Αίτηση -Δήλωση για χ
ορήγηση μοναδικού αριθμού αναγνώρισης (ΕΟRI)
ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ/ APPLICATION-DECLARATION
1. Επωνυμία εταιρίας/ Ονοματεπώνυμο Προσώπου/Full Name of the person
2. Διεύθυνση Έδρας/ Διεύθυνση Κατοικίας/
Address of Establishment/Address of residence
3. Ημερομηνία Σύστασης /Ημερομηνία
Γέννησης/Date of Establishment/Date of birth
4. Νομικός χαρακτήρας /Legal status 5. Είδος προσώπου (Νομικό, Φυσικό, Ένωση Προσώπων) / Type of person
(Legal, Natural, Association of persons)
6. Τόπος άσκησης κύριων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων/Location of main place of business
7. Υπεύθυνος επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλ., φαξ, e-mail)/Contact person (name, address, phone, fax, e-mail)
8. Αριθμός ΑΦΜ/VAT number
9. Κωδικός κύριας οικονομικής δραστηριότητας
/Principal economic activity code
10. Συγκατάθεση για την ανακοίνωση:
α) του αριθμού EORI,
β) της Επωνυμίας της Εταιρί
ας/ του Ονοματεπώνυμου του Φυσικού
Προσώπου και
γ) της Διεύθυν
σης Έδρας της Εταιρίας/Διεύθυνση της Κατοικίας του
Φυσικού Προσώπου
ΝΑΙ ΟΧΙ
Consent to disclosure of the following data:
a) EORI number
b) Full Name of the person
c) Address of Establishment/Address of residence
YES NΟ
11.
Υπογραφή/ Sign
ature : …………………………….………………….. Ημερομηνία/Date: …………………………….
Επωνυμία/Name: …………
……………………………………………………………………………………………………………...
click to sign
signature
click to edit