Farsi&2020&
زﻧ ی د ا و ر و د ن ا ر و د ه ا ر ی د ا و ر ی ﻏﺮ
(Child ) ک د ﮐﻮ (Pediatric ACEs and Relevant Life Events Screener) (PEARLS)
د ﯿ ا ه د ا ﺋﻪ ر ا ﺳﻂ ﺗﻮ
: ز و ا ر ﺗﺎ
: ز م ﻧﺎ ر ﺗﺎ :
م ﻧﺎ: ز ﻧﺴ:
ن ز ر و ا ا ن ز . ز ر د ی ا د ی د ا و ر ه د ا ز ا ی ر ﯿ ﺑﺴ
ن ز ن ز ز ا آ . ﺑﻤ ﯿ و ا ﯿ ا ﺗﺎ ﯿ ز ا ا ن ﺗﺎ ز ط ر ا ر د ﯿ ا . ا د ﯿ ﺗﺄ
زا ﯽﻀﻌ ،ﺪﯿﻨﮐ ﺟﻮﺗ ﺎﻔﻄ . ر و آ ب ا ر ل و ﮔﺬ تﺎﯿﺑﺮﺠﺗ ﺎﻔﻄ ؟ﺖﺳا ﻪﺘﺷاد رﻮﻀﺣ ﺎﻬﻧآ عﻮﻗو مﺎﮕﻨﻫ ﻪﺑ ﺎﯾ هﺪﯾد ا ر ز ت ﯿ و ا ، ن ﮐﻨ
" ﺑﻠ " ل ا ﭘﺎ ت ر ا ر د ، د ا د ﭘﺎ " ﺑﻠ " ل ﺆا از ا . ا از " آﯾ " ر ا د ز ا ﯿ ت ا ﺳﺆ
. د ا ﺧﻮ
ً
ً
1 ﺑﺨ
§
؟ ر ن ا زﻧ
/
ا ه د ز ه ا ﻣﺮ
/
ا و ل ز آﯾ
§ ؟ د ا ﯾﺎ
/
و د ر ا و د ا ر و ا ، د ﯿ ه د س ا ل ن ز ﻓﺮ ﯿ آﯾ
§
ﯿ ن ا و ر ، د ا ، ل ن ا ﺑﻪ ) ؟ ن ا و ر ا ت ر د ه د ز ه ا ﻣﺮ
/
ا و ل ز آﯾ
(ب ا ﺿ ا ل ا ، PTS ،D ﻗﻄ و د ل ا ﯽ، و ﯿ اﺳ
§ ؟ ا ه د ، ﯿ ا ر و ا ، ه د ﯿ ز ه ا ﻣﺮ
/
ا و ل آﯾ
§ ی ا ی و ر دا ﯾﺎ ر د ا ، ا ز ا ز ا ﯿ ه د ا ، ا ا د ل و ا ی ا ه ا ، ن ز ژ ز ا و آﯾ
؟ د ر دا دا
§ ﯿ ﺿ و ر د م ، ل ن ا ﺑﻪ ) ؟ ا ا د د ی ا ه ا ا ی ا ل ز آﯾ
( د س د ر د ر ر د ﯿ آ ی ر ﯿ م ا ر د م ، د ک ﺧﻄ
§
ز ﻓﺮ ﯾﺎ ؟ ﯿ ا ر و ا ه د ﯿ و ا ، د و ا ه ا ﻣﺮ
/
ا و ی و ی د ل ر د ا ه ﯿ ﺷﻨ ه د ل ﺷﻤ ز ﻓﺮ آﯾ
؟ د د ر ا و ﯿ آ و ا ﺑﻪ ﯿ و ، د ه د ز ، و ا ، ه د ر ﯿ ه ا ﻣﺮ
/
ا و ا ه ﯿ ه د ل ﺷﻤ
§ل آﯾ ﯾﺎ ؟ ا ه د ت و ا ی ﯿ ، ه د ز ﯿ ، ه ﯿ و ا ز ا ا ر ی ﯿ ، ه د ا د ا ر ن ز ت و ا ا ر ر ا ر د ر د ﯿ آﯾ
د ﯿ ل آﯾ ﯾﺎ ؟ د ز و ا ﻤﺎ او ن ی و ر ن آ ه ﮐﻪ ه د ز ن آ ا ر ن ز ، ر ا ر د ر د ﻫﯿ
؟ د د ر ا و و ا ا ن ز د ه د ر ر ه د ا ر ﻤﺎ ز ر ا ر د ر ﺑﺰ
§ د ن آ ا ا و ا ز ا ه زد د ز ﻓﺮ دی ﯾﺎ آ ، ل ن ا ؟ ا ر ا ه د ا ء د ر ل ز آﯾ
ا ﺘﻪ ا ﺗﻮ ه د ل ﯿ آ ، ا ر س ا ز ه ، ه د ﺑﻮ ا د ﻧﻮ
؟ ﻨﺪ ر ا ﻗﺮ ا ر ن ژ ا و ، د ز ا ز ﻓﺮ
§ق ه ا ﻣﺮ
/
ا و ، ل ن ا ؟ ا ه د ا ک د ﮐﻮ (ن ﮔﺎ )ه د ا ا و ر ﯿ ﺿ و ر د ی ا ت ا ﯿ ﯿ ﺗﻐ ل آﯾ
؟ ا ه د ک ا آ ه د ن ز ، ا ه ا ﺟﺪ
/
ﮔﺮ
: ﯿ ﺰﻧ ﺟﻤ ا ر م و د ا در " ﺑﻠ " ی ﭘﺎ
ً
.ﺪ دﻫﯿ ا اد ﺑﻌ ﻗﺴ در ﺎﻔﻄﻟ ﭘﺮ ﻣﺎ ﯿ ﺗﮑ یا ﺑﺮ
Child (Parent/Caregiver Report) Deidentified
2 ﺑﺨ
§، ی ر ل ن ا ﺑﻪ ) ؟ اﺳ ه د ه ﯿ ا ر د ر ا اﺳ ه ر ع ا ، ز ر د ل ز آﯾ
( ر و و ، ﯿ آ ت ا ا ﺣﻤ
§ ﯿ ، ی ﯿ د ی و ، ، ا ، ، ﯿ ، د ا ﺑﻪ ل ن ا ﺑﻪ ) ؟ ا ﻓﺘ ر ﺮا ﯿ رد ز آﯾ
( ﯿ و س ا ه ر ر و ا ر ا ر ا ز آ د ﻮر ﻫﺎ
§و د ز ا ﯿ ن ، ز ی ا ﻣﺤ ا ، ، ل ن ا ﻨﻮ ﺑﻪ ) ؟ اﺳ ه د ﺠﺮ ط ر ا ر د ل ز آﯾ
ه( د ا ء ا ه د ا ز ن ر ر ﺿ ل ﻣﻨ ز ا ج ا ا ، ه ر و د ر ﺑﺎ
§ ی ا ﯿ ﯿ ی ﯿ ی ا ﯿ ا ا ز ا ا د ر ا ن د ر ی ا ا ه از ا ﺷﻤ ز ﮐﻪ اﯾ ا د ا ر ا اﯾ ل آﯾ
؟ ا ﺧﻮ م ن ز ﻓﺮ
§؟ ا ه ا د ه ا ا و ز ا ت ، ﺿ ر ا ل ن ز آﯾ
§ ؟ ﯿ ی ی ر ﯿ ر د ﮐﻪ ا ه د ﮔﯽ ز ی ا ه ﻨﺪ ا ﻣﺮ
/
ا و ل ز آﯾ
§ ؟ د ت ا ه د ز ی ا ه ا ﻣﺮ ا و ل ز آﯾ
: ﯿ را مو د ا در " ﺑﻠ " ی ﭘﺎ
Child (Parent/Caregiver Report) Deidentified
Farsi&2020&
Farsi&2020&
زﻧ ی د ا و ر و د ﮐﻮ ن ا ر و د ه ا ﺎر ی دﻫ ا رو ی ﻟﮕ ﻏﺮ
(Child ) ک د ﮐﻮ (Pediatric ACEs and Relevant Life Events Screener) (PEARLS)
د ﯿ ا ه د ا ر ا ﺗﻮ
: ز و ا ر ﺗﺎ
ز م ﻧﺎ: : ر ﺗﺎ
: م ﻧﺎ ز ﻧﺴ :
ن ز ر و ا ﻣﯽ ا ن ز ﺑﺎ . زﻧ ر د ی ا د ی د ا و ر ه د ا ز ا ی ر ﯿ ﺑﺴ
ن ز ﺗﻮ ن ز ز ا آ . ﯿ و ا ﯿ ا ﺗﺎ ﯿ ز ا ا ن ﺗﺎ ز ط ر ا ر د ﯿ ا . ا د ﯿ ﺗﺄ
زا ﯽﻀﻌ ،ﺪﯿﻨﮐ ﺟﻮﺗ ﺎﻔﻄ . ر و آ ب ا ر ل و ت ﯿ ﺗﺠ ﺎﻔﻄﻟ ؟ﺖﺳا ﻪﺘﺷاد رﻮﻀﺣ آ ع و ﺎم ﯾﺎ ه د ا ر ز ت ﯿ و ا ، ن ﮐﻨ
" ﺑﻠ " ل ا ت ر ا ر د ، ﯾﺪ د ا د ﭘﺎ " ﺑﻠ " ل ا از ا . ا از " آﯾ " ر ا د ز ا ﯿ ت ا ﺳﺆ
د . ا ﺧﻮ
ًً
1 ﺑﺨ
ً
ﮏﯿﺗ را " ﺑﻠ " ﺑﺎ ﻣﺮ ه ﻫﺮ ﺎﻔﻄﻟ
§ﺪ؟ رﻓ نا زﻧ
/
ﺣﺒ ﮐﻪ ا ه د ز ه ا ﻣﺮ
/
ا و ل ز آﯾ ﺑﻠ
ﺧﯿ
§ ؟ د ا ﯾﺎ
/
و د ر ا و د ا ر و ا ، د ﯿ ه د س ا ل ن ز ﯿ آﯾ ﺑﻠ
ﺧﯿ
§ان و ر ، د ا ، ﺎل ن ا ﺑﻪ ) ﺪ؟ ن ا و ر ا ت ر د ه د ز ه ا ﻣﺮ
/
ا و ل ز آﯾ
(ب ا ﺿ ا ل ا ، PTS ،D و د ل ا ، و ﯿ ا ﯿ ﮔﺴ
ﺑﻠ
ﺧﯿ
§ ؟ ا ه د ﮐﺮ ، ﯿ ا ر و ا ، ه د ﮐﺮ ﯿ ز ه ا ﻣﺮ
/
ا و ل آﯾ ﺑﻠ
ﺧﯿ
§ر د ا ، ا ز ا ز ا ﯿ ه د اﺳ ، اﺳ ا د ل ﺗﺎ او ی ا ه ﮐﻨ ا ، ن ز ژ ز ا و آﯾ
؟ د ر ا د ﯾﺎ ا د ی ا ی و ر ا د ﯾﺎ
ﺑﻠ
ﺧﯿ
§ ر د م ، ل ن ا ﺑﻪ ) ؟ ا ا د د ی ا ه ا ا ی ا ل ز آﯾ
( د س د ر د ر ر د ﯿ آ ی ر ﯿ م ا ﻣﺮ ر د م ، د ک ﮐﻪ ﯿ وﺿ
ﺑﻠ
ﺧﯿ
§ ا ر و ا ه د ﯿ و ا ، د و ا ه ا ﻣﺮ
/
ا و ی و ی د ل ر د ا ه ﯿ ه د ل ز آﯾ
، د ه د ز ، و ا ، ه د ر ﯿ ه ا ﻣﺮ
/
ا و ا ﺪه ﯿ ه د ل ﺑﺤ ﺷﻤ ز ﻓﺮ ﯾﺎ ؟ ﯿ ﺗﺤ
؟ د د ر ا و ﯿ آ و ا ﻼﺣ ﯿ و ﺑﻪ
ﺑﻠ
ﺧﯿ
§ ه د ﮐﺮ ت و ا ی ﭼﯿ ، ه د ز ﯿ ، ه ﯿ و ا ز ا ا ر ی ﯿ ، ه د ا د ا ر ن ز ت و ا ا ر ر ا ر د ر د ﯿ آﯾ
و ا ن ی و ر ن آ ه ه د ز ن آ را ن ز ، ر ا ر د ر د ﯿ ل آﯾ ﯾﺎ ؟ اﺳ
ن ز ﻓﺮ د ه د ر ر ه د ا ر ز ر ا ر د ر د ﯿ ل آﯾ ﯾﺎ ؟ د ز او
؟ د د ر ا و او ا ﮐﻪ ﺑﺘ
ﺑﻠ
ﺧﯿ
§ ا و ا از ﯾﺎ ه د ز د ز ی د آﯾ ، ل ن ا ؟ ا ر ا ه د ا ء د ر ل ز آﯾ
آﯾ ﯾﺎ ، ا ر س ﺴﺎ ا ز ﮐﻪ ه ، ه د اﺳ د د ن آ اﺳ
؟ ر ا ا ر ن ژ ا و ﯾﺎ ، د ز ا ز ا ا ﯾﺎ ه د ل ﻫﯿ
ﺑﻠ
ﺧﯿ
§ ﯾﮏ ، ل ن ا ؟ ا ه د ا ک د ﮐﻮ (ن ﮔﺎ )ه د ا ا و ر ﯿ ﺿ و ر د ی ا ت ا ﯿ ﯿ ل آﯾ
؟ ا ه د ک ا آ ه د ن ز ﻋﺎ ، ا ه ا ﺟﺪ ﺘﻪ
/
ق ه ﮐﻨ ا ﻣﺮ
/
وا
ﺑﻠ
ﺧﯿ
ﺪ؟ د دا " ﺑﻠ " ﭼﻨ 1 ﺑﺨ در
ً
.ﺪ دﻫﯿ ا اد ﺑﻌ ﻗﺴ در ﺎﻔﻄﻟ ﭘﺮ ﻣﺎ ﯿ ﺗﮑ یا ﺑﺮ
Child (Parent/Caregiver Report) – Identified
2 ﺑﺨ
ﮏﯿﺗ را " ﺑﻠ " ﺑﺎ ﻣﺮ ه ﻫﺮ ﺎﻔﻄﻟ
§ن ا ﺑﻪ ) ؟ ا ه د ه ﯿ ا ر د ر ا ا ه ر ع ا ، زﻧ ر د ﻗﺮ ل ﺑﺤ ز آﯾ
( ر و و ، ﻣﯿ آ ت ا ا ، ی ر ل ﻣﺜ
ﺑﻠ
ﺧﯿ
§ ، ﻣﺬ ، اﯾ ، ، ﯿ ﻗﻮ ، د ا ﺑﻪ ل ن ا ﺑﻪ ) ؟ ا ر ا ﯿ د ر ز آﯾ
( ﯿ و س ا ه ر ر و ا ر ا ر ا ز آ د ر ﯿ ، ی ﯿ د ی ﺗﻬ و ﺗﻔ
ﺑﻠ
ﺧﯿ
§ ی ا ﻠﯽ ا ، ، ل ن ا ﺑﻪ ) ؟ ا ه د ط ر ا ر د ل ز آﯾ
ن ر ر ﺿ ل ز ا ج ا ا ، ه ر و د ﺎر و د ز ا ﯿ ن ﻧﻘ ، زﻧ
(ه د ا ﺎء ا ه د ا زﻧ
ﺑﻠ
ﺧﯿ
§ ی ﺬا ﯿ ا ا ز ا ﺒﻞ ا رد ا ن رد ی ا ا ه ز ا ا ز اﯾ ا د ا ر ا اﯾ ل آﯾ
؟ ا م ﻤﺎ ن ز ی ا ﯿ ﯿ ی ﺑﯿ
ﺑﻠ
ﺧﯿ
§؟ ا ه ا د ه ا ا و ز ا ت ، ﺿ ر ا ل ﺗﺎ ن ز آﯾ ﺑﻠ
ﺧﯿ
§ ؟ ﯿ ﻠﻮ ﻤﯽ ی ی ر ﯿ ر ﭼﺎ د ا ه د زﻧ ی ا ه ا ﻣﺮ
/
ا و ل ز آﯾ ﺑﻠ
ﺧﯿ
§ ؟ د ت ا ه د ز ی ا ه ا ﻣﺮ ا و ل ز آﯾ ﺑﻠ
ﺧﯿ
ﺪ؟ د دا " ﺑﻠ " ﭼﻨ 2 ﺑﺨ در
Chil
d (Parent/Caregiver Report) – Identified
Farsi&2020&
Farsi&2020&
زﻧ ی د ا ﯾﺪ و ر و ﮐﯽ د ن ا ر و د ه ا ر ی د ا و ر ی ﻏﺮ
(Teen Caregiver Report ) ن ا د ه ا ش ر ا ﮔﺰ (Pediatric ACEs and Relevant Life Events Screener) (PEARLS)
Teen (Parent/Caregiver Report) Deidentified
د ﯿ ا ه د ا ر ا ﺗﻮ
: ز و ا ر ﺗﺎ
: ز م ﻧﺎ: ر ﺗﺎ
: م ﻧﺎ : ز ﻧﺴ
ن ز ر و ا ا ن ز . ﺪﮔ ز ر د ی ا د ی د ﺪا و ر ه د ا ز ا ی ر ﯿ ﺑﺴ
. ﯿ و ا ﯿ ا ﺗﺎ ﯿ ز ا ا ن ﺗﺎ ز ط ر ا ر د ﯿ ا . ا د ﯿ ﺗﺄ
ً
.ﺪﯾروآ بﺎﺴﺣ ﻪﺑ ار لﺎﺣ و ﻪﺘﺷﺬﮔ تﺎﯿﺑﺮﺠﺗ ﺎﻔﻄﻟ ؟ﺖﺳا ﻪﺘﺷاد رﻮﻀ ﺎﻬﻧآ عﻮﻗو مﺎﮕﻨﻫ ﻪﺑ ه ﯾﺪ د ا ر ز ت ﯿ او ، ن ن ز ن ز ز ا آﯾ
ت ر ا ر د ، دﯾ ا د ﭘﺎ " ﺑﻠ " ل ا از ا . ا از " آﯾ " ﺎﺑ ﻪﮐ ﺪﻧراد ﺖﻤﺴ ﮏﯾ زا ﺶﯿﺑ تﻻاﺆ زا ﻀﻌﺑ ،ﺪﯿﻨﮐ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﻔﻄﻟ
. د ﺑﻮ ﻫﺪ ا ﺧﻮ " ﺑﻠ " ل ا ﮐﻞ ﭘﺎ
ً
1 ﺑﺨ
؟ ر ن ا زﻧ
/
ا ه د ز ه ا ﻣﺮ
/
ا و ل ز آﯾ
؟ د ا ﯾﺎ
/
و د ر ا و د ا ر و ا ، د ﯿ ه د ﮐﺮ س ا ل ن زﻧ ﻓﺮ ﯿ آﯾ
ﯿ ن ا و ر ، د ا ، ل ﻣﺜ ن ا ﺑﻪ ) ؟ ن ا و ر ا ت ر د ه د ز ه ا ﻣﺮ
/
ا و ل ز آﯾ
(ب ا ﺿ ا ل ا ، PTSD ، و د ل ا ﯽ، و ﯿ اﺳ
؟ ا ه د ، ﯿ ﺗﺤ ا ر و ا ، ه د ﯿ ز ه ا ﻣﺮ
/
ا و ل آﯾ
ﺨﻪ ی و ر ا د ر د ا ، ا ز ا ز ا ﯿ ه د ا ﮑﻠ ، ا ا د ل و ا ی ا ه ا ، ن ز ژ ز ا و آﯾ
؟ د ر ا د ا د ای
ﯿ ﺿ و ر د م ، ل ن ا ﺑﻪ ) ؟ ا ا د د ی ا ه ا ا ی ا ل ز آﯾ
( د س د ر د ر ر د ﯿ آ ی ر ﻤﺎ ﯿ م ا ر د م ، د ک ﺧﻄ
ز ﻓﺮ ﯾﺎ ؟ ﯿ ا ر و ا ه د ﯿ و ا ، د و ا ه ا ﻣﺮ
/
ا و ی و ی دﯾ ل ر د ا ه ﯿ ه دﯾ ل ﻤﺎ ز آﯾ
؟ ﻮد د ر ا و ﯿ آﺳ او ﻼﺣ ﯿ و ، د ه زد ، و ا ، ه رد ﯿ ه ا ﻣﺮ
/
ا و ا ه ﯿ ه د ل ﺷﻤ
ل آﯾ ﯾﺎ ؟ ا ه د ت و ا ی ﯿ ، ه د ز ﯿ ، ه ﯿ و ا ز ا ا ر ی ﯿ ، ه د ا د ا ر ن ز ت و ا ا ر ر ا ر د ر د ﯿ آﯾ
د ﯿ ل آﯾ ﯾﺎ ؟ د ز او و ا ن ی و ر ن آ ﺋﻢ ه ه د ز ن آ ا ر ن ﺪﺗ ز ، ر ا ر د ر د ﻫﯿ
؟ د د ر ا و و ا ا ن ز د ه د ر ر ه د ا ر ﻤﺎ ز ر ا ر د ر ﺑﺰ
د ن آ اﺳ ا و ا ز ا ه د ز د ز ﺑﻪ ی ﺮد آ ، ل ن ا ؟ ا ار ه د ا ء د ﻮر ل ز آﯾ
ا ا ﯾﺎ ه د ل ﯿ آ ، ا ر س ا ز ه ، ه د ﺑﻮ ا د ﻧﻮ
؟ ر ا ا ر ن ژ ا و ، د ز ا ﺷﻤ ز ﺑﺎ
ق ه ا ﻣﺮ
/
ا و ، ل ن ا ؟ ا ه د ا ک د ﮐﻮ (ن ﮔﺎ )ه د ا ا و ر ﯿ ﺿ و ر د ی ا ت ا ﯿ ﯿ ل ﺗﺎ آﯾ
؟ ا ه د ک ﺮا آ ه د ن ﺎﻧ ز ، ا ه ا ﺟﺪ
/
ﮔﺮ
ﺪ: ﯿ ﺰﻧ ا ر ل و ا ا در " ﺑﻠ " ی ﭘﺎ
ً
.ﺪ دﻫﯿ ا اد ﺑﻌ ﻗﺴ در ﺎﻔﻄﻟ ﭘﺮ ﻣﺎ ﯿ ﺗﮑ یا ﺑﺮ
2 ﺑﺨ
، ی ر ل ن ا ﺑﻪ ) ؟ اﺳ ه د ه ﯿ ا ر د ر ا اﺳ ه ر ع ا ، ز ر د ل ز آﯾ
( ر و و ، ﯿ آ ت ا اﻗ ﺣﻤ
، ی ﯿ د ی و ، ، ا ، ، ﯿ ، د ا ﺧﺎ ﺑﻪ ل ن ا ﺑﻪ ) ؟ ا ﮔﺮ ر ا ﻗﺮ ﯿ د ر ز آﯾ
( ﯿ و س ا ه ر ر و ا ر ا ر ا ز آ د ﻮر ﯿ ﻣﻌ
ز ا ﯿ ن ، ز ی ا ا ، ، ل ن ا ﺑﻪ ) ؟ اﺳ ه د ط ر ا ر د ل ز آﯾ
ه( د ا ﻧﻮ ء اﻋ ه د ا ز ن ر ر ﺿ ل ز ا ج ا ا ، ه ر دو ر دو
ی ا ﯿ ﯿ ی ﯿ ی ا ﯿ ا ا ز ا ا د ر ا دن ر ی ا ا ه ز ا ا ﺑﻪ ﺷﻤ ز اﯾ ا د ا ر ا اﯾ ل آﯾ
؟ ا م ن ز ﻓﺮ
؟ ا ه ا د ه ا ا و ز ا ت ، ﺿ ر ا ل ن ز آﯾ
؟ ﯿ ی ی ر ﯿ ر دﭼ ا ه د ز ای ه ﻨﻨ ا ﻣﺮ
/
ا و ل ز آﯾ
؟ د ت ا ه د ز ی ا ه ا ا و ل ز آﯾ
؟ ا ه ﺷﺪ ا ز ﯿ د ، ا د ز ل ز آﯾ
و د ل ن ا ﺑﻪ ؟) ا ه ز ﺷﺮ ف ز ا ر ا ﻗﺮ ر ر ء د ر ل ز آﯾ
( د و د ﯾﺎ
: ﯿ را مو د ا در " ﺑﻠ " ی ﭘﺎ
Teen (Parent/Caregiver Report) Deidentified
Farsi&2020&
Farsi&2020&
ﺪﮔ زﻧ ی د ا رو و د ن ا ور د ه ا ر ی د ا رو ی ﻟﮕ ﻏﺮ
(Teen Caregiver Report ) ن ا د ه ا ش ر ا ﮔﺰ (Pediatric ACEs and Relevant Life Events Screener) (PEARLS)
د ﯿ ا ه د ا ر ا ﺗﻮ
: ز و ا ر ﺗﺎ
: ز م ﻧﺎ : ر ﺗﺎ
: م ﻧﺎ : ز ﻧﺴ
ن ز ر و ا ا ن ز . ز ر د ی ا د ی د ا و ر ه د ا ﺧﺎ ز ا ی ر ﯿ ﺑﺴ
. ﺑﻤ ﯿ و ا ﯿ ا ﺗﺎ ﯿ ز ا ا ن ﺗﺎ ز ط ر ا ر د ﯿ ا . ا د ﯿ ﺗﺄ
ً
.ﺪﯾروآ بﺎﺴﺣ ﻪﺑ ار لﺎﺣ و ﻪﺘﺷﺬﮔ تﺎﯿﺑﺮﺠﺗ ﺎﻔﻄﻟ ؟ﺖﺳا ﻪﺘﺷاد رﻮﻀ ﺎﻬﻧآ عﻮﻗو مﺎﮕﻨﻫ ﻪﺑ ﺎﯾ هﺪﯾد ار ﺮﯾز تﺎﯿﺑﺮﺠﺗ وا ،نﻮﻨﮐ ﺎﺗ ن ﻧﺪ ز ن ز ز ا آﯾ
ت ر ﻨﺼ ا ر د ، دﯾ ا د ﭘﺎ " ﺑﻠ " ل ا از ا . ا از " آﯾ " ﺎﺑ ﻪﮐ ﺪﻧراد ﺖﻤﺴﻗ ﮏﯾ زا ﺶﯿﺑ تﻻاﺆﺳ زا ﯽﻀﻌﺑ ،ﺪﯿﻨﮐ ﻪﺟﻮﺗ ﻔﻄﻟ
. د ا ﺧﻮ " ﺑﻠ " ل ا ﭘﺎ
ً
1 ﺑﺨ
ً
ﮏﯿﺗ را " ﺑﻠ " ﺑﺎ ﻣﺮ ه ﻫﺮ ﺎﻔﻄﻟ
؟ ر ن ا زﻧ
/
ﺣﺒ ا ه د ز ه ا ﻣﺮ
/
وا ﺑﺎ ل ﺗﺎ ز آﯾ ﺑﻠﺧﯿ
؟ د ا ﯾﺎ
/
و د ر ا و د ا ر و ا ، د ﯿ ه د س ا ل ن ز ﯿ آﯾ ﺑﻠﺧﯿ
ن ا و ر ، د ا ، ل ن ا ﺑﻪ ) ؟ ن ا و ر ا ت ر د ده ز ه ﮐﻨ ا ﻣﺮ
/
ا و ل ز آﯾ
(ب ا ﺿ ا ل ا ، PTS ،D و د ل ا ، و ﯿ ا ﯿ ﮔﺴ
ﺑﻠﺧﯿ
؟ ا ه د ﮐﺮ ، ﯿ ا ر و ا ، ه د ﮐﺮ ﯿ ز ه ا ﻣﺮ
/
ا و ل آﯾ ﺑﻠﺧﯿ
ر د ا ، ا ز ا ز ا ﯿ ه د ا ، ا ا د ل و ا ی ا ه ا ، ن ز ژ ﺴﺘ ز ا و آﯾ
؟ د ر دا دا ی ا ی و ر دا
ﺑﻠﺧﯿ
ر د م ، ل ن ا ﺑﻪ ) ؟ ا ا د د ی ا ه ا ا ی ا ل ز آﯾ
( د س د ر د ر ر د ﯿ آ ی ر ﯿ م ا ر د م ، د ک ﯿ وﺿ
ﺑﻠﺧﯿ
ا ر و ا ه ﺮد ﯿ و ا ، د و ا ه ا ﻣﺮ
/
ا و ی و ی د ل ر د ا ه ﯿ ه د ل ز آﯾ
، د ه د ز ، و ا ، ه د ر ﯿ ه ا ﻣﺮ
/
ا و ا ه ﯿ ه د ل ز ﻓﺮ ﯾﺎ ؟ ﯿ ﺗﺤ
؟ د د ر ا و ﯿ آ و ا ﻼﺣ ﯿ وﺳ
ﺑﻠﺧﯿ
ه د ت و ا ی ﯿﺰ ، ه د ز ﯿ ، ه ﯿ و ا ز ا ا ر ی ﯿﺰ ، ه د ا د ا ر ن ز ت و ا ا ر ر ا ر د ر د ﯿ آﯾ
و ا و ا ن ی و ر ن آ ه ﺷﺪ ه د ز ن آ ا ر ن ز ، ر ا ر د ر د ﯿ ل آﯾ ﯾﺎ ؟ اﺳ
ن ز د ه د ر ر ﯾﺎ ه د را ز ر ا ر د ر د ﯿ ل آﯾ ﯾﺎ ؟ د زﺧ
؟ د د ر ا و و ا ا ﮐﻪ
ﺑﻠﺧﯿ
ا و ا ز ا ه د ز د ز ی د آﯾ ، ل ن ا ؟ ا ر ا ه د ا ء د ر ل ز آﯾ
ﯿ آ ، ا ر س ا ز ه ، ه د ا ﺴﺖ د د ن آ اﺳ
؟ ر ا ا ر ن ژ ا و ﯾﺎ ، د ز ا ز ا ا ﯾﺎ ه د ل ﺗﺎ
ﺑﻠﺧﯿ
ا ﻣﺮ
/
ا و ، ل ن ا ؟ ا ه د ا ک ﻮد (ن ﮔﺎ ه ) د ﺒﺖ ا ا و ر ﯿ ﺿ و ر د ی ا ت ا ﯿ ﯿ ل آﯾ
؟ ا ه د ک ا آ ه د ن ز ﻋﺎ ، ا ه ا ﺟﺪ
/
ق ه ﮐﻨ
ﺑﻠﺧﯿ
ﺪ؟ د دا " ﺑﻠ " ﭼﻨ 1 ﺑﺨ در
ً
.ﺪ دﻫﯿ ا اد ﺑﻌ ﻗﺴ در ﺎﻔﻄﻟ ﭘﺮ ﻣﺎ ﯿ ﺗﮑ یا ﺑﺮ
Teen (Parent/Caregiver Report) – Identified
2 ﺑﺨ
ً
ﮏﯿﺗ را " ﺑﻠ " ﺑﺎ ﻣﺮ ه ﻫﺮ ﺎﻔﻄﻟ
ن ا ﺑﻪ ) ؟ ا ه د ه ﯿ ا ر د ر ا ا ه ر ع ا ، ز ر د ل ﺑﺤ ز آﯾ
( ر و و ، ﻣﯿ آ ت ا ا ، ی ر ل ﻣﺜ
ﺑﻠﯿﺮ
ی و ، ، ا ، ، ﯿ ﻗﻮ ، د ا ﺎل ﻣﺜ ن ا ﺑﻪ ) ؟ ا ﺘﻪ ر ا ﯿ د ر ز آﯾ
( ﯿ و ﯾﺎ س ا ه ر ر و ا ﯾﺎ ر ا ر ا ز آ د ر ﯿ ﯾﺎ ، ی ﯿ د ﯾﺎ
ﺑﻠﺧﯿ
، ز ی ا ا ، ، ل ﻣﺜ ن ا ﺑﻪ ) ؟ ا ه د ﮐﺮ ط ر ا ر د ل ز آﯾ
ز ن ر ر ﺿ ل ز ا ج ا ا ، ه ر و د ر و د ز ا ﯿ ن ﻧﻘ
(ه د ا ﺎء ا ه د ا ﭼﻨ
ﺑﻠﺧﯿ
ی ﯿ ی ا ﯿ ا ا ز ا ا د ر ا ن د ر ی ا ا ه ز ا ا ﺑﻪ ﻤﺎ ز ا ﺷﺘ ا د ا ر ا اﯾ ل آﯾ
؟ ا م ن ز ی ا ﯿ ﯿ ﺗﻬ
ﺑﻠﺧﯿ
؟ ا ه ا د ه ا ا و ز ا ت ، ﺿ ر ا ل ﺗﺎ ن ز آﯾ ﺑﻠﺧﯿ
؟ ﯿ ی ی ر ﯿ ر د ا ه د ز ی ا ه ا ﻣﺮ
/
ا و ﺑﺎ ﺎل ز ﯾﺎ آ ﺑﻠﺧﯿ
؟ د ت ا ه د ز ی ا ه ا ﻣﺮ ا و ل ز آﯾ ﺑﻠﺧﯿ
؟ ا ه اﻧ ز ﯿ د ، ا د ز ل ز آﯾ
ﺑﻠﺧﯿ
ن ا ﺑﻪ ) ؟ ا ه ز ف ز ا ر ا ر ر ء د ر ل ز آﯾ
( د و د ﭘﺴ و د ل ﻣﺜ
ﺑﻠﺧﯿ
ﺪ؟ د دا " ﺑﻠ " ﭼﻨ 2 ﺑﺨ در
Teen (Parent/Caregiver Report) – Identified
Farsi&2020&
Farsi&2020&
زﻧ ی د ا و ر و د ن ا ر و د ه ﮐﻨ اﺣ ر ی د ا و ر ی ﮕﺮ ﻏﺮ
(Teen (Self Report)) ( ش ر ا ﮔﺰ ) ن ا ﻧﻮ د ﻓﺮ (Pediatric ACEs and Relevant Life Events Screener) (PEARLS)
د ﯿ ر ﯿ ﺗﻮ
: ز و ا ر ﺗﺎ : ر ﺗﺎ
: م ﻧﺎ
ﯿ ر و ا ا ن ز . ز ر د ی ا ﻏﺪ د ی ﻫﺎ د ا و ر ﻫﺎ ه د ا ز ا ی ر ﯿ ﺑﺴ
. ﯿ ﯿ ﯿ ا ﯿ ا ز ا ﯿ ا . دا
ً
ﻪﺑ ار لﺎﺣ و ﻪﺘﺷﺬﮔ تﺎﯿﺑﺮﺠﺗ ﺎﻔﻄﻟ ؟ﺪﯾا ﻪﺘﺷاد ر ﺣﻀ آ ع و م ه د ا ر ز ت ﯿ ، ن ن ن ز ز ا آﯾ
از
ا . ا از " آﯾ " ﺎﺑ ﻪﮐ ﺪﻧراد ﺖﻤﺴﻗ ﮏﯾ زا ﺶﯿﺑ تﻻاﺆﺳ زا ﻀﻌﺑ ،ﺪﯿﻨﮐ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﻔ . ر و آ ب ﺣﺴ
. د ا ﺧﻮ " ﺑﻠ " ل ا ﺑﻪ ﭘﺎ ت ر ا ر د ، د ا د ﭘﺎ " ﺑﻠ " ل ا ﺳﺆ
ً
1 ﺑﺨ
؟ ر ن ا زﻧ
/
ا ه د ز ی ا ه ا ﻣﺮ
/
ا و ل آﯾ
؟ ا ﯾﺎ
/
و د ر ا و د ا ر ، ﯾﺪ ﺷﻮ ﯿ ﭘﺸ ا ده س ا ل آﯾ
ﯿ ن ا و ر ، د ا ، ل ن ا ﺑﻪ ) ؟ ا ه د ن ا و ر ا ت ر د ا ه د ز ه ا ﻣﺮ
/
ا و ل آﯾ
(ب ا ﻄﺮ ﺿ ا ل ا ، PTSD ﯽ، و د ل ا ﯽ، و ﯿ اﺳ
؟ ا ه د ، ﯿ ا ر ، ه د ﯿ ل ه اﻗ ﻣﺮ
/
ا و آﯾ
ا د ی ا ی و ر ا د ر د ا ، ا ز ا ز ا ﯿ ه د ا اﯾ ا د ل ی ا ه ا ، ژ ز ا و آﯾ
؟ د ر دا
، د ک ﯿ ﺿ و ر د م ، ل ن ا ﺑﻪ ) ؟ ا ا د د ی ا ه ا ﻣﺮ ﻫﺮ اﻗ ی ا ﺑﺮ ل آﯾ
( د س د ر د ر ر د ﯿ آ ﯾﺎ ی ر ﯿ م ا ﯾﺎ ر د م ﯾﺎ
ه د ل ﺗﺎ ﯾﺎ ؟ ﯿ ا ر و ا ه د ﯿ و ا ، د ﺷﻤ ه ا ﻣﺮ
/
ا و ی ﺮو ی د ل ر د اﯾ ه ﯿ ه د ل آﯾ
؟ د د ر ا و و ا ﯿ و ، د ه د ز ، و ا ، ه د ر ﯿ ه ا ﻣﺮ
/
ا و ا ه ﯿ ﺷﻨ
ل آﯾ ﯾﺎ ؟ ا ه د ت ﺰی ﯿ ، ه د ز ﯿ ، ه ﯿ ز ا ا ر ﺰی ﭼﯿ ، ه د ا د ا ر ت او ا ر ر ا ر د ر د ﯿ آﯾ
ر د ﯿ ل آﯾ ﯾﺎ ﺪ؟ ز ن ن ی و ر ن آ ه ﮐﻪ ه د ز ی ا ر ر ا ر د ر د ﻫﯿ
؟ د د ر ا و ا ﯿ د ه د ﺎر رﻓ ه د ﺗﻬ ا ر ر ا در
د ﺑﻪ د ن آ ﺑﻪ ا ا ز ا ه د ز د ی د آﯾ ، ل ن ا ؟ اﯾ ر ا ه د ا ء د ر ل آﯾ
، د ز ا ا ا ه د ل ﯿ آ ، ﯿ را ﻧﺎ س ا ه ، ه د ا ﯿ ﺑﺰ
؟ ر ا ا ر ن ژ ا و ﻣﻘ
ق ه ﺒﺖ ا ﻣﺮ
/
ا و ، ل ن ا ؟ ا ه د ا ﺷﻤ (ن ﮔﺎ ه) ﻨﺪ د ا ا و ر ﯿ ﺿ و ر د ی ا ت ا ﯿ ﯿ ل آﯾ
؟ ا ه د ک ا آ ه د ن ، ا ﺪه ﺟﺪ ا
/
ﮔﺮ
: ﯿ ا ر ل و ا ا در " ﺑﻠ " ی ﭘﺎ
ً
.ﺪ دﻫﯿ ا اد ﺑﻌ ﻗﺴ در ﺎﻔﻄﻟ ﭘﺮ ﻣﺎ ﯿ ﺗﮑ یا ﺑﺮ
Teen (Self Report) Deidentified
2 ﺑﺨ
، ی ر ل ن ا ﺑﻪ ) ؟ ا ه د ه ﯿ ا ر د ر ا ا ه ر ع اﺟ ، ﺪﮔ ز ر د ل ﺤﺎ آﯾ
( ر و و ، ﯿ آ ت ا ا ﺳﺎ
د ر ﯿ ﻣﻌ ی ، ﯿ د ی و ، ، ﺴﯽ ا ، ، ﯿ ، د ا ﺑﻪ ل ن ا ﺑﻪ ) ا ر ا ﯿ د ر ﻣﻮ آﯾ
؟( ﯿ ﯿ و س ا ه ر ر ، ار ار آز
ر دو ز ا ﯿ ن ، ز ی ا ا ، ، ل ن ا ﺑﻪ ) ا ه د ﺗﺠ ط ر ا ر د ل آﯾ
؟(ه د ا ء ا ه د ا ز ن ر ر ﺿ ل ز ا ج ﺮا ا ، ه ر دو
ی ﯿ ی ا ﯿ ا ن ﺗﺎ ه ا ﻣﺮ
/
ا و ا ز ا ا ر ا ن د ر ی ا ا ه ز ا ا ﮐﻪ اﯾ ا د ا ر ا اﯾ ل آﯾ
؟ ا م ن ی ا ﻨﯿ ﯿﻪ ﺗﻬ
؟ اﯾ ه ا د ه ا ا و ز ا ت ، ﺿ ر ا ل آﯾ
؟ ﯿ ی ی ر ﯿ ر د ا ه د ز ی ا ه ا ﻣﺮ
/
وا ل آﯾ
؟ د ت ﻓﻮ ا ه د ﺪﮔ ز ا ی ه ا ا و ﯾﮏ ل آﯾ
؟ اﯾ ه ا ز ﯿ د ، ا د ز ل آﯾ
؟ ( د و د و د ل ن ا ﺑﻪ ) ا ه ز ف از ر ا ر ر ء د ر ل آﯾ
ﺪ: ﯿ را مود ا ر د " ﺑﻠ " ی ﭘﺎ
Teen (Self Report) Deidentified
Farsi&2020&
Farsi&2020&
زﻧ ی د ا و ر و د ن ا ر و د ه ا ر ی د ا و ر ی ﻏﺮ
(Teen (Self Report)) ( ش ر ا ﮔﺰ ) ن ا ﻧﻮ د ﻓﺮ (Pediatric ACEs and Relevant Life Events Screener) (PEARLS)
د ﯿ ﺗﮑ ر ﯿ ﺗﻮ
: ز و ا ر ﺗﺎ: ﺗﻮ ر ﺗﺎ
: م ﻧﺎ
ﯿ ﺗﺄ ر و ا ا ن ز . ز ر د ی ا د ی د ا و ر ه د ا ز ا ی ر ﯿ ﺑﺴ
ه د ا ر زﯾ ت ﯿ ، ن ن ﻮﻟ ن ﻣﺎ ز ز ا آ . ﯿ ﻨﯿ ﯿ ا ﯿ ا ز ا ﯿ ا . دا
" آﯾ " ﺎﺑ ﻪﮐ ﺪﻧراد ﺖﻤﺴﻗ ﮏﯾ زا ﺶﯿﺑ تﻻاﺆﺳ زا ﻀﻌﺑ ،ﺪﯿﻨﮐ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﻔﻄﻟ .ﺪﯾروآ بﺎﺴﺣ ار لﺎﺣ و ﻪﺘﺷﺬﮔ تﺎﯿﺑﺮﺠﺗ ﺎﻔﻄ ؟ ا ا د ر آ ع و م ﻫﻨ
. د ا ﺧﻮ " ﺑﻠ " ل ا ت ر ا در ، دﯾ ا د ﭘﺎ " ﺑﻠ " ل ا ﺳﺆ از ا . ا از
ًً
1 ﺑﺨ
ً
ﮏﯿﺗ را " ﺑﻠ " ﺑﺎ ﻣﺮ ه ﻫﺮ ﺎﻔﻄﻟ
؟ ر ن ا زﻧ
/
ا ه د ز ی ا ه ا ﻣﺮ
/
ا و ل آﯾ ﺑﻠ
ﺧﯿ
؟ ا ﯾﺎ
/
و د ر ا و د ا ر ، ﯿ اﯾ ه د س ا ل آﯾ ﺑﻠﺧﯿ
ن ا و ر ، د ا ، ل ن ا ﺑﻪ ) ؟ اﺳ ه د ن ا و ر اﺷ ت ر د ا ه د ز ه ا ﻣﺮ
/
ا و ل آﯾ
(ب ا ﺿ ا ل ا ، PTS ،D و د ل ا ، و ﯿ ا ﯿ ﮔﺴ
ﺑﻠﺧﯿ
؟ ا ه د ، ﯿ ﺗﺤ ا ر ، ه د ﯿ ل ه ا ﻣﺮ
/
ا و آﯾ ﺑﻠﺧﯿ
ی و ر ا د ر د ا ، ا ز ا ز ا ﯿ ه د ا ﻣﺸ ا ا د ل ی ا ه ا ﻣﺮ ، ژ ز ا و آﯾ
؟ د ر ا د ا د ی ا ﻧﺴ
ﺑﻠ
ﺧﯿ
ﯿ ﺿ و ر د ﻣﺤ م ، ل ن ا ﺑﻪ ) ؟ اﯾ ا د د ی ا ه ا ا ی ا ل آﯾ
( د س د ر د ر ر د ﯿ آ ی ر ﯿ ﺎم ا ر د م ، د ک ﺧﻄ ﮐﻪ
ﺑﻠﺧﯿ
؟ ﯿ ﺤﻘ ا ر و ا ه د ﯿ و ا ، د ه ا ﻣﺮ
/
ا و ی و ی د ل ر د ﮐﻪ اﯾ ه ﯿ ه د ل آﯾ
و ا ﯿ و ، د ه د ز ، و ا ، ه د ر ﯿ ه ا ﻣﺮ
/
ا و اﯾ ه ﻨﯿ ه د ل ﺗﺎ ﯾﺎ
؟ د د ر ا و ﺻﺪ
ﺑﻠﺧﯿ
ه د ت ی ﯿ ه، د ز ﯿ ، ه ﯿ ز ا ا ر ی ﯿ ، ه د ا د ا ر ت و ا ا ر ر ا ر د ر د ﯿ آﯾ
ز ن ن ی و ر ن آ ه ه د ز ی ا ر ر ا ر د ر د ﯿ ل آﯾ ﯾﺎ ؟ اﺳ
ا ﯿ د ه د ر ر ه د ا ر ر ا ر د ر د ﯿ ل آﯾ ﯾﺎ ؟ ﺷﻮ
د؟ د ر ا و ﺷﻤ
ﺑﻠﺧﯿ
د ن آ ا ا ز ا ه د ز د ی د آ ، ل ن ا ؟ اﯾ ر ا &#