Farsi&2020&
زﻧ ی د ا و ر و د ﮐﻮ ن ا ر و د ه ا ﺎر ی دﻫ ا رو ی ﻟﮕ ﻏﺮ
(Child ) ک د ﮐﻮ (Pediatric ACEs and Relevant Life Events Screener) (PEARLS)
د ﯿ ا ه د ا ر ا ﺗﻮ
: ز و ا ر ﺗﺎ
ز م ﻧﺎ: : ر ﺗﺎ
: م ﻧﺎ ز ﻧﺴ :
ن ز ر و ا ﻣﯽ ا ن ز ﺑﺎ . زﻧ ر د ی ا د ی د ا و ر ه د ا ز ا ی ر ﯿ ﺑﺴ
ن ز ﺗﻮ ن ز ز ا آ . ﯿ و ا ﯿ ا ﺗﺎ ﯿ ز ا ا ن ﺗﺎ ز ط ر ا ر د ﯿ ا . ا د ﯿ ﺗﺄ
زا ﯽﻀﻌ ،ﺪﯿﻨﮐ ﺟﻮﺗ ﺎﻔﻄ . ر و آ ب ا ر ل و ت ﯿ ﺗﺠ ﺎﻔﻄﻟ ؟ﺖﺳا ﻪﺘﺷاد رﻮﻀ آ ع و ﺎم ﯾﺎ ه د ا ر ز ت ﯿ و ا ، ن ﮐﻨ
" ﺑﻠ " ل ا ت ر ا ر د ، ﯾﺪ د ا د ﭘﺎ " ﺑﻠ " ل ا از ا . ا از " آﯾ " ر ا د ز ا ﯿ ت ا ﺳﺆ
د . ا ﺧﻮ
ًً
1 ﺑﺨ
ً
ﮏﯿﺗ را " ﺑﻠ " ﺑﺎ ﻣﺮ ه ﻫﺮ ﺎﻔﻄﻟ
§ﺪ؟ رﻓ نا زﻧ
/
ﺣﺒ ﮐﻪ ا ه د ز ه ا ﻣﺮ
/
ا و ل ز آﯾ ﺑﻠ
ﺧﯿ
§ ؟ د ا ﯾﺎ
/
و د ر ا و د ا ر و ا ، د ﯿ ه د س ا ل ن ز ﯿ آﯾ ﺑﻠ
ﺧﯿ
§ان و ر ، د ا ، ﺎل ن ا ﺑﻪ ) ﺪ؟ ن ا و ر ا ت ر د ه د ز ه ا ﻣﺮ
/
ا و ل ز آﯾ
(ب ا ﺿ ا ل ا ، PTS ،D و د ل ا ، و ﯿ ا ﯿ ﮔﺴ
ﺑﻠ
ﺧﯿ
§ ؟ ا ه د ﮐﺮ ، ﯿ ا ر و ا ، ه د ﮐﺮ ﯿ ز ه ا ﻣﺮ
/
ا و ل آﯾ ﺑﻠ
ﺧﯿ
§ر د ا ، ا ز ا ز ا ﯿ ه د اﺳ ، اﺳ ا د ل ﺗﺎ او ی ا ه ﮐﻨ ا ، ن ز ژ ز ا و آﯾ
؟ د ر ا د ﯾﺎ ا د ی ا ی و ر ا د ﯾﺎ
ﺑﻠ
ﺧﯿ
§ ر د م ، ل ن ا ﺑﻪ ) ؟ ا ا د د ی ا ه ا ا ی ا ل ز آﯾ
( د س د ر د ر ر د ﯿ آ ی ر ﯿ م ا ﻣﺮ ر د م ، د ک ﮐﻪ ﯿ وﺿ
ﺑﻠ
ﺧﯿ
§ ا ر و ا ه د ﯿ و ا ، د و ا ه ا ﻣﺮ
/
ا و ی و ی د ل ر د ا ه ﯿ ه د ل ز آﯾ
، د ه د ز ، و ا ، ه د ر ﯿ ه ا ﻣﺮ
/
ا و ا ﺪه ﯿ ه د ل ﺑﺤ ﺷﻤ ز ﻓﺮ ﯾﺎ ؟ ﯿ ﺗﺤ
؟ د د ر ا و ﯿ آ و ا ﻼﺣ ﯿ و ﺑﻪ
ﺑﻠ
ﺧﯿ
§ ه د ﮐﺮ ت و ا ی ﭼﯿ ، ه د ز ﯿ ، ه ﯿ و ا ز ا ا ر ی ﯿ ، ه د ا د ا ر ن ز ت و ا ا ر ر ا ر د ر د ﯿ آﯾ
و ا ن ی و ر ن آ ه ه د ز ن آ را ن ز ، ر ا ر د ر د ﯿ ل آﯾ ﯾﺎ ؟ اﺳ
ن ز ﻓﺮ د ه د ر ر ه د ا ر ز ر ا ر د ر د ﯿ ل آﯾ ﯾﺎ ؟ د ز او
؟ د د ر ا و او ا ﮐﻪ ﺑﺘ
ﺑﻠ
ﺧﯿ
§ ا و ا از ﯾﺎ ه د ز د ز ی د آﯾ ، ل ن ا ؟ ا ر ا ه د ا ء د ر ل ز آﯾ
آﯾ ﯾﺎ ، ا ر س ﺴﺎ ا ز ﮐﻪ ه ، ه د اﺳ د د ن آ اﺳ
؟ ر ا ا ر ن ژ ا و ﯾﺎ ، د ز ا ز ا ا ﯾﺎ ه د ل ﻫﯿ
ﺑﻠ
ﺧﯿ
§ ﯾﮏ ، ل ن ا ؟ ا ه د ا ک د ﮐﻮ (ن ﮔﺎ )ه د ا ا و ر ﯿ ﺿ و ر د ی ا ت ا ﯿ ﯿ ل آﯾ
؟ ا ه د ک ا آ ه د ن ز ﻋﺎ ، ا ه ا ﺟﺪ ﺘﻪ
/
ق ه ﮐﻨ ا ﻣﺮ
/
وا
ﺑﻠ
ﺧﯿ
ﺪ؟ د دا " ﺑﻠ " ﭼﻨ 1 ﺑﺨ در
ً
.ﺪ دﻫﯿ ا اد ﺑﻌ ﻗﺴ در ﺎﻔﻄﻟ ﭘﺮ ﻣﺎ ﯿ ﺗﮑ یا ﺑﺮ
Child (Parent/Caregiver Report) – Identified
2 ﺑﺨ
ً
ﮏﯿﺗ را " ﺑﻠ " ﺑﺎ ﻣﺮ ه ﻫﺮ ﺎﻔﻄﻟ
§ن ا ﺑﻪ ) ؟ ا ه د ه ﯿ ا ر د ر ا ا ه ر ع ا ، زﻧ ر د ﻗﺮ ل ﺑﺤ ز آﯾ
( ر و و ، ﻣﯿ آ ت ا ا ، ی ر ل ﻣﺜ
ﺑﻠ
ﺧﯿ
§ ، ﻣﺬ ، اﯾ ، ، ﯿ ﻗﻮ ، د ا ﺑﻪ ل ن ا ﺑﻪ ) ؟ ا ر ا ﯿ د ر ز آﯾ
( ﯿ و س ا ه ر ر و ا ر ا ر ا ز آ د ر ﯿ ، ی ﯿ د ی ﺗﻬ و ﺗﻔ
ﺑﻠ
ﺧﯿ
§ ی ا ﻠﯽ ا ، ، ل ن ا ﺑﻪ ) ؟ ا ه د ط ر ا ر د ل ز آﯾ
ن ر ر ﺿ ل ز ا ج ا ا ، ه ر و د ﺎر و د ز ا ﯿ ن ﻧﻘ ، زﻧ
(ه د ا ﺎء ا ه د ا زﻧ
ﺑﻠ
ﺧﯿ
§ ی ﺬا ﯿ ا ا ز ا ﺒﻞ ا رد ا ن رد ی ا ا ه ز ا ا ز اﯾ ا د ا ر ا اﯾ ل آﯾ
؟ ا م ﻤﺎ ن ز ی ا ﯿ ﯿ ی ﺑﯿ
ﺑﻠ
ﺧﯿ
§؟ ا ه ا د ه ا ا و ز ا ت ، ﺿ ر ا ل ﺗﺎ ن ز آﯾ ﺑﻠ
ﺧﯿ
§ ؟ ﯿ ﻠﻮ ﻤﯽ ی ی ر ﯿ ر ﭼﺎ د ا ه د زﻧ ی ا ه ا ﻣﺮ
/
ا و ل ز آﯾ ﺑﻠ
ﺧﯿ
§ ؟ د ت ا ه د ز ی ا ه ا ﻣﺮ ا و ل ز آﯾ ﺑﻠ
ﺧﯿ
ﺪ؟ د دا " ﺑﻠ " ﭼﻨ 2 ﺑﺨ در
Chi
ld (Parent/Caregiver Report) – Identified
Farsi&2020&