ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV EXTERNT FINANSIERAT DOKTORANDPROJEKT
ANNAN ARBETSGIVARE ÄN TEBORGS UNIVERSITET
APPLICATION FOR STARTING AN EXTERNALLY FINANCED DOCTORAL PROJECT
EXTERNAL EMPLOYER
Titel
doktorandprojektet
| PhD project title
Huvudhandledare
| Principal supervisor
Namn, akademisk titel | Name, academic title
Personnummer | Personal identity number
Institution och avdelning | Institute and department
Doktorsexamen,
år | Doctoral degree, year
E-post | E-mail address
Nuvarande arbetsgivare | Present employer
Utbildning i
doktorandhandledning
genomförd | Completed training in supervision of third-cycle students
Ja, intyg ska bifogas | Yes, attach course certificate
Nej | No
Huvudhandledare
anställd inom
VG-regionen
ska även fylla i
nedanstående
(info om handledarkrav)
To be filled in by the principal supervisor if employed within the VG-region (info on supervisors)
Jag har anslag förvaltade av Sahlgrenska akademin | I have research grant(s) administered by Sah
lgrenska Academy
Jag har publikationer utgående från Sahlgrenska akademin | I have publications originating from Sahlgrenska Academy
Biträdande handledare 1 | Assistant supervisor 1
Namn, akademisk titel | Name, academic title
Personnummer | Personal identity number
Institution och avdelning | Institute and department
Doktorsexamen,
år | Doctoral degree, year
E-postadress | E-mail address
Nuvarande arbetsgivare | Present employer
Utbildning i
doktorandhandledning
genomförd | Completed training in supervision of third-cycle students
Ja, intyg ska bifogas | Yes, attach course certificate
Nej | No
1 (4)
SAHLGRENSKA AKADEMIN
Sahlgrenska akademins kansli, 2016-04-11
2 (4)
Sahlgrenska akademins kansli, 2016-04-11
Biträdande handledare 2 | Assistant supervisor 2
Namn, akademisk titel | Name, academic title
Personnummer | Personal identity number
Institution och avdelning | Institute and department
Doktorsexamen,
år | Doctoral degree, year
E-postadress | E-mail address
Nuvarande arbetsgivare | Present employer
Utbildning i
doktorandhandledning
genomförd | Completed training in supervision of third-cycle students
Ja, intyg ska bifogas | Yes, attach course certificate
Nej | No
Biträdande handledare 3 | Assistant supervisor 3
Namn, akademisk titel | Name, academic title
Personnummer | Personal identity number
Institution och avdelning | Institute and department
Doktorsexamen,
år | Doctoral degree, year
E-postadress | E-mail address
Nuvarande arbetsgivare | Present employer
Utbildning i
doktorandhandledning
genomförd | Completed training in supervision of third-cycle students
Ja, intyg ska bifogas | Yes, attach course certificate
Nej | No
Obligatoriska bilagor | Required attachments
Beskrivning av
doktorandprojektet
bifogas, max fem A4-sidor inklusive text och figurer men exklusive referenser. |
Attach a brief description of the doctoral project,
no more than five A4 pages including text and graphics but
excluding references.
CV för
huvudhandledare
på max två A4-sidor, inklusive
forskningsanslag.
| Attach the principal supervisor’s CV, no
more than two A4 pages including research grants.
Intyg på genomförd utbildning för
doktorandhandledning
eller
en
tydlig lista över disputerade doktorander (namn, år
för disp, huvudhandledning/biträdande handledning), bifogas för både huvudhandledare och biträdande handledare. |
Attach documents showing supervisor’s training or a detailed list of graduated doctors (name, year of graduation,
head/assistant supervision) for all supervisors included in the project.
Handledaravtal skall bifogas alla handledare| Supervisor agreement shall be attached for all supervisors
Underskrifter
samt datum | Signatures including date
Huvudhandledare
| Principal supervisor
Namnförtydligande
| Clarification
Biträdande handledare 1 | Assistant supervisor 1
Namnförtydligande
| Clarification
Biträdande handledare 2 | Assistant supervisor 2
Namnförtydligande
| Clarification
Biträdande handledare 3 | Assistant supervisor 3
Namnförtydligande
| Clarification
Avd-/sektionschef
1
| Section manager
1
Namnförtydligande
| Clarification
1
Tillstyrkan av avdelningschef/sektionschef är obligatoriskt vid institutionen r kliniska vetenskaper, institutionen r medicin och institutionen för
neurovetenskap och fysiologi | Approval from section manager is required at the Institute of Clinical Sciences, the Institute of Medicine and the
Institute for Neuroscience and Physiology
3 (4)
Beslut om inrättande av
doktorandprojekt
| Decision on starting the PhD project
Doktorandprojektet
är
kvalitetsgranskat
i enlighet med Sahlgrenska akademins fastställda kriterier och inrättas enligt
sökandes förslag. Institutionen godkänner tid- och
finansieringsplanen
och garanterar
handledarresurser
under
studietiden för doktorand | The PhD project meets the quality criteria set by the Sahlgrenska Academy and is established
according to the
application.
The institute approves the time- and funding plan and guarantees the supervision of the
PhD student
anställd av stra
talandsregionen
| employed within the VG-region
anställd inom annat landsting än Västra Götalandsregionen
| employed at a county other than the VG-region
med annan arbetsgivare | other employer
Projektet avser dubbel examen, underlag bifogas | double degree project, documentation is attached
Datum och underskrift av prefekt | Date and
signature by head of the institute
Namnförtydligande
| Clarification
Beslut om
inrättande av
externfinansierad doktorandplats
med annan arbetsgivare än Göteborgs
universitet
2
Decision on
establishment
of an externally financed doctoral
studentship
with an external
employer
Projektet avser dubbel examen, underlag bifogas | double degree project, documentation is attached
signature by the assistant dean
2
Namnförtydligande
| Clarification
2 Fylls i på Sahlgrenska akademins kansli | To be filled in at the Sahlgrenska Academy Office
Sahlgrenska akademins kansli, 2016-04-11
kande till utbildning forskarni| Applicant for PhD studies
För- och efternamn | First name and family name
Personnummer | Personal identity number
Behörighetsgivande utbildning,
bifoga intyg
| General entry
requirements fulfilled,
enclose certificates
Universitet/högskola
|
University/University
College
Land | Country
Utbildningen
avslutades (datum) | Education completed (date)
E-postadress | E-mail address
Uppfyller
särskild
behörighet
(Engelska
B/Engelska
6), bifoga intyg | Specific entry
requirements
(English B/English
6) fulfilled, enclose certificate
Planerad finansiering
| Funding plan
Heltidsstudier | Full time studies
Deltidsstudier (ej lägre än 50%) | Part time studies (no less
than 50%)
3
År | Year
Studietakt (%)
Finansieringskälla och antal månader | Source of financeing and number of months
År 1| Year 1
År 2 | Year 2
År 3| Year 3
År 4 | Year 4
År 5 | Year 5
År 6 | Year 6
År 7 | Year 7
År 8| Year 8
3 Deltidsstudier under 50% accepteras ej / Part time studies below 50% are not accepted
Arbetsgivare
(organisation/motsvarande)
| Employer (organization/equivalent)
Arbetsgivarens underskrift
|
Employer’s
signature
Verksamhetschef/motsvarande, datum
och underskrift
Date and
signature
by the
operations
manager
Namnförtydligande
| Clarification
Extern arbetsgivare garanterar med sin underskrift att den kande friställs från tjänstgöring under den tid utbildning på
forskarnivå bedrivs i enlighet med
finansieringsplanen
| The external employer agrees to set aside time for third-cycle
studies according to the funding plan
__________________
__________
_________________________________________________________________________
Ansökan skickas efter underskrifter till:
Sahlgrenska akademins kansli
Utbildning forskarnivå
Box 400
405 30 Göteborg
Send the completed form with signatures to:
Sahlgrenska Academy/Faculty Office
Department of Education
P.O. Box 400
405 30 Göteborg
4 (4)
Sahlgrenska akademins kansli, 2016-04-11