ﺟا هزﺎا هدﺎردﺧاﯿ رﺎﺬﮔاطا تﺮﻣا هﺪﺷ
اد هدوﮐ ﯽد راﮐﺮدار د
دﻮﺘﺳ را ﻞﻤ
ا م" ﺟاز هاد هد رﺧاﯿ رااط ت ﺖﻈ هﺪ ﻮﻀﻮﻧاهد, دود را
اددر" CalOptima ﻤﮐﻨﮐﻧوهﻤﺷرااﺒﻗﻨﮐ. ازﺧ ﺎھاﯿامر ا
ﯿﻤﯿﻨاﯿﻧﻤﺷاﯿھاطتﺘﻣﻼ ﺖﻈهدر اﺘﻨﻣﯿﻨﮐ. اط تذر اد راﺤﻔ
ﯿﻧاومﻌﺑیراﯿﻤﮑﯿﻨﮐ.
ردر تداھ ﻦا لاا ید نا مﯿ زدار ،روھز یدوﯿاﺟ ﯽا ز8 ﺒﺻ
5:30 ﻌﺑازﮭظادارهﻣﺪتﺘﺸﯾﺮ نCalOptima ر ه1-714-246-8500 ﺎﯾرﺎﻤهراﺎﮕ ن
1-888-587-8088 ﻤﺗسﯿﮕﯾﺮ. ﻀﻋاﯾﺎدرﻨﺷﯾاوﺘﻔریﻨﺷﻨﻧاTTY/TDD رﺎﻤ ه
ﻔﻠ1-800-735-2929 ﻤﺗسﯿﮕﻧﺮ. رﻨﻣﻧاﺑز نﻤﺷﺒﺤﻨﻨﮐداﯾر.
ﻮﻘ ق
داا زاﺟاز هر ادر
دااھ ﯽیاﺿ زااازﺎﺟ هﺎﻧر اردﺎﯾ
دااازا یاﺟاز هﺧ ﮫددار ی
داھ ﮫز نااﺟاز هر اط
دادر نودارﺧ ﮫددار یا زا یﺟاز هﺒﻗ لﻣا یﯾااز هﻣﺎار د
ﻖﺣﻮﺘﻣدﺮ ن
داھ ﮫﺣ ﻊﻗطد ناﺟاز هر ادار م. ﺮﺑا یا لاﺟاز هداادﺧرار ا
ر تاﺠﻧ مداده ووﺿ حذاﺟاز هﺨﺑ صر اطﻨﮐ . د رﺿادﺧرا
رااده و وﺣ ﺎرأآدرسذﺤﺗھد:
CalOptima
Customer Service Department
505 City Parkway West
Orange, CA 92868
Fax: 1-714-338-3104
داا لاﺟاز هد راز ند راد ها راط تا ه
CalOptima ﯾوﯾدا نﯿﺛﺎ یاھدا.
ﺪﺤﻣدوھ
زا یﺮﮕﯾد ﮫﻣﺎﻧ هزﺎﺟا ﮫﮐ ﻧﺎﻣز ﺎﺗ ﻧا هﺪﺷ ﺮﺸﺘﻨﻣ ﺎﯾ هدﺎﻔﺘﺳا ﮫﻣﺎﻧ هزﺎﺟا ﻦﯾا یﺎﻀﻣا ﻖﺒط ﮫﮐ ﯽﺘﻣﻼﺳ تﺎﻋﻼطا ﮫﮐ ﻢﻧاد ﯽﻣ ﻦ
.. ﻧاد ﯽﻣ یرﺎﺒﺟا ﺎﯾ زﺎﺠﻣ اﺮﻧآ ن ﻮﻧﺎﻗ ﮫﮑﻨﯾا ﺮﮕﻣ ﺪﻨﮐ اﺪﯿﭘ ﮫﻣادا ﯾﺎﺒﻧ ﺖﺳا هﺪﺸﻧ ﺖﻓﺎﯾرد
Rev. 04/2014
ﻄﻟ ﺎﻔ ﻦﯾامﺘﭘﻼﮐﻔﺑس ﺮﻓ ار ﺮﭘ ﯿﻨﮐو ﮫﺑ
A:
ﺎﻧ مﺎﺧدﻮ
اط تﺎ
: مﺎ:
CalOptima هر
ﯾر
:
ﻀﻋﯾﻮ
آد سر
:
:
ﮭﺷ: ﺘﺴ:
ﻦﻔل
ﺑزﻧﺎﯿﺟدﯿھ
: ﻠﺗﻠﺳﻻﻮر)ھها:(
:
ﻤﺴB: اﺎﺟ هزداد ن
د ر ﻊﺑﯿ ط دزد هCalOptima ﺟاز هھﺪﯿو ها هر ا
اﺘﺳد هﻨﮐﯾوﯾااطتراارﺋاﻨﮐ.CalOptima اااط تر ارارﺋاﻨﮐ:
ھو هﮑﺷﻣ ﯽا ه
ﺳاهداط ت
ﺎﯾارﺋاآنراﺤﻣدواردزﻣ ﺮ:
:C ا ﺎ ﯽﺻ ﯽﻣاﻮا ﺪطتذهدرB اردر
مار ااز هدارو ها هﮑﺷدر رواﺿﯿ . اا صﯾﺎ ی18
لﺷﺎ.
D: ا ﺪز هادد ن
ا یاﺘﺳد هدراﯿﺘ راﺘﺷ ،طدرا ،
یاا درﺨﺑصذﻞﯾ:
ﻤﺴE: را ﺦ ل
ااز ه أرا اﺮاھدﻮ ود رارﻤﺗ ماھ:
و لازرا ءھ مازودﺳا. ررﯾواد
F: ﻣا ء
اﻀﻣیﻀﻋﯾر: :
اﻀﻣیواﯾﺪﯿﻗﻧﺎﻧﻮ: ﯾر:
ﺳا ساﮑﻨوﯿا زط فااز هر ااﮐ ﺎ
ﮔا ﮏﯾﻨﯾ هﺼﺨا زا مر ااد ها ﺖﺳ ،روﺷﻮوﺷﺰ ،د رداد ه)ﻨﻧﺎظد نﯿ ،
ﺮﺑﺰﮔﺪﯾنوﯿﮐایاداهرا لاﺣﺮ م( ،ر کاﻣ ﺰا ی هاو ) ط نر هWelfare and 4655
( Institutions Code ارکدﮕﯾیﻧﺎﻨھ هﯾاوﯿﮐازﻧﺎﻀﻋﯾﺰههاﯾﺎﺿﯿﻤﯾامد.
مﺎهﺪﻧﺎﻧﻮ:_______________________________________________________________________________________
ﺒﺴﻧﺎﻧﻮﻀﻋ_____________________________________________________________________________________:
اﻀﻣ ءﺎهﺪﻧﺎﻧﻮ:_____________________________________________________________________________________
ر:_______________________________________________________________________________________________
Rev. 04/2014