0-002-00408.2018
דובכל
ףינס....................................'סמ ... ............טפיווסב ח"טמ תרבעהךיראת .... ............................
רפסמ סקפל חוקלל תאצויה טפיווסה תעדוה חולשל אנ ................................................
1. יטרפ בויחה: 'סמ :וננובשח בייחל אנ ,םולשתה ןיגב.............................ףינסב .. ............
ח"טמב ............ ח"שב
ןיגב/תולמעתואצוה: נובשח בייחלונ : ח"טמב ............ ח"שב
בטומל הרומתהמ תוכנל
ל"וחב טנדנופסרוק תואצוה ןיגב : בטומה ןובשח לע
בייחל תאנובשחונ ףינסב )OUR(
2. יטרפ הרבעהה:
םש/חוקלהריבעמהOrdering Customer
בטומה םשBeneficiary's Name
בטומ גוס
דיגאת
יטרפ
תבותכ
Address
בטומה קנב םשAccount with Bank
תבותכ טפיווס דוק +Address + Swift code
שח 'סמןוב בטומה
(IBAN) .
Beneficiary's Acc. No
םולשת יטרפל)ה תעידי(טפיווסב בטומ Payment Details
3. דמעמהבטומ: לארשי בשות ץוח בשות ל"וחב ההושה לארשי בשות
4. תרטמ הרבעהה:
*דבלב ל#וחל תורבעהב יולימל(
ש אובייםיתור: תורישה גוס תא טרפ :...................................................................................................................................
םיתורישהניץראב ונת םיתורישהניל"וחב םאולמב ונת
טרפ) תרחא הרטמל הרבעה ( ..................................................................................................................................................................
5. מ"עמ/הסנכה סמ תייבג:
*דבלב ל#וחל תורבעהב יולימל(
:........%
רועישב רוקמב הסנכה סמ תוכנל אנ :רוקמב הסנכה סמ תוכנל ןיא
בטומל עיגמה םולשתהמ ךסו לה םיתורישה עוציב ןיינעל לארשיב ההש אל ומעטמ ימ וא םולשתה לבקמ
.US$ 250,000
ךס לע הלוע וניא סמה תנשב הלא םיתוריש ןיגב ונרבעהש םימולשתה
ל"נה וננובשח תבוחל םוליג תועצמאב
תינכדעה םירוטפה תמישרל םאתהב רוקמב הסנכה סמ יוכינמ רוטפ לה םולשתה
.הסנכה סמ תוביצנ לש
.סמ םולשתמ אלמ רוטפ רבדב רושיא במ
ןובשח בויחל תרזוח יתלב הארוהו תובייחתה ספוט" במ ,לכ רושיא תאצמה רדעהב
."הסנכה סמ םולשת רובע
ל"וחב ונמש לע ןובשחל הרבעה הווהמו רחאמ ,רוטפ לה םולשתה
:ףסומ ךרע סמ יוכינ -ב וננובשח בייחל אנ ,מ"עמב םיבייחה ,רחא/ץראב ונתינש םיתוריש/ סכמב וררחוש אלש תונכות/תע יבתכ/םירפס אובי רובע
.ףקתה רועישה יפל מ"עמה םוכסב ח"שב לה
:סמה תנשב לבקמל םדוק םולשת עצוב
אל .ןכ :טרפ
:בטומה ןיבל וניניב םידחוימ םיסחי םימייק אל ............................................................................... :ט
רפ .ןכ ........................
.................................:(םייק םא) םייוכינ קית רפסמ .... .................................................................. :(קיתה להנתמ וב) המושה דרשמ
ספוט) "רוקמב סמ יוכינ תנטקהל השקבו ץוח בשותל םולשת רבדב הרהצה" םג הווהמ ,וב םילולכה םיטרפה לכ תוברל ,הז בתכ לע ונתמיתח
.הסנכה סמ תדוקפל
161-171 םיפיעס יפל וכר סמו הסנכה סמ להנמ לש שדח חסונ 114/מס
.הז ספוטמ דרפנ יתלב קלח םיווהמה ךשמהבש םייללכה םיאנתלו תורהצהל ףופכב תעצובמ ל"נה הארוהה יכ ונל עודי
יראתםולשתה ך םוכסה
(סמ יוכינ ינפל וטורב)
גוס
עבטמ
םולשתה תוהמ םלושש סמה
םוכס .........................................................Amount
עבטמ .......................................................Currency
עה עוציבלתרב טמ"ןפואב ח
ןווקמ ,הנתמה אללו ץחל ןאכ
וא קורס תא דוקרבה
תויתואב תיזעולב יולימל
דבלב סופד
[]
.............................
.
.
..
.
.סמ םולשתמ יקלח רוטפ רבדב רושיא ב"צמ
.סמ םולשתמ אלמ רוטפ רבדב רושיא במ ',ד חפסנ-"תדחוימ הרבח" רושיא םכתושרבמ
................................... :הנטקהל הליעה
.............................. :רוטפל הליעה ,'ד חפסנ - "תדחוימ הרבח" רושיא םכתושרב/ב"צמ
0-002-004 08.2018
חוקלה (תמתוחו) תמיתח..........................................................X ףינסב המיתח השרומ תמיתחו תמתוח.. ..........................................
םייללכ םיאנת
:יכ ונילע לבוקמו םכסומ
1. ,ןתינה לככ ,עונמלו םיטרפה תותימא אדוול תנמ לע !ךבל תמושתל לכבו בטומ/קפס םע השדח תורשקתה לכב יכ ,ץלמומ ,האנוה תונויסינ
רשקה שיא םע ןופלט תחישב אמגודל ,בשחוממ וניאש קיפאב םג םיטרפה תא אדוול שי ,ולש ןובשחה יטרפב וא/ו ויטרפב יוניש לע העדוה
.בטומה/קפסה לצא ךל רכומה
2. ומו עבטמ גוסל בל םישב קנבה י"ע עבקי הרבעה ךרעעופב הארוהה עוציב דע
3. .הארוהה עצובת אל רומאכ רושיאה רדעהב יכ שגדומ .קנבב םימיאתמה םייקסעה םימרוגה רושיאל ףופכ הארוהה עוציב ,הרקמ לכב
4. "וחב בטומה קנבב םילבוקמו םיגוהנה םיללכלו םילהנל ןכו ,ךכב תורושקה ל"וחב תוינידמה /הנידמה ינידל ףופכ הרבעהה /םולשתה עוציב
יטביה ,תוימואלניב תויצקנס יטביה רואל םי/בתוכמה םי/קנבה י"ע םיקזחומ וא םימרחומ ,םירזחומ תויהל םילולע םירבעומה םיפסכה ,ףסונב
.רורט ןומימו ןוה תנבלה
5. .ונידי לע ורסמנש יפכ ,בטומה וא ריבעמה יטרפ ןיינעב וררועתיש תויעבב תורושקה תואצותהו תואצוהה לכב אשינ ונא
6. .עוציבה דעומב ךכל רשקב םכלצא םילבוקמו םיגוהנה םירעשה/רעשה יפל םכדי לע ועצבתי הרבעה/םולשתה
7. לע ונל ועידות ,יקלח וא אלמ ,עוציב יא לש הרקמב .םכדי לע עבקיש דעומבו םכיתויורשפאל םאתהב ,הקלח וא הלוכ ,וז ונתארוה תא ועצבת םתא
.ךכ
8. יגב םכתא תוצפלו תופשל םיבייחתמ ונאאשיתש וא/ו םכילע ולוחיש םיבויח וא/ו תואצוה וא/ו םידספה וא/ו םיקזנ לכ ןו םייופצ ויהתש וא/ו םהב
,תוליע יעוריא ,םירקמ לכ ןיגב ,הלבגה אלל ,םהש םינמז לכבו םהש םימוכס לכב ליעלד וניתוארוה עוציבל עגונהו רושקה לכב םהב תאשל
צ ,םיניד ירוסיא ,תולבגה ,םיווצ ,תועיבת ןפואב ב"צויכו ל"וחב תרחא הנידמ לכב וא/ו לארשי תנידמב תוארוה ,ןיד יקספ ,םיקוח ,םיסימ,םיוו
יפל ,ונתאמ ושרדתש םימוכס לכ םכל םלשנ ךכל רשקבו ונתוירחא לעו וננובשח לע ,הז ןיינעב םכל ומרגיש תואצותהו תואצוהה לכב אשינ ונאש
יחל םיאשר ויהת םתא .תע לכב ,הנושארה םכתשירדכמצע תוכזל ,זוזיק לש ךרד לע ומאכ השירד םוכס לכב םכלצא ל"נה ,וננובשח תא בי
.םכדי לע רומאכ ועצוביש הלא םיבויח לע םג ולוחי ל"נה לע וננובשח יאנתו
9. מסמ רתי לכמ ןכו ונתמיתחב םלוהינו קנבב תונובשח תחיתפל םייללכ םיאנת בתכמ דרפנ יתלב קלח דימת הווהיו הווהמ הז בתכ קנבב וננובשח יכ
מזמ דיתעב ויהיש יפכ וא/ו הז בתכ לש ותמיתח דעומב םבצמ יפכ קנבב וננובשח םע רשקב תובורעהו תוחוטבה לכמ רתיה ןיבו ונידי לע םימותחה ן
שמהב ,תחא השקימכ חיב םארוקל שיש ןפואב רבדו ןיינע לכב ונתוא ובייחי וא/ו םיבייחמה תע לכב קנבה ימושירל םאתהב ןמזל ,דחא ףצרבו ך
דוחלו דחיב ןלהל) הז לע הז םיפיסומהו הז תא הז םימילשמה ,םהיאנתמ םיאנתכ ".("םייללכה םיאנתה בתכ
םתועמשמו םתרדגה ,םשוריפ ,הז בתכב םילימהו םיחנומה ,םייוטיבה לכ יכ ,קפס רסה ןעמל ,שגדוי טרופמכ לכ םג ךכו םייללכה םיאנתה בתכב
יללכה ,תוארוהה ,םיאנתה ובתכנ וליאכ רבדו ןיינע לכ ךרוצל םתואר שי ונתמיתחב םייללכה םיאנתה בתכב םיטרופמהו םירומאה םירבדהו ם
.ונידי לע קזחומו ונתושרב אצמנ ונתמיתחב םייללכה םיאנתה בתכ יכ שגדומ .וב רמאנהו ,ויאנתמ דרפנ יתלב קלחכ הז בתכב םג ומשרנו
10. ,יוהיז תובוח) ןוה תנבלה רוסיא וצ י"פעא"סשתה (םייאקנב םידיגאת לש םימושיר לוהינו חוויד-2001 תורבעה לע ,רתיה ןיב ,חוודל קנבה בייח ,
ןוילימל ךרע הווש םוכסב ןובשח תועצמאב ל"וחל ףלא םייתאמל ךרע הווש םוכסב תיאקנב האחמה תועצמאב וא הלעמו .₪ ףיעס10 )2 וצל (
בי ןיגב התשענש רבעה יבגל הז חווידמ רוטפ עבוק.וצ שרדנכ הרהצה וא דועית יאקנבה דגאתל רסמנ םא ,הנממו לארשיל ןיבוט או
.