Name:
Concept:
Chronicle:
Ambition:
Desire:
Predator:
Clan:
Generation:
Sire:
SKILLS
ATTRIBUTES
Physical Social Mental
Strength
Dexterity
Stamina
OOOOO
OOOOO
OOOOO
Charisma
Manipulation
Composure
OOOOO
OOOOO
OOOOO
Intelligence
Wits
Resolve
OOOOO
OOOOO
OOOOO
Athletics______________
Brawl______________
Craft_______________
OOOOO
OOOOO
OOOOO
Animal Ken______________
Etiquette____________
Insight_____________
OOOOO
OOOOO
OOOOO
Academics____________
Awareness____________
Finance_____________
OOOOO
OOOOO
OOOOO
Drive______________
Firearms____________
Larceny_____________
OOOOO
OOOOO
OOOOO
Intimidation__________
Leadership____________
Performance__________
OOOOO
OOOOO
OOOOO
Investigation__________
Medicine____________
Occult______________
OOOOO
OOOOO
OOOOO
Melee______________
Stealth______________
Survival_____________
OOOOO
OOOOO
OOOOO
Persuasion______________
Streetwise____________
Subterfuge_____________
OOOOO
OOOOO
OOOOO
Politics______________
Science______________
Technology___________
OOOOO
OOOOO
OOOOO
___________________
OOOOO
___________________
OOOOO
1________________________
2________________________
3________________________
4________________________
5________________________
1________________________
2________________________
3________________________
4________________________
5________________________
___________________
OOOOO
___________________
OOOOO
1________________________
2________________________
3________________________
4________________________
5________________________
1________________________
2________________________
3________________________
4________________________
5________________________
___________________
OOOOO
___________________
OOOOO
1________________________
2________________________
3________________________
4________________________
5________________________
1________________________
2________________________
3________________________
4________________________
5________________________
Health
Willpower
Humanity
Hunger
Blood Potency
OOOOO OOOOO
Blood Surge: Mend Amount:
____________ ____________
Power Bonus: Rouse Re-Roll:
____________ ____________
Feeding Penalty: Bane Severity:
____________ ____________
____________ ____________
Resonance Hunting
_________________________
_________________________
_________________________
Chronicle Tenets
_________________________
_________________________
_________________________
Touchstones & Convictions
_________________________
_________________________
_________________________
Clan Bane
_________________________ _________________________ _________________________
_________________________ _________________________ _________________________
DISCIPLINES
_________________________ _________________________ _________________________
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
¨¨¨¨¨
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
ADVANTAGES
___________________
___________________
___________________
Backgrounds
OOOOO
OOOOO
OOOOO
___________________
___________________
___________________
OOOOO
OOOOO
OOOOO
___________________
___________________
___________________
OOOOO
OOOOO
OOOOO
___________________
___________________
___________________
Merits
OOOOO
OOOOO
OOOOO
___________________
___________________
___________________
OOOOO
OOOOO
OOOOO
___________________
OOOOO
___________________
___________________
___________________
Flaws
OOOOO
OOOOO
OOOOO
___________________
___________________
___________________
OOOOO
OOOOO
OOOOO
___________________
OOOOO
BIOGRAPHY
True Age:___ Apparent Age:___ Date of Birth:______ Date of Death:______
Appearance:_____________________________________________
____________
________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Distinguishing Features:______________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
________
____________________________________________
History:________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
POSSESSIONS
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
NOTES
WEAPONS
Weapon Damage
__________________ ______
__________________ ______
__________________ ______
__________________ ______
__________________ ______
__________________ ______
Total:_____________________
Spent:____________________
EXPERIENCE
No Haven?
Haven Rating:
¨
___________________
OOOOO
HAVEN
_________________________
OOOOO
___________________
___________________
___________________
OOOOO
OOOOO
OOOOO
____________________________________________________
____________________________________________________