**Η συμπλήρωση των πεδίων με * και η επισύναψη των δικαιολογητικών με * είναι υποχρεωτική για να ληφθεί
υπόψη η αίτηση εγγραφής
Η υποβολή της αίτησης γίνεται αυτοπροσώπως στο πρωτόκολλο του ΤΕΕ ή ταχυδρομικά (Νίκης 4, 10563 Αθήνα - 2ος όροφος), μέσω
e-mail (tee@central.tee.gr) ή μέσω fax (210 3221772).
ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ
Με την υπογραφή της παρούσας αίτησης, δηλώνω ότι με πλήρη επίγνωση, βασιζόμενος στην ελεύθερη και ανεμπόδιστη απόφαση μου, συμφωνώ,
συναινώ και παρέχω τη ρητή συγκατάθεσή μου για την συλλογή, επεξεργασία και φύλαξη όλων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτά
έχουν δηλωθεί στην αίτηση μου και στα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, από το ΤΕΕ για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση αυτή, σύμφωνα
με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 2016/679 και την εν ισχύ εθνική Νομοθεσία, όπως αυτά εκάστοτε τροποποιούνται.
Α Ι Τ ΗΣ Η Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ
Π Τ Υ Χ Ι Ο Υ Χ Ω Ν
ΕΠΩΝΥΜΟ*:
ΟΝΟΜΑ*:
ΟΝ. ΠΑΤΕΡΑ*:
ΟΝ. ΜΗΤΕΡΑΣ*:
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ*:
ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ*:
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ*:
Α.Δ.Τ.* :
Α.Φ.Μ.*:
Δ.Ο.Υ.*:
ΑΜΚΑ*:
E MAIL*:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
Οδός*:
Αριθ.*:
Τ.Κ.*:
Πόλη*:
Νομός*:
ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛ.:
ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛ*.:
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
Π ρ ο ς
Tο Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς
Σας ενημερώνω ότι είμαι κάτοχος πτυχίου
και παρακαλώ να με εγγράψετε στο Μητρώο
Πτυχιούχων Μηχανικών του ΤΕΕ, σύμφωνα με
τις Α128/Σ17/2017 και Α134/Σ39/2018
αποφάσεις της Δ.Ε. ΤΕΕ.
Δεν είμαι εγγεγραμμένος στο Βιβλίο
Τεχνικών Επωνυμιών του ΤΕΕ
Είμαι ήδη εγγεγραμμένος στο Βιβλίο
Τεχνικών Επωνυμιών του ΤΕΕ με Α/Α :
Συνημμένα υποβάλω:
ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου
σπουδών* (δεν απαιτείται για όσους είναι
ήδη εγγεγραμμένοι στο Βιβλίο Τεχνικών
Επωνυμιών του ΤΕΕ)
(για τους πτυχιούχους εξωτερικού):
βεβαίωση Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. με αριθ. Πράξης:
*(δεν απαιτείται για όσους είναι ήδη
εγγεγραμμένοι στο Βιβλίο Τεχνικών
Επωνυμιών του ΤΕΕ)
Αίτηση - Δήλωση Διάθεσης - Δημοσιοποίησης
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα*
Αίτηση Εγγραφής στις δωρεάν ηλεκτρονικές
υπηρεσίες του ΤΕΕ*
Ο Αιτών
click to sign
signature
click to edit
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΙΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΕ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ EMAIL
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΕΕ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ
ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ e-mail (myname@teemail.gr) από 3 έως 15 λατινικοί
χαρακτήρες και αριθμοί
To ΤΕΕ θα επικοινωνεί για θέματα σχετικά με τις παρεχόμενες
υπηρεσίες στο e-mail αυτό.
Παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά το email για νέα σχετικά με τις
παρεχόμενες υπηρεσίες.
Περισσότερες πληροφορίες για τον λογαριασμό email στην διεύθυνση
www.teemail.gr
ΠΟΛΗ / Τ.Κ.
Α.Φ.Μ.
Δ.Ο.Υ.
Α.Δ.Τ.
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΝΑΙ
Με την ιδιότητά μου ως Δημόσιος Υπάλληλος (μόνιμος ή αορίστου χρόνου)
καταθέτω συνημμένα είτε το Α, είτε το Β
Α Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν ασκώ Ιδιωτικό Έργο
Β Την Άδεια Άσκησης Ιδιωτικού Έργου
ΟΧΙ
Καταθέτω συνημμένα Υπεύθυνη Δήλωση ότι
δεν είμαι Δημόσιος Υπάλληλος (μόνιμος ή αορίστου χρόνου)
Πληροφορίες για την πρόσβαση στις δωρεάν ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΤΕΕ:
e-mail: accounting@tee.gr, τηλ.: 210 3291230
ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ
Με την υπογραφή της παρούσας αίτησης, δηλώνω ότι με πλήρη επίγνωση, βασιζόμενος στην ελεύθερη και ανεμπόδιστη απόφαση
μου, συμφωνώ, συναινώ και παρέχω τη ρητή συγκατάθεσή μου για την συλλογή, επεξεργασία και φύλαξη όλων των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτά έχουν δηλωθεί στην αίτηση μου και στα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, από το ΤΕΕ για τους
λόγους που αναφέρονται στην αίτηση αυτή, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 2016/679 και την εν ισχύ
εθνική Νομοθεσία, όπως αυτά εκάστοτε τροποποιούνται.
Ημερομηνία:
E-mail
Ο Αιτών
click to sign
signature
click to edit
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
ΠΡΟΣ
(1)
:
Ο Η Όνομα:
Επώνυμο:
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης
(2)
:
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τηλ:
Τόπος Κατοικίας:
Οδός:
Αριθ:
ΤΚ:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):
Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
mail):
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
(3)
, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22
του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
(4)
Ημερομηνία:
(Υπογραφή)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση
του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να
προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται
με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή
την δηλούσα
δεν είμαι Δημόσιος Υπάλληλος (μόνιμος ή αορίστου χρόνου).
Ο Αιτών
click to sign
signature
click to edit
ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ
Με την υπογραφή της παρούσας αίτησης, δηλώνω ότι με πλήρη επίγνωση, βασιζόμενος στην ελεύθερη και ανεμπόδιστη απόφαση μου,
συμφωνώ, συναινώ και παρέχω τη ρητή συγκατάθεσή μου για την συλλογή, επεξεργασία και φύλαξη όλων των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα, όπως αυτά έχουν δηλωθεί στην αίτηση μου και στα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, από το ΤΕΕ για τους λόγους που
αναφέρονται στην αίτηση αυτή, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 2016/679 και την εν ισχύ εθνική Νομοθεσία,
όπως αυτά εκάστοτε τροποποιούνται.
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΩΝ-
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ/ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε
Στο πλαίσιο των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβούλιου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της
οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΤΕΕ
(Τακτικά και Ομότιμα), να συμπληρώσουν την παρακάτω ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ -
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ.
Το έντυπο αυτό θα αποσταλεί υπογεγραμμένο από τον ενδιαφερόμενο στο Τμήμα Μητρώων του ΤΕΕ,
Νίκης 4, Τ.Κ. 105 63, ΑΘΗΝΑ ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail): tee@central.tee.gr
ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ-ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (*)
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ
(*)
Επώνυμο:
Όνομα:
Πατρώνυμο:
Τηλ:
Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Ειδικότητα:
Δηλώνω ότι επιθυμώ τη διάθεση δημοσιοποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους,
εκτός του ΤΕΕ:
Περιγραφή (Σημειώστε με Χ στο αντίστοιχο τετράγωνο)
Δημοσίευση στο διαδίκτυο
Διάθεση σε ιδιώτες
Διάθεση σε Δημόσιους φορείς
Διάθεση σε Επαγγελματικούς Συλλόγους
Διάθεση στοιχείων σε Τρίτους
ΣΗΜΕΙΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ:
Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θεωρούνται η ταχυδρομική και η ηλεκτρονική διεύθυνση, τα
τηλέφωνα επικοινωνίας, η ηλικία, η ημερομηνία πτυχίου, η ημερομηνία άδειας άσκησης
επαγγέλματος, η γνώση ξένης γλώσσας και το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα αποφοίτησης.
Δεν θεωρούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ο Αριθμός Μητρώου, το ονοματεπώνυμο και
η ειδικότητα.
(*) Σε περίπτωση που ο Αρ. Μητρώου ΤΕΕ δηλωθεί λανθασμένα και συγχρόνως υπάρχει συνωνυμία, η
αντίστοιχη αίτηση δήλωση δεν θα ληφθεί υπόψη.
Ο Δηλών/ούσα
/
click to sign
signature
click to edit