I.
MINISTERUL JUSTIŢIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL
REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI
COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ
TRIBUNALUL
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II.
C E R E R E
DE DEPUNERE DECLARATIE
PRIVIND
BENEFICIARII REALI
III.
Formular nr. 6
........................................
(Număr intrare)
........................................
(Dată intrare)
IV.
Doamnă/Domnule Director,
1. Subsemnat (ul/a) ................................................................................................... domiciliat în ..........................................….
str. ............................................................................................................... nr. ........ bloc. .......... scara. ...... etaj ...... ap. ....….
judeţ/sector ................................... telefon ........................................ email......................................................................................
act identitate ......... seria ...... nr. .................…..... eliberat de ................................................................ la data ..................…....
CNP/NIF ..................................................................... în calitate de
...............................................................................................
prin ........................................................... conform
..................................................................................................................….....
2. pentru persoana juridică: ...............................................................................................................................................….........
având număr de ordine în registrul comerţului
...................................... cod unic de înregistrare
.......…..................…........
în temeiul Legii nr. 26/1990 privind registrul comeului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și al Legii
nr. 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea
și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, solicit:
3. Depunerea declarației privind beneficiarii reali:
3.1. modificare
3.2 anuală
3.3. conform art. 62 alin. (1) din Legea nr. 129/2019
3.4. îndreptare erori materiale
În loc de
(1)
:......................................................................…........................................................................................................
...................................................................................................................................................................……................................
....................................................................................................................................................................……................................
Se va înregistra
(1)
: ..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................….................................
.........................................................................................................................................................................…...............................
V. Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând că declaraţiile inexacte sunt pedepsite conform legii.
............................................
.....................................
(Data) (Semnătura)
Datele cu caracter personal cuprinse în prezenta cerere şi în actele doveditoare sunt supuse prelucrării, în condiile prevă zute de Regulamentul (UE) nr. 679/2016
şi de Legea nr. 26/1990.
VI. Persoana şi domiciliul ales pentru comunicări, potrivit art.28 din Legea nr.26/1990 privind registrul comerțului,
republica, cu modificările şi complerile ulterioare:
1. Nume şi prenume: ......................................................................................................................................................................
2. Adresa: localitatea ............................................................... str. ................................................................................................
nr. ................... bloc................... scara.............. etaj.............. ap........... judeţ/sector ........................................................................
cod poştal................ telefon ..................................... fax .................................... e -mail ................................................................
3. Solicit comunicarea confirmării care atestă depunerea declarației privind beneficiarii reali prin
(2)
:
poştă e-mail biroul eliberări, la sediul ORCT
VII.
CERTIFICARE
Subsemnat (ul/a) ......................................................................................... director/împuternicit al directorului al Oficiului Registrului
Comerţului de pe lângă Tribunalul..................................................... pentru persoana juridică .................................................................
......................................................................având număr de ordine în registrul comerţului
..................................................... cod unic de
înregistrare
.......…..................…........ certific la data de .............................................. ,s -a depus declarația privind beneficiarii reali,
care a fost înscrisă în registrul beneficiarilor reali la data de .......................................... .
Data: ......................... Director/împuternicit al directorului .........................
Notă:
(1) se va completa în cazul în care cererea se formulează ca urmare a unei erori materiale strecurate într-o declarație depusă anterior
(2)se va bifa o singură opțiune
CERERE DE DEPUNERE DECLARATIE PRIVIND BENEFICIARII REALI Nr....................................Data.................................
VIII. Prelucrarea datelor cu caracter personal
(1)
Am fost informat cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată în scopul soluționării prezentei cereri.
Am primit în format tipărit pe suport hârtie "Informarea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal".
………………………………………… ……………..……. …………………………..
(Nume și prenume) (Data) (Semnătura)
IX. OPIS DOCUMENTE DEPUSE
Nr.
crt.
Denumirea actului
Nr. și data actului
nr. file
1
Cerere
2
Declarație privind beneficiarii reali
3
Copie act de identitate
4
5
6
7
Total file:
Notă :
(1) Potrivit art. 4 punctul 2. din Regulamentul (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date
şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), publicat în Jurnalul Oficial nr. 119L/04.05.2016,
prin "prelucrare" se înțelege orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra
seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea,
organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere,
diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.