Full App Form FINAL Version 05_11_18 Rev
Tudalen 1 o 32
Manylion y Corff Cymeradwyo (SAB): Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda
Cynon Taf
Cyfeiriad: Sardis, Sardis Ffordd,
Pontypridd CF37 1DU
E-bost: SAB.Cais@rctcbc.gov.uk
Ffon: 01443 281172
Deddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010
Atodlen 3 Draenio Cynaliadwy
Cais Cynllun Systemau Draenio Cynaliadwy i’w
gymeradwyo gan Gorff Cymeradwyo Systemau
Draenio Cynaliadwy (SAB) - Cymru
Ffurflen gais er cymeradwyo Cais Llawn ar gyfer Systemau
Draenio Cynaliadwy ar ddatblygiadau newydd, yn unol â
Rheoliadau Draenio Cynaliadwy (Gweithdrefn Cymeradwyo
a Mabwysiadu) (Cymru) 2018
Strwythur Cais Llawn
Ffurflen Cais Llawn
(I’w chwblhau a’i dychwelyd)
Canllaw i Lenwi'r Ffurflen Cais Llawn
yn cynnwys gwybodaeth benodol a'r
dystiolaeth angenrheidiol i gefnogi’r cais.
(Canllaw)
(Defnyddiwch yr hyper ddolenni uchod i fynd yn syth at y Ffurflen a’r Canllaw)
Full App Form FINAL Version 05_11_18 Rev
Tudalen 2 o 32
Ffurflen Cais Llawn
Mae’r ffurflen hon yn seiliedig ar ofyniadau a ddarperir gan Lywodraeth Cymru at
bwrpas cyflwyno gwybodaeth i’r Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy
(SAB) yn unig, yn unol â’r ddeddfwriaeth y manylir arni yn y ffurflen hon ac eitemau
perthnasol eraill o fewn is-ddeddfwriaeth a deddfwriaeth sylfaenol.
Byddwch yn ymwybodol o'r ffaith na fydd gan y SAB a Llywodraeth Cymru fynediad
at y data a fewnbynnir gennych i'r ffurflen unwaith y byddwch wedi ei lawrlwytho.
Mae defnydd o’r ffurflen hon gennych wedyn yn ôl eich dewis eich hun, gan
gynnwys dewis ei chwblhau a'i chyflwyno i’r SAB mewn cytundeb â’r adran
ddatganiad.
Ar dderbyn y ffurflen hon ac unrhyw wybodaeth atodol, mae’n gyfrifoldeb ar yr
SAB i roi gwybod i chi ynglŷn â’i rwymedigaethau mewn perthynas â phrosesu
eich cais. Cyfeiriwch at wefan y Corff am wybodaeth bellach ar unrhyw ofynion
cyfreithiol, rheoleiddiol a masnachol sy’n ymwneud â diogelwch gwybodaeth a
diogelu data ar gyfer y wybodaeth a ddarparwyd gennych.
Byddwn yn prosesu’r wybodaeth a ddarperir gennych fel bod modd i ni ddelio â’ch
cais. Mae’n bosib y byddwn hefyd yn prosesu neu ryddhau’r wybodaeth er mwyn
cynnig i chi ddogfennau neu wasanaethau yn ymwneud â materion amgylcheddol;
yn ymgynghori â’r cyhoedd, sefydliadau cyhoeddus a sefydliadau eraill; yn darparu
gwybodaeth o’r gofrestr gyhoeddus i unrhyw un sy’n gofyn amdano neu er mwyn
rhwystro unrhyw un rhag torcyfraith amgylcheddol; yn ymchwilio i achosion lle
Nodwch os gwelwch yn dda:
1. Mae’r Ffurflen hon ar gyfer Cais Llawn Cynllun SuDS ar gyfer
cymeradwyaeth SAB YN UNIG;
2. Cymeradwyir y cais hwn yn seiliedig ar gydymffurfio â Safonau
Cenedlaethol Statudol ar gyfer Systemau Draenio Cynaliadwy (SuDS)
Cymru ac Offerynnau Statudol;
3. Unwaith y bydd Cais hwn wedi’i gyflwyno i’r SAB, bydd yn penderfynu ar y
cais gan ddefnyddio’r wybodaeth dechnegol a gwybodaeth arall a gyflwynir
gyda’r cais llawn yn unig;
4. Fe’ch cynghorir i gyflwyno ffurflen Cyn Ymgeisio i’r SAB, ac ymgysylltu’n
fuan ac yn uniongyrchol gyda’r SAB, yr Awdurdod Cynllunio Lleol a
sefydliadau perthnasol eraill a allai fod â diddordeb yn eich cynllun SuDS,
gan gynnwys yr ymgyngoreion SAB statudol a restrir isod:
a. Ymgymerwr carthffosiaeth
b. Cyfoeth Naturiol Cymru
c. Awdurdod Priffyrdd
d. Glandŵr Cymru
e. Rhanbarthau Draenio Mewnol (CNC);
5. I gyflwyno Cais Llawn ar gyfer Cynllun SuDS dilys i’r SAB, mae’n
RHAID llenwi POB rhan o’r ffurflen hon yn llawn; a
6. Gofynnir i chi hefyd ddarparu gwybodaeth dechnegol fel y nodir yn y
Canllaw (neu fel y gofynnir i chi wneud fel arall trwy drafodaethau Cyn
Ymgeisio).
Full App Form FINAL Version 05_11_18 Rev
Tudalen 3 o 32
mae’n bosib fod deddfwriaeth amgylcheddol wedi ei thorri ac yn gweithredu yn ôl
yr angen; ac yn ymateb i geisiadau am wybodaeth yn unol â Deddf Rhyddid
Gwybodaeth 2000 a Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 (os yw’r Ddeddf
Rhyddid Gwybodaeth yn caniatáu hynny).
Sicrhewch fod y wybodaeth a gyflwynir gennych yn fanwl gywir ac nad yw’n
cynnwys gwybodaeth bersonol neu sensitif. Os oes arnoch angen eglurhad pellach
o unrhyw fath, cysylltwch â’r SAB yn uniongyrchol.
Os ydych yn argraffu’r ffurflen, llenwch y ffurflen mewn llythrennau bras ac inc du cyn
ei chyflwyno i’r SAB.
Darllenwch y Canllaw a llenwch y ffurflen gais hon yn ofalus gan sicrhau bod pob
bocs wedi’i lenwi’n llawn. Os byddwch chi’n llenwi’r ffurflen gais yn gywir y tro cyntaf,
gall y SAB ei phrosesu’n gyflymach.
Cyn cyflwyno’r Cais Llawn hwn, cynghorir ymgeiswyr i gyflwyno cais Cyn
Ymgeisio i drafod eu cynigion gyda’r SAB a sicrhau bod cynllun Systemau
Draenio Cynaliadwy derbyniol yn cael ei gyflwyno. Sylwch y gall ffioedd cyn
ymgeisio fod yn berthnasol.
Bydd cyflwyniadau a wneir i gefnogi’r cais hwn yn seiliedig ar ddeddfwriaeth bresennol ac
arfer orau’r diwydiant gan gynnwys dogfennau y cyfeirir atynt yn Canllaw ar Wneud Ceisiadau
Systemau Draenio Cynaliadwy i gael Cymeradwyaeth SAB.
Dylai cynigion a gyflwynir gael eu datblygu gan weithiwr medrus a chymwys, sydd â phrofiad
mewn dylunio draeniau/ systemau draenio cynaliadwy/ rheoli perygl llifogydd.
Lle y bo’n briodol, mae'n rhaid cynnwys cyfeirif cynllunio’r Awdurdod Cynllunio Lleol
(LPA) neu god adnabod unigryw.
Dylai ymgeiswyr lenwi’r ffurflen hon a’i chyflwyno, ynghyd â dogfennau ategol
perthnasol, i Gorff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy Cyngor Gyngor
Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
Gellir talu'r ffi cais llawn dros y ffôn ar ôl derbyn llythyr cais dilys. Dylid
dyfynnu o'r cyfeiriad yn dilyn Dilysiant RCTSAB xxx- xxxx.
Ni fydd eich cais yn cael ei benderfynu hyd nes y derbynnir y ffi gwneud cais
a'i chlirio'n llawn.
Pan fyddwch wedi llenwi eich ffurflen gais, cyflwynwch y ffurflen a’r
dogfennau cysylltiedig i: Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
Yn electronig: SAB.Cais@rctcbc.gov.uk
Ffôn: 01443 281172
Os ydych chi’n ansicr ynghylch unrhyw beth yn y ffurflen gais hon, cysylltwch â ni.
Full App Form FINAL Version 05_11_18 Rev
Tudalen 4 o 32
Cynnwys
Mae’n RHAID cwblhau HOLL adrannau’r ffurflen hon
1. Manylion yr Ymgeisydd
2. Manylion y Safle
3. Buddiant mewn Tir
4. Cais
5. Ffi ymgeisio
6. Datganiad Effaith Amgylcheddol (EiA)
7. Cydymffurfedd â Safonau Cenedlaethol Statudol ar gyfer Systemau
Draenio Cynaliadwy (SuDS)
8. Asesiad o Berygl Llifogydd
9. Hierarchaeth Arllwysiad Dŵr Wyneb
10. Asesiad Ymdreiddiad
11. Bond Diffyg Perfformiad, Mabwysiadu, Gweithredu a Chynnal a Chadw
12. Rhestr Wirio Cais Cynllun Systemau Draenio Cynaliadwy
13. Datganiad
Full App Form FINAL Version 05_11_18 Rev
Tudalen 5 o 32
1. Manylion yr Ymgeisydd
Enw a Chyfeiriad yr Ymgeisydd
Rhif Fn
Symudol
Gwaith
Cartref
Enw a chyfeiriad yr Asiant:
Teitl ac Enw
Cwmni
Ôl-ddodiad
(uned/enw/rhif)
Llinell 1 y Cyfeiriad
Llinell 2 y Cyfeiriad
Llinell 3 y Cyfeiriad
Tref
Sir
Cod Post
Rhif Fn
Symudol
Gwaith
Cartref
Cyfeiriad e-bost
Cyswllt dewisol
Ymgeisydd
Asiant
Full App Form FINAL Version 05_11_18 Rev
Tudalen 6 o 32
2. Manylion y Safle
Enw’r datblygiad arfaethedig
Cyfeirnod Grid (D/G)
Dwyreiniad
Gogleddiad
Ôl-ddodiad (uned/enw/rhif)
Llinell 1 y Cyfeiriad
Llinell 2 y Cyfeiriad
Llinell 3 y Cyfeiriad
Tref
Sir
Cod Post
Disgrifiad o’r datblygiad
arfaethedig
Cyfanswm arwynebedd safle'r cais
(Ha)
Ydi’r safle wedi’i ddatblygu ar hyn
o bryd h.y. Tir Llwyd, neu heb ei
ddatblygu ar hyn o bryd h.y. Tir
Glas?
Defnydd presennol
Defnydd arfaethedig
Ydi’r safle’n croesi mwy nag un ardal
SAB?
Ydi
Nac ydi
Os “Ydi”, cadarnhewch yr arwynebedd cymesur ym mhob SAB isod:
(Y prif gyswllt fydd y SAB sydd â’r mwyafrif o system draenio dŵr wyneb o fewn ei
ffiniau).
Mae’n RHAID cyflwyno disgrifiad cyffredinol o’r safle gyda chynllun ategol yn
manylu ar yr ardal adeiladu a graddau’r system ddraenio, y ceisiwyd
cymeradwyaeth ar ei gyfer. Bydd y cynlluniau ar raddfa 1:2500. Mae’n RHAID
iddynt ddangos cyfeiriad y Gogledd.
Full App Form FINAL Version 05_11_18 Rev
Tudalen 7 o 32
SAB
% o Arwynebedd Safle
3. Buddiant yn y Tir
Pa fuddiant sydd gennych yn y tir?
Perchennog
Ia
Na
Darpar Berchennog
Ia
Na
Arall (rhowch fanylion)
4. Cais
A geisiwyd unrhyw gyngor blaenorol gan y Corff
Cymeradwyo ynglŷn â’r cais hwn?
Do
Naddo
Os “Do”, darparwch y wybodaeth ganlynol ynglŷn â’r cyngor a roddwyd i chi. Bydd
hyn yn helpu’r SAB i ddelio â’r cais hwn yn fwy effeithlon.
Enw’r Swyddog
Cyfeirif
Dyddiad
DD
MM
BBBB
Derbyniwyd
manylion y
cyngor cyn
ymgeisio
Ydi’r cais yma’n ymwneud ag unrhyw
gais SAB sydd eisoes wedi’i wneud?
Ydi
Nac ydi
Os ‘Ydi’, nodwch gyfeirif y SAB
Full App Form FINAL Version 05_11_18 Rev
Tudalen 8 o 32
Ydi’r cais yma’n rhan o ddatblygu’r
safle fesul cam, neu’n un o sawl cais
ar gyfer yr un safle?
Ydi
Nac ydi
Os “Ydi”, nodwch
fanylion byr
Ydi’r cais yma’n un o ddau neu fwy o
geisiadau a wnaed ar yr un pryd, a phob
un yn gosod cynnig gwahanol i adeiladu
system draenio
Ydi
Nac ydi
Os “Ydi”, nodwch
fanylion
ceisiadau eraill a
wnaed ar yr un
pryd (gan
gynnwys Cyfeirif
SAB os yw ar
gael)
5. Ffi ymgeisio
Arwynebedd
Tir (Ha)
Ffracsiwn
Ffioedd
Ffi ymgeisio
Amherthnasol
Amherthnas
ol
£350.00
Bob 0.1ha neu ffracsiwn
o 0.1ha, ar gyfer 0.5ha
cyntaf
£70.00
Bob 0.1ha neu ffracsiwn o
0.1ha, o 0.5ha i fyny at ac
yn cynnwys 1ha
£50.00
Bob 0.1ha neu ffracsiwn
o 0.1ha, o 1ha i fyny at
ac yn cynnwys 5ha
£20.00
Fe argymhellir eich bod yn cysylltu â’r SAB yn uniongyrchol i sicrhau y telir y ffi
gywir gyda’r cais.
Full App Form FINAL Version 05_11_18 Rev
Tudalen 9 o 32
Bob 0.1ha ychwanegol
neu ffracsiwn o 0.1ha yn
uwch na 5ha.
£10.00
Ydi’r ymgeisydd yn gyngor
tref/cymuned?
Os ydi, hanner y swm yw’r ffi
ymgeisio
Os yn gymwys gostyngiad o 50% yn y ffi ymgeisio am ei fod
yn gynnig arall a wnaed ar yr un pryd.
Os yn gymwys addasu’r ffi ymgeisio am fod angen
cymeradwyaeth traws SAB.
Cyfanswm
Ffioedd
6. Datganiad Effaith Amgylcheddol (EiA)
Ydi’r cais hwn yn ymwneud â datblygiad sydd yn destun cais
Effaith Amgylcheddol o dan Reoliadau Cynllunio Gwlad a
Thref (Asesu Effeithiau Amgylcheddol) (Cymru) 2017 (1)?
Ydi
Nac ydi
7. Cydymffurfedd â Safonau Cenedlaethol Statudol ar gyfer Systemau
Draenio Cynaliadwy
Egwyddorion y Safon
Bydd yr Egwyddorion a restrir isod yn ategu dyluniad cynlluniau rheoli dŵr wyneb i
fodloni’r Safonau Cenedlaethol Statudol. Nodwch grynodeb byr ym mhob blwch
isod sy'n ymwneud â phob un o Egwyddorion y Safonau a Safonau eitemedig 1 i 6,
gan ddangos sut mae eich cynllun draenio dŵr wyneb arfaethedig yn cydymffurfio
â’r gofyniad statudol hwn.
Cydymffurfio ag Egwyddorion y Safonau
Bydd fy nghynllun draenio dŵr wyneb arfaethedig yn cydymffurfio yn y ffyrdd canlynol:
Mae’n RHAID i bob system draenio cynaliadwy gydymffurfio â Safonau
Cenedlaethol Statudol ar gyfer Systemau Draenio Cynaliadwy (SuDS) Cymru.
Fe’ch cynghorir i gyfeirio at y testun manwl yn y Safonau sy’n ymwneud â’r
wybodaeth angenrheidiol isod. Caiff y Safonau eu hailgynhyrchu yn y Canllaw i
gynorthwyo i lenwi’r ffurflen gais.
Full App Form FINAL Version 05_11_18 Rev
Tudalen 10 o 32
Mae’n RHAID i eitemau perthnasol a gwybodaeth atodol (e.e. tystiolaeth, dogfennau
technegol, cynlluniau a darluniau ac ati), fel y dangosir yn Nhabl A a Thabl B y Canllaw
hwn, gael eu rhestru isod a dylid cyflwyno’r holl ddeunydd perthnasol.
1.
2.
3.
Safonau 1 i 6
Cydymffurfio â Safon S1 - Cyrchfan dŵr wyneb ffo
Bydd fy nghynllun draenio dŵr wyneb arfaethedig yn cydymffurfio yn y ffyrdd canlynol:
Mae’n RHAID i eitemau perthnasol a gwybodaeth atodol (e.e. tystiolaeth, dogfennau
technegol, cynlluniau a darluniau ac ati), fel y dangosir yn Nhabl A a Thabl B y Canllaw
hwn, gael eu rhestru isod a dylid cyflwyno’r holl ddeunydd perthnasol.
1.
2.
3.
Cydymffurfio â Safon S2 - Rheolaeth hydrolig ar ddŵr wyneb ffo
Bydd fy nghynllun draenio dŵr wyneb arfaethedig yn cydymffurfio yn y ffyrdd canlynol:
Mae’n RHAID i eitemau perthnasol a gwybodaeth atodol (e.e. tystiolaeth, dogfennau
technegol, cynlluniau a darluniau ac ati), fel y dangosir yn Nhabl A a Thabl B y Canllaw
hwn, gael eu rhestru isod a dylid cyflwyno’r holl ddeunydd perthnasol.
1.
2.
3.
Full App Form FINAL Version 05_11_18 Rev
Tudalen 11 o 32
Cydymffurfio â Safon S3 Ansawdd Dŵr
Bydd fy nghynllun draenio dŵr wyneb arfaethedig yn cydymffurfio yn y ffyrdd canlynol:
Mae’n RHAID i eitemau perthnasol a gwybodaeth atodol (e.e. tystiolaeth, dogfennau
technegol, cynlluniau a darluniau ac ati), fel y dangosir yn Tabl A a Thabl B y Canllaw
hwn, gael eu rhestru isod a dylid cyflwyno’r holl ddeunydd perthnasol.
1.
2.
3.
Cydymffurfio â Safon S4 Amwynder
Bydd fy nghynllun draenio dŵr wyneb arfaethedig yn cydymffurfio yn y ffyrdd canlynol:
Mae’n RHAID i eitemau perthnasol a gwybodaeth atodol (e.e. tystiolaeth, dogfennau
technegol, cynlluniau a darluniau ac ati), fel y dangosir yn Nhabl A a Thabl B y Canllaw
hwn, gael eu rhestru isod a dylid cyflwyno’r holl ddeunydd perthnasol.
1.
2.
3.
Cydymffurfio â Safon S5 Bioamrywiaeth
Bydd fy nghynllun draenio dŵr wyneb arfaethedig yn cydymffurfio yn y ffyrdd canlynol:
Mae’n RHAID i eitemau perthnasol a gwybodaeth atodol (e.e. tystiolaeth, dogfennau
technegol, cynlluniau a darluniau ac ati), fel y dangosir yn Nhabl A a Thabl B y Canllaw
hwn, gael eu rhestru isod a dylid cyflwyno’r holl ddeunydd perthnasol.
1.
2.
Full App Form FINAL Version 05_11_18 Rev
Tudalen 12 o 32
3.
Cydymffurfio â Safon S6 Dylunio draenio ar gyfer Cadernid Adeiladu,
Gweithredu, Cynnal a Chadw a Strwythurol
Bydd fy nghynllun draenio dŵr wyneb arfaethedig yn cydymffurfio yn y ffyrdd canlynol:
Mae’n RHAID i eitemau perthnasol a gwybodaeth atodol (e.e. tystiolaeth, dogfennau
technegol, cynlluniau a darluniau ac ati), fel y dangosir yn Nhabl A a Thabl B y Canllaw
hwn, gael eu rhestru isod a dylid cyflwyno’r holl ddeunydd perthnasol.
1.
2.
3.
8. Asesiad o Berygl Llifogydd
Ydi’r safle o fewn ardal sydd mewn perygl o lifogydd?
Cyfeiriwch at fapiau Cyngor Datblygu Cyfoeth Naturiol Cymru.
(Cyfoeth Naturiol Cymru / Datblygu a pherygl o lifogydd)
Ydi
Nac ydi
Os ydi’r datblygiad arfaethedig o fewn ardal mewn perygl o lifogydd, bydd angen i chi
ystyried a ydyw’n briodol i gyflwyno asesiad o ganlyniadau llifogydd. (Cyfeiriwch at Nodyn
Cyngor Technegol 15 (TAN15).
Ydi’r safle wedi’i leoli mewn ardal sydd yn agored i lifogydd
dŵr wyneb? Cyfeiriwch at Fapiau Llifogydd Dŵr Wyneb CNC.
Ydi
Nac ydi
Ydi’r safle wedi’i leoli mewn ardal sydd yn agored i lifogydd
dŵr daear?
Ydi
Nac ydi
Oes yna gwrs dŵr (fel y diffinnir o dan Adran 72 Deddf Draenio
Tir 1991 wedi’i leoli o fewn 20m o’r datblygiad arfaethedig?
Oes
Nac oes
Full App Form FINAL Version 05_11_18 Rev
Tudalen 13 o 32
9. Hierarchaeth Arllwysiad Dŵr Wyneb
Lefel
Ia
Na
1. Ei gasglu i’w ddefnyddio
2. Ymdreiddiad
3. I gwrsr
a. Ydyw’n gwrs dŵr
cyffredin?
b. Ydyw’n brif afon?
4. I garthffos dŵr wyneb
a. Ydyw’n garthffos
priffordd?
b. Ydyw’n garthffos
gyhoeddus?
c. Ydyw’n garthffos
breifat?
Arall
5. I garthffos gyfun
Bydd trefniadau draenio r wyneb yn dangos bod y draeniau r wyneb
arfaethedig yn cydymffurfio â’r Safonau Cenedlaethol SuDS. Dylai cymaint o’r dŵr
ffo â phosibl gael ei arllwys i bob elfen hierarchaeth cyn ystyried elfen hierarchaeth
is. Mae angen ystyried dulliau casglu ac ymdreiddiad draeniau yn y lle cyntaf. Gan
gyfeirio at y lefelau hierarchaeth isod, nodwch eich trefniadau draenio arfaethedig.
Full App Form FINAL Version 05_11_18 Rev
Tudalen 14 o 32
10. Asesiad Ymdreiddiad
Oes profion ymdreiddiad wedi cael eu cynnal?
Oes
Nac oes
Dadansoddiad o Ddaeareg y datblygiad (gan gynnwys y
creigwely a gwaddodion ar yr wyneb lle bo’n hysbys)
Dyfnder i ddŵr daear (metrau
Metrau
Profion Twll Turio
Cyfeirif
Dyddiad
DD
MM
BB
BB
A oes Asesiad Tir Halogedig wedi cael ei gynnal?
Oes
Nac oes
Ydi’r draeniau ymdreiddiad a gynigir ar dir halogedig?
Ydi
Nac ydi
Canlyniad y prawf ymdreiddiad
X 10
-?
11. Bond Diffyg Perfformiad, Mabwysiadu, Gweithredu a Chynnal a Chadw
A geisiwyd unrhyw gyngor gan berchnogion yr ased?
Do
Naddo
A geisiwyd unrhyw gyngor gan berchnogion y tir?
Do
Naddo
Bond Diffyg
Perfformiad Amcan
gost y gwaith
Beth yw eich cynigion o ran cost y gwaith, mabwysiadu a chynnal a chadw y cynllun
SuDS?
Pan gynigir draenio ymdreiddiad, dylid cynnal profion gyda methodoleg a gytunir
gyda SAB e.e. Infiltration Drainage - Manual of Good Practice (CIRIA R156) a
BRE Soakaway Design (DG 365 2016), a dylid eu defnyddio i lywio’r broses o
ddylunio, adeiladu, cynnal a chadw, profi ac asesu’r systemau ymdreiddiad.
Full App Form FINAL Version 05_11_18 Rev
Tudalen 15 o 32
12. Rhestr Wirio Cais Cynllun Systemau Draenio Cynaliadwy
Mabwysiadau (yn
cynnwys cytundebau
tir ac ati)
Cynllun Cynnal a
Chadw wedi’i
Ariannu dros oes y
datblygiad
Cwblhewch y rhestr wirio ganlynol, gan wneud yn siŵr eich bod wedi darllen y
Canllawiau ar Gyflwyno Cais Systemau Draenio Cynaliadwy er Cymeradwyaeth y
Corff Cymeradwyo, Canllaw ar gwblhau'r Ffurflen Gais Cyn Ymgeisio, ac wedi
darparu’r holl wybodaeth sydd ei angen er mwyn cefnogi eich cais:
Ffi Cywir ar gyfer y Cais Llawn.
Do
Ffurflen Cais Llawn wedi ei chwblhau,
ei harwyddo a’i dyddio.
Do
Cynlluniau yn manylu ar yr ardal adeiladu
a graddau’r system ddraenio, y ceisiwyd
cymeradwyaeth ar ei gyfer. Bydd pob
cynllun ar raddfa 1:2500 ac mae’n RHAID
iddynt ddangos cyfeiriad y Gogledd.
Do
Wedi ystyried Canllaw'r SAB ar wybodaeth
dechnegol i’w chyflwyno i alluogi SAB i
asesu eich Cais Llawn.
Do
Full App Form FINAL Version 05_11_18 Rev
Tudalen 16 o 32
13. Datganiad
Ymwadiad
Gall gwybodaeth a ddarperir ar y ffurflen hon ac o fewn dogfennau
ategol gael ei gyhoeddi ar gofrestr a gwefan Systemau Draenio
Cynaliadwy y Corff Cymeradwyo, a bod ar gael i’r cyhoedd.
Yr wyf i/Rydym ni trwy hyn yn gwneud cais am Gymeradwyaeth am System
Draenio Cynaliadwy fel y disgrifir yn y ffurflen hon a’r cynlluniau/darluniau a
gwybodaeth atodol sydd yn cyd-fynd. Rwy’n cadarnhau fy mod wedi darllen a
chydymffurfio â’r Safonau Cenedlaethol SuDS, a hyd eithaf fy ngwybodaeth, bod
unrhyw ffeithiau a nodwyd yn wir a chywir a bod unrhyw farn a roddir yn farn
gwirioneddol yr unigolyn sydd yn eu rhoi.
Llenwyd y ffurflen hon yn defnyddio’r Asesiad o Ganlyniadau Llifogydd lle bo’n
briodol, strategaeth draenio dŵr wyneb a chynlluniau safle a dogfennau
cysylltiedig.
Llenwyd y ffurflen hon gan ddefnyddio gwybodaeth gywir. Gellir ei ddefnyddio fel
crynodeb o’r cynigion draenio dŵr wyneb manwl, ar y safle, ac mae’n dangos yn
glir bod y cynigion draenio hyn yn cydffurfio â Safonau Cenedlaethol SuDS Cymru.
Llenwyd y ffurflen gan
Llofnod
Cymhwyster yr unigolyn sy’n
gyfrifol am gymeradwyo’r
cais
Cwmni
Ar ran (manylion y Cleient)
Dyddiad
Full App Form FINAL Version 05_11_18 Rev
Tudalen 17 o 32
Canllaw ar gwblhau’r Ffurflen Cais Llawn
Mae’r canllaw hwn yn cynnwys:
Sylwadau cyffredinol
Cwestiynau manwl i'w hateb i ddangos cydymffurfiad â Safonau Cenedlaethol
Statudol ar gyfer Systemau Draenio Cynaliadwy (SuDS);
Tabl A - Gwybodaeth a thystiolaeth; a
Tabl B Cynlluniau a darluniau.
Sylwadau Cyffredinol
Mae’n rhaid cyflwyno ceisiadau yn defnyddio’r ffurflen Cais Llawn a ddarparwyd gan
y SAB. MAE’N RHAID DEFNYDDIO’R FFURFLEN HON am ei bod wedi cael ei
llunio i sicrhau bod eich cais yn rhoi sylw dyledus i’r gofynion statudol.
Mae’r ffurflen hon ar gyfer cymeradwyaeth SAB YN UNIG, ac fe’ch cynghorir i
ymgysylltu’n fuan, ac yn uniongyrchol gyda’r Awdurdod Cynllunio Lleol a phob
sefydliad perthnasol arall a allai fod â diddordeb yn eich cynnig ar gyfer cynllun
SuDS, gan gynnwys yr ymgyngoreion statudol SAB a restrir isod:
o Ymgymerwr carthffosiaeth;
o Cyfoeth Naturiol Cymru;
o Awdurdod Priffyrdd;
o Glandŵr Cymru; a
o Rhanbarthau Draenio Mewnol (CNC);
Cynghorir chi i gychwyn ar drafodaethau Cais Cyn Ymgeisio gyda’r Awdurdod
Cynllunio Lleol (LPA) cyn gynted â phosib a chynnal trafodaethau gyda’r SAB a’r
LPA ar yr un pryd.
Ni ddylid cychwyn datblygu’r safle nes y rhoddir Cymeradwyaeth Gynllunio A
Chymeradwyaeth Lawn y SAB.
Mae’n bwysig eich bod yn sicrhau bod y swyddogion SAB a’r swyddogion cynllunio
yn cael gwybod am gynnydd a phenderfyniadau o ran y cais cynllunio a’r cais SAB,
gan eu bod yn geisiadau ar wahân, gyda gofynion, amserlenni a chyrff cymeradwyo
gwahanol.
Fe’ch cynghorir yn gryf i gynnal trafodaethau Cyn Ymgeisio gyda’r SAB ar
ddechrau’r broses o ddylunio’r SuDS. Gall trafodaethau Cyn Ymgeisio a Phrif
Gynllun effeithiol sicrhau strategaeth rheoli dŵr wyneb a dyluniad cynllun SuDS cryf,
cost effeithiol a hyfyw. Gall SAB eich helpu i benderfynu ar y datrysiad SuDS gorau
ar gyfer eich safle trwy roi syniad cynnar o’r hyn sydd yn cydymffurfio â’r Safonau
SuDS Cenedlaethol neu beidio.
Full App Form FINAL Version 05_11_18 Rev
Tudalen 18 o 32
Darparwch cymaint o wybodaeth dechnegol â phosibl i’r SAB er mwyn iddynt roi
ymateb ystyriol a rhesymegol yn y cam Cyn Ymgeisio a'r cam Cais Llawn h.y. po
fwyaf o wybodaeth a ddarperir yn y cam Cyn Ymgeisio, gellir rhoi cyngor technegol
mwy manwl.
Dylai’r asesiad draenio dŵr wyneb sy’n benodol i’r safle a gofynion SuDS gael eu
hintegreiddio gyda’r Asesiad o Ganlyniadau Llifogydd (FCA), a dylai Adroddiad
Draenio Llifogydd a Dŵr Wyneb gael ei ddarparu i’r LPA a’r SAB.
Cyfeiriwch at ddogfennau cenedlaethol a lleol allweddol cyn, ac yn ystod dylunio’r
cysyniad, dyluniad manwl, cymeradwyaethau SAB ac LPA, adeiladu, mabwysiadu,
gweithredu a chynnal a chadw cynllun SuDS. Mae rhestr o’r dogfennau hyn, ynghyd
â dolenni iddynt iw gweld yn y Canllaw ar gyfer Gwneud Cais am System
Draenio Cynaliadwy i gael cymeradwyaeth y SAB.
Yn benodol ar gyfer y Cais Llawn:
I sicrhau Cais dilys, mae’n RHAID ateb POB cwestiwn ar y ffurflen, ac mae’n
RHAID cyflwyno POB deunydd atodol fel y nodir yn y Canllaw ar gwblhau'r
Ffurflen Cais Llawn (neu fel y cytunir fel arall gyda'r SAB);
Dylai eich atebion i gwestiynau fod yn gynhwysfawr ac adlewyrchu anghenion
penodol y Safonau Cenedlaethol Statudol;
Unwaith y bydd eich ffurflen gais, ynghyd ag unrhyw ddeunydd ategol wedi
cael ei gyflwyno i'r SAB, bydd yn cael ei wirio;
Dylech fod yn ymwybodol os nad yw’r cwestiynau wedi cael eu hateb fel
y nodir ar y ffurflen ac yn ôl y gofynion uchod, bydd eich cais yn cael ei
wrthod yn awtomatig;
Os ystyrir ei fod yn gais dilys, bydd eich cais yn cael ei asesu’n dechnegol
gan y SAB;
Unwaith y bydd Cais Llawn ar gyfer Cynllun SuDS wedi cael ei dderbyn,
bydd y SAB yn penderfynu ar y cais gan ddefnyddio’r wybodaeth dechnegol a
gwybodaeth arall a gyflwynir gyda’r cais llawn yn unig;
Dim ond mewn amgylchiadau eithriadol y bydd SAB yn cysylltu â chi wrth
asesu Cais Llawn ar gyfer Cynllun SuDS, felly mae’n hanfodol bod unrhyw
ansicrwydd technegol neu faterion yn cael eu datrys gan bob parti yn rhan o’r
broses Cyn Ymgeisio, a chyn i’r Cais Llawn gael ei gyflwyno;
Yn unol â'r gofynion statudol, bydd SAB yn rhoi gwybod i chi am ganlyniad
asesiad technegol eich Cais Llawn; a
Fe allai’r Cais Llawn gael ei Gymeradwyo yn amodol ar Amodau neu fe ellir
ei Wrthod, beth bynnag yw’r penderfyniad, cewch wybod y rhesymau.
Darparwch un copi caled ac un copi electronig, a’i anfon i SAB.Cais@rctcbc.gov.uk
Cyfeiriwch at y penodau, a chyfeiriadau ychwanegol a nodir yn Ciria SuDS Manual
C753.
Full App Form FINAL Version 05_11_18 Rev
Tudalen 19 o 32
Cwestiynau manwl iw hateb i ddangos cydymffurfedd â Safonau Cenedlaethol
Statudol ar gyfer Systemau Draenio Cynaliadwy
Ar gyfer pob Safon, mae’n RHAID i eitemau perthnasol a gwybodaeth atodol (e.e.
tystiolaeth, dogfennau technegol, cynlluniau a darluniau ac ati), fel y dangosir yn Nhabl A
a Thabl B y Canllaw hwn, gael eu rhestru isod a dylid cyflwyno’r holl ddeunydd perthnasol.
Egwyddorion y Safon
Mae’r Egwyddorion a restrwyd isod yn ategu dyluniad cynlluniau rheoli dŵr wyneb i
fodloni Safonau Statudol ar Systemau Draenio Cynaliadwy (SuDS) Cymru. Lle y bo’n
bosibl, nodwch grynodeb byr sy'n ymwneud â phob Egwyddor, gan ddangos sut mae
eich cynllun draenio dŵr wyneb arfaethedig yn cydymffurfio â'r gofyniad statudol
hwn.
Cydymffurfio ag Egwyddorion y Safonau
Mae gofynion cynllun y System Draenio Cynaliadwy i’w gweld isod:
1. Sut ydych chi’n bwriadu rheoli dŵr ar yr wyneb neu yn agos ato ac mor agos at
darddiad y dŵr ffo ag sydd modd?
(gweler Safon S1 a Safon S2)
2. Sut ydych chi’n bwriadu trin glawiad fel adnodd naturiol gwerthfawr?
(gweler Safon S1 a Safon S2)
3. Sut ydych chi’n bwriadu sicrhau bod llygredd yn cael ei reoli yn y tarddiad, yn hytrach
na dibynnu ar y system ddraenio i’w drin neu ei ailgyfeirio?
(gweler Safon S3)
4. Sut ydych chi’n bwriadu rheoli glawiad i helpu i amddiffyn pobl rhag mwy o berygl o
lifogydd, a’r amgylchedd rhag difrod morffolegol a difrod ecolegol cysylltiedig â
newidiadau mewn cyfraddau a phatrymau llif, a symudiad gwaddodion a achosir gan
y datblygiad?
5. Sut ydych chi’n bwriadu ystyried pwysau tebygol yn y dyfodol ar berygl llifogydd, yr
amgylchedd ac adnoddau dŵr megis newid hinsawdd a lledaeniad trefi?
6. Sut ydych chi’n bwriadu defnyddio Dilyniant Rheoli SuDS, gan ddefnyddio cydrannau
draenio mewn cyfres ar draws safle i gael system gadarn o reoli dŵr wyneb (yn
hytrach na defnyddio un nodwedd "terfyn pibell” megis pwll i wasanaethu’r datblygiad
cyfan)?
(gweler Safon S1, Safon S2 a Safon S3)
7. Sut ydych chi’n bwriadu gwneud y mwyaf o gyflwyno manteision o ran amwynder a
xxx
xx
Full App Form FINAL Version 05_11_18 Rev
Tudalen 20 o 32
bioamrywiaeth?
(gweler Safon S4 a Safon S5)
8. Sut ydych ch’n bwriadu gwneud y defnydd gorau o’r tir sydd ar gael trwy ddefnydd
amlswyddogaethol o ofodau ac ardaloedd cyhoeddus?
9. Sut ydych chi’n cynnig bod y cynllun System Draenio Cynaliadwy yn perfformio’n
ddiogel, yn ddibynadwy ac yn effeithiol dros einioes dylunio’r datblygiad gan ystyried
yr angen am lefelau cynnal a chadw rhesymol?
(gweler Safon S6)
10. Sut ydych chi’n bwriadu osgoi’r angen am bwmpio lle bo modd?
11. Sut ydych chi’n bwriadu sicrhau bod y cynllun yn fforddiadwy, gan ystyried costau
adeiladu a chynnal a chadw fel ei gilydd a’r manteision amgylcheddol a
chymdeithasol ychwanegol a ddaw o’r system?
12. Gyda’ch cais, dylech gynnwys cynigion ar gyfer cynllun gofal a chadw a nodi
ffynhonnell ariannu’r cynllun am ei oes.
Safon S1 - Cyrchfan dŵr wyneb ffo
Mae gofynion Safon S2 a restrir isod yn mynd i’r afael â defnydd dŵr wyneb gan y
datblygiad ac i le y dylai gael ei arllwys. Y nod yw gofalu bod dŵr ffo yn cael ei drin
fel adnodd a’i reoli mewn modd sy’n lleihau effeithiau negyddol y datblygiad ar berygl
lifogydd, morffoleg ac ansawdd dŵr y dyfroedd derbyn a’r ecoleg gysylltiedig. Bydd
hyn yn sicrhau y rhoddir ystyriaeth i ddefnyddio system o gasglu dŵr glaw i reoli dŵr
ffo ac i gyflwyno ffynhonnell o ddŵr heb fod yn ddŵr yfed i’r safle lle bo’n hynny’n
ymarferol. Lle nad ydyw, dylid rhoi blaenoriaeth i ymdreiddio. Rhaid cyfyngu’r arllwys
i systemau carthffosiaeth lle bo hynny'n bosib.
Dylid arllwys cymaint o ddŵr ffo ag sydd modd (yn amodol ar gyfyngiadau technegol
neu gost) i bob cyrchfan cyn ystyried cyrchfan (lefel) â blaenoriaeth is.
Yn dibynnu ar nodweddion y safle, gallai draenio o wahanol rannau o’r safle fod â
chyrchfannau draenio gwahanol.
Yn dibynnu ar ansawdd dŵr ffo a’r potensial ar gyfer cyrchfan benodol allu rheoli’r
r ffo hwnnw, gall digwyddiadau bychain arllwys i lefel uwch tra gall fod angen i
ddigwyddiadau mwy ddefnyddio cyrchfannau â blaenoriaeth is.
Cydymffurfio â Safon S1 - Cyrchfan dŵr wyneb ffo
Lefel Blaenoriaeth 1 yw’r dewis cyntaf (blaenoriaeth uchaf) a dylid defnyddio 4 a 5 yn unig
dan amgylchiadau eithriadol.
Full App Form FINAL Version 05_11_18 Rev
Tudalen 21 o 32
Mae’n RHAID dangos cyrchfannau dŵr ffo’r cynllun draenio arfaethedig, a’r rhesymau
dros gynnig y rhain fel y dangos isod. Os na fydd modd cyflawni cyrchfannau dŵr ffo Lefel
Blaenoriaeth 1 neu Lefel Blaenoriaeth 2, mae’n RHAID darparu’r rhesymau dros hyn
hefyd.
Lefel Blaenoriaeth 1: Casglu dŵr wyneb ffo i’w ddefnyddio.
Lefel Blaenoriaeth 2: Dŵr wyneb ffo yn cael ei ymdreiddio i’r ddaear.
Nodyn: Os nad yw dŵr ffo yn cael ei ymdreiddio i’r ddaear, cynigir lefel blaenoriaeth is o gyrchfan dŵr wyneb ffo, "MAE'N
RHAID dangos “Meinir Prawf Eithrio” a rhaid darparu tystiolaeth.
Lefel Blaenoriaeth 3: Dŵr wyneb ffo yn cael ei arllwys i gorff dŵr wyneb.
Lefel Blaenoriaeth 4: Dŵr wyneb ffo yn cael ei arllwys i garthffos dŵr wyneb, draen
briffordd, neu system ddraenio arall.
Lefel Blaenoriaeth 5: Dŵr wyneb ffo yn cael ei arllwys i garthffos gyfun.
Nodyn: Rhagdybiaeth gref yn erbyn arllwys i garthffos gyfun.
Safon S2 - Rheolaeth hydrolig ar ddŵr wyneb ffo
Nod Safon S2 a restrir isod ydi rheoli dŵr wyneb ffo o safle, ac arni i amddiffyn pobl
ar y safle rhag llifogydd o’r system ddraenio am ddigwyddiadau hyd at gyfnod
dychwelyd addas. Yn ogystal, i liniaru unrhyw berygl mwy o lifogydd i bobl ac eiddo i
lawr yr afon o’r safle o ganlyniad i’r datblygiad, ac i warchod y corff derbyn dŵr rhag
difrod morffolegol.
Cydymffurfio â Safon S2 - Rheolaeth hydrolig ar ddŵr wyneb ffo
Mae’n RHAID i’r cynllun System Draenio Cynaliadwy gydymffurfio â’r canlynol:
1. Dylai dŵr wyneb ffo gael ei reoli i atal, cyhyd ag sydd modd, unrhyw arllwys o’r safle ar
gyfer y rhan fwyaf o ddigwyddiadau glawiad llai na 5mm.
2. Dylai’r gyfradd dŵr wyneb am ddigwyddiad cyfnod dychwelyd unwaith bob blwyddyn
(neu’r cyfatebol y cytunir arno) gael ei rheoli i helpu i liniaru effeithiau dŵr ffo o’r
datblygiad ar forffoleg ac ecoleg cysylltiedig y cyrff derbyn dŵr wyneb.
3. Dylai’r gyfradd dŵr wyneb am ddigwyddiad cyfnod dychwelyd unwaith bob blwyddyn
(neu’r cyfatebol y cytunir arno) gael ei rheoli i helpu i liniaru effeithiau negyddol y
datblygiad ar berygl llifogydd yn y corff derbyn dŵr.
4. Dylai’r gyfradd dŵr wyneb (cyfradd a chyfaint) am ddigwyddiadau cyfnod dychwelyd
1% (unwaith bob 100 mlynedd) (neu’r cyfatebol y cytunir arno) gael ei reoli i helpu i
Full App Form FINAL Version 05_11_18 Rev
Tudalen 22 o 32
amddiffyn pobl ac eiddo ar y safle a gerllaw rhag llifogydd o’r system ddraenio.
5. Dylid ystyried y risgiau (ar y safle ac oddi arno) sy’n gysylltiedig â dŵr wyneb ffo ar
gyfer digwyddiadau mwy na chyfnod dychwelyd 1% (unwaith bob 100 mlynedd). Lle
bo’r canlyniadau yn eithafol o ran tarfu cymdeithasol, difrod neu berygl i fywyd, dylid
datblygu cynigion lliniaru i leihau’r effeithiau hyn.
6. Dylai cynigion dylunio draeaniad gael eu harchwilio i weld pa mor debygol yw unrhyw
fethiant posib (e.e. methiant strwythurol neu rwystr) a chanlyniadau hynny, a rheoli’r
peryglon llifogydd cysylltiedig lle bo bodd.
Safon S3 Ansawdd Dŵr
Mae Safon S3 a ddangosir isod yn mynd i’r afael â gofynion dylunio draenio i leihau’r
perygl posib o lygredd sy’n deillio o’r dŵr wyneb ffo i’r corff dŵr derbyn.
Cydymffurfio â Safon S3 Ansawdd Dŵr
Mae’n RHAID i’r cynllun System Draenio Cynaliadwy gydymffurfio â’r canlynol:
1. Dylid trin dŵr wyneb ffo i atal effeithiau negyddol ar ansawdd y dŵr derbyn a/neu
systemau draenio i lawr yr afon, gan gynnwys carthffosydd.
Safon S4 - Amwynder
Mae Safon S4 a ddangosir isod yn mynd i’r afael â dyluniad cydrannau SuDS er
mwyn sicrhau eu bod, lle bo modd, yn cyfoethogi darparu gofod cyhoeddus deniadol
o safon uchel a all helpu i roi manteision iechyd a lles, eu bod yn gwneud
cymunedau lleol yn llefydd gwell i fyw ynddynt, a’u bod yn cyfrannu at wytnwch
datblygiadau newydd beth bynnag fo’r hinsawdd.
Cydymffurfio â Safon S4 Amwynder
Mae’n RHAID i’r cynllun System Draenio Cynaliadwy gydymffurfio â’r canlynol:
1. Dylai dyluniad y system reoli dŵr wyneb wneud y mwyaf o fanteision amwynder.
Safon S5 - Bioamrywiaeth
Mae Safon S5 a ddangosir isod yn mynd i’r afael â dylunio SuDS i sichrau lle bo
modd, eu bod yn creu coridorau gwyrdd a glas ecolegol gyfoethog mewn
datblygiadau ac yn cyfoethogi gwerth bioamrywiaeth trwy gysylltu rhwydweithiau o
gynefinoedd ac ecosystemau ynghyd. Dylid ystyried bioamrywiaeth yn gynnar yng
nghyfnod dylunio datblygiad er mwyn cael y manteision posibl mwyaf.
Cydymffurfio â Safon S5 Bioamrywiaeth
Full App Form FINAL Version 05_11_18 Rev
Tudalen 23 o 32
Mae’n RHAID i’r cynllun System Draenio Cynaliadwy gydymffurfio â’r canlynol:
1. Dylai dyluniad y system rheoli dŵr wyneb wneud y mwyaf o fanteision bioamrywiaeth.
Cydymffurfio â Safon S6 Dylunio draenio ar gyfer Cadernid Adeiladu,
Gweithredu, Cynnal a Chadw a Strwythurol
Mae Safon S6 a ddangosir isod yn ymwneud â dylunio systemau draenio dŵr wyneb
cadarn fel y gellir eu hadeiladu, eu cynnal a’u gweithredu yn ddiogel, gan gadw
mewn cof yr angen i leihau effeithiau negyddol ar yr amgylchedd ac adnoddau
naturiol.
Cydymffurfio â Safon S6 Dylunio draenio ar gyfer Cadernid Adeiladu, Gweithredu,
Cynnal a Chadw a Strwythurol
Mae’n RHAID i’r cynllun System Draenio Cynaliadwy gydymffurfio â’r canlynol:
1. Dylai holl elfennau’r system ddraenior wyneb gael eu dylunio fel y gellir eu
hadeiladu’n rhwydd, yn ddiogel, yn gost-effeithiol, mewn dull amserol, a chyda’r nod o
leihau’r defnydd o adnoddau prin a charbon corfforedig (ynni).
2. Dylai holl elfennau’r system ddraenio dŵr wyneb gael eu dylunio i sicrhau bod modd
cynnal a chadw a gweithredu (gan y corff cyfrifol perthnasol) yn hawdd, yn ddiogel, yn
gost-effeithiol, mewn dull amserol, a chyda’r nod o leihau’r defnydd o adnoddau prin a
charbon corfforedig (ynni).
3. Dylid dylunio’r system ddraenio dŵr wyneb i sicrhau cadernid strwythurol pob elfen dan
amodau llwytho a ragwelir dros einioes dylunio safle’r datblygiad gan ystyried y
gofyniad am lefelau rhesymol o gynnal a chadw.
Nodyn:
Gall gwybodaeth a ddarperir gael ei gyhoeddi ar gofrestr a gwefan
Systemau Draenio Cynaliadwy y Corff Cymeradwyo, a bod ar gael i’r
cyhoedd.
Full App Form FINAL Version 05_11_18 Rev
Tudalen 24 o 32
TABL A: Gwybodaeth a thystiolaeth i gefnogi’r Cais Llawn
Asesiad o Ganlyniadau Llifogydd (FCA) (Gweler Nodyn Cyngor Technegol 15: Datblygu a
Pherygl o Lifogydd (TAN15)
RHESWM: I ddangos y perygl llifogydd presennol ac yn y dyfodol i mewn ac allan o’r
safle, a sut bydd y rhain yn cael eu rheoli i sicrhau bod pobl ac eiddo yn aros yn ddiogel
dros oes y datblygiad. Bydd yr asesiad yn cynnwys:
Gofynion TAN15; a
Chyfeiriadau aml a dolenni i amodau cynllunio perthnasol, materion cynllunio a
gadwyd yn ôl, ac i’r Asesiad o Ganlyniadau Llifogydd.
Adroddiad Geodechnegol Ffeithiol a Deongladwy Manwl (Gweler hefyd Ciria SuDS
Manual C753 Penodau 13 a 25)
RHESWM: I ddangos rhinweddau pridd, creigiau a nodweddion sydd ar y safle ac oddi ar y
safle’n bresennol, a dangos bod y dull arfaethedig o ddraenio dŵr wyneb yn briodol ar
gyfer daeareg y safle; a bydd yn parhau i gynnal ei feini prawf dros oes y datblygiad. Bydd
yr adroddiad yn cynnwys:
Topograffi, daeareg a hanes y safle;
Cyfyngiadau sylweddol (yn cynnwys creigiau toddadwy, tirlithriadau, cloddio bas, dŵr
daear bas, tir gwneud, tir halogedig);
Potensial draenio (yn cynnwys dyfnder at y lefel trwythiad, athreiddedd gwaddodion
ar yr wyneb, trwch gwaddodion ar yr wyneb, athreiddedd creigwely, presenoldeb
gorlifdiroedd);
Sefydlogrwydd y tir (yn cynnwys creigiau toddadwy, tirlithriadau, cloddio bas, tywod
rhedegog, clai chwyddo, tir cywasgadwy, cwymp tir);
Mapiau GeoSure Arolwg Daearegol Prydain (yn cynnwys gwaddodion artiffisial,
gwaddodion ar wyneb, creigwely);
Twll turio a lleoliadau twll treialu, monitro ac unrhyw wybodaeth gysylltiedig;
Asesiad ymdreiddiad manwl (yn cynnwys tystiolaeth o fathau o dir, cyfnod
ymdreiddiad pridd a chyfrifiadau Chanran Dŵr Ffo Safonol);
Lle y cynigir palmant hydraidd mewn mathau penodol o bridd, mae angen CBR
wedi’u socian;
Gwaith labordy;
Lle bo modd, tystiolaeth fanwl o lefelau trwythiad dŵr daear dros y 12 mis diwethaf
neu dystiolaeth arall wedi’i dilysu; a
Lefelau a lleoliad dŵr daear, a’r effeithiau ar:
- Barthau Diogelu Dŵr Wyneb
- Parthau Diogelu Dŵr Daear
- Parthau Gwarchod Dŵr, a/neu
- Parthau Perygl Nitradaur Daear.
Cynigion Manwl ar gyfer Dylunio Draeniad System Draenio Cynaliadwy ar gyfer y
Safle Gyfan Gweler hefyd pob Pennod Ciria SuDS Manual C753 )
Full App Form FINAL Version 05_11_18 Rev
Tudalen 25 o 32
RHESWM: I gadarnhau bod y datrysiad draeniad arfaethedig yn briodol ar gyfer y lleoliad,
y math, graddfa a natur y safle a’r datblygiad arfaethedig; ac i ddangos y bydd y perygl o
lifogydd yn cael ei leihau, i sicrhau bod pobl ac eiddo yn parhau’n ddiogel dros oes y
datblygiad. Bydd y cynigion yn cynnwys:
Strategaeth Ddraenio;
Prif Gynllun;
Yn cyfeirio at, ac yn cyd-fynd â Strategaeth Leol Rheoli Risg Llifogydd;
Asesiad o Ganlyniadau Llifogydd Cymeradwy, yn cynnwys:
- hydroleg bresennol,
- cyfrifiadau cyfradd dŵr ffo safleoedd tir glas a thir llwyd,
- digwyddiadau parhad digwyddiad glawiad,
- canlyniadau dynwared i ddylunio ar gyfer storm RP, 1 mewn 1 RP, 1 mewn 2
RP, 1 mewn 30 RP a 1:100 RP
- lwfans % priodol ar gyfer newid hinsawdd a lledaeniad trefi,
- digwyddiadau llifogydd hanesyddol a lefelau dŵr daear,
- risgiau (ar y safle ac oddi arno) sy’n gysylltiedig â dŵr wyneb ffo ar gyfer
digwyddiadau mwy na chyfnod dychwelyd 1% (unwaith bob 100 mlynedd),
- disgrifiadau o asedau a nodweddion draenio presennol,
- peryglon llifogydd presennol a’r dyfodol yn cynnwys:
- ar yr wyneb,
- r daear,
- tarddiadau eraill,
- llwybrau llif gormodiant,
- arllwysiadau,
Ardaloedd anhydraidd a hydraidd presennol ac arfaethedig (mae angen gwella dŵr
ffo o leiaf 30% neu gyfwerth i dir glas ar ardaloedd tir llwyd presennol);
Modelau (fel y bo’n briodol) a chyfrifiadau hydrolig manwl;
Dyluniad SuDS manwl yn cynnwys:
- Ailgyfeirio yn cynnwys mecanweithiau a chydymffurfio â thargedau ailgyfeirio
haf a gaeaf (e.e. haf 80% a gaeaf 50%),
- triniaeth,
- cludo llif,
- rheoli pegwn a chyfaint llif (1:100b digwyddiad glawiad 6 awr ar gyfer rheoli
pegwn cyfaint),
- storfa wyneb (hir dymor ac arafu),
- storfa dan ddaear,
- defnyddio llystyfiant a choed,
- llwybrau a chydrannau gormodiant (ar gyfer digwyddiad glawiad 1:100b neu
fwy)
- dangos y gellir darparu’r storfeydd a llif cludo ar y safle,
- isafswm cyfraddau llif allfa throtl (h.y. 1-2/l/s/ha neu 5 l/s/ha lle mae perygl o
rwystr neu nid oes dewis hyfyw arall),
- risgiau a goblygiadau os bydd y dyluniad yn methu,
Storio dŵr wyneb; cyfrifiadau yn cynnwys amser i arllwyso o lawn i hanner llawn;
Cyfrifiadau ymdreiddiad yn cynnwys:
- ffactor diogelwch penodol,
- cyfradd ymdreiddiad penodol yn 1 x 10-5 m/s neu uwch,
Gollyngfeydd ac arllwysiadau (fel rheol ystyrir 2/l/s/ha yn gyfradd priodol er mwyn
peidio cynyddu’r perygl o lifogydd i lawr yr afon);
Full App Form FINAL Version 05_11_18 Rev
Tudalen 26 o 32
Manylion yr holl ddeunyddiau a ddefnyddiwyd yn y dyluniad;
Gall cydrannau gael eu hadeiladu, gweithredu a chynnal a chadw yn hawdd, yn
ddiogel ac yn gost-effeithiol;
Cydrannau yn cadw cadernid strwythurol dros oes y datblygiad;
Dylid dangos fod y cydrannau yn addas i wrthsefyll pob llwythiad yn y dyluniad gyda’r
ffactorau diogelwch a nodwyd;
Tystiolaeth i alluogi’r SAB i gyfrifo gwerth diffyg perfformiad yn cynnwys cyfraddau
uned am bob cydran SuDS;
Mesurau lliniaru perygl o lifogydd sy’n ymwneud â draenio, gan nodi eu lleoliad,
math a nodweddion (h.y. ffyrdd ac ardaloedd mynediad sydd wedi’i hamddiffyn i
lawiad 1:30b, tu mewn eiddo a seilwaith critigol wedi’u hamddiffyn i lawiad 1:100b
neu fwy, gofod rhydd priodol);
Sawl defnydd o fanteision SuDS yn cynnwys ardaloedd dan ddŵr dros dro; a
Pherchenogaeth asedau a mabwysiadu draenio dŵr wyneb yn y dyfodol.
Cynllun Manwl Cynnal a Chadw Asedau SuDS - (Gweler hefyd Ciria SuDS Manual C753
Pennod 32 ac Atodiad B)
RHESWM: I gadarnhau bod y dilyniant rheoli SuDS a chydrannau unigol SuDS yn cael eu cynnal
a’u cadw’n effeithiol (yn cynnwys amnewid asedau lle bo angen), i gyflawni ei feini prawf dylunio
dros oes y datblygiad. Bydd y cynllun yn cynnwys:
Gwybodaeth am sut bydd y SuDS yn cael ei reoli a’i gynnal a’i gadw, a phwy fydd
yn gwneud hynny;
Manylion am drefniadau mynediad i gerbydau a cherddwyr yn y dyfodol;
Gwybodaeth am adnoddau dynol, peiriannau a deunyddiau sydd eu hangen a
therfynau amser eang ynglŷn â phryd; a
Yn gydnaws i’r angen i hyrwyddo bioamrywiaeth a gynhelir gan y System Draenio
Cynaliadwy.
Cynllun Amwynder a Bioamrywiaeth (Gweler hefyd Ciria SuDS Manual C753
Penodau 5 a 6)
RHESWM: I ddangos sut bydd y System Draenio Cynaliadwy yn amddiffyn a gwella
amwynder bioamrywiaeth dros oes y datblygiad. Bydd y cynllun yn cynnwys:
Sut y gwneir y mwyaf o werth amwynder o gynllun SuDS ar gyfer y datblygiad i’r gymuned
leol ac ehangach;
Amwynder yn darparu dŵr glân, eglurdeb SuDS, mynediad diogel, sawl
swyddogaeth a gofodau deniadol, gwerth cymdeithasol ac yn addas i newid;
Bioamrywiaeth yn darparu dŵr glân, cysylltiad ar hyd y dilyniant rheoli a chreu
cynefin;
Manylion amwynder a gwerth bioamrywiaeth, a’r cysylltiadau rhyngddynt; a
Cynigion o fudd i gynefinoedd blaenoriaeth a chynnal neu wella eraill lle bo'n bosib.
Adroddiadau Tir Ansefydlog a Halogedig (Gweler hefyd Ciria SuDS Manual C753
Penodau 4 a 26)
RHESWM: I adnabod presenoldeb, lleoliad a natur unrhyw dir ansefydlog a/neu halogedig
ar y safle neu gerllaw; a sut y cafodd hyn ei ystyried wrth ddylunio cynllun SuDS, a sut
Full App Form FINAL Version 05_11_18 Rev
Tudalen 27 o 32
bydd yn cael ei reoli a’i gynnal a’i gadw dros oes y datblygiad. Bydd yr adroddiadau’n
cynnwys unrhyw strategaethau adfer llygredd.
Strategaeth a Chynllun Trin Ansawdd Dŵr ac Atal Llygredd (Gweler hefyd Ciria
SuDS Manual C753 Penodau 4, 26 a 27)
RHESWM: I ddangos sut bydd cynnig y SuDS yn osgoi neun lleihau creu llygrynnau a sut bydd yn
atal llygrynnau rhag cymysgu gyda dŵr ffo cyn ymuno â’r system ddraenio. Bydd y cynllun yn
cynnwys:
Cefnogi amcanion ansawdd presennol a dyfodol y corff dŵr dros oes y datblygiad;
Tystiolaeth o sgrinio perygl llygredd a bod isafswm gofynion rheoli ansawdd dŵr
wedi cael eu hystyried ac yn gallu cael eu cyrraedd (gan ddefnyddio Llawlyfr SuDS
(Tabl 4.3), CIRIA 2015;
Gwybodaeth am y math a chryfder llygrynnau a deunyddiau llygru;
Sut mae’r difwynwyr posibl wedi cael eu rheoli’n agos at y tarddiad ac ar yr wyneb;
Manylion ynghylch pa gydrannau SuDS a ddarparwyd mewn cyfres (dilyniant yr
SuDS) i lanhau llif cyn y pwynt arllwys;
Gwybodaeth am sut caiff gwaddodon eu dal a’u gadw ar y safle (ar gyfer
digwyddiadau glawiad sydd yn fwy na chyfnod dychwelyd 1:1 blwyddyn);
Manylion hygyrchedd i lanhau gwaddodion a gweithgareddau cynnal a chadw eraill;
Manylu sut mae effeithiau dŵr sy’n cael ei golli trwy ddamwain wedi cael ei drin; a
Thystiolaeth ysgrifenedig o drafodaeth a chytundeb gyda Chyfoeth Naturiol Cymru.
Cynllun Tirlunio (Gweler hefyd Ciria SuDS Manual C753 Pennod 29)
RHESWM: I ddangos sut mae’r nodweddion tirlunio meddal arfaethedig yn cydweithio
gydag amcanion cyffredinol SuDS, a sut mae’r dirwedd yn cefnogi ac yn gwella lleihau’r
perygl o lifogydd, yn gwella ansawdd y dŵr, ac amwynder a bioamrywiaeth. Bydd y cynllun
yn cynnwys:
Gosodiad cyffredinol manwl, ailffurfio’r tir, plannu, nodweddion caled, meddal a
nodweddion dŵr; }
Elfennau tirlunio manwl i wella ansawdd y dŵr;
Dangos sut mae’r dyluniad yn cyflawni gwanhad, rheoli llif a gormodiant;
Gwelliannau i ecoleg a bioamrywiaeth;
Ystyriaeth lawn o weithgareddau cynnal a chadw arferol a chyfnodol effeithiol;
Dealltwriaeth lawn o gymeriad y safle: llethr, graddiant, modelu’r ddaear, daeareg,
mathau o bridd, patrymau draenio naturiol;
Dangos nodweddion presennol i gael eu cadw, eu gwella, eu tynnu a/neu eu
hailosod; a
Manylion sefydlogrwydd/atgyfnerthu pridd a rheoli erydiad.
Cynllun Rheoli Adeiladu (Gweler hefyd Ciria SuDS Manual C753 Pennod 31 ac Atodiad B, a
CIRIA report C768 - Guidance on the construction of SuDS)
RHESWM: I ddarparu dull strwythedig i’r gweithgareddau adeiladu a gwaith dros dro a
ddefnyddir i adeiladu’r SuDS, gan sicrhau bod materion pwysig ar safle adeiladu megis
draenio, llifogydd, rheoli gwaddodion, atal llygredd, cywasgu ardaloedd ymdreiddiad, storio
deunyddiau ac amwynder presennol a chynefinoedd naturiol ac ati yn cael eu rheoli’n
Full App Form FINAL Version 05_11_18 Rev
Tudalen 28 o 32
sensitif ac yn effeithiol nes bod y safle adeiladu wedi’i gwblhau. Bydd y cynllun yn
cynnwys:
Manylion am natur y gwaith i’w gwblhau;
Cynlluniau safle a darluniau llawn y cynllun, pan fo angen i gefnogi’r dull;
Caniatâd a gofynion adfer;
Mynedfeydd a manylion;
Unrhyw faterion ecolegol sy’n benodol i’r safle, neu nodweddion sydd angen eu
hamddiffyn a/neu eu hystyried;
Trefniadau rheoli llygredd ac unrhyw faterion ansawdd dŵr tebygol yn sgil y gwaith
adeiladu priffordd a SuDS;
Strategaeth arfaethedig i reoli gwaddodion, rheoli erydiad a draenio safle yn ystod
gwaith adeiladu’r datblygiad; lle bo hyn yn effeithio ar yr SuDS arfaethedig ar gyfer y
safle, dylai nodi unrhyw effeithiau posibl ar berfformiad terfynol y system ddraenio ac
unrhyw fesurau amddiffyn angenrheidiol neu waith adfer; a
Mesurau i atal mynediad diofal ar draws y System Draenio Cynaliadwy a gwblhawyd
neu a gwblhawyd yn rhannol.
Cynllun Adeiladu Fesul Cam (Gweler hefyd Ciria SuDS Manual C753 Pennod 31 ac
Atodiad B, a CIRIA report C768 - Guidance on the construction of SuDS)
RHESWM: I nodi’n glir sut bydd y datblygiad a/neu gamau’r datblygiad yn draenio yn ystod
y gwaith adeiladu a meddiannaeth y datblygiad cyn ei fabwysiadu. Bydd y cynllun yn
cynnwys:
Dilyniant dros gyfnodau’r datblygiad a sut bydd y systemau draenio (parhaol neu dros
dro) yn cysylltu i ollyngfa (dros dro neu barhaol) yn ystod y gwaith adeiladu a
meddiannaeth y datblygiad cyn ei fabwysiadu.
Cynllun Gwybodaeth a Chyfathrebu (lle bo’n briodol) – (Gweler hefyd Ciria SuDS
Manual C753 Pennod 34)
RHESWM: I ddarparu dull strwythedig i ymgysylltu â’r gymuned leol a gosod y camau
ymgysylltu, sut y cânt eu cyflawni, yr adnoddau sydd ar gael i’w cyflawni, a'r amserlen i
gyflawni’r canlyniad. Bydd y cynllun yn cynnwys:
cyfathrebu gyda ac addysg preswylwyr presennol;
cyfathrebu gyda ac addysg preswylwyr newydd;
byrddau gwybodaeth yn benodol am y safle a chydrannau SuDS; ac
addysg gymunedol leol a strategaethau addysg (e.e. trwy ysgolion).
Rheoliadau CDM Adeiladu (Dylunio a Rheoli) Ffeil 2015 (Gweler hefyd Ciria SuDS
Manual C753 Pennod 36 ac Atodiad B)
RHESWM: I sicrhau bod dyluniadau SuDS yn cyflawni’r gofynion rheoleiddio a chyfreithiol, a bod
asesiadau risg iechyd a diogelwch SuDS yn cyd-fynd â BS EN 31010:2010. Bydd y ffeil yn
cynnwys:
Asesiadau risg ar gyfer dylunio, adeiladu, gweithredu a chynnal a chadwr briffordd a
system ddraenio.
Full App Form FINAL Version 05_11_18 Rev
Tudalen 29 o 32
Cydsyniad a chaniatâd statudol
RHESWM: I ddarparu tystiolaeth bod pob cydsyniad, cytundeb ysgrifenedig a chaniatâd
angenrheidiol wedi cael eu sicrhau. Bydd y rhain yn cynnwys:
Cydsyniad arllwysiadau a thrwyddedau i gwrs dŵr;
Hawliau i osod pibelli ar dir trydydd parti/hawddfreintiau;
Manylion hawddfraint;
Caniatâd gan berchennog glannau’r afon i arllwys;
Deddf y Diwydiant Dŵr 1991 Adran 104 (mabwysiadu);
Cytundeb mewn Egwyddor gan Ymgymerydd Statudol; a
Caniatâd draenio tir a threfniadau rheoli cwmni draenio.
Dogfennau Teitl
RHESWM: I sicrhau bod pob cysylltiad a pherchenogaeth gyfreithiol ac ati mewn tir ac
adeiladu sy’n gysylltiedig â’r SuDS wedi’u nodi, ac y gellir eu mynegi ar gyfer
trosglwyddiadau cyfreithiol, derbyniadau a chyfrifoldebau. Bydd y rhain yn cynnwys:
Teitlau Cynigion neu Dalfyriad o Deitl diweddar mewn lliw ar gyfer y tir dan sylw.
Full App Form FINAL Version 05_11_18 Rev
Tudalen 30 o 32
TABL B: Cynlluniau a darluniau yn cynnwys gwybodaeth berthnasol angenrheidiol ar gyfer
y Cais Llawn
Taflen gyflwyno rhif darluniad
Hysbysiad Cais Cynllunio Amlinellol neu Lawn a darluniadau o’r gosodiad cymeradwy (lle y bo’n
briodol).
Cynllun o leoliad y safle (Graddfa 1:2500) gyda lluniau diweddar ategol.
Cynllun dalgylch ac is-ddalgylch draenio naturiol ac artiffisial (Graddfa 1:2500)
Yn dangos:
Cyfuchliniau’r tir;
Topograffi;
Cyrsiaur; ac
Ardaloedd perygl o lifogydd presennol, ar yr wyneb a dan y ddaear, sydd yn effeithio ar y safle.
Darluniau cysyniad (Graddfa 1:2500) o gynllun y datblygiad arfaethedig (a/neu
dewisiadau cynllun), tystiolaeth briodol a chymesur yn dangos:
Cynllun cyfuchliniau cyfeirio llifogydd yn dangos llif gormodiant;
Amlinelliad o amcangyfrif maint ardaloedd safle a pharthau defnydd tir;
Cyfrifiadau a dyluniad cysyniadol y System Draenio Cynaliadwy gan gynnwys:
- Ailgyfeirio,
- triniaeth,
- cludo llif,
- rheoli pegwn llif a chyfaint,
- storfa (hir dymor ac arafu),
- llwybrau a chydrannau gormodiant,
- dangos y gellir darparu’r storfeydd a llif cludo dangosol ar y safle,
- amddiffyn a gwella:
ansawdd dŵr,
amwynder,
bioamrywiaeth,
tirwedd.
Lleoliad ffyrdd, adeiladau a nodweddion draenio cynaliadwy (gan gynnwys mesurau
ansawdd dŵr);
Nodweddion amddiffyn perygl llifogydd posibl a allai fod yn angenrheidiol; a
Syniadau cychwynnol am fabwysiadu SuDS a chyfrifoldebau cynnal a chadw.
Darluniau lliw o gynllun peirianneg cyffredinol (Graddfa 1:500 a 1:1250) yn dangos:
Ardaloedd o SuDS arfaethedig a gyflwynwyd i gael cymeradwyaeth SAB a’u cynnig iw
mabwysiadu wedi’u llenwi’n wyrdd gydag amlinelliad goch soled;
Ffiniau safle;
Adeiladau presennol (ar y safle ac o’i amgylch);
Full App Form FINAL Version 05_11_18 Rev
Tudalen 31 o 32
Lleoliad pob cerbytffordd, troetffyrdd, llwybrau troed, llwybr beiciau, lleiniau, lleiniau
gwasanaeth, nodweddion gostegu traffig;
Mae angen i ddraeniau dŵr budr a dŵr wyneb presennol ac arfaethedig, draeniau
priffordd i gael eu cynnig i’w mabwysiadu gan yr Awdurdod Priffyrdd, ac unrhyw
ddraeniau priffordd nad ydynt i gael eu mabwysiadu, gael eu nodi mewn lliwiau
gwahanol ac wedi’u labelu’n glir;
Lle bo’n briodol, dylai pob annedd sydd yn draenio dŵr wyneb preifat i SuDS y briffordd
i gael eu nodi’n glir ar y cynllun a’u lliwio’n wahanol;
Cyrsiau dŵr;
Lefelau llawr gwaelod sydd wedi’u gorffen;
Tyllau archwilio;
Dyfais, siambrau a systemau storio/arafu;
Gollyngfeydd/penwaliau;
Systemau/nodweddion ategol eraill;
Coed presennol a lleoliadau arfaethedig;
Hawddfreintiau i gael eu lliwio’n las;
Lleoliadau anheddau, garejys a/neu fannau parcio, strwythurau; a
Goleddau cyfansoddion SuDS, troetffyrdd a cherbytffyrdd.
Darluniau lliw o rannau hydredol (Graddfa 1:500 Llorweddol a 11:100 Fertigol) yn
dangos
Lefelau ffordd bresennol ac arfaethedig ar gyfer y llinell ganol, sianeli, graddiant a
chromlin fertigol;
Proffiliau draenio dŵr wyneb a dŵr budr, yn cynnwys lleoliadau siambrau, graddiant,
diamedr pibelli, lefelau gorchudd a gwaelod mewnol ac amddiffyniad;
Dylai draeniau priffordd gael eu hadnabod gyda lliw gwahanol;
Deunydd y bibell;
Cryfder y bibell;
Dosraniad glynu a manylion; a
Lefelau dŵr daear a chwrs dŵr.
Darluniau trawstoriad a darluniau manylder safonol (Graddfa 1:100, 1:50, 1:20 a 1:10)
yn dangos eitemau yn y darluniau cynllun peirianneg cyffredinol, ar bellter o ddim mwy na
30 metr.
Darluniau Cynllun Tirlunio (Graddfa 1:500)
Yn dangos:
Manylion planhigion, rhywogaethau coed/maint/lleoliad;
Unrhyw goed presennol i gael eu cadw;
Manylion pyllau coed;
Caeau chwarae glaswelltog ac offer;
Ffensys a waliau; a
Chadarnhau perchnogaeth tir.
Darluniau Arbenigol (Graddfa 1:1250)
Yn dangos:
Pontydd, cwlfertau, unrhyw waith peipiau dros 600mm diamedr, penwaliau, waliau
Full App Form FINAL Version 05_11_18 Rev
Tudalen 32 o 32
cynnal a nodweddion eraill a adeiladwyd; a
Gwasanaethau Statudol Presennol a chynlluniau cyfleustodau yn dangos o amgylch y
datblygiad arfaethedig.
Dylid nodi:
Os bydd y datblygwr yn dymuno cyflwyno ffeiliau AutoCAD, dylent atodi’r
ffeiliau ‘pen setting’ perthnasol (ctb).
Dylai cynlluniau gael eu plygu i faint A4.