Farsi&2020&
د زﻧ ط ر ی ھ د ا د و ر و د و ن ا ر و د ه د ت ا ر ی ھ د ا د و ر ی ر ﻏر
(Child ) ک د ﮐو (Pediatric ACEs and Relevant Life Events Screener) (PEARLS)
د و ل ت ا ر ده ھ د ﺋﮫ ا ر ا ط ﺗو
: ز و ر ا ر ﺗﺎ
: د ز ر م ﻧﺎ : د و ر ﺗﺎ
: م ﻧﺎ: د ز ر ت ﻧﺳ
ا د ر ن د ز ر ر د و ت ر د ا و ھ ر ن ا ن ز ت ذ . د ر د ز ر د ی ا د د ر ی ھ د ا د و ر ھ ه د ا و ز ا ی ر ﺑﺳ
ا ر ر ز ت ر و ا ، ن و ن د ز ر د و ن ز ز ا آ . د ﺑﻣ م م و ا م ا و ﺗﺎ م ر ز ا ا ؤ ن ﺗﺎ د ز ر ﺑﺎ ط ﺑﺎ ر ا ر د م ھ ا و . د ﺑﺎ
ﺎﺑ ﮫﮐ دﻧراد تﻣﺳﻗ ﮏﯾ زا شﯾﺑ تﻻاؤﺳ زا ﯽﺿﻌﺑ ،دﯾﻧﮐ ﮫﺟوﺗ ﺎﻔط . د ر و آ ب ا ر ل و ﮔذ تﺎﯾﺑرﺟﺗ ﺎﻔطﻟ ؟تﺳا ﮫﺗﺷاد روﺿﺣ ﺎﮭﻧآ عوﻗو مﺎﮕﻧھ ﮫﺑ ﺎﯾ هدﯾد
د. و د ھ وا " " ل ؤا ل ت ر و ا ر د ، د د ا د " " ل ؤا ز ا ت ر ھ ر ا . د و ا ز ر د ز ا "
ً
ً
1 ش ﺑﺧ
§ ؟ د ر ن ا د ز / س ت ا ه د ر د ز ه د ت ا ر / د ا و ل د ز ر آﯾ
§ ؟ د و ت ظ ا / و د ر ا د ت و د ا ر و ا ، د و ه د ر س ا ل ن د ز ﻓر د ر آﯾ
§ ، ر و ز ا ﮕﯽ ن ا و ر ، د ر ا ، ل ن ا و ) ؟ د ن ا و ر ت ا د ت ر د ه د ر د ز ه د ت ا ر / د ا و ل د ز ر آﯾ
( ب ا ر ط ﺿ ا ل ا ، PTSD ، ﻗط و د ل اﺧ
§ ؟ ت ا ه د ر و ، ر ا ر و ا ، ه د ر ن ھ و د ز ر ه د ت ا ر / د ا و ل آﯾ
§ ا د ای ی ھ و ر دا ﯾﺎ ر د د ا و ، ل ا ز ا د ز ا ش ه د ا ، ت ا ا د ل و ا ی ا ه د ت ا ر ر ھ ، ن د ز ر ژ ز د ا و آﯾ
؟ د ر دا
§، د د و ک ر ط ﯾﯽ ھ ت ﺿ و ل ر د ت ظ م د ، ل ن ا و ) ؟ ت ا ا د د و ی ا ه د ت ا ر ر ھ ط و ب ت ا ر ی ا ر ل د ز ر آﯾ
( د د و س ر د ر د ﻧﺎﺑ ر و ر د ب آ ﯾﺎ ی ر م ھ ت ا ر ت ﯾﺎ ر د م د ﯾﺎ
§ ل د ز ﻓر ﯾﺎ ؟ د ر ا ر و ا ه د ر ن ھ و و ا ، د ز د ر و ا ه د ت ا ر / د ا و ی و ر ی ر د ل ر ز د ر ت ا ه د ﺷﻧ ه د د ل ﺷﻣ د ز ﻓر آﯾ
؟ د و د ر ا و ب آ و ا ﺑﮫ و ، د و ه د ز ت ، د و ا ، ه د ر و ه د ت ا ر / د ا و ت ا ه د ه د دﯾ
§ د ر ھ ل آﯾ ﯾﺎ ؟ ت ا ه د ر ت ر و ا ی ز ، ه د ز ﯾﻠ ، ه د و ا ز ا ا ر ی ز ، ه د ا د ل ھ ا ر ن د ز ر ت و ا ر ا ھ ر ر ا و ر د ر ز د ر ھ آﯾ
ر ا و ر د ر ز د ر ھ ل آﯾ ﯾﺎ ؟ د و ز و ا د ﻣﺎ او ن د ی و ر آن م ه د ث ه د ز م د آن ا ر ن د ز ر ، ر ا و ر د ر ﺑز
؟ د و د ر ا و د و ا ت ا ن د ر ن د ز ﻓر د و ث ه د ر ر ر و ه د ر د د ا ر د ز ﻓر
§ت د و رد ن آ ت ا ا و و ا ز ا ه زد ت د د ز ﻓر دی ر ﯾﺎ آ ، ل ن ا و ؟ ت ا ر ر ا ر ه د ا ء و د ر و ل د ز ر آﯾ
ق ر ط ز ا د ز ﻓر ت ا ا و ه د ر ل س ھ آ ، د ا ر س ا د ز ر ه د ب و ، ه د و ا و ت د ﺑز
؟ ﻧد ر ا ر ر ط ا ر ن ژ ا و د ، دھ
§ ه د ا د / ر ق ط ه د ت ا ر / د ا و ، ل ن ا و ؟ ت ا ه د د ا ک د و ( ن ) ه د ھ د ت ا ر ط ا و ر ت ﺿ و ر د ی ا ظ ل ت ا ر ﺗﻐ ل آﯾ
؟ ت اﺳ ه د ر ک ر ا ر آ ه د ر ن ل د ز ط ر ، ت اﺳ
: د زﻧ ﺟﻣ ا ر م و د ت ن ا ر د " ﺑﻠ " ی ﭘﺎ
ً
دھ ا اد د ﺑﻌ ت ﻗﺳ در ﺎﻔطﻟ ﭘر ﻣﺎ ل ﺗﮑ یا ﺑر
Child (Parent/Caregiver Report) Deidentified
2 ش ﺑﺧ
ﮏﯾﺗ را " "ﺑ
ً
د ﺑﺎ ط ﻣر ه ھر ﺎﻔطﻟ
§ ی ر د ل ن ا و ) ؟ ت ا ه د د ه د ا ر د ر و ن ا ت ا ه د ر د ع ا ، د زﻧ ل ر د ت و ﻗر ل ﺑﺣ د ز ر آﯾ
( م ر و ر و ، ز ﻣﯾ آ ت و ت ا د ا ر ، د ھد
ﺑﻠ
ﺧﯾر
§ ی ﺗﮭ و ، ب ھ ﻣذ ، ش اﯾ ر ، ت و ھ ، ت ﻗو ، د ا ژ ر ط ل ن ا و ) ؟ ت ا ر ر ا ر ض د ر و د ز ر آﯾ
( د ت و ر ﯾﺎ و س ا د ﺑﺎ ه د ر ﺗﺎ ر و و ا ﺑﺎ ﯾﺎ ر ر ا ر ر ا ز آ د ر و ھ ت و ﯾﺎ ، ی ر د ﯾﺎ
ﺑﻠﺧﯾر
§ ل ﻧﻘ ، د ز ی ا ر ت ﻠﯽ ن ا د ، ، ل ن ا و ) ؟ ت ا ه د ر ر ن ط ر ا ر د ل د ز ر آﯾ
ن د د ز ن د ر و ت ق ب ھ ر ك ط ﺿ ل ز ز ا ج ا ر ا ، ھ ش ه ر و د ط ﺎر و د ز ا ش ن ﻣﮑ
( ه د ا و ﺎء ﺿ ا ه د ا ﻧو ﺧﺎ
ﺑﻠﺧﯾر
§ ی ر ی ذا د ا و ا ز ا ﺑل ا رد ا د ن رد و ی ا ر ا ذ ه ز ا د اﻧ د ز ر د اﯾ ا د ا ر اﻧ ر ن اﯾ ل آﯾ
؟ د د ھ ا و م ﻣﺎ ن د ز ر ی ا ذ د ﮐﻧ
ﺑﻠﺧﯾر
§ ؟ ت ا ه د ا د د و ه د ﮐﻧ ت ا ر ﯾﺎ د ا و ز ا ت ر ﯾﺎ ، ﺿ ر ت ا ر ر ط ل ﺗﺎ ن د ز ر آﯾ
ﺑﻠﺧﯾر
§ ؟ د ت ﻠو ﻣﯽ ی د ی ر ر ﭼﺎ د ت ا ه د ر د زﻧ ی ا ه د ت ا ر / د ا و ل د ز ر آﯾ
ﺑﻠﺧﯾر
§ ؟ د و ت ﻓو ت ا ه د ﮐر د ز ی ا ه د ت ا ﻣر د ا و ل د ز ر آﯾ
ﺑﻠﺧﯾر
:د ز را مود ت ن ا ر د " ﺑﻠ " ی ﭘﺎ
Child (Parent/Caregiver Report) – Identified
Farsi&2020&