wis - clear
print
      blad 1 van 6Kamer van Koophandel
®
september 2020 Inschrijving UBO voor coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij of vereniging
Gegevens van de organisatie
Toelichting 1.1 en 1.2
KVK moet weten voor welke
organisatie de UBO (uit-
eindelijk belanghebbende)
wordt opgegeven.
De gegevens die KVK nodig
heeft, zijn: de naam, plaats
van vestiging en, als de orga-
nisatie al is ingeschreven,
het KVK-nummer bij KVK.
1.1
Voor welke organisatie wordt de UBO (of UBO's) opgegeven?
naam
plaats van vestiging
1.2 Is de organisatie al ingeschreven bij KVK?
nee
ja
het KVK-nummer is
Voeg dit formulier toe aan het inschrijfformulier waarmee de rechtspersoon of functionaris wordt ingeschreven.
Ga door naar vraag 2
Dit gedeelte wordt door KVK ingevuld.
Datum ontvangst
Datum inschrijving
KVK-nummer
wijzigen van de gegevens van een
UBO het formulier op KVK.nl/ubo
gebruiken.
Vragen?
Kijk op KVK.nl/ubo of bel KVK als
u nog vragen heeft. Bijvoorbeeld
over het invullen van dit formulier.
Als u een vergissing maakt bij
het invullen, dan kunt u het foute
antwoord doorhalen en het
goede antwoord er bijzetten.
Plaats hierbij wel uw handtekening.
Waarom het Handelsregister?
Het inschrijven van onder-
nemingen, rechtspersonen en
UBO's is verplicht op grond van
de Handelsregisterwet.
De gegevens die u op dit formulier
invult, worden opgenomen in het
Handelsregister.
Deze gegevens zijn gedeeltelijk
openbaar. Zo draagt het
Handelsregister bij aan zeker
zaken doen en het voorkomen
van het gebruik van het financiële
stelsel voor witwaspraktijken en
terrorismefinanciering.
Waarom dit formulier?
Met dit formulier kunt u één of
meerdere UBO's (uiteindelijk
belanghebbenden) van een
coöperatie, onderlinge waar-
borgmaatschappij of vereniging
inschrijven in het Handelsregister.
U kunt dit formulier alleen
gebruiken indien hiernaar ver-
wezen is door de Kamer van
Koophandel (KVK) (op één van
de formulieren voor inschrijving
van een organisatie of functio-
naris in het Handelsregister).
In alle andere gevallen kunt u voor
het inschrijven van een UBO of het
33 Inschrijving
UBO voor coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij of
vereniging
1
      blad 2 van 6Kamer van Koophandel
®
september 2020 Inschrijving UBO voor coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij of vereniging
Gegevens van de UBO
2.9 Wilt u nog een UBO inschrijven?
nee
ja
Ga naar vraag 3.
Ga naar vraag 6, Ondertekening.
Toelichting 2.3
Het TIN is een persoonsge-
bonden identificatienummer
voor de belastingadministra-
tie. Het TIN wordt uitgege-
ven door het land waar de
UBO belastingplichtig is.
2.1
Wat is de naam van de UBO?
achternaam
voornaam/voornamen (voluit)
Voeg een kopie van het legitimatiebewijs van de UBO toe.
2.2 Heeft de UBO een burgerservicenummer
nee
ja
namelijk
Ga naar vraag 2.4
geboortedatum
geboorteplaats
geboorteland
nationaliteit
2.3 Heeft de UBO een Tax Identification Number (TIN)
nee
ja
namelijk
land van uitgifte TIN
2.4 Woont de UBO in het buitenland
nee
ja
privéadres
2.5 Wil de UBO een verzoek doen voor het afschermen van persoonsgegevens?
nee
ja
namelijk om de volgende reden minderjarigheid
politiebescherming
ondercuratelestelling of bewindvoering
Lees de toelichting voor mee te zenden stukken.
2.6 Wat is het belang van de UBO in de organisatie gerechtigde tot het vermogen
stemgerechtigde
houder van feitelijke zeggenschap
hoger leidinggevende
Lees de toelichting voor mee te zenden stukken.
2.7 Wat is de omvang van het belang meer dan 25% en minder dan of gelijk aan 50%
meer dan 50% en minder dan of gelijk aan 75%
meer dan 75% en minder dan of gelijk aan 100%
niet van toepassing
2.8 Datum waarop de persoon UBO is geworden
Toelichting 2.2
U vindt het burgerservice-
nummer (BSN) onder andere
op uw Nederlandse pas-
poort of rijbewijs.
Het Handelsregister
is gekoppeld met de
Basisregistratie Personen
(BRP) van de gemeenten.
Als uw adres niet of onjuist
is geregistreerd in de BRP,
moet u dit eerst laten corri-
geren door uw gemeente.
Als u binnen Nederland
verhuist geeft u dat door
aan uw gemeente. Door de
koppeling van de bestanden
ontvangt KVK uw gewijzigde
adres.
Wanneer u in het buitenland
woont en beschikt over een
BSN, bent u ingeschreven in
de BRP met uw buitenlandse
woonadres. Geef ook in dat
geval uw BSN op.
Let op!
Verhuist u naar of in het
buitenland, dan dient u de
adreswijziging wel door te
geven aan KVK.
2
Toelichting 2.5
Afscherming van persoons-
gegevens kan alleen als de
UBO
minderjarig is,
politiebescherming geniet of
onder curatele of bewind
staat. In het laatste geval
moet u een uittreksel uit het
Curatele- en bewindregister
bijvoegen waaruit blijkt dat
de UBO onder curatele of
bewind staat.
Dit kunt u downloaden op
rechtspraak.nl.
Toelichting 2.6 en 2.7
De categorieën bij het belang van
de UBO in de organisatie zijn inge-
deeld op volgorde. Zijn er meerdere
antwoorden mogelijk? Kies dan
van bovenaf het eerste belang dat
van toepassing is. Als op basis van
de eerste drie categorieën geen
UBO kan worden aangewezen, is
de categorie ‘hoger leidinggeven-
de’ van toepassing. De statutair
bestuurders van de organisatie
dienen dan als UBO opgegeven te
worden. Dit dienen wel natuurlijke
personen te zijn. Lees er meer over
op KVK.nl.
Voeg een kopie van het docu-
ment toe waaruit het belang en
de bijbehorende omvang blijken.
Dit is niet nodig als de UBO:
hoger leidinggevende is.
Voorwaarde is dan wel dat de
UBO als functionaris in het
Handelsregister is ingeschreven.
      blad 3 van 6Kamer van Koophandel
®
september 2020 Inschrijving UBO voor coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij of vereniging
3.9 Wilt u nog een UBO inschrijven?
nee
ja
Ga naar vraag 4.
Ga naar vraag 6, Ondertekening.
Toelichting 3.3
Het TIN is een persoonsge-
bonden identificatienummer
voor de belastingadministra-
tie. Het TIN wordt uitgege-
ven door het land waar de
UBO belastingplichtig is.
3.1
Wat is de naam van de UBO?
achternaam
voornaam/voornamen (voluit)
Voeg een kopie van het legitimatiebewijs van de UBO toe.
3.2 Heeft de UBO een burgerservicenummer
nee
ja
namelijk
Ga naar vraag 3.4
geboortedatum
geboorteplaats
geboorteland
nationaliteit
3.3 Heeft de UBO een Tax Identification Number (TIN)
nee
ja
namelijk
land van uitgifte TIN
3.4 Woont de UBO in het buitenland
nee
ja
privéadres
3.5 Wil de UBO een verzoek doen voor het afschermen van persoonsgegevens?
nee
ja
namelijk om de volgende reden minderjarigheid
politiebescherming
ondercuratelestelling of bewindvoering
Lees de toelichting voor mee te zenden stukken.
3.6 Wat is het belang van de UBO in de organisatie gerechtigde tot het vermogen
stemgerechtigde
houder van feitelijke zeggenschap
hoger leidinggevende
Lees de toelichting voor mee te zenden stukken.
3.7 Wat is de omvang van het belang meer dan 25% en minder dan of gelijk aan 50%
meer dan 50% en minder dan of gelijk aan 75%
meer dan 75% en minder dan of gelijk aan 100%
niet van toepassing
3.8 Datum waarop de persoon UBO is geworden
Toelichting 3.2
U vindt het burgerservice-
nummer (BSN) onder andere
op uw Nederlandse pas-
poort of rijbewijs.
Het Handelsregister
is gekoppeld met de
Basisregistratie Personen
(BRP) van de gemeenten.
Als uw adres niet of onjuist
is geregistreerd in de BRP,
moet u dit eerst laten corri-
geren door uw gemeente.
Als u binnen Nederland
verhuist geeft u dat door
aan uw gemeente. Door de
koppeling van de bestanden
ontvangt KVK uw gewijzigde
adres.
Wanneer u in het buitenland
woont en beschikt over een
BSN, bent u ingeschreven in
de BRP met uw buitenlandse
woonadres. Geef ook in dat
geval uw BSN op.
Let op!
Verhuist u naar of in het
buitenland, dan dient u de
adreswijziging wel door te
geven aan KVK.
Toelichting 3.5
Afscherming van persoons-
gegevens kan alleen als de
UBO
minderjarig is,
politiebescherming geniet of
onder curatele of bewind
staat. In het laatste geval
moet u een uittreksel uit het
Curatele- en bewindregister
bijvoegen waaruit blijkt dat
de UBO onder curatele of
bewind staat.
Dit kunt u downloaden op
rechtspraak.nl.
Toelichting 3.6 en 3.7
De categorieën bij het belang van
de UBO in de organisatie zijn inge-
deeld op volgorde. Zijn er meerdere
antwoorden mogelijk? Kies dan
van bovenaf het eerste belang dat
van toepassing is. Als op basis van
de eerste drie categorieën geen
UBO kan worden aangewezen, is
de categorie ‘hoger leidinggeven-
de’ van toepassing. De statutair
bestuurders van de organisatie
dienen dan als UBO opgegeven te
worden. Dit dienen wel natuurlijke
personen te zijn. Lees er meer over
op KVK.nl.
Voeg een kopie van het docu-
ment toe waaruit het belang en
de bijbehorende omvang blijken.
Dit is niet nodig als de UBO:
hoger leidinggevende is.
Voorwaarde is dan wel dat de
UBO als functionaris in het
Handelsregister is ingeschreven.
Gegevens van de UBO3
      blad 4 van 6Kamer van Koophandel
®
september 2020 Inschrijving UBO voor coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij of vereniging
Gegevens van de UBO
4.9 Wilt u nog een UBO inschrijven?
nee
ja
Ga naar vraag 5.
Ga naar vraag 6, Ondertekening.
Toelichting 4.3
Het TIN is een persoonsge-
bonden identificatienummer
voor de belastingadministra-
tie. Het TIN wordt uitgege-
ven door het land waar de
UBO belastingplichtig is.
4.1
Wat is de naam van de UBO?
achternaam
voornaam/voornamen (voluit)
Voeg een kopie van het legitimatiebewijs van de UBO toe.
4.2 Heeft de UBO een burgerservicenummer
nee
ja
namelijk
Ga naar vraag 4.4
geboortedatum
geboorteplaats
geboorteland
nationaliteit
4.3 Heeft de UBO een Tax Identification Number (TIN)
nee
ja
namelijk
land van uitgifte TIN
4.4 Woont de UBO in het buitenland
nee
ja
privéadres
4.5 Wil de UBO een verzoek doen voor het afschermen van persoonsgegevens?
nee
ja
namelijk om de volgende reden minderjarigheid
politiebescherming
ondercuratelestelling of bewindvoering
Lees de toelichting voor mee te zenden stukken.
4.6 Wat is het belang van de UBO in de organisatie gerechtigde tot het vermogen
stemgerechtigde
houder van feitelijke zeggenschap
hoger leidinggevende
Lees de toelichting voor mee te zenden stukken.
4.7 Wat is de omvang van het belang meer dan 25% en minder dan of gelijk aan 50%
meer dan 50% en minder dan of gelijk aan 75%
meer dan 75% en minder dan of gelijk aan 100%
niet van toepassing
4.8 Datum waarop de persoon UBO is geworden
Toelichting 4.2
U vindt het burgerservice-
nummer (BSN) onder andere
op uw Nederlandse pas-
poort of rijbewijs.
Het Handelsregister
is gekoppeld met de
Basisregistratie Personen
(BRP) van de gemeenten.
Als uw adres niet of onjuist
is geregistreerd in de BRP,
moet u dit eerst laten corri-
geren door uw gemeente.
Als u binnen Nederland
verhuist geeft u dat door
aan uw gemeente. Door de
koppeling van de bestanden
ontvangt KVK uw gewijzigde
adres.
Wanneer u in het buitenland
woont en beschikt over een
BSN, bent u ingeschreven in
de BRP met uw buitenlandse
woonadres. Geef ook in dat
geval uw BSN op.
Let op!
Verhuist u naar of in het
buitenland, dan dient u de
adreswijziging wel door te
geven aan KVK.
4
Toelichting 4.5
Afscherming van persoons-
gegevens kan alleen als de
UBO
minderjarig is,
politiebescherming geniet of
onder curatele of bewind
staat. In het laatste geval
moet u een uittreksel uit het
Curatele- en bewindregister
bijvoegen waaruit blijkt dat
de UBO onder curatele of
bewind staat.
Dit kunt u downloaden op
rechtspraak.nl.
Toelichting 4.6 en 4.7
De categorieën bij het belang van
de UBO in de organisatie zijn inge-
deeld op volgorde. Zijn er meerdere
antwoorden mogelijk? Kies dan
van bovenaf het eerste belang dat
van toepassing is. Als op basis van
de eerste drie categorieën geen
UBO kan worden aangewezen, is
de categorie ‘hoger leidinggeven-
de’ van toepassing. De statutair
bestuurders van de organisatie
dienen dan als UBO opgegeven te
worden. Dit dienen wel natuurlijke
personen te zijn. Lees er meer over
op KVK.nl.
Voeg een kopie van het docu-
ment toe waaruit het belang en
de bijbehorende omvang blijken.
Dit is niet nodig als de UBO:
hoger leidinggevende is.
Voorwaarde is dan wel dat de
UBO als functionaris in het
Handelsregister is ingeschreven.
      blad 5 van 6Kamer van Koophandel
®
september 2020 Inschrijving UBO voor coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij of vereniging
5.9 Wilt u nog een UBO inschrijven?
nee
ja
Ga eerst naar vraag 6, Ondertekening. De volgende UBO schrijft u
in op een nieuw formulier “Inschrijving UBO”.
Ga naar vraag 6, Ondertekening.
Toelichting 5.3
Het TIN is een persoonsge-
bonden identificatienummer
voor de belastingadministra-
tie. Het TIN wordt uitgege-
ven door het land waar de
UBO belastingplichtig is.
5.1
Wat is de naam van de UBO?
achternaam
voornaam/voornamen (voluit)
Voeg een kopie van het legitimatiebewijs van de UBO toe.
5.2 Heeft de UBO een burgerservicenummer
nee
ja
namelijk
Ga naar vraag 5.4
geboortedatum
geboorteplaats
geboorteland
nationaliteit
5.3 Heeft de UBO een Tax Identification Number (TIN)
nee
ja
namelijk
land van uitgifte TIN
5.4 Woont de UBO in het buitenland
nee
ja
privéadres
5.5 Wil de UBO een verzoek doen voor het afschermen van persoonsgegevens?
nee
ja
namelijk om de volgende reden minderjarigheid
politiebescherming
ondercuratelestelling of bewindvoering
Lees de toelichting voor mee te zenden stukken.
5.6 Wat is het belang van de UBO in de organisatie gerechtigde tot het vermogen
stemgerechtigde
houder van feitelijke zeggenschap
hoger leidinggevende
Lees de toelichting voor mee te zenden stukken.
5.7 Wat is de omvang van het belang meer dan 25% en minder dan of gelijk aan 50%
meer dan 50% en minder dan of gelijk aan 75%
meer dan 75% en minder dan of gelijk aan 100%
niet van toepassing
5.8 Datum waarop de persoon UBO is geworden
Toelichting 5.2
U vindt het burgerservice-
nummer (BSN) onder andere
op uw Nederlandse pas-
poort of rijbewijs.
Het Handelsregister
is gekoppeld met de
Basisregistratie Personen
(BRP) van de gemeenten.
Als uw adres niet of onjuist
is geregistreerd in de BRP,
moet u dit eerst laten corri-
geren door uw gemeente.
Als u binnen Nederland
verhuist geeft u dat door
aan uw gemeente. Door de
koppeling van de bestanden
ontvangt KVK uw gewijzigde
adres.
Wanneer u in het buitenland
woont en beschikt over een
BSN, bent u ingeschreven in
de BRP met uw buitenlandse
woonadres. Geef ook in dat
geval uw BSN op.
Let op!
Verhuist u naar of in het
buitenland, dan dient u de
adreswijziging wel door te
geven aan KVK.
Toelichting 5.5
Afscherming van persoons-
gegevens kan alleen als de
UBO
minderjarig is,
politiebescherming geniet of
onder curatele of bewind
staat. In het laatste geval
moet u een uittreksel uit het
Curatele- en bewindregister
bijvoegen waaruit blijkt dat
de UBO onder curatele of
bewind staat.
Dit kunt u downloaden op
rechtspraak.nl.
Toelichting 5.6 en 5.7
De categorieën bij het belang van
de UBO in de organisatie zijn inge-
deeld op volgorde. Zijn er meerdere
antwoorden mogelijk? Kies dan
van bovenaf het eerste belang dat
van toepassing is. Als op basis van
de eerste drie categorieën geen
UBO kan worden aangewezen, is
de categorie ‘hoger leidinggeven-
de’ van toepassing. De statutair
bestuurders van de organisatie
dienen dan als UBO opgegeven te
worden. Dit dienen wel natuurlijke
personen te zijn. Lees er meer over
op KVK.nl.
Voeg een kopie van het docu-
ment toe waaruit het belang en
de bijbehorende omvang blijken.
Dit is niet nodig als de UBO:
hoger leidinggevende is.
Voorwaarde is dan wel dat de
UBO als functionaris in het
Handelsregister is ingeschreven.
Gegevens van de UBO5
x
      blad 6 van 6Kamer van Koophandel
®
september 2020 Inschrijving UBO voor coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij of vereniging
Ondertekening van dit formulier
6.1 Ondergetekende verklaart dat dit formulier naar waarheid is ingevuld
achternaam en voorletter(s)
burgerservicenummer
e-mailadres
telefoonnummer
datum
handtekening
Toelichting 6.1
Dit formulier kan uitsluitend
ondertekend worden door:
een tekenbevoegde van de
organisatie, bij voorkeur
de persoon die ook het
inschrijvingsformulier,
waarop om de inschrijving
van de UBO's is gevraagd,
heeft getekend;
een notaris.
Legitimatie ondertekenaar
Degene die dit formulier
ondertekent moet een kopie
van een geldig legitimatie-
bewijs bijvoegen.
Als legitimatiebewijs geldt:
• paspoort;
Nederlands rijbewijs;
Europese identiteitskaart;
• vreemdelingendocument.
Ter controle
7.1 Nadat dit formulier is ingevuld en ondertekend voegt u het toe aan het inschrijvingsformulier waarop om de
inschrijving van de UBO of UBO's is gevraagd.
Altijd bijvoegen:
van elke UBO een kopie op A4 formaat van een geldig legitimatiebewijs (met onherkenbare foto).
voor elke UBO een kopie van het document dat het belang van de UBO weergeeft
(uitzonderingen zijn in dit formulier
aangegeven).
kopie op A4 formaat van een geldig legitimatiebewijs (met onherkenbare foto) van de persoon die het formulier
ondertekend heeft.
Bijvoegen wanneer van toepassing:
een uittreksel uit het Centrale curatele- en bewindregister indien om afscherming van persoonsgegevens van een
UBO is verzocht in verband met ondercuratelestelling of bewindvoering.
KVK kan in bepaalde gevallen om aanvullende documenten vragen. Wanneer dit formulier met de noodzakelijke bijlagen
door KVK is ontvangen en akkoord bevonden, wordt de UBO of worden de UBO's ingeschreven in het Handelsregister.
Wanneer één of meer van bovenstaande gegevens veranderen, bent u wettelijk verplicht deze binnen één week door te
geven aan KVK.
Toelichting 7.1
Hiernaast kunt u controleren
welke formulieren en bij-
lagen u toe moet voegen.
6
7
Lees de toelichting