531032.pdf (3/14)
1 (2)
VIRKAVAPAUSHAKEMUS
POISSAOLOILMOITUS
PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA
Vuosiloma / säästövapaa
Lomarahavapaa
Sairausloma Sairausl. jatko
Työtapaturma
Tilap.hoitovapaa (lapsen sairast.)
Äitiysvapaa / vanhempain vapaa
Isyysvapaa
Hoitovapaa
Ammattitauti
Liikennevahinko
Pahoinpitely
Koulutus, ulkoinen
Koulutus, sisäinen
Ilmoitus sisäisestä koulutuksesta/
kehittämispäivästä
Erityisloma
Opinto- ja virkamatka
Yksityisloma
Toinen työnantaja
Muu virkavapaus
A
B
C
HAKIJA
Nimi Henkilötunnus
Koulu Virkanimike
Poissaoloaika
Koulutustunnit
Koulutustilaisuuden nimi / sairauden laatu
Sairauden laatu
-
liite mukana
toim. myöh.
Pitämättä jääneet luokkatunnit
Ala-aste Yläaste Lukio
Osallistumismaksu Majoitus Matkat
Sisältökoodi
Osapv
Lisätiedot (esim. erityisloman syy)
Koulutuksesta aiheutuvat kustannukset
TIEDOT LAPSESTA JA PUOLISOSTA (lapsen sairastuminen)
HAKIJAN ALLEKIRJOITUS JA SITOUMUS
TIEDOT OMAN KOULUN OPETTAJAN PITÄMISTÄ SIJAISTUNNEISTA
PALKKAEDUT, PUOLTO JA PÄÄTÖS
Sitoudun maksamaan takaisin sairausajan palkkaedut, mikäli olen oikeutettu saamaan eläkettä, tapaturma- tai muuta korvausta,
joka ei ole itseni kustantamaa.
Lapsen nimi
Puolison nimi Työnantajan nimi, osoite ja puhelin
Syntymäaika
Hakija on
Päiväys Allekirjoitus
1. Nimi 2. Nimi 3. Nimi
Henkilötunnus Henkilötunnus Henkilötunnus
Pvm Tunnit Aine Aste Otl
Oto
Pvm
Tunnit Aine Aste
Otl
Oto
Pvm Tunnit Aine Aste Otl
Oto
OVO-määräys: koskee rehtorin hallinnollisten tehtävien hoitajaa (3-5 työpäivää)
Nimi Henkilötunnus Aika
Palkallinen Palkaton Muu, mikä
Puolto
Puollan
En puolla
Päätöksentekijän nimi / allekirjoitus
Päiväys
Jakelu: Alkuperäinen henkilöstöpalvelut, kopio koulu
Esimies
Päätöksentekijä Päätöspykälä Päätöspäivämäärä
Koulutussuunnitelman mukainen
kyllä ei
Oikeutan Määrään
Hyväksyn En hyväksy
Palkkaedut
Vantaan kaupunki | Sivistystoimi
Päätöstiedot
Esimiehelle ilm. päivä
Lapsen sairastumispvä Esimieh. ilm. pvä
yksinhuoltaja
molemmat vanhemmat ovat ansiotyössä kodin ulkopuolella tai toisella vanhemmista
ei muutoin tosiasiallisen esteen vuoksi ole mahdollisuutta osallistua lapsen hoitoon
Lähetä
Tyhjennä lomake
531032.pdf (3/14)
2 (2)
VIRANHOITOMÄÄRÄYS
Vantaan kaupunki | Sivistystoimi
1
Työnantaja
Sukunimi
Vantaan kaupunki
2
Viranhaltija
Etunimet
Henkilötunnus
3
Virkatehtävä
Virkanimike
Tehtävistä on muutoin voimassa mitä laissa tai asetuksessa on säädetty taikka johtosäännössä tai muutoin määrätty.
4
Viranhoito-
paikka
Vantaan kaupungin toiminta-alue
Viranhoitopaikka virkasuhteen alkaessa
5
Virkasuhteen
kestoaika
Virkasuhde on voimassa määräajan
alkaen saakka.
Sijaisuus päättyy ko. päivänä tai aikaisemmin, kun vakinaisella viranhaltijalla on lakiin tai virkaehtosopimuksen
määräykseen perustuva ehdoton oikeus palata virantoimitukseen.
6
Määräaikaisuu-
den peruste
Määräaikaisuuden peruste on sijaisuus.
7
Sijaistettava
Sijaistettavan nimi
8
Koeaika
Virkasuhteessa noudatetaan koeaikaa, koeajan kesto
9
Sijaisuusajan
tunnit, ateriat,
lisätiedot
Pidettävät / pidetyt luokkatunnit Erityistehtävätunnit
Peruskoulu Lukio Peruskoulu Lukio
Tunnit Aine Aste Tunnit Aine Tunnit Tehtävä Tunnit Tehtävä
Lisätiedot
Ateria
luontoisetu
kpl
perittävä
kpl
10
Virka- ja
työehtosopimus
(virkasuhteen
alkaessa)
Viranhaltijaan sovellettava virka- ja työehtosopimus virkasuhteen alkaessa on kunnallinen opetushenkilöstön virka-
ja työehtosopimus.
Mm. viranhaltijan palkkaus, työaika ja irtisanomisaika määräytyvät viranhaltijaan sovellettavan kulloinkin voimassa
olevan virka- ja työehtosopimuksen mukaan.
11
Todistus
terveyden-
tilasta ja muut
selvitykset
12
Palkkalaskelma
Todistukset terveydentilasta virkasuhteen alkaessa
Hyväksyttävä todistus terveydentilasta on esitettävä
Hyväksyttävä todistus terveydentilasta on esitetty
Todistusta terveydentilasta ei vaadita
mennessä tai valintapäätös raukeaa
Rikosrekisteriote on esitetty Rikosrekisteriotetta ei vaadita
13
Tietojen
rekisteröinti
Tiedot rekisteröidään henkilöstöhallinnon tietojärjestelmään. Rekisteriseloste on nähtävissä intranetissä.
Palkkalaskelma toimitetaan sähköisesti verkkopankkiin.
14
Päiväys ja
päättävän
viranomaisen
allekirjoitus
Päätöksen päivämäärä ja pykälä
§
Työnantajan edustajan allekirjoitus ja nimenselvennys
Jakelu: Alkuperäinen henkilöstöpalvelut ja viranhaltija, kopio koulu
Lähetä