* Adeverința se va completa și certifica de către angajator sau alt reprezentant legal al acestuia
Adeverință angajator
Subsemnatul (nume, prenume),..............................................................................., în calitate de
(funcția)................................................................. în cadrul (organizația) ......................................
...................................................................................confirm faptul că deplasarea persoanei menționată
mai jos, între domiciliu și locul său de muncă, este esențială pentru activitatea organizației și nu poate
fi organizată sub formă de telemuncă.
Datele persoanei care se deplasează:
Subsemnatul cunosc prevederile art. 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații și art. 352 din
Codul Penal cu privire la zădărnicirea combaterii bolilor.
Perioada SEMNĂTURA
2020 pana la
2020
Se va menționa de către angajator numai perioada/intervalul de timp necesar desfășurării activității de
către angajat, pentru care este justificată deplasarea (ex: perioada decretată pentru starea de urgență sau
mai scurtă), aceasta fiind perioada pentru care este valabilă adeverința.
Nume :
Prenume
:
Data nașterii
:
Adresa
:
Domeniul activității profesionale:
:
:
Traseul deplasării
:
Mijlocul de deplasare
: