*Adeverința de la angajator poate fi stocată și prezentată pentru control pe dispozitive electronice mobile, cu condiția ca pe
documentul prezentat să existe semnătura olografă a reprezentantului legal al angajatorului și data la care a fost redactată
adeverința.
Adeverință angajator
Se adeverește prin prezenta că domnul/doamna
născut/ă în data , în localitatea
este angajat/ă al
cu sediul în
Data
De asemenea, se adeverește că persoana sus-numită desfășoară activitatea în cadrul organizației
noastre, într-un interval care se suprapune cu cel cuprins între orele 23.00-05.00, la urmatoarea/
urmatoarele adresă/adrese
Prezenta adeverință este valabilă pentru o perioadă de zile începând cu data de
și a fost emisă pentru justificarea deplasării în intervalul orar 23.00 – 05.00.
Cunoscând prevederile articolului 326 din Codul Penal privind falsul în declarații, certific, în calitate
de reprezentant legal al
:
faptul că informațiile prezentate mai sus nu sunt false.
Reprezentant legal
Nume
Prenume
Funcție
Semnătură
Chrome Web Store
It looks like you haven't installed the Fill Chrome Extension Add to Chrome