EIF EOI v1 24.05.19W
CRONFA BUDDSODDI
MENTRAU
MYNEGIANT DIDDORDEB
Dychwelwch y ffurflen yma os gwelwch yn dda at
:
Ffyniant & Datblygiad
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
Ty Sardis, Heol Sardis
Pontypridd, CF37 1DU
adfywio@rctcbc.gov.uk
01443 281124
Mae'r Cyngor wedi ymrwymo i gadw eich gwybodaeth bersonol yn ddiogel a’ch cadw chi’n wybodol
o sut yr ydym yn defnyddio eich gwybodaeth. I ddysgu am sut mae eich preifatrwydd yn cael eu
hamddiffyn a sut a pham rydym yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol i roi gwasanaethau i chi,
ewch i'n hysbysiad preifatrwydd yma www.rctcbc.gov.uk/serviceprivacynotice a thudalennau
amddiffyn data’r Cyngor yma www.rctcbc.gov.uk/dataprotection.
Defnyddir y ffurflen hon i asesu cymhwysedd eang i’r grant Cronfa Buddsoddi Mentrau.
Nid yw cwblhau’r ffurflen yma yn gyfystyr â gwarant o gyllid.
Ein Rhif:
_ _ _ _ / _ _ _ _
EIF EOI v1 24.05.19W
ADRAN 2: AM EICH MENTER
Blwyddyn
Sefydlu:
Statws
Cyfreithiol:
Rhif Cwmni.
Rhif TAW:
Gweithgaredd y
Fenter:
ADRAN 3: GWIRIAD CYMHWYSTER
Ydych chi'n fenter bach neu canolig ei maint (llai na 250 o weithwyr)
YDW NAC YDW
Mae eich fantolen yn fwy na € 43 miliwn (tua £35 miliwn)
YDY NAC YDY
A yw eich trosiant blynyddol yn fwy na € 50 miliwn (tua £40 miliwn)
YDY NAC YDY
ADRAN 1: MANYLION CYSWLLT
Enw’r Fenter :
Cyfeiriad Post
Llawn:
Cod Post:
Enw Cyswllt:
Ffon:
Ebost:
EIF EOI v1 24.05.19W
ADRAN 4: EICH CYNLLUNIAU
Beth fyddwch yn defnyddio arian y grant ar gyfer (Rhestrwch yr hyn rydych yn ceisio arian ar
gyfer):
EITEM AMCANGYFRIF
Cyfanswm (heb TAW) £
Sut bydd y buddsoddiad yn effeithio ar dwf y fenter?
(e.e. helpu i ddatblygu cynhyrchion newydd, cynyddu capasiti /cynhyrchiant, gwella digidol,
cynyddu cyflogaeth)
EIF EOI v1 24.05.19W
CYMORTH GWLADWRIAETHOL DE MINIMIS
Er mwyn lleihau ystumio cystadleuaeth mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn gosod terfynau ar faint o
gymorth y gellir ei roi i sefydliadau sy'n gweithredu mewn marchnad gystadleuol.
Cynigir y Gronfa Buddsoddi Mentrau o dan y Rheoliad De Minimis (Rheoliad EC 1407/2013). Mae
hyn yn golygu bod terfyn uchaf o €200,000 pob cymorth de minimis a roddwyd i unrhyw sefydliad
dros gyfnod o dair blynedd ariannol.
Rhowch wybod i ni am unrhyw gymorth De Minimis arall a gawsoch yn ystod eich blwyddyn
cyfredol a’r ddwy flwyddyn gyfredol ariannol blaenorol, gan bod angen i ni sicrhau y bydd ein
cefnogaeth, wedi’i ychwanegu at beth rydych efallai eisioes wedi’u dderbyn, ddim yn fwy na’r
trothwy o €200,000.
Rydym ond a diddordeb mewn cymorth cyhoeddus sydd yn gymorth De Minimis (unrhyw
gymorth arall a dderbyniwyd o dan eithriadau neu gymorth cyhoeddus nad yw
’n Gymorth
Gwladwriaethol, nid oes angen eu datgan). Os ydych yn ansicr ynghylch a yw cymorth blaenorol yn
gymorth De Minimis, cysylltwch â’r sefydliad sy'n ei ddarparu
Sefydliad sy’n darparu cymorth
Gwerth y
Cymorth (£)
Dyddiad Cymeradwyo’r Cymorth
MARCHNATA
Hoffai tîm Ffyniant & Datblygiad Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf anfon atoch chi
wybodaeth am ein cyllid busnes, digwyddiadau busnes ac unrhyw newyddion busnes a fyddai
efallai o ddiddordeb i chi drwy e-bost, post neu dros y ffôn.
HOFFWN I glywed gennych
DIM DIOLCH, dim ar hyn o bryd
Peidiwch ag anghofio, gallwch newid eich dewisiadau cyswllt ar unrhyw adeg drwy ddefnyddio
cysylltiadau dad-danysgrifio, sydd i'w gweld ar bob un o’n negeseuon e-bost.