*Adeverința de la angajator poate fi stocată și prezentată pentru control pe dispozitive electronice mobile, cu condiția ca pe
documentul prezentat să existe semnătura olografă a reprezentantului legal al angajatorului și data la care a fost redactată
adeverința.
Adeverință angajator
Se adeverește prin prezenta că domnul/doamna
născut/ă în data , în localitatea
este angajat/ă al
cu sediul în
Data
De asemenea, se adeverește că persoana sus-numită desfășoară activitatea în cadrul organizației
noastre, într-un interval care se suprapune cu cel cuprins între orele 20.00-05.00, la urmatoarea/
urmatoarele adresă/adrese
Prezenta adeverință este valabilă pentru o perioadă de zile începând cu data de
și a fost emisă pentru justificarea deplasării în intervalul orar 20.00 – 05.00.
Cunoscând prevederile articolului 326 din Codul Penal privind falsul în declarații, certific, în calitate
de reprezentant legal al
:
faptul că informațiile prezentate mai sus nu sunt false.
Reprezentant legal
Nume
Prenume
Funcție
Semnătură