Wersja z dnia 20180528
Wersja z dnia 20180528
Prosimy wypełnić DRUKOWANYMI literami
1. Dane Klienta
imię i nazwisko / nazwa rmy oraz imiona i nazwiska osób reprezentujących
telefon PESEL NIP lub REGON**
2. Adres punktu poboru energii elektrycznej
ulica, numer budynku, lokalu oraz nazwa obiektu kod pocztowy miejscowość
ZMIANA MOCY UMOWNEJ
Moc umowna po zmianie kW
Wnioskuję o zmianę mocy umownej*
w pierwszym możliwym terminie
w terminie późniejszym tj.:
miesiącdzień rok
r.
ZMIANA MOCY UMOWNEJ
Moc umowna po zmianie kW
Wnioskuję o zmianę mocy umownej*
w pierwszym możliwym terminie
w terminie późniejszym tj.:
miesiącdzień rok
r.
ZMIANA GRUPY TARYFOWEJ
Grupa taryfowa po zmianie
Wnioskowany termin zmiany grupy taryfowej:
miesiącdzień rok
r.
Zmiana obowiązuje od dnia dostosowania układu pomiarowo-rozliczeniowego
do wnioskowanej grupy taryfowej i nastąpi nie wcześniej niż z dniem wskazanym
powyżej.
ZMIANA GRUPY TARYFOWEJ
Grupa taryfowa po zmianie
Wnioskowany termin zmiany grupy taryfowej:
miesiącdzień rok
r.
Zmiana obowiązuje od dnia dostosowania układu pomiarowo-rozliczeniowego
do wnioskowanej grupy taryfowej i nastąpi nie wcześniej niż z dniem wskazanym
powyżej.
Uwagi:
1. Zmiana mocy umownej i grupy taryfowej jest realizowana zgodnie z zapisami Ogólnych Warunków Świadczenia Usług Dystrybucji Energii Elektrycznej lub Umowy o
Świadczenie Usług Dystrybucji Energii Elektrycznej.
2. Zmiana mocy umownej:
a) dla Odbiorców II i III grupy przyłączeniowej następuje nie później niż po upływie miesiąca po zrealizowaniu przez Odbiorcę, określonych przez innogy Stoen
Operator (Operatora), warunków zmiany mocy, o ile w Umowie nie ustalono inaczej,
b) dla Odbiorców IV i V grupy przyłączeniowej następuje nie później niż po upływie dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku przez Odbiorcę, o ile w Umowie nie
ustalono inaczej.
3. Jeżeli Odbiorca, za zgodą Operatora, do którego sieci przyłączone jego urządzenia, instalacje lub sieci, dokonuje zmniejszenia mocy umownej, w rozliczeniach za
świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej składnik stały stawki sieciowej zwiększa się o 10 % dla całego okresu objętego korektą.
4. Odbiorcy zamawiają moc umowną na następny rok w terminie określonym w Umowie. W przypadku braku zamówienia mocy umownej w wymaganym terminie, jako
moc umowną na następny rok przyjmuje się wielkość mocy umownej, według której Odbiorca był dotychczas rozliczany.
5. Moc umowna określona dla przyłącza/miejsca dostarczania nie może być większa od mocy przyłączeniowej określonej dla danego przyłącza/miejsca dostarczania, jak
również nie może być mniejsza od mocy wymaganej ze względu na własności metrologiczne zainstalowanych w układzie pomiarowo-rozliczeniowym przekładników
prądowych i liczników energii elektrycznej, z uwzględnieniem charakterystyki poboru mocy przez Odbiorcę. Zwiększenie mocy umownej powyżej mocy przyłączeniowej
wymaga złożenia wniosku i zawarcia Umowy o przyłączenie do sieci.
6. Odbiorca może wystąpić do Operatora o zmianę grupy taryfowej nie częściej niż raz na 12 miesięcy, a w przypadku zmiany stawek opłat, w okresie 60 dni od daty
wejścia w życie nowej Taryfy.
7. W przypadku nowo wybudowanego budynku zmiana grupy taryfowej z C na G następuje na podstawie pozwolenia na użytkowanie budynku lub zawiadomienia
o zakończeniu budowy (należy okazodpowiedni dokument). W pozostałych przypadkach zmiana taka może zostać dokonana po kontroli techniczno-taryfowej.
Zmiana grupy taryfowej wiąże się ze zmianą cen i stawek opłat zgodnie z obowiązującą Taryfą.
8. W przypadku, gdy zamówiona mocy umownej jest równa lub przekracza 300 kW, należy zaktualizować Plan ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej.
Wniosek dostępny jest na stronie internetowej www.innogystoenoperator.pl. Niedostarczenie deklaracji może skutkować brakiem realizacji wniosku.
Prosimy uzupełnić dane dotyczące wnioskowanej zmiany
Przyłącze 1 Kod PPE PL 000001 Nr lokalu
według systemu OSD (pole nieobowiązkowe)
Przyłącze 2 Kod PPE PL 000001 Nr lokalu
według systemu OSD (pole nieobowiązkowe)
* Prosimy zakreślić właściwe pole, ** Dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
WNIOSEK O*: ZMIANĘ MOCY UMOWNEJ ZMIANĘ GRUPY TARYFOWEJ
innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
adres do korespondencji:
ul. Nieświeska 52
03-867 Warszawa
T +48 22 821 31 31
F +48 22 821 31 32
E operator@innogy.com
I www.innogystoenoperator.pl
I e-bok.innogystoenoperator.pl
Wersja z dnia 20180528
Wersja z dnia 20180528
Adnotacje innogy Stoen Operator Sp. z o.o. – dane wprowadzone do systemu
dnia
przez:
imię i nazwisko
numer rejestracyjny
W kwesach dotyczących niniejszego wniosku wyrażam zgodę na komunikację elektroniczną
na adres e-mail wskazany obok.
CZYTELNY PODPIS KLIENTA
DATA...............PODPIS..........................................
PODPIS..............................................................
adres e-mail
PONIŻSZE DOTYCZY TYLKO OSÓB FIZYCZNYCH, DO KTÓRYCH MAJĄ ZASTOSOWANIE PRZEPISY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH.
W przypadku podania powyżej nowej danej osobowej/nowych danych osobowych informujemy, że jej/ich przetwarzanie będzie odbywać się w zakresie oraz w celach
wskazanych w informacjach dotyczących przetwarzanych danych osobowych przez innogy Stoen Operator Sp. z o.o. przekazanych wraz z zawarciem umowy z innogy
Stoen Operator Sp. z o.o., w związku z umową zawartą z innogy Stoen Operator Sp. z o.o. lub z otrzymaniem przez innogy Stoen Operator Sp. z o.o. informacji o działaniu
w charakterze pełnomocnika/osoby kontaktowej w związku z umową z innogy Stoen Operator Sp. z o.o. Wszelkie przekazane tam informacje o prawach, danych kon-
taktowych administratora i inspektora danych osobowych, podstawie prawnej przetwarzania, odbiorcach danych, okresie przechowywania oraz dobrowolności podania
danych i konsekwencjach ich niepodania pozostają aktualne.