a/neu eu hailosod; a
Manylion sefydlogrwydd/atgyfnerthu pridd a rheoli erydiad.
Cynllun Rheoli Adeiladu (Gweler hefyd Ciria SuDS Manual C753 Pennod 31 ac Atodiad B, a
CIRIA report C768 - Guidance on the construction of SuDS)
RHESWM: I ddarparu dull strwythedig i’r gweithgareddau adeiladu a gwaith dros dro a ddefnyddir i
adeiladu’r SuDS, gan sicrhau bod materion pwysig ar safle adeiladu megis draenio, llifogydd, rheoli
gwaddodion, atal llygredd, cywasgu ardaloedd ymdreiddiad, storio deunyddiau ac amwynder
presennol a chynefinoedd naturiol ac ati yn cael eu rheoli’n sensitif ac yn effeithiol nes bod y safle
adeiladu wedi’i gwblhau. Bydd y cynllun yn cynnwys:
Manylion am natur y gwaith i’w gwblhau;
Cynlluniau safle a darluniau llawn y cynllun, pan fo angen i gefnogi’r dull;
Caniatâd a gofynion adfer;
Mynedfeydd a manylion;
Unrhyw faterion ecolegol sy’n benodol i’r safle, neu nodweddion sydd angen eu hamddiffyn
a/neu eu hystyried;
Trefniadau rheoli llygredd ac unrhyw faterion ansawddr tebygol yn sgil y gwaith adeiladu
priffordd a SuDs;
Strategaeth arfaethedig i reoli gwaddodion, rheoli erydiad a draenio safle yn ystod gwaith
adeiladu’r datblygiad; lle bo hyn yn effeithio ar yr SuDS arfaethedig ar gyfer y safle, dylid
nodi unrhyw effeithiau posibl ar berfformiad terfynol y system ddraenio ac unrhyw fesurau
amddiffyn angenrheidiol neu waith adfer; a
Mesurau i atal mynediad diofal ar draws y System Draenio Cynaliadwy a gwblhawyd neu a
gwblhawyd yn rhannol.
Cynllun Adeiladu Fesul Cam (Gweler hefyd Ciria SuDS Manual C753 Pennod 31 ac Atodiad B,
a CIRIA report C768 - Guidance on the construction of SuDS)
RHESWM: I nodi’n glir sut bydd y datblygiad a/neu gamau’r datblygiad yn draenio yn ystod y gwaith
Pre-App Form FINAL Version 05_11_18 Rev
Tudalen 29 o 31
adeiladu a meddiannaeth y datblygiad cyn ei fabwysiadu. Bydd y cynllun yn cynnwys:
Dilyniant dros gyfnodau’r datblygiad a sut bydd y systemau draenio (parhaol neu dros dro)
yn cysylltu i ollyngfa (dros dro neu barhaol) yn ystod y gwaith adeiladu a meddiannaeth y
datblygiad cyn ei fabwysiadu.
Cynllun Gwybodaeth a Chyfathrebu (lle bo’n briodol) (Gweler hefyd Ciria SuDS Manual C753
Pennod 34)
RHESWM: I ddarparu dull strwythedig i ymgysylltu â’r gymuned leol a gosod y camau ymgysylltu,
sut y cânt eu cyflawni, yr adnoddau sydd ar gael i’w cyflawni, a'r amserlen i gyflawni’r canlyniad.
Bydd y cynllun yn cynnwys:
cyfathrebu gyda ac addysg preswylwyr presennol;
cyfathrebu gyda ac addysg preswylwyr newydd;
byrddau gwybodaeth yn benodol am y safle a chydrannau SuDS; ac
addysg gymunedol lleol a strategaethau addysg (e.e. trwy ysgolion).
Rheoliadau CDM Adeiladu (Dylunio a Rheoli) Ffeil 2015 (Gweler hefyd Ciria SuDS Manual
C753 Pennod 36 ac Atodiad B)
RHESWM: I sicrhau bod dyluniadau SuDS yn cyflawni’r gofynion rheoleiddio a chyfreithiol, a bod
asesiadau risg iechyd a diogelwch SuDS yn cyd-fynd â BS EN 31010:2010. Bydd y ffeil yn
cynnwys:
Asesiadau risg ar gyfer dylunio, adeiladu, gweithredu a chynnal a chadw’r briffordd a
system ddraenio.
Cydsyniad a chaniatâd statudol
RHESWM: I ddarparu tystiolaeth bod pob cydsyniad, cytundeb ysgrifenedig a chaniatâd
angenrheidiol wedi cael eu sicrhau. Bydd y rhain yn cynnwys:
Cydsyniad arllwysiadau a thrwyddedau i gwrs dŵr;
Hawliau i osod pibelli ar dir trydydd parti/hawddfreintiau;
Manylion hawddfraint;
Caniatâd gan berchennog glannau’r afon i arllwys;
Deddf y Diwydiant Dŵr 1991 Adran 104 (mabwysiadu);
Cytundeb mewn Egwyddor gan Ymgymerwr Statudol; a
Caniatâd draenio tir a threfniadau rheoli cwmni draenio.
Dogfennau Teitl
RHESWM: I sicrhau bod pob cysylltiad a pherchenogaeth gyfreithiol ac ati mewn tir ac adeiladu
sy’n gysylltiedig â’r SuDS wedi’u nodi, ac y gellir eu mynegi ar gyfer trosglwyddiadau cyfreithiol,
derbyniadau a chyfrifoldebau. Bydd y rhain yn cynnwys:
Teitlau Cynigion neu Dalfyriad o Deitl diweddar mewn lliw ar gyfer y tir dan sylw.
Pre-App Form FINAL Version 05_11_18 Rev
Tudalen 30 o 31
TABL B: Cynlluniau a darluniau yn cynnwys gwybodaeth berthnasol angenrheidiol ar gyfer y
Cais Llawn
Taflen gyflwyno rhif darluniad
Hysbysiad Cais Cynllunio Amlinellol neu Lawn a darluniadau o’r gosodiad cymeradwy (lle y bo’n
briodol).
Cynllun o leoliad y safle (Graddfa 1:2500) gyda lluniau diweddar ategol.
Cynllun dalgylch ac is-ddalgylch draenio naturiol ac artiffisial (Graddfa 1:2500)
Yn dangos:
Cyfuchliniau’r tir;
Topograffi;
Cyrsiau dŵr; ac
Ardaloedd perygl o lifogydd presennol, ar yr wyneb a dan y ddaear, sydd yn effeithio ar y safle.
Darluniau cysyniad (Graddfa 1:2500) o gynllun y datblygiad arfaethedig (a/neu ddewisiadau
cynllun), tystiolaeth briodol a chymesur yn dangos:
Cynllun cyfuchliniau cyfeirio llifogydd yn dangos llif gormodiant;
Amlinelliad o amcangyfrif maint ardaloedd safle a pharthau defnydd tir;
Cyfrifiadau a dyluniad cysyniadol y System Draenio Cynaliadwy gan gynnwys:
- ailgyfeirio,
- triniaeth,
- cludo llif,
- rheoli pegwn llif a chyfaint,
- storfa (hir dymor ac arafu),
- llwybrau a chydrannau gormodiant
- dangos y gellir darparu’r storfeydd a llif cludo dangosol ar y safle,
- amddiffyn a gwella:
ansawdd dŵr,
amwynder,
bioamrywiaeth,
tirwedd.
Lleoliad ffyrdd, adeiladau a nodweddion draenio cynaliadwy (gan gynnwys mesurau ansawdd
dŵr);
Nodweddion amddiffyn perygl llifogydd posibl a allai fod yn angenrheidiol; a
Syniadau cychwynnol am fabwysiadu SuDS a chyfrifoldebau cynnal a chadw.
Darluniau lliw o gynllun peirianneg cyffredinol (graddfa 1:500 a 1:1250) yn dangos:
Ardaloedd o SuDS arfaethedig a gyflwynwyd i gael cymeradwyaeth SAB a’u cynnig i’w
mabwysiadu wedi’u llenwi’n wyrdd gydag amlinelliad goch soled;
Ffiniau safle;
Adeiladau presennol (ar y safle ac o’i amgylch);
Lleoliad pob cerbytffordd, troetffyrdd, llwybrau troed, llwybr beiciau, lleiniau, lleiniau
gwasanaeth, nodweddion gostegu traffig;
Pre-App Form FINAL Version 05_11_18 Rev
Tudalen 31 o 31
Mae angen i ddraeniaur budr a dŵr wyneb presennol ac arfaethedig, draeniau priffordd i’w
mabwysiadu gan yr Awdurdod Priffyrdd, ac unrhyw ddraeniau priffordd nad ydynt i gael eu
mabwysiadu, gael eu nodi mewn lliwiau gwahanol ac wedi’u labelu’n glir;
Lle bo’n briodol, dylai pob annedd sydd yn draenio dŵr wyneb preifat i SuDS y briffordd gael eu
nodi’n glir ar y cynllun a’u lliwio’n wahanol;
Cyrsiaur;
Lefelau llawr gwaelod sydd wedi’u gorffen;
Tyllau archwilio;
Dyfais, siambrau a systemau storio/arafu;
Gollyngfeydd/penwaliau;
Systemau/nodweddion ategol eraill;
Coed presennol a lleoliadau arfaethedig;
Hawddfreintiau i gael eu lliwio’n las;
Lleoliadau anheddau, garejys a/neu fannau parcio, strwythurau; a
Goleddau cyfansoddion SuDS, troetffyrdd a cherbytffyrdd.
Darluniau lliw o rannau hydredol (Graddfa 1:500 Llorweddol a 11:100 Fertigol) yn dangos
Lefelau ffordd presennol ac arfaethedig ar gyfer y llinell ganol, sianeli, graddiant a chromlin
fertigol;
Proffiliau draenio dŵr wyneb a dŵr budr, yn cynnwys lleoliadau siambrau, graddiant, diamedr
pibelli, lefelau gorchudd a gwaelod mewnol ac amddiffyniad;
Dylai draeniau priffordd gael eu hadnabod gyda lliw gwahanol;
Deunydd y bibell;
Cryfder y bibell;
Dosraniad glynu a manylion; a
Lefelau dŵr daear a chwrs dŵr.
Darluniau trawstoriad a darluniau manylder safonol (Graddfa 1:100, 1:50, 1:20 a 1:10)
Yn dangos eitemau yn y darluniau cynllun peirianneg cyffredinol, ar bellter o ddim mwy na 30 metr.
Darluniau Cynllun Tirlunio (Graddfa 1:500)
Yn dangos:
Manylion planhigion, rhywogaethau coed/maint/lleoliad;
Unrhyw goed presennol i gael eu cadw;
Manylion pyllau coed;
Caeau chwarae glaswelltog ac offer;
Ffensys a waliau; a
chadarnhau perchnogaeth tir.
Darluniau Arbenigol (Graddfa 1:1250)
Yn dangos:
Pontydd, cwlfertau, unrhyw waith peipiau dros 600mm diamedr, penwaliau, waliau cynnal a
nodweddion eraill a adeiladwyd; a
Gwasanaethau Statudol Presennol a chynlluniau cyfleustodau yn dangos o amgylch y
datblygiad arfaethedig.
Dylid nodi:
Os bydd y datblygwr yn dymuno cyflwyno ffeiliau AutoCAD, dylent atodi’r
ffeiliau ‘pen setting perthnasol (ctb).
Dylai cynlluniau gael eu plygu i faint A4.