Application Number (Office Use Only) - __________/___________________
Building Control Application
Building Act 1984 Building Regulations 2010
1 - Applicant Details
Type of application (please tick one box only):
Full Plans Building Notice
Company Name: _______________________________ Contact Name: ______________________________________
Address: _________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________Post Code: ____________
Phone: __________________________ Mobile: _______________________ Email: _____________________________
Full Name: ________________________________________________________________________________________
Address: _________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________Post Code: ____________
Phone: __________________________ Mobile: _______________________ Email: _____________________________
3 - Address / Location of Site
Address: _________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ Post Code: _____________
4 - Proposed Works
Description of Works: ________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Type of Water Supply: Mains Private Means of Drainage: Mains Private
5 - Use of Building & Additional Information
6 - Charges (Please refer to the guidance and separate Building Control Charges Tables A, B and C)
If Table A, please state number of new dwellings: ________ If Table B, please state floor area (m
2
): ______
If Table C, please state estimated cost of work excluding VAT: £ _______________________
Applicable charge for Full Plan or Building Notice enclosed: Net £ _________ VAT £ ________ Gross £ __________
Please note that registration of this application can only be completed following correct payment
2 - Agent Details (Architect, Surveyor, Plan Designer)
This notice is given in relation to the building work as described, is submitted in accordance with Regulation 12(2) and is accompanied by
the appropriate payment. I understand that further charges will be payable following the first statutory inspection by the local authority
(Full Plans Only).
By signing this form you are confirming that you have read and understood Building Controls Privacy Notice: https://www.gwynedd.llyw.cymru/en/Council/Information/Council-Services-Privacy-notices.aspx
Name - ___________________________ Signature - _______________________________ Date - _________________
7 - Declaration
See G1 & G2 - Applying for Building Control for guidance on how to complete this form.
BCF-01
If new building or extension, state proposed use: Domestic Other (please state) ___________________________
If existing building, state present use: Domestic Other (please state) ___________________________
Will the building be within the scope of the RRO (Fire Safety) order? (Non-Domestic and Flats Only) Yes No
Will the electrician be registered with a Part P Competent Person Scheme? (Domestic only) Yes No
Do you consent to Full Plans being approved subject to conditions? (Full Plans Only) Yes No
Do you agree to a decision time extension", no later than 2 months from deposit of Full Plans? Yes No
(Full Plans Only)
version 0.5
05/02/2019
Rhif Cais (Defnydd Swyddfa Yn Unig) - __________/___________________
Cais Rheolaeth Adeiladu
Deddf Adeiladu 1984 Rheoliadau Adeiladu2010
1 - Manylion yr Ymgeisydd
Math o Gais (plîs ticiwch un bocs yn unig):
Cynlluniau Llawn Rhybudd Adeiladu
Enw Llawn: ________________________________________________________________________________________
Cyfeiriad: _________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ Côd Post: _____________
Ffôn: _____________________ Ffôn Symudol: ________________________ Ebost: _____________________________
Enw Llawn: ________________________________________________________________________________________
Cyfeiriad: _________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ Côd Post: _____________
Ffôn: ____________________ Ffôn Symudol: ________________________ Ebost: ______________________________
3 - Cyfeiriad / Lleoliad y Safle
Cyfeiriad: _________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ Côd Post: ______________
4 - Gwaith Arfaethedig
Disgrifiad or Gwaith: ________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Cyflenwad Dŵr: Prif Gyflenwad Preifat Dull o Ddraenio: Prif Gyflenwad Preifat
5 - Defnydd yr Adeilad a Gwybodaeth Pellach
6 - Taliadau (Cyfeiriwch at y canllawiau ar Tablau Taliadau A, B ac C ar wahân)
Os Tabl A, nodwch y nifer o anheddau: ________ Os Tabl B, nodwch arwynebedd y llawr (m
2
): _______
Os Tabl C, rhowch amcangyfrif o gost y gwaith heb gynnwys TAW: £ _______________________
Amgaeaf y tal perthnasol i Cynlluniau Llawn neu Rhybudd Adeiladu: Net £ _______ TAW £ _______ Gros £ _________
Sylwer ni ellir cwblhau cofrestriad y cais hwn cyn derbyn y taliad cywir
2 - Manylion yr Asiant (Pensaer, syrfewr, dylunydd cynlluniau)
Rhoddir y rhybudd hwn mewn perthynas â'r gwaith adeiladu fel y disgrifir ef, fe'i cyflwynir yn unol â Rheoliad 12(2) ac amgaeir
y taliad priodol. Deallaf y bydd taliadau pellach angen i'w talu yn dilyn yr archwiliad statudol cyntaf gan yr awdurdod lleol (Cynlluniau
Llawn yn Unig).
Drwy arwyddor ddogfen yma, rydych yn cadarnhau eich bod wedi darllen a deallt y Datganiad Preifatrwydd: https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Cyngor/Gwybodaeth/Datganiadau-preifatrwydd-gwasanaethau.aspx
Enw: ___________________________ Llofnod: _______________________________ Dyddiad: _________________
7 - Datganiad
Gwelwch G1 a G2 Ceisio am Rheolaeth Adeiladu am ganllawiau ar sut i gwblhaur ffurflen hon.
BCF-01
Os yn adeilad newydd neu estyniad, nodwch y defnydd arfaethedig: Domestig Arall ___________________
Os yw'r adeilad yn bodoli eisoes, nodwch y defnydd presennol: Domestig Arall ___________________
Ydir adeilad o fewn sgôp yr RRO (Fire Safety) Order? (Annomestig a fflatiau yn unig) Ydy Nac ydy
Bydd trydannwr wedii gofrestru gyda Chynllun Person Cymwys Rhan P yn ymgymryd âr
gwaith trydanol? (Domestig yn unig) Ydy Nac ydy
Ydych yn cydsynio i'r Cynlluniau Llawn gael eu cymeradwyo gydag amodau lle bo'n briodol? (Cynlluniau Llawn yn unig) Ydw Nac ydw
A ydych yn cytuno i benderfyniad estyniad amser”, dim hwyrach na 2 fis o gyflwyno cynlluniau llawn?
(Cynlluniau Llawn yn unig) Ydw Nac ydw
fersiwn 0.5
05/02/2019
Chrome Web Store
It looks like you haven't installed the Fill Chrome Extension Add to Chrome