MGF V B.V. | Edisonweg 12 | 2592 AD | Alblasserdam KvK: 80889638 Paraaf: …………
Pagina 1 van 4
DEELNAMEFORMULIER MGF V Natuurlijke Personen
Begrippen die hieronder beginnen met een hoofdletter hebben dezelfde betekenis als daaraan is toegekend in het
Informatiememorandum, de obligatievoorwaarden van MGF V BV. (Obligatievoorwaarden) alsmede als daaraan is toegekend
in de trustakte ten aanzien van MGF V BV. (Trustakte).
De ondergetekende: (de "Ondergetekende")
Looptijd:
7 jaar* (4,25% rente)
Familienaam:
Roepnaam:
Voornamen voluit:
Straatnaam:
Huisnummer:
Postcode:
Woonplaats:
Land:
Geslacht (m/v):
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Telefoon overdag:
Mobiel nummer:
E-mailadres:
Identiteitsbewijs:
Nummer ID bewijs:
Vervaldatum:
Bankrekeningnummer
(IBAN)**
Gezamenlijke participatie? (zo ja, graag onderstaande gegevens invullen)
Gegevens tweede ondergetekende:
Looptijd: 7 jaar* (4,25% rente)
Familienaam: Roepnaam:
Voornamen voluit:
Straatnaam: Huisnummer:
Postcode: Woonplaats:
Land: Geslacht (m/v):
Geboortedatum: Geboorteplaats:
Telefoon overdag: Mobiel nummer:
E-mailadres:
Identiteitsbewijs:
PASPOORT
RIJBEWIJS IDENTITEITSKAART (selecteren wat van toepassing is)
Nummer ID bewijs:
Vervaldatum:
Bankrekeningnummer
(IBAN)**
* 'HORRSWLMGYDQKHWIRQGVLVMDDUPHWDOVVWDUWGDWXPMDQXDUL'HHLQGGDWXPLVGHFHPEHU
'HUHQWHJHYHQGHSHULRGHLVDIKDQNHOLMNYDQGH,QJDQJVGDWXPYDQXZREOLJDWLHV
**
Het IBAN nummer is noodzakelijk voor de betaling van de Couponrente en (uiteindelijk) de Aflossing van de Obligatielening.
PASPOORT RIJBEWIJS IDENTITEITSKAART (selecteren wat van toepassing is)
MGF V B.V. | Edisonweg 12 | 2592 AD | Alblasserdam KvK: 80889638 Paraaf: …………
Pagina 2 van 4
Ondergetekende verklaart met het ondertekenen van dit formulier:
Dat hij zich op basis van de door of namens de Uitgevende Instelling verstrekte informatie betreffende de
uitgifte van de Obligatielening (waaronder het Informatiememorandum, de Obligatievoorwaarden en de
Trustakte) wenst in te schrijven op de Obligatielening;
Dat hij kennis heeft genomen van de volledige inhoud van het Informatiememorandum, de
Obligatievoorwaarden en de Trustakte waarin zijn/haar rechten als Obligatiehouder zijn bepaald;
Dat hij instemt met alle bepalingen en voorwaarden zoals opgenomen in het Informatiememorandum, de
Obligatievoorwaarden en de Trustakte, alsmede de daarin opgenomen derdenbedingen te aanvaarden;
Dat hij er in het bijzonder mee instemt dat zijn rechten als Obligatiehouder onder de Obligatielening bij
uitsluiting worden uitgeoefend door de Stichting Obligatiehouders in de mate en op de wijze als nader bepaald
in de Trustakte;
Dat hij instemt met de inschrijvings- en toewijzingsprocedure, zoals bepaald in artikel 6 van de
Obligatievoorwaarden en nader toegelicht in hoofdstuk 10.3 van het Informatiememorandum; en
Dat hij zich inschrijft voor: _________ stuks
(zegge: _______________________________________________) Obligaties van € 25.000 (zegge: vijf en
twintig duizend euro) ieder.
met ieder een waarde van 25.000. Dit betekent aldus dat u zich inschrijft voor een bedrag van (10 x
25.000 =) 250.000. Iedere Obligatiehouder dient deel te nemen voor ten minste een bedrag van
100.000. Dit betekent dat bij MGF V B.V. een minimum van 4 (stuks) zegge: “vier” Obligaties geldt.
Na schriftelijke voorwaardelijke acceptatie van deze inschrijving wordt Ondergetekende geïnformeerd door de
Uitgevende Instelling over de voorwaardelijke toewijzing van Obligaties, waarbij door de Uitgevende Instelling ook
een Verzoek tot Storting zal worden gedaan. Ondergetekende zal een bedrag van ___________________________
1
overmaken op de bankrekening van de Uitgevende Instelling binnen de (in het Verzoek tot Storting) gestelde termijn.
De betalingsgegevens van de bankrekening van de Uitgevende Instelling zullen zijn vermeld in het Verzoek tot Storting.
De Uitgevende Instelling zal zorg dragen voor het (tijdig) doorbetalen van de gelden naar de projectnotaris, één en ander
onder toezicht van de Stichting Obligatiehouders.
1
Vul hier de deelnamesom in. De deelnamesom is de totale nominale waarde van het aantal Obligaties waarop u intekent.
MGF V B.V. | Edisonweg 12 | 2592 AD | Alblasserdam KvK: 80889638 Paraaf: …………
Pagina 3 van 4
ermee bekend te zijn en er mee in te stemmen dat de Stichting Obligatiehouders en/of de Uitgevende Instelling,
indien zij dit noodzakelijk acht, in een voorkomend geval achtergrondonderzoeken naar Ondergetekende zal
kunnen verrichten in het kader van haar zorgplicht en/of in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen
en financieren van terrorisme ("Wwft"). De Stichting Obligatiehouders kan de Uitgevende Instelling in dit
verband verzoeken om aanvullende informatie en/of aanvullende bescheiden op te vragen bij Ondergetekende;
ermee bekend te zijn en ermee in te stemmen dat inschrijvingen zonder opgaaf van redenen geheel of
gedeeltelijk geweigerd kunnen worden. Eventuele stortingen in verband met inschrijvingen voor Obligaties die
geweigerd worden of niet geëffectueerd worden, zullen worden gestorneerd op het bankrekeningnummer
waarvan de oorspronkelijke betaling werd gedaan. Er zal in geval van stornering geen rente worden vergoed
over het gestorneerde bedrag;
ermee bekend te zijn en ermee in te stemmen dat de inschrijving kan worden afgewezen indien, om welke reden
dan ook, de storting van het bij de toewijzing door de Uitgevende Instelling aangegeven bedrag niet uiterlijk op
de stortingsdatum heeft plaatsgehad, als bepaald in het Verzoek tot Storting;
ermee bekend te zijn hij een herroepingsrecht heeft van veertien dagen na ontvangst van de voorwaardelijke
toewijzing van Obligaties. Gedurende voornoemde periode kan Ondergetekende de inschrijving kosteloos (en
zonder opgave van redenen) annuleren. Het herroepingsrecht kan worden ingeroepen door middel van een e-
mailbericht aan relatiebeheer@meerdervoort.com of per post via onderstaand adres. Een eventuele storting
wordt door de Uitgevende Instelling binnen dertig kalenderdagen terugbetaald;
een volmacht te verlenen aan ieder van de medewerkers van de Uitgevende Instelling Den Haag en aan de
Stichting Obligatiehouders om alles te doen wat nodig en nuttig zal zijn in het belang van de Obligatiehouders,
onder de voorwaarden als in de Obligatievoorwaarden, de Trustakte en in dit Deelnameformulier vermeld;
een kopie van een (tenminste nog 3 maanden na uitgiftedatum van de Obligatielening) geldig identiteitsbewijs
1
van Ondergetekende bij te voegen (in het geval van gezamenlijke participatie geldt dat een kopie van de
identiteitsbewijzen van beide ondergetekenden dient te worden bijgevoegd).
NB. Deelnameformulieren kunnen alleen in behandeling worden genomen als de kopie van een geldig
identiteitsbewijs van Ondergetekende (en in geval van gezamenlijke participatie: beide ondergetekenden) is
bijgesloten.
1
1
Als geldig legitimatiebewijs gelden het paspoort, een Nederlandse of een Europese identiteitskaart of een Nederlands rijbewijs. Gelieve het
Burgerservicenummer (BSN) en de geboorteplaats weg te lakken.
Ondergetekende verklaart bij deze verder:
MGF V B.V. | Edisonweg 12 | 2592 AD | Alblasserdam KvK: 780889638 Paraaf: …………
Pagina 4 van 4
Dit product is uitsluitend verkrijgbaar bij de Uitgevende Instelling. Uw persoonlijke gegevens worden zorgvuldig
bewaard en voor geen enkel ander doel gebruikt dan noodzakelijk voor de inschrijving op de Obligatielening en
het houden van Obligaties uitgegeven door de Uitgevende Instelling.
Het Deelnameformulier dient volledig ingevuld en ondertekend vergezeld te gaan met:
- kopie (geldig) paspoort/rijbewijs van Ondergetekende
1
;
- in geval van gezamenlijke participatie: een kopie van een geldig identiteitsbewijs van beide ondergetekenden.
Het volledig ingevulde Deelnameformulier inclusief bijlagen kunnen (bij voorkeur) per e-mail worden
toegezonden aan onze afdeling Relatiebeheer via: relatiebeheer@meerdervoort.com
of per post via:
MGF V
Edisonweg 12a
2592 AD Alblasserdam
1
Als geldig legitimatiebewijs gelden het paspoort, een Nederlandse of een Europese identiteitskaart of een Nederlands rijbewijs. Gelieve het
Burgerservicenummer (BSN) en de geboorteplaats weg te lakken.
ALDUS ONDERTEKEND DOOR:
NAAM: __________________________________________________________________________
PLAATS:_______________________________ DATUM:__________________________________
HANDTEKENING:_________________________________________________________________
HANDTEKENING:_________________________________________________________________
(tweede handtekening i
n geval van gezamenlijke participatie)