Farsi&2020&
زﻧ ی د ا و ر و د ن ا ر و د ه ا ر ی د ا و ر ی ﻏﺮ
(Child ) ک د ﮐﻮ (Pediatric ACEs and Relevant Life Events Screener) (PEARLS)
د ﯿ ا ه د ا ﺋﻪ ر ا ﺳﻂ ﺗﻮ
: ز و ا ر ﺗﺎ
: ز م ﻧﺎ ر ﺗﺎ :
م ﻧﺎ: ز ﻧﺴ:
ن ز ر و ا ا ن ز . ز ر د ی ا د ی د ا و ر ه د ا ز ا ی ر ﯿ ﺑﺴ
ن ز ن ز ز ا آ . ﺑﻤ ﯿ و ا ﯿ ا ﺗﺎ ﯿ ز ا ا ن ﺗﺎ ز ط ر ا ر د ﯿ ا . ا د ﯿ ﺗﺄ
زا ﯽﻀﻌ ،ﺪﯿﻨﮐ ﺟﻮﺗ ﺎﻔﻄ . ر و آ ب ا ر ل و ﮔﺬ تﺎﯿﺑﺮﺠﺗ ﺎﻔﻄ ؟ﺖﺳا ﻪﺘﺷاد رﻮﻀﺣ ﺎﻬﻧآ عﻮﻗو مﺎﮕﻨﻫ ﻪﺑ ﺎﯾ هﺪﯾد ا ر ز ت ﯿ و ا ، ن ﮐﻨ
" ﺑﻠ " ل ا ﭘﺎ ت ر ا ر د ، د ا د ﭘﺎ " ﺑﻠ " ل ﺆا از ا . ا از " آﯾ " ر ا د ز ا ﯿ ت ا ﺳﺆ
. د ا ﺧﻮ
ً
ً
1 ﺑﺨ
§
؟ ر ن ا زﻧ
/
ا ه د ز ه ا ﻣﺮ
/
ا و ل ز آﯾ
§ ؟ د ا ﯾﺎ
/
و د ر ا و د ا ر و ا ، د ﯿ ه د س ا ل ن ز ﻓﺮ ﯿ آﯾ
§
ﯿ ن ا و ر ، د ا ، ل ن ا ﺑﻪ ) ؟ ن ا و ر ا ت ر د ه د ز ه ا ﻣﺮ
/
ا و ل ز آﯾ
(ب ا ﺿ ا ل ا ، PTS ،D ﻗﻄ و د ل ا ﯽ، و ﯿ اﺳ
§ ؟ ا ه د ، ﯿ ا ر و ا ، ه د ﯿ ز ه ا ﻣﺮ
/
ا و ل آﯾ
§ ی ا ی و ر دا ﯾﺎ ر د ا ، ا ز ا ز ا ﯿ ه د ا ، ا ا د ل و ا ی ا ه ا ، ن ز ژ ز ا و آﯾ
؟ د ر دا دا
§ ﯿ ﺿ و ر د م ، ل ن ا ﺑﻪ ) ؟ ا ا د د ی ا ه ا ا ی ا ل ز آﯾ
( د س د ر د ر ر د ﯿ آ ی ر ﯿ م ا ر د م ، د ک ﺧﻄ
§
ز ﻓﺮ ﯾﺎ ؟ ﯿ ا ر و ا ه د ﯿ و ا ، د و ا ه ا ﻣﺮ
/
ا و ی و ی د ل ر د ا ه ﯿ ﺷﻨ ه د ل ﺷﻤ ز ﻓﺮ آﯾ
؟ د د ر ا و ﯿ آ و ا ﺑﻪ ﯿ و ، د ه د ز ، و ا ، ه د ر ﯿ ه ا ﻣﺮ
/
ا و ا ه ﯿ ه د ل ﺷﻤ
§ل آﯾ ﯾﺎ ؟ ا ه د ت و ا ی ﯿ ، ه د ز ﯿ ، ه ﯿ و ا ز ا ا ر ی ﯿ ، ه د ا د ا ر ن ز ت و ا ا ر ر ا ر د ر د ﯿ آﯾ
د ﯿ ل آﯾ ﯾﺎ ؟ د ز و ا ﻤﺎ او ن ی و ر ن آ ه ﮐﻪ ه د ز ن آ ا ر ن ز ، ر ا ر د ر د ﻫﯿ
؟ د د ر ا و و ا ا ن ز د ه د ر ر ه د ا ر ﻤﺎ ز ر ا ر د ر ﺑﺰ
§ د ن آ ا ا و ا ز ا ه زد د ز ﻓﺮ دی ﯾﺎ آ ، ل ن ا ؟ ا ر ا ه د ا ء د ر ل ز آﯾ
ا ﺘﻪ ا ﺗﻮ ه د ل ﯿ آ ، ا ر س ا ز ه ، ه د ﺑﻮ ا د ﻧﻮ
؟ ﻨﺪ ر ا ﻗﺮ ا ر ن ژ ا و ، د ز ا ز ﻓﺮ
§ق ه ا ﻣﺮ
/
ا و ، ل ن ا ؟ ا ه د ا ک د ﮐﻮ (ن ﮔﺎ )ه د ا ا و ر ﯿ ﺿ و ر د ی ا ت ا ﯿ ﯿ ﺗﻐ ل آﯾ
؟ ا ه د ک ا آ ه د ن ز ، ا ه ا ﺟﺪ
/
ﮔﺮ
: ﯿ ﺰﻧ ﺟﻤ ا ر م و د ا در " ﺑﻠ " ی ﭘﺎ
ً
.ﺪ دﻫﯿ ا اد ﺑﻌ ﻗﺴ در ﺎﻔﻄﻟ ﭘﺮ ﻣﺎ ﯿ ﺗﮑ یا ﺑﺮ
Child (Parent/Caregiver Report) Deidentified
2 ﺑﺨ
§، ی ر ل ن ا ﺑﻪ ) ؟ اﺳ ه د ه ﯿ ا ر د ر ا اﺳ ه ر ع ا ، ز ر د ل ز آﯾ
( ر و و ، ﯿ آ ت ا ا ﺣﻤ
§ ﯿ ، ی ﯿ د ی و ، ، ا ، ، ﯿ ، د ا ﺑﻪ ل ن ا ﺑﻪ ) ؟ ا ﻓﺘ ر ﺮا ﯿ رد ز آﯾ
( ﯿ و س ا ه ر ر و ا ر ا ر ا ز آ د ﻮر ﻫﺎ
§و د ز ا ﯿ ن ، ز ی ا ﻣﺤ ا ، ، ل ن ا ﻨﻮ ﺑﻪ ) ؟ اﺳ ه د ﺠﺮ ط ر ا ر د ل ز آﯾ
ه( د ا ء ا ه د ا ز ن ر ر ﺿ ل ﻣﻨ ز ا ج ا ا ، ه ر و د ر ﺑﺎ
§ ی ا ﯿ ﯿ ی ﯿ ی ا ﯿ ا ا ز ا ا د ر ا ن د ر ی ا ا ه از ا ﺷﻤ ز ﮐﻪ اﯾ ا د ا ر ا اﯾ ل آﯾ
؟ ا ﺧﻮ م ن ز ﻓﺮ
§؟ ا ه ا د ه ا ا و ز ا ت ، ﺿ ر ا ل ن ز آﯾ
§ ؟ ﯿ ی ی ر ﯿ ر د ﮐﻪ ا ه د ﮔﯽ ز ی ا ه ﻨﺪ ا ﻣﺮ
/
ا و ل ز آﯾ
§ ؟ د ت ا ه د ز ی ا ه ا ﻣﺮ ا و ل ز آﯾ
: ﯿ را مو د ا در " ﺑﻠ " ی ﭘﺎ
Child (Parent/Caregiver Report) Deidentified
Farsi&2020&