Sektionen för examen och tentamensservice, telefon: 031-786 1850, e-post: examen@gu.se
Skicka din ansökan till: Göteborgs universitet, Utbildningsenheten, Examen, Box 100, 405 30 Göteborg
Ansökan om tillgodoräknande av akademiska studier utomlands
Personuppgifter
Var noggrann när du fyller i adress- och kontaktuppgifter. Undvik förkortningar. Otydliga eller utelämnade
uppgifter kan i värsta fall leda till att beslutet skickas fel eller att vi inte kan kontakta dig om något i ansökan
är oklart.
Personnummer
För- och efternamn
c/o
Adress
Postnummer
Ort
Telefonnummer
E-post
Handlingar som ska bifogas ansökan
Handlingarna som lämnas in ska vara originaldokument och bör skickas med rekommenderad post eller
lämnas in under besökstid. I de fall det behövs ska en officiell översättning bifogas. Om bedömning önskas
av huvudområde eller studienivå ska intyg från din institution bifogas.
Utbildningsbevis
Officiell översättning
Intyg från institution vid Göteborgs universitet
Om du enbart fått ditt transcript digitalt
Om du enbart fått ditt transcript digitalt, vidarebefordra då e-post från lärosäte med bifogat transcript till
examen@gu.se
OBS! Ansökningsblankett kan lämnas in under besökstid eller skickas via post (ej e-post) till följande adress:
Göteborgs universitet, Sektionen för examen, Box 100, 405 30 Göteborg
Universitet 1
Universitet
Ort
Land
Studierna påbörjades (månad/år)
Studierna avslutades (månad/år)
Ungefärligt antal högskolepoäng
Sektionen för examen och tentamensservice, telefon: 031-786 1850, e-post: examen@gu.se
Skicka din ansökan till: Göteborgs universitet, Utbildningsenheten, Examen, Box 100, 405 30 Göteborg
Universitet 2
Universitet
Land
Studierna påbörjades (månad/år)
Studierna avslutades (månad/år)
Ungefärligt antal högskolepoäng
Övriga upplysningar
Om det är något du vill lägga till eller förtydliga, kan du göra det här.
Underskrift
Jag intygar härmed att de uppgifter jag lämnat ovan är fullständiga och riktiga.
Datum
Underskrift