ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙ Ο
ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΟΥ 2308/1995 (Δ.2)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
: ..............................................................................................................
ΔΗΜΟΣ
: ..............................................................................................................
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
:
..............................................................................................................
ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
: ..............................................................................................................
ΣΤΟ ΙΧΕ Ι Α ΔΙΚΑΙ Ο ΥΧΟ Υ
Κάτοικος εσωτερικού Κάτοικος εξωτερικού
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Επώνυμο
Όνομα ΑΦΜ
Tόπος Γέννησης
|
Ημερομηνία γέννησης
|
Aνήλικος δικαιούχος
.χ. 11/08/70)
Αριθμός ταυτότητας / διαβατηρίου
|
Εκδούσα Αρχή
|
Ημερομηνία έκδοσης
.χ. 23/12/94)
Επώνυμο πατρός
|
Όνομα πατρός
Επώνυμο μητρός
|
Όνομα μητρός
Επώνυμο συζύγου
|
Όνομα συζύγου
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Επωνυμία
|
Διακριτικός τίτλος
|
Είδος νομικού προσώπου
Ημερομηνία σύστασης
|
Έδρα ΑΦΜ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ / ΕΔΡΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Οδός
|
Αριθμός
|
Κοινότητα (χωριό)
|
Δήμος
|
Τ.
|
Τ.Θ.
Περιφερειακή Ενότητα
|
Χώρα
|
Τηλέφωνο σταθερό
|
Τηλέφωνο κινητό
|
E-mail
|
Fax
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ / ΝΟΜΙΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
1.
Επώνυμο Όνομα Επώνυμο πατρός Όνομα πατρός
2.
Επώνυμο Όνομα Επώνυμο πατρός Όνομα πατρός
Επιθυμώ το Γραφείο Κτηματογράφησης σε όλη τη διάρκεια της Κτηματογράφησης να επικοινωνεί για τα θέματα που με αφορούν:
α) στα στοιχεία που δηλώθηκαν παραπάνω (ενότητα Α3)
ή β) στα στοιχεία που δηλώνονται παρακάτω
Επιθυμώ η επικοινωνία με το Γραφείο Κτηματογράφησης να πραγματοποιείται αποκλειστικά στο e-mail
Επώνυμο
|
Όνομα
|
Όνομα πατρός
Οδός
|
Αριθμός
|
Κοινότητα (χωριό)
|
Δήμος
|
Τ.Κ.
|
Τ.Θ.
Περιφερειακή ενότητα
|
Χώρα
|
Τηλέφωνο σταθερό
|
Τηλέφωνο κινητό
|
E-mail
|
Fax
ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων επικοινωνίας, είναι υποχρεωτική η ενημέρωση του Γραφείου Κτηματογράφησης
Αριθμός δηλούμενων δικαιωμάτων Αριθμός συνημμένων εγγράφων
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ ΔΗΛΩΣΗΣ * Ο ΔΗΛΩΝ / Η ΔΗΛΟΥΣΑ
Επώνυμο Όνομα Τόπος / Ημερομηνία
Ημερομηνία Υπογραφή Υπογραφή
* Συμπληρώνεται από τον φορέα
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ *
/ /
/ /
A
A-1
A-3
A-4
A-2
Δηλώνω υπεύθυνα και με γνώση των συνεπειών του Ν. 1599/86, όπως ισχύει, ότι τα περιεχόμενα στη δήλωσή μου στοιχεία είναι αληθή.
Δηλώνω ρητά ότι σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ)2016/679 και την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την Προστασία
των Προσωπικών Δεδομένων συγκατατίθεμαι για τη συλλογή, τήρηση και επεξεργασία από τον Φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ και τα βοηθητικά αυτού
πρόσωπα, των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που δηλώνω με την παρούσα δήλωση του Ν. 2308/95 για τη δημιουργία και λειτουργία του Εθνικού
Κτηματολογίου.
Είμαι ενήμερος ότι τα συλλεχθέντα στοιχεία μπορούν να τύχουν επεξεργασίας από άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου ή ΟΤΑ κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6
παρ. 1 περ. γ του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ)2016/679 και την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την Προστασία των
Προσωπικών Δεδομένων και για τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του Ν. 4164/2013 (Α’ 156).
Επίσης γνωρίζω ότι έχω το δικαίωμα πρόσβασης στα αρχεία του Φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για έλεγχο των στοιχείων που με αφορούν.
Γνωρίζω ότι εφόσον τα στοιχεία εντοπισμού που προσκόμισα κριθούν ανεπαρκή και εφόσον δεν προβώ στις υποδεικνυόμενες αρμοδίως ενέργειες, τα
στοιχεία που δηλώνονται δεν θα συμπεριληφθούν στα κτηματολογικά στοιχεία (προσωρινά και τελικά).
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
: ..............................................................................................................
ΔΗΜΟΣ
: ..............................................................................................................
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
: ..............................................................................................................
ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
: ..............................................................................................................
KAEK(Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου) *
ΣΤΟΙΧΕΙΑ AKINHTOY
ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟ
Οδός
|
Αριθμός
|
Τ.Κ.
|
Περιοχή / Τοπωνύμιο
Εμβαδόν σε τ.μ.
|
Χρήση**
Το ακίνητο βρίσκεται εντός σχεδίου ή εντός ορίου οικισμού; Ναι
Οχι
ΚΤΙΡΙΑ (για τα οποία δεν έχει συσταθεί οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία)
Αριθμός*
κτιρίου
Έτος
κατασκευής
Συνολικός αριθμός
ορόφων (πλην
υπογείων)
Συνολικό εμβαδόν
ορόφων σε τ.μ.
(πλην υπογείων)
Χρήση κτιρίου** Συνολικός αριθμός
υπογείων
Συνολικό εμβαδόν
υπογείων σε τ.μ.
Χρήση υπογείων**
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Αριθμός*
κτιρίου
Έτος
κατασκευής
Αριθμός κτιρίου
στον τίτλο
Αριθμός οριζόντιας
στον τίτλο
Όροφος
Εμβαδόν
σε τ.μ.
Ποσοστό συγκυριότητας
επί του γεωτεμαχίου
Χρήση**
ΑΠΛΗ ΚΑΘΕΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Αριθμός*
κτιρίου
Αρ. καθέτου
στον τίτλο
Εμβαδόν χώρου αποκλειστικής
χρήσης σε τ.μ.
Εμβαδόν καθέτου - κτιρίου στον τίτλο
σε τ.μ.
Ποσοστό συγκυριότητας επί του
γεωτεμαχίου
Έτος
κατασκευής
κτιρίου
Συνολικός αριθμός
ορόφων
(πλην υπογείων)
Συνολικό εμβαδόν
ορόφων σε τ.μ.
(πλην υπογείων)
Χρήση κτιρίου** Συνολικός αριθμός
υπογείων
Συνολικό εμβαδόν
υπογείων σε τ.μ.
Χρήση υπογείων**
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΕΠΙ ΚΑΘΕΤΟΥ (Σύνθετη κάθετη)
Αριθμός
* κτιρίου
Αριθμός καθέτου
στον τίτλο
Αρ. οριζόντιας
στον τίτλο
Όροφος
Εμβαδόν οριζόντιας ιδιοκτησίας
στον τίτλο σε τ.μ.
Ποσοστό συγκ/τας της οριζόντιας επί:
γεωτεμαχίου κάθετης ιδιοκτησίας
Ετος κατασκευής
|
Χρήση**
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΜΑΤΑ / ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΔΙΗΡΗΜΕΝΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ
Αριθμός
* κτιρίου
Όροφος
Αριθμός χώρου παρακο-
λουθήματος στον τίτλο
Εμβαδόν στον
τίτλο σε τ.μ.
Χρήση**
ΕΙΔΙΚΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
Είδος ΚΑΕΚ ή ΟΤΑ που εκτείνονται * Εμβαδόν τίτλου σε τ.μ.
Χρήση**
|
Έτος κατασκευής
|
Παρατηρήσεις
ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ
Εμβαδόν τίτλου σε τ.μ. Παρατηρήσεις
* Το πεδίο συμπληρώνεται από τον φορέα ** Σημειώστε την κύρια χρήση. Δείτε τον σχετικό πίνακα χρήσεων στις οδηγίες
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ *
ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Β
Β-1
Β-2
Β-3
Β-4
Β-5
Β-6
Β-7
Β-8
ΕΙΔΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ
Είδος
|
Ποσοστό ή κλάσμα
|
Παρατηρήσεις
ΔΟΥΛΕΙΕΣ
Προσωπικές (επικαρπία, οίκηση, κ.λπ.) Πραγματικές
Είδος δουλείας
Περιεχόμενο δουλείας
|
Διάρκεια
|
Ποσοστό ή κλάσμα
|
ΚΑΕΚ δεσπόζοντος ακινήτου *
ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ: ΥΠΟΘΗΚΕΣ, ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΘΗΚΩΝ
Είδος
|
Ποσό εγγραφής - Νόμισμα
|
Ασφαλιζόμενες απαιτήσεις (ποσό - νόμισμα)
|
Ημερομηνία λήξης απαίτησης
1. Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία οφειλέτη ΑΦΜ
2. Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία οφειλέτη ΑΦΜ
ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ
Είδος κατάσχεσης Ποσό - Νόμισμα
1. Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία καθ’ ου η κατάσχεση ΑΦΜ
2. Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία καθ’ ου η κατάσχεση ΑΦΜ
ΕΓΓΡΑΠΤΕΕΣ ΑΓΩΓΕΣ / ΑΝΑΚΟΠΕΣ
Είδος δικογράφου
|
Δικαστήριο
|
Αρ. κατάθεσης δικογράφου
|
Ημερομηνία κατάθεσης δικογράφου
ΕΓΓΡΑΠΤΕΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ (Μακροχρόνιες, χρονομεριστικές, χρηματοδοτικές)
Είδος
|
Ημερομηνία έναρξης
|
Ημερομηνία λήξης
1. Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία εκμισθωτή ΑΦΜ
2. Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία εκμισθωτή ΑΦΜ
Πρωτοδικείο (επί χρηματοδοτικής μίσθωσης)
|
Αριθμός
|
Ημερομηνία δημοσίευσης
ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΚΤΗΣΙΑ
Διάρκεια Ποσοστό ή κλάσμα
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΚΑΕΚ ωφελούμενου ακινήτου * ΚΑΕΚ βαρυνόμενου ακινήτου ή ΟΤΑ * Μεταφερόμενη επιφάνεια σε τ.μ.
ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΠΤΕΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ή ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Είδος
|
Ποσοστό ή κλάσμα
|
Ποσό - Νόμισμα
1. Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία κυρίου (βεβαρημένου) ακινήτου ΑΦΜ
2. Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία κυρίου (βεβαρημένου) ακινήτου ΑΦΜ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
Α/Α Είδος τίτλου Αριθμός τίτλου Ημερομηνία τίτλου Εκδούσα αρχή / στοιχεία συμβολαιογράφου Αρ. Τεύχους ΦΕΚ
1
2
3
4
Α/Α Υποθηκοφυλακείο Τόμος Αριθμός Φύλλο εγγραφής Ημερομηνία Αιτία κτήσης
Ποσοστό δικαιώματος
1
2
3
4
Εάν το δηλούμενο δικαίωμα αποκτήθηκε με ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ ή με ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ χωρίς πράξη αποδοχής ή άλλη ισοδύναμη πράξη , συμπληρώστε τα σχετικά έγγραφα
1
5
2
6
3
7
4
8
* Το πεδίο συμπληρώνεται από τον φορέα
Γ
Γ-2
Γ-1.1
Γ-1.2
Γ-1.3
Γ-1.4
Γ-1.5
Γ-1.6
Γ-1.7
Γ-1.8
Γ-1.9
ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Για τον εντοπισμό του ακινήτου μου προσκομίζω:
1) Το τοπογραφικό διάγραμμα που αναφέρεται / προσαρτάται στον προσκομιζόμενο τίτλο κτήσης
...............................................
Έτος σύνταξης Εμβαδόν γεωτεμαχίου
τ.μ.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Η υποβολή τοπογραφικών διαγραμμάτων που αναφέρονται ή προσαρτώνται στις πράξεις είναι υποχρεωτική
2) Άλλα στοιχεία εντοπισμού:
α) Τοπογραφικό διάγραμμα που δεν αναφέρεται / προσαρτάται στον προσκομιζόμενο τίτλο κτήσης
..............
Έτος σύνταξης Εμβαδόν γεωτεμαχίου
τ.μ.
β) Εκτύπωση μέσω της Υπηρεσίας Θέασης Ορθοφωτογραφιών της ΕΚΧΑ Α.Ε. (www.ktimatologio.gr)
........
γ) Προσεγγιστική θέση του ακινήτου με GPS χειρός ..................................................................................................................................................................
Α/Α Χ Ψ
1
2
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤEΣ / ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ / ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
* Το πεδίο συμπληρώνεται από τον φορέα
Δ-1
Δ
Δ-2.1
Δ-2.2
ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Δ-2