1
Bestuurlijke verantwoording
Gegevens aanbieder
Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Contactpersoon:
Telefoon:
E-mail:
Hierbij geven wij de volgende toelichting op de financiële productieverantwoording:
1. Gehanteerde uitgangspunten:
o
o
o
2. Borging van juistheid en levering:
3. Eventuele bijzonderheden:
Wij verklaren dat de bijgevoegde financiële productieverantwoording en de toelichting daarop naar
waarheid is ingevuld en dat de hierbij van toepassing zijnde regelgeving en bepalingen uit de
overeenkomst zijn nageleefd.
2
Datum:
Ondertekening:
Toelichting
In de bestuurlijke verantwoording staan de onderdelen “Gehanteerde uitgangspunten” en “Borging
van juistheid en levering”.
Bij het onderdeel “Gehanteerde uitgangspunten” kan bijvoorbeeld worden aangeven op welke
periode de door u gefactureerde diensten betrekking hebben. Zijn bijvoorbeeld ook diensten
meegenomen die in jaar T+1 zijn gefactureerd maar betrekking hebben op jaar T? Verder kan hier
worden aangegeven in welke eenheid de diensten zijn geleverd (uur, stuks, dagdeel, etmaal, dag).
Die uitgangspunten zijn voor de gemeenten van belang om de aansluiting te kunnen maken tussen
uw gegevens en de gegevens uit de eigen administratie van de gemeenten.
Bij het onderdeel “Borging van juistheid en levering” verwachten we een toelichting op de wijze
waarop deze gegevens tot stand zijn gekomen. Betreft het een uitdraai uit uw eigen financieel
systeem? Heeft u daar nog eigenhandig een controle op uitgevoerd? Gaat het om cijfers die buiten
uw administratie om zijn opgesteld, maar waarvan de totaalbedragen aansluiten bij de omzet uit uw
boekhouding? Zijn de cijfers gecontroleerd door uw boekhouder / administratiekantoor?
Chrome Web Store
It looks like you haven't installed the Fill Chrome Extension Add to Chrome